De evolutietheorie veronderstelt dat de mens 1 tot 5 miljoen jaar geleden uit de bomen daalde en ongeveer 100.000 jaar geleden volledig menselijk werd. Maar toch tonen archeologische gegevens het ontstaan van beschaving slechts ongeveer 5.000 jaar geleden (gebaseerd op het evolutionistisch denken). Met andere woorden, om evolutionistische redenen, kostte het de mensheid 95.000 jaar, na het volledig menselijk worden, om te weten te komen dat voedsel zou kunnen worden geproduceerd door een zaadje in de grond te laten vallen!

stone-circle-1477834_1280

“Veertig miljard graven zouden gemakkelijk te vinden moeten zijn. Maar toch bestaan er slechts een paar duizend. Het is een duidelijke aanwijzing dat mensen een veel kortere tijd bestaan.”

Het is een schatting van evolutionistische antropologen, dat de aarde 10 miljoen jagers, van alle soorten mensen, gemakkelijk onderhouden kon hebben. Om een gemiddelde van 10 miljoen mensen te handhaven, verspreid over de gehele planeet, met een gemiddelde levensduur van 25 jaar, over de laatste 100.000 jaar. Dat zou betekenen dat 40 miljard mensen geleefd hebben en gestorven waren. Archeologisch bewijsmateriaal toont duidelijk, dat deze mensen “uit het stenen tijdperk” hun doden begroeven. Veertig miljard graven zouden gemakkelijk te vinden moeten zijn. Maar toch bestaan er slechts een paar duizend. Het is een duidelijke aanwijzing dat mensen een veel kortere tijd bestaan.

Een andere aanwijzing voor zowel een jonge aarde als een bevestiging van een wereldwijde vloed, is de schaarste van meteoren in sedimentaire rotslagen. Hoewel sommige meteoren in sedimentaire lagen zijn gevonden, zijn zij vrij zeldzaam. De meteoren zijn gemakkelijk identificeerbaar, en vele duizenden zijn geïdentificeerd en opnieuw ontdekt als gevolg van recente effecten op de oppervlakte van de planeet. Als de meeste rotslagen snel tijdens de ‘één jaarperiode’ van een wereldwijde vloed werden gevormd, zou u verwachten niet veel meteorieten te vinden die in slechts één jaar begraven werden. Als het sediment al meer dan miljarden jaren werd gevormd, zou er een veelvoud van miljarden meteorieten begraven moeten zijn binnen dit sediment. Het feit dat wij er zo weinig vinden is een ander mogelijk bewijs voor de snelle afzetting van de sedimentaire lagen en een jonge aarde.

Veronderstel dat u een lege kamer binnenliep en een rokende sigaar vond. U kon veronderstellen dat de sigaar zeer oud was en dat hij slechts onlangs ontstoken was, maar de logischere conclusie zou zijn dat iemand hem daar onlangs had aangestoken. Het heelal is vol van zulke gelijksoortige “rokende sigaren”:
1. Alle planetarische ringen vertonen nog steeds ingewikkelde samenstellingen die al lang geleden verdwenen zouden moeten zijn.
2. Alle bekende kometen verbranden hun materiaal met elke omloop rond de zon en zouden een maximum levensverwachting van 100.000 jaar moeten hebben.
3. De planeten buiten ons zonnestelsel zouden al lang geleden afgekoeld moeten zijn.
4. De spiraalvormige melkwegen zouden zich lang geleden hebben moeten ontbinden en de ongelijkmatige verdeling van materie in het heelal zou zich al lang geleden verspreid moeten hebben.

Wetenschappers die van het vooroordeel uitgaan dat het heelal 10-20 miljard jaar oud is, hebben controversiële en ingewikkelde mogelijkheden voorgesteld over hoe deze soorten van voorbijgaande verschijnselen nog konden bestaan, maar hun verklaringen zijn meer gebaseerd op geloof, niet op wetenschap. De meest eenvoudige verklaring is, dat deze “rokende sigaren” roken, omdat zij jong zijn.

Saturn_rings.nasa

Wat te denken van dateringsmethoden die erop schijnen te wijzen dat dingen zeer oud zijn? Zoals getoond is in een ander artikel over dateringsmethoden, zijn vooronderstellingen alles. Bijvoorbeeld, is het koolstof-14 gehalte nooit beduidend veranderd. Deze methode dateert niet de leeftijd van de aarde, maar kan begrijpelijkerwijs een diepgaand effect hebben op onze interpretatie van de “ijstijd” en het “stenen tijdperk”. Een recente catastrofe zou wereldwijd een enorme verandering in de totale hoeveelheid koolstof op de biosfeer van de aarde veroorzaakt moeten hebben. Deze gebeurtenis zou één van de basisveronderstellingen van de koolstof-14 dateringsmethode volledig ongeldig maken (een bekende hoeveelheid koolstof-14 wordt dan vergeleken met de hoeveelheid koolstof-12 over een bepaalde meetperiode) en zou leiden tot gigantisch oude data voor organismen, die kort na de vloed hebben geleefd. Dit probleem met de koolstof-14 dateringveronderstellingen is in een ander artikel nauwkeurig beschreven.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Rechtstreeks. De volledige bronvermelding luidt: Malone, B., 2006, Aanwijzingen voor een jonge aarde, Rechtstreeks 3 (4): 7.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

De evolutietheorie veronderstelt dat de mens 1 tot 5 miljoen jaar geleden uit de bomen daalde en ongeveer 100.000 jaar geleden volledig menselijk werd. Maar toch tonen archeologische gegevens het ontstaan van beschaving slechts ongeveer 5.000 jaar geleden (gebaseerd op het evolutionistisch denken). Met andere woorden, om evolutionistische redenen,

...
Read more

8 Comments

Peter

Zie voor ouderdom van de aarde het boek:
“The Grand Canyon, Monument to an Ancient Earth: Can Noah’s Flood Explain the Grand Canyon?” van Carol Hill, Gregg Davidson, Tim Helble, and Wayne Ranney (editors). Net nieuw uitgekomen en [m.i.] aangeboden voor de bijzonder schappelijke prijs van $30,- op Amazon. Door christenwetenschappers voor christenen, uitgebracht door een evangelische uitgever (Kregel Publications). [Ook] aanbevolen op de christelijke website ‘Age of Rocks’: https://ageofrocks.org/

Hetty Dolman

“Maar toch tonen archeologische gegevens het ontstaan van beschaving slechts ongeveer 5.000 jaar geleden (gebaseerd op het evolutionistisch denken). Met andere woorden, om evolutionistische redenen, kostte het de mensheid 95.000 jaar, na het volledig menselijk worden, om te weten te komen dat voedsel zou kunnen worden geproduceerd door een zaadje in de grond te laten vallen!”

Dat is niet waar. De neolithische revolutie begon, voor zover bekend, 11 duizend jaar geleden. In feite weten we niet precies wanneer mensen zaden gingen gebruiken, maar in elk geval was het klimaat belangrijk.

[Zie:] https://nl.wikipedia.org/wiki/Neolithicum

Beweren dat iemand, in zijn eentje, de gehele landbouw uitvond is [voor mij] ontzettend ongeloofwaardig. Je kunt zo’n proces niet aan één mens, Kaïn, toeschrijven. [Ik zou graag zien dat] creationisten hun eigen gedachtegoed aannemelijk [maken].

E. van der Klift

Er staat nergens geschreven dat Kaïn in zijn ‘eentje’ de landbouw ‘uitvond’. Er staat dat hij land bebouwde! Zoals Abel vee hield! Abel heeft óók niet alleen de veehouderij ‘uitgevonden’. Er wordt in de Bijbel aangegeven dat diverse beroepen ontstónden. Zoals nomadische veehouders die in tenten woonden, koper, brons en ijzer smeden, diverse muzikanten, Maar tot aan de tijd van intrede van Kanaän was steen nog steeds in gebruik! Zippora de vrouw van Mozes gebruikte een stenen mes. Jozua eiste stenen messen voor de besnijdenis te Gilgal.

Peter

Is het ontstaan van beschaving slechts ongeveer 5.000 jaar geleden? De schilders in de grotten van Lascaux of Altamira hadden toch ook een beschaving? Dat zijn wel vrij jonge grotschilderingen, maar 15.000 jaar of zo. Er zijn oudere grotschilderingen bekend, ook in andere werelddelen. Er zijn fluiten uit het paleolithicum, van 35.000 jaar of zo oud, gevonden: https://en.wikipedia.org/wiki/Paleolithic_flutes. Dus wat wordt hier nu eigenlijk met ‘beschaving’ bedoeld?

De landbouw is ouder dan 5.000 jaar, al van 11.000 jaar v. Chr., nog in het Neolithicum. Metaalbewerking – om te beginnen koper – begon omstreeks 8000 jaar v Chr. Stenen gereedschap is er vanaf 2 miljoen jaar geleden. Er zijn zelfs hele landstreken vol steenindustrie van een miljoen jaar oud of meer bekend: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0116482

peter b

Best een interessant stuk over die miljoen jaar oude steenindustrie, ware het niet dat er geen enkele wetenschappelijk aanwijzing wordt aangedragen dat het hier een steenindustrie betreft. Mocht het inderdaad een steenindustrie betreffen, dan is de volgende vraag, waarom zouden een handvol menswordende aapachtigen hier stenen gaan bewerken om die vervolgens te laten liggen? Wellicht hebben deze stenen niets met een steenindustrie te maken. Misschien was het een prehistorisch heiligdom waar men moeder aarde geschenken bracht. Lijkt me waarschijnlijker. Maar dat mag je vanuit het Lyell-Darwin paradigma niet concluderen, want er was volgens dat paradigma nog geen religieus bewustzijn geëvolueerd. Vandaar dat het stenen werktuigen worden. Het paradigma is ook hier [leidend] (…).

Hetty Dolman

Beste heer E. van der Klift,

“Er staat nergens geschreven dat Kaïn in zijn ‘eentje’ de landbouw ‘uitvond’. Er staat dat hij land bebouwde! Zoals Abel vee hield! Abel heeft óók niet alleen de veehouderij ‘uitgevonden’.”

Iemand moet [hem] geleerd hebben om gewassen te telen/verbouwen. Toen Seth werd geboren was Adam 130 jaar. Kain was toen al weg en Abel leefde niet meer. Voor die tijd moeten zijn zoons dus gedomesticeerd kleinvee hebben gehad en moet er koren hebben bestaan.

“Er wordt in de Bijbel aangegeven dat diverse beroepen ontstónden. Zoals nomadische veehouders die in tenten woonden, koper, brons en ijzer smeden, diverse muzikanten.”

Waar leest u dat beroepen ontstonden?

“Maar tot aan de tijd van intrede van Kanaän was steen nog steeds in gebruik! Zippora de vrouw van Mozes gebruikte een stenen mes. Jozua eiste stenen messen voor de besnijdenis te Gilgal.”

Wat heeft dat hiermee te maken? Goud brons en ijzer waren ook al bekend.

Eppie

Beste Hetty, in een artikel van Folye in Plos one: Foley RA, Lahr MM (2015) Lithic Landscapes: Early Human Impact from Stone Tool Production on the Central Saharan Environment, wordt berekend hoeveel resten van stenen werktuigen er in Afrika aanwezig zouden moeten zijn, als er gedurende enkele miljoenen jaren mensen zouden hebben geleefd die stenen werktuigen maakten. De schatting van het aantal steenfragmenten is gebaseerd op de aanwezigheid van honderdduizend mensen gedurende enkele miljoenen jaren die tientallen stenen voorwerpen maken per jaar en daarvoor per voorwerp een aantal fragmenten produceren. De schattingen zijn steeds heel conservatief. Het aantal fragmenten zou dan toch nog zoveel moeten zijn dat er per vierkante kilometer Afrika twee complete piramides van gebouwd zouden kunnen worden. Zien we die? Nee. De dichtheid die voorspeld is, wordt hooguit benaderd door een specifieke plaats in de Numibische woestijn, een stenenwerktuigfabriek waarschijnlijk. In de bijbeltijd werd waarschijnlijk ook nog op grote schaal van stenen werktuigen gebruik gemaakt… Jozua gebruikte stenen messen om de mannen te besnijden, en Zippora haar zoon, zoals je terecht zegt. Blijft er niet veel meer over om miljoenen jaren geleden geproduceerd te zijn.

Geef een antwoord