Omdat informatie de elementaire component van alle leven is, die niet van materie en energie kan afstammen, is een intelligente bron voor de informatie in de DNA moleculen noodzakelijk. Omdat echter alle theorieën van de chemische en biologische evolutie vereisen, dat de informatie alleen van materie en energie (zonder intelligente bron) afkomstig moet zijn, kunnen wij concluderen, dat al deze theorieën en concepten over abiogenese (oerverwekking) en macro-evolutie fout moeten zijn.

Het leven is een niet-materiële grootheid, die niet door de materie kan worden verwekt. Zuiver materiële processen kunnen noch op aarde noch elders in het universum tot leven leiden. De bewering, dat leven alleen binnen het kader van materiële processen ontstaat, als maar de geschikte omstandigheden aanwezig zijn, weerspreekt de proefondervindelijke ervaring. Een soortgelijke uitspraak heeft ook de wiskundige en filosoof William Dembski gedaan.1

Ontoelaatbare reductionisme

De evolutieleer tracht het leven alleen op het fysische-chemische vlak te verklaren (reductionisme). De reductionisten zouden het liefst hebben, dat er een vloeiende overgang van het levenloze naar het levendige zou bestaan. Met behulp van de informatiewetten kunnen wij een fundamentele en verstrekkende conclusie trekken:

Het idee van abiogenese en macro-evolutie, dus de weg van levenloze materie tot de mens, is fout. Informatie is een fundamentele en absoluut noodzakelijke factor voor alle levende systemen. Alle informatie echter – en daarvan zijn levende systemen niet uitgezonderd – hebben een geestelijke bron nodig. Het evolutiesysteem ontpopt zich met het oog op de informatiewetten als een “Perpetuum mobile der informatie”.

Waar vinden wij de bron van de informatie in de DNA-moleculen?

De bron van de informatie in de levende wezens kan niet worden bepaald. Kunnen wij daaruit concluderen, dat deze informatie op de een of andere wijze moleculairbiologisch moet zijn ontstaan?

– Indien wij de overvloed aan informatie, die in Egypte in hiëroglyfen is vastgelegd, onderzoeken, dan is daar op geen enkele steen iets over de bron te vinden. Wij vinden slechts zijn sporen, die hij in de steen gegraveerd heeft. Niemand zou echter beweren, dat deze informatie zonder bron en zonder geestelijk concept zou zijn ontstaan.

– Zijn twee computers, die informatie uitwisselen en bepaalde processen in gang zetten, met elkaar verbonden, dan is van de bron ook niets meer de vinden. Alle informatie is echter eens door één (of meerdere) programmeur(s) bedacht geworden.

Evenals bij een computer informatie aan een andere wordt doorgegeven, wordt de informatie in de DNA-moleculen aan RNS-moleculen doorgegeven. In elke levende cel bevindt zich een uiterst complex biomachinerie, waarin de geprogrammeerde opdrachten op geniale wijze uitgevoerd worden. Ook als wij van de bron van de informatie niets zien, zou het een niet toegestaan reductionisme zijn, hem te negeren.

Parameteroptimalisatie in de biologische informatie

Wij behoeven ons niet te verwonderen, als de programma’s van de bron van de biologische informatie veel genialer zijn dan alle menselijke programma’s. Uiteindelijke hebben wij hier met een Bron met oneindige intelligentie te doen. Het programma van de Schepper is zo geniaal ontworpen, dat zelfs verreikende aanpassingen aan nieuwe omstandigheden mogelijk zijn. In de biologie zouden zulke processen micro-evolutie worden genoemd.

De informatiewetten sluiten een macro-evolutie, zoals in het kader van de evolutieleer wordt aangenomen, uit. Daarentegen zijn variaties met vaak verreikende aanpassingen binnen een soort met behulp van de door de Schepper ontworpen geniale programma’s verklaarbaar.

Bijbelse aanwijzing

In het scheppingsverhaal van de Bijbel wordt negen maal herhaaldelijk benadrukt, dat alle planten en dieren “ieder naar zijn aard (= zijn basissoort)” geschapen werden.2

Voetnoten

  1. William A. Dembski, The Design Revolution, InterVarsity Press, 2004, p. 157
  2. Mozes, de Bijbel, Genesis 1:20-25

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.