Met een moderne Accelerator Mass Spectrometer (AMS) is het mogelijk maximaal 90.000 jaar oude koolstof (grafiet, marmer, antraciet en diamanten) te analyseren. Men heeft echter tot op heden geen enkel materiaal gevonden, waarvan de radiometrische leeftijd hoger was dan 71.000 jaar. Deze voor de conventionele wetenschap veel te lage ouderdomsmetingen worden toegeschreven aan verontreinigingen. Men kon echter ondanks grote inspanning deze verontreinigingen niet aantonen. Bovendien is het denkbaar, dat de oeratmosfeer van de aarde minder radioactieve koolstof (C-14) bevatte. Zou dit het geval zijn, dan zijn de onderzochte materialen nog jonger.

koolstof.pixabay

Koolstof C-14 heeft een halfwaardetijd van 5730 jaar. Daarbij vervalt het tot stikstof. Indien men in een koolstofhoudend materiaal de verhouding van C-14 tot C-12 meet, dan kan men gevolgtrekkingen maken voor de ouderdom van een monster. Monsters, die ouder zijn dan 90.000 jaar, mogen geen meetbare hoeveelheid C-14 meer bevatten. Desondanks heeft men bij verschillende monsters van steenkool, die naar men zegt tussen 34 tot 311 miljoen jaar oud zouden zijn, nog altijd 0,10 tot 0,46 % C-14 gemeten.1 Dit komt overeen met een radiometrische leeftijd van hoogstens 57.000 jaar.

Indien het aardmagnetisch veld bij het begin van de aarde sterker was dan tegenwoordig (waarvan men kan uitgaan)2, dan zijn deze 57.000 jaar altijd nog te hoog ingeschat. Een sterker aardmagnetisch veld leidt ertoe, dat de kosmische straling effectiever gereduceerd wordt en zodoende minder C-14 ontstaat. Daarom kan men ervan uitgaan, dat vanaf het begin minder C-14 in de monsters aanwezig was, dan conventioneel geschat wordt.

Metingen aan diamanten

Bijzonder interessant voor zulke onderzoeken zijn diamanten. De astrofysicus Larry Vardiman heeft met zijn team 12 verschillende diamanten, die uit 5 verschillende vindplaatsen komen, gemeten. Het gemiddelde gehalte aan C-14 was 0,09%, hetgeen overeenkomt met een leeftijd van hoogstens 58.000 jaar.3 Volgens de conventionele geologie zouden die diamanten tot 3 miljard jaar oud zijn. Indien zij echter ook maar bij benadering zo oud zouden zijn, dan zouden zij geen spoor van C-14 meer mogen bevatten. De smoes, dat de monsters in de loop van de tijd verontreinigd zouden zijn slaat bij diamanten nergens op. Voor zover men weet kunnen diamanten niet verontreinigd worden.4

Voetnoten

  1. Larry Vardiman, Andrew A. Snelling, Eugene F. Chaffin, Radioisotopes and the age of the Earth, Vol. 2, Institute for Creation Research, El Cajon, CA, 2005, p. 605-606.
  2. Russel Humphreys, The Earth’s magnetic Field is young, impact No. 242, augustus 1993
  3. Don DeYoung, Thousands . not Billions, Challenging an Icon of Evolution, Master Books, 2005, p. 46-62.
  4. Ref. 1, p. 609.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

13 Comments

M.Nieuweboer

57 000 jaar is nog altijd tien maal zoveel als de krap 6 000 jaar die [door sommige creationisten] wordt aangehangen. Het blijft onmogelijk voor creationisten om zonder betrouwbare methode ook maar enige consensus te bereiken. Zolang dat het geval is is het tegenspreken van de Evolutie Theorie geen argument voor creationisme. Alleen al daarom maken die 95 stellingen [op mij] geen enkele indruk.

Nathan van Ree

Beste M. Nieuweboer,

57.000 is slechts een 596e deel van 34.000.000 en slechts een 5.456e deel van 311.000.000 (de range van de aangenomen leeftijd van het gedateerde). Dan is tien maal meer een stuk dichter in de buurt, en voor dat verschil zijn verklaringen (zie onderstaande links). Bovendien is een bovengrens waarbinnen C14 kan worden waargenomen een absolute grens; erboven kan niet, eronder wel. Gegeven de halfwaardetijd van 5.730 jaar is meetbare C14 niet mogelijk als iets miljoenen jaren oud is.

Hier wat creationistische invalshoeken over koolstofdatering:

https://creation.com/images/pdfs/cabook/chapter4.pdf

http://www.creationscience.com/onlinebook/FAQ227.html#wp11384663

http://www.setterfield.org/Data_and_Creation/ZPE-Plasma_model.html#c14
http://www.setterfield.org/behaviorzpeapp4.html#radiometric
http://www.setterfield.org/Radiometric_Dating.html

BK

Geachte heer Nieuweboer,

Mijn reactie heeft dezelfde argumenten als de heer van Ree, met die toevoeging dat een verwerping van 95 onderbouwde stellingen, alleen omdat jij vindt/denkt dat men een 1 van deze stellingen niet (goed) kan onderbouwen, ze daarom allemaal verwerpt, ik dit geen sterk argument vind.
Ik kan me zo indenken dat een creationist, genoeg matig onderbouwde onderdelen van de evolutietheorie kan benoemen, en deze op grond van jouw reactie / mening, de evolutie theorie naar het rijk der fabelen kan zenden.

Persoonlijk vind ik het sterk van deze site dat ze proberen discussie op gang te brengen, zodat de bezoeker uit eindelijk zelf mag beslissen wie de sterkste argumenten heeft. Ik had daarom graag goede onderbouwde argumenten van jou gehoord, waaruit blijkt dat koolstof datering toch een goede methode is.

Hetty

“Met een moderne Accelerator Mass Spectrometer (AMS) is het mogelijk maximaal 90.000 jaar oude koolstof (grafiet, marmer, antraciet en diamanten) te analyseren.”

Sinds wanneer is marmer een koolstof? Maximaal 90.000 jaar. We weten dat dit vooral gebruikt wordt voor archeologie als het om dateren gaat. Dan komt er niet veel ter sprake dat 90.000 oud is. Dus waarom wordt veel ouder dan dan pakweg 50.000 verwacht? Diamanten zijn altijd ouder. Grafiet ook. Die kunnen dus op die manier niet gedateerd worden.

Nathan van Ree

Beste Hetty,

“Diamanten zijn altijd ouder. Grafiet ook.”

Kennelijk niet. Dat blijkt.

Hetty Dolman

Beste Nathan, je schreef: “Kennelijk niet. Dat blijkt”

Wat blijkt is, en al heel lang is gebleken, dat je een diamant niet kan meten met die methode. De meetmethode is gebaseerd halfwaardetijd. De helft vervalt dus er blijft altijd iets over. Bovendien kan ook diamant wel degelijk enigszins vervuild raken, omdat C14 alom en overal aanwezig is. Zelfs tijdens het meten kan nog vervuiling optreden. Verder is ontdekt dat een diamant jaarringen heeft: https://www.scientias.nl/diamanten-hebben-jaarringen/

“De onderzoekers richtten zich daarvoor op het element renium. Dit bevindt zich in mineraalinsluitsels in diamanten, maar valt langzaam uiteen, waarbij het element osmium ontstaat. Hou ouder een ring is, hoe minder renium en hoe meer osmium deze bevat. Zo kon achterhaald worden hoe oud de diamanten ongeveer waren en in welke periode ze het meest gegroeid waren.”

Jaarringen zijn te vinden in druipstenen (die weer groeien in kalksteengrotten die ook erg oud zijn) en ijslagen. Er is echt geen sprake van een aarde die 6000 of 10.000 jaar oud is. [Zie:] http://www.falw.vu.nl/nl/voor-het-vwo/wetenschap-in-gewone-woorden/Aardwetenschappen/klimaat/klimaatinformatie-uit-druipstenen.aspx Eén klein stukje druipsteen is al 4800 jaar oud.

Hetty Dolman

Beste Nathan,

“kan dat wel, het wordt gedaan. Het gaat bij C14 om de nog meetbare hoeveelheid.”

Ja natuurlijk dat leg ik net uit! Er is altijd C14 meetbaar aanwezig al meet je helemaal niets. Het meten van diamanten met C14 wordt alleen gedaan door door creationisten. Niet door de reguliere wetenschap[pers]. (…) C14 is geschikt voor archeologische doeleinden.

“Over druipsteen hebben we het al eens gehad. De ‘present’ is geen ‘key to the past’”

Dat is het zeker wel! In jaarlagen zijn zowel droge perioden als natte perioden te herkennen. Groeizame als minder groeizaam, precies als in boomringen.

Nathan van Ree

Beste Hetty,

Ik krijg de indruk dat je het bijgeleverde artikel niet gelezen hebt.

“Er is altijd C14 meetbaar aanwezig al meet je helemaal niets.”

Het gaat om wat er wel gemeten wordt. En als iets niet gemeten kan worden, maar wel meetbaar is…

“Het meten van diamanten met C14 wordt alleen gedaan door door creationisten. Niet door de reguliere wetenschap[pers].”

Dat heeft te maken met verschillende vooronderstellingen. Het zegt uiteraard niets over het feit dat er C14 gemeten wordt die er, gegeven de leeftijd die de reguliere wetenschappers diamanten toedichten, niet zou moeten/kunnen zijn.

“Dat is het zeker wel! In jaarlagen zijn zowel droge perioden als natte perioden te herkennen. Groeizame als minder groeizaam, precies als in boomringen.”

Dat is helemaal niet zeker het geval. Je kunt natuurlijk aannemen dat die ringen jaarlijkse periodieken representeren en dat wat we nu zien gebeuren altijd zo is gegaan, maar dat is dan dat. Creationistische modellen gaan daar niet van uit, naturalist[ische modellen] als het zo uitkomt (catastrofisme versus uniformitarianisme).

Hetty Dolman

Beste Nathan,

“ik krijg de indruk dat je het bijgeleverde artikel niet gelezen hebt.”

Ik heb dat wel gelezen maar ik kan er weinig mee. Er staat bijvoorbeeld dat er, als de aarde heel oud was, er helemaal geen C14 zou moeten voorkomen terwijl dit voortdurend aangemaakt wordt in de atmosfeer. Ik lees ook niets over hoe de resultaten precies tot stand kwamen, de procedures etc. Ik adviseer je om het volgende te lezen: http://www.talkorigins.org/faqs/rate-critique.html Over het pletten en verbranden van diamanten kun je onderaan wat lezen.

“Dat heeft te maken met verschillende vooronderstellingen.”

Dat heeft te maken met feiten. bijv wat de half waardetijden zijn van C14, die absoluut geen vooronderstellingen zijn en de achtergrondstraling en vervuiling die er per definitie altijd is. Dat zijn feiten.

“Je kunt natuurlijk aannemen dat die ringen jaarlijkse periodieken representeren en dat wat we nu zien gebeuren altijd zo is gegaan, maar dat is dan dat. Creationistische modellen gaan daar niet van uit, naturalist[ische modellen] als het zo uitkomt (catastrofisme versus uniformitarianisme).”

Er bestaan geen creationistische, catastrofistische modellen die jaarlagen in druipstenen verklaren noch in ijslagen noch in bomen, noch in diamanten. Gelaagdheid wordt niet verklaard door creationisten.

Nathan van Ree

Beste Hetty,

Volgens mij komen we nooit verder, want de standpunten zijn blijkbaar bepaald. Een laatste reactie hierover.

“Er staat bijvoorbeeld dat er, als de aarde heel oud was, er helemaal geen C14 zou moeten voorkomen terwijl dit voortdurend aangemaakt wordt in de atmosfeer.”

In organisch materiaal gaat het om het verval na de dood van het organisme, als de opname uit de atmosfeer stopt. In diamanten gaat het niet om opname uit de atmosfeer.

“Ik lees ook niets over hoe de resultaten precies tot stand kwamen, de procedures etc.”

Daarvoor zou ik dan het originele RATE-onderzoek raadplegen.

“Dat heeft te maken met feiten. bijv wat de half waardetijden zijn van C14, die absoluut geen vooronderstellingen zijn en de achtergrondstraling en vervuiling die er per definitie altijd is. Dat zijn feiten.”

Die zaken bedoel ik ook niet met ‘vooronderstellingen’. De vooronderstelling betreft miljarden jaren versus duizenden jaren, met als gevolg de keuze voor het wel of niet onderwerpen van diamanten aan dergelijk onderzoek.

“Ik adviseer je om het volgende te lezen: http://www.talkorigins.org/faqs/rate-critique.html

Bedankt voor de tip, ik heb het gelezen. Bertsche zet denk ik terechte vraagtekens bij het diamantenonderzoek. Daarnaast zie ik het gebruikelijke: “(…) were probably contaminated (…) probably reflect instrument background (…)” Dit is m.i. al besproken in de door mij gegeven link. Talkorigins verwijst overigens naar de respons van Baumgardner op Bertsche, mijn tip zou zijn: lees die ook. https://answersingenesis.org/geology/radiometric-dating/are-the-rate-results-caused-by-contamination/ Hij heeft hier nog een update uit 2014 (het artikel van TO is uit 2008).

“Er bestaan geen creationistische, catastrofistische modellen die jaarlagen in druipstenen verklaren noch in ijslagen noch in bomen, noch in diamanten. Gelaagdheid wordt niet verklaard door creationisten.”

Lees bijvoorbeeld ‘Earth’s Catastrophic Past’, ‘In the Beginning’ of het werk van Setterfield.

Geef een antwoord