Wie als christen evolutie accepteert, ondergraaft het gezag van de Bijbel, reageert Jan Rein de Wit op Cors Visser (RD 10-4). Problematisering van het scheppingsverhaal leidt tot vraagtekens bij heel het christelijk geloof. Christenen moeten niet weglopen voor vragen over schepping en evolutie, vindt Cors Visser, directeur van Platform ForumC. Binnen de orthodox-christelijke achterban van het RD wil hij het gesprek over evolutie aangaan om zo het christelijk geloof in Nederland geloofwaardiger te maken.

vallende_domino_stenen-pixabay

Lovenswaardig is dat hij mensen bij het geloof in God wil houden. Wat ik echter uit zijn artikel proef, is dat we als orthodoxen niet krampachtig aan de Bijbeltekst vast moeten houden. Beter kunnen we doen alsof het niet uitmaakt hoe we de Bijbel lezen. Een schepping in 6 dagen, of in 15 miljard jaar, dat zou helemaal niets uitmaken.

Met deze bagatellisering van de problematiek komt het gezag van Gods Woord in het geding. Visser zegt dat je je geloof niet hoeft te verliezen als je de twijfelzaaiende vragen van de wereld accepteert. Aantoonbaar is echter dat dit wel degelijk het geval is. Vooral als er een volgende generatie aantreedt die nog geen sterke binding met God en Zijn Woord heeft en de nuchtere rationele basis met de juiste dogmatiek mist.
Het accepteren van miljoenen jaren is handig om evolutie een plek in de Bijbel te geven, maar daardoor moeten we alles wel anders gaan lezen. Dat heeft grote gevolgen. Zulke nieuwe exegeses vinden we in de kerkgeschiedenis pas nadat theologen hoorden van lange tijdperken en evolutie. Een verkenning van de website van ForumC leert dat het vooral podium geeft aan zulke nieuwe exegeses.

Domino-effect

Problematisering van scheppingsteksten zet een domino-effect in gang. Als we het scheppingsverslag niet als een kind kunnen lezen, maar deskundigen nodig hebben om uit te leggen hoe dat dan zit met Adam en Eva en hun aapachtige voorouders, dan worden zondeval en moederbelofte een onontwarbare filosofische kluwen. Ook zondvloed, Abraham, exodus en intocht staan allemaal ter discussie, evenals de betrouwbaarheid van de evangeliën en de godheid van Christus. Want als Mattheüs begint met „het boek des geslachts van Jezus Christus”, klopt dat natuurlijk niet. Jezus stamt volgens de evolutie immers niet werkelijk van Adam af? En al helemaal niet van God.

Ik wil geloven dat ForumC de Heere Jezus als Gods Zoon belijdt, maar het lijkt mij dat dit alleen nog op basis van emotie kan; niet meer op de rationele basis dat Hij het was die de profetieën vervulde. En juist dát aspect was het dat de Joden overtuigde! Het lijkt mij moeilijk uit te leggen dat een rustdag na een zesdaagse schepping niet kan, maar een opstandingsdag na een driedaagse dood wel. Hier blijkt het grote manco van het loslaten van de orthodoxe Bijbeluitleg.

Het ”Sola Scriptura” moet onze blik richten op wat de Bijbel zegt over zichzelf. Als ForumC de historische verslagen van het Oude Testament verwerpt, maar die van opstanding en hemelvaart in het Nieuwe Testament gelooft, dan is dat inconsequent. Er is een logisch verband tussen het afwijzen van de orthodoxe schriftleer en de acceptatie van evolutie. Als ForumC het Oude Testament niet, maar het Nieuwe Testament (deels) wel betrouwbaar acht, dan is ons het ”zwaard des Woords” ontnomen. Dat is een onoverkomelijk theologisch bezwaar.

oude_collegezaal-pixabay

Er is ook een wetenschapsfilosofisch bezwaar tegen de eenzijdige berichtgeving van ForumC. Oorsprongswetenschappen gebruiken niet te bewijzen uitgangspunten. Er zijn twee posities mogelijk: óf ik geloof met atheïsten dat het bedachte evolutieproces alles verklaart, óf ik geloof en belijd met de Kerk van alle eeuwen dat de Bijbel ons zegt hoe we hier gekomen zijn. Eerlijke wetenschap is helder over deze uitgangspunten en laat zien wat te bewijzen is en wat niet. Wat ForumC nu vooral doet is een mengelmoes van atheïstische en Bijbelse uitgangspunten presenteren. Dat leidt tot verwarring.

Toerusten

Ik roep ForumC dan ook op om evenwichtig en neutraal te berichten over oorsprongswetenschappen, door oog te hebben voor academici die een Bijbels kader aanhangen en evolutie ook op wetenschappelijke gronden afwijzen. Onze achterban heeft recht op die informatie. Daarom zet stichting De Oude Wereld zich in voor ”fair science” en betrouwbaar lesmateriaal voor christelijke en reformatorische scholen. Het handhaven van Bijbels betrouwbare lesmethoden die wetenschappelijk onderbouwd zijn, hoort bij de identiteit deze scholen. Acceptatie door de overheid zal verdwijnen als blijkt dat kwaliteit en identiteit van het onderwijs weinig meer verschillen van die van openbare scholen. Laten we jongeren daarom werkelijk toerusten door ze niet alleen kennis te laten maken met de aanwijzingen voor evolutie, maar vooral ook met de alternatieven. Het vasthouden aan Gods Woord vraagt behalve om vertrouwen namelijk ook om inzicht.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Wit, J.R. de, 2013, Acceptatie evolutie ondergraaft christelijk geloof, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 43 (18): 6-7.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

J.R. de Wit is hoofdredacteur van Weet Magazine.

16 Comments

Stef Heerema

Waarbij aangetekend dat de kerken die de evolutietheorie als hogere waarheid leren, leeg lopen. Terwijl kerken waar Gods Woord als hoogste waarheid wordt geleerd, groeien. Nauwelijks verbazingwekkend. Wie de evolutietheorie doorgeeft, dient de leugen. De theorie is daarbij niet te rijmen met de werkelijkheid.

peter b

In het verleden meermaals geprobeerd gedachten te wisselen met de Forum C beweging, een groep mensen die Darwin en Christus willen verenigen. Ik toonde hun dat deze vereniging niet noodzakelijk is omdat Darwin’s hypothesen biowetenschappelijk niet houdbaar zijn. Helaas kreeg ik [daarvoor] ban

Peter

Stef Heerema verwisselt [hier] kinderschare met overtuigingskracht als hij zegt: “Terwijl kerken waar Gods Woord als hoogste waarheid wordt geleerd, groeien.” Ook die kinderschare blijft geen creationist, als ze naar de stad gaan en iets [hierover] leren.

Stef Heerema

Kennelijk veronderstelt Peter dat gelovigen die Genesis voor waar aannemen vruchtbaarder zijn dan gelovigen die Genesis ter zijde leggen. Daar zal hij toch wat onderbouwing voor aan moeten dragen. Logischer is dat geloofsoverdracht door ongeloof t.a.v. Genesis faalt, waardoor de betrokken kerkgemeenschap vergrijst en doodbloedt.

Peter

Heerema:
http://www.digibron.nl/search/detail/012ddc526ef82d9ff151236a/meeste-kinderen-per-vrouw-in-bible-belt
Neem een Bible belt groep met 5 kinderen per ouderpaar, en een gewoon geloof groep met 3 knderen per ouderpaar. Bij gelijke kans op geloofsoverdracht, bv een kans 0,5, krijg je 2,5 nestblijvers per ouderpaar als het ouderpaar 5 kinderen heeft, en 1,5 nestblijver per ouderpaar als het ouderpaar 3 kinderen heeft. Aangezien 1,5 < 2 < 2,5 groeit dan de groep met 5 kinderen en verkleint de groep met 3 kinderen.

Peter

Als alle kerken in de Bijbelbelt vertegenwoordigt zijn is het nog preciezer: dan zijn het de orthodoxen die de hoge kindertallen geven. Heerema, kun je het sommetje weerleggen? Gelieve geen correlatie als causatie te hanteren, zoals in het CIP-stuk.

Stef Heerema

Peter,
Jouw sommetje zou een aanwijzing zijn, indien op de biblebelt alleen GG en HH kerken zouden zitten. Maar dat is niet het geval, alle 5 kerken uit mijn analyse zijn daar vertegenwoordigd. Bovendien is je data over de biblebelt niet eenduidig toe te wijzen aan specifieke kerken. Het zijn gemiddelde geboortecijfers van alle mensen die daar wonen. Je zou ze zelfs kunnen toewijzen aan daar wonende atheïsten die een numerieke inhaalslag in de regio nastreven. Om maar iets te noemen. Jouw cijfers zijn dus niet zinnig interpreteerbaar. Mijn analyse is daarentegen exact per kerkgenootschap uitgewerkt. De enige logische conclusie is derhalve dat de kerken die de evolutietheorie niet verwerpen, als gevolg daarvan leeglopen. Nauwelijks opzienbarend, sinds het darwinisme in opmars is, lopen de kerken leeg. Dat is al eeuwen gaande en wordt nu nogmaals met cijfers bevestigd. De kerken die niet willen decimeren in de 22ste eeuw moeten Gods Woord gelovig aanvaarden, ook waar het schepping, zondvloed en Sodom/Gomorra betreft. Doen ze dat niet, dan wordt het einde oefening en een lange zit bij de afgod van de evolutietheorie.

Jan van Meerten

Geachte heer Heerema en geachte Peter, Christelijk Informatie Platform (CIP) schreef vandaag over een nieuw onderzoek naar de kerkgroei. Hieruit blijkt dat de orthodoxe kerken om hun ‘letterlijke’ lezing van de Bijbel sneller groeien dan de wat meer vrijzinnige kerken. Het CIP-artikel is hier te vinden. Een artikel in The Guardian lijkt de bron te zijn. Het onderzoek werd gepubliceerd in Review of Religious Research.

Stef Heerema

Bedankt voor de info Jan! Zo sluit het net zich. Het bevestigt mijn eigen onderzoek. Theïstisch-evolutionisme leidt tot lege kerken.

Peter

[@]Heerema,

Even rekenen laat zien dat de vrouwen van de GG en HH kerken een hoger kindertal hebben dan gemiddeld in de bijbelbelt. Volgens digibron hebben vrouwen in Nederland de afgelopen 20 jaar gemiddeld 1,5 kind gekregen. “De tien gemeenten waar vrouwen de meeste kinderen kregen liggen allemaal in de bible belt, de gordel over Nederland waarin de meeste kerken van de gereformeerde gezindte zijn te vinden” Als de niet-HH en niet-GG vrouwen in de bijbelbelt hetzelfde aantal kinderen krijgen als gemiddeld in Nederland, nl. 1,5 per vrouw, en de HH + GG vrouwen 50% van de vrouwen daar uitmaken, krijgen de HH+GG vrouwen 4,5 kind per vrouw om op een algeheel gemiddelde van 3 kinderen per vrouw uit te komen. Dus de kinderaantallen van de HH+GG vrouwen zijn beduidend hoger dan gemiddeld. Daarentegen is er geen aanwijzing dat er in de overige protestante kerken een ander kinderaantal is dan gemiddeld. Bij dezelfde kans op geloofsoverdracht per kind is het het aantal kinderen per echtpaar dat groei of daling van aantal kerkleden veroorzaakt.

Het tabelletje in CIP laat alleen zien welk kergenootschap in aantal toeneemt of afneemt. De tabel in cip geeft geen oorzaak daarvoor. De linkerkolom in CIP kun je vervangen door % vrouwelijke ouderling, % vrouwen dat een rok draagt, % hoger opgeleiden in de kerk, aantal ooievaars in een straal van 10 km om het kerkgebouw, gemiddelde grootte van de woonkern van de kerken, aantal koeien in een straal van 10 km om een kerkgebouw, aantal treinstatons per woonkern etc (beperking door ruimte hier). Probeer maar, en je krijgt een mooie set correlaties.

Je hebt geen analyse [gegeven]: [er is een] van te voren vaststaande overtuiging en daar [zijn] getallen bij gezocht. Voor verband tussen evolutietheorie en kerklidmaatscap heb je om te beginnen nodig dat er aandacht aan evolutie gegeven zou worden. Dat is niet het geval. Hoogstens hebben de dominees meer algemene onwikkeling in de niet-(HH+GG) kerken.

[@]Jan van Meerten: zie als voorbeeld Jim Bob en Michelle Duggar en hun 19 kinderen – daar heb je de oorzaak. Een sociologische samenhang, geen inhoudelijke.

Stef Heerema

Beste Peter,

Je volgt een cirkelredenering. Je veronderstelt dat HH en GG een hoger aantal kinderen per gezin hebben en dat de gezinnen uit de overige kerken gewoon voldoen aan het landelijke gemiddelde. Daarmee ga je vervolgens rekenen en ziedaar, uit de berekening volgt je gelijk. Dat is geen wetenschappelijke analyse. Overigens zijn er juist veel aanwijzingen dat de gezinsgrootte in alle vijf kerken tamelijk gelijk zijn. In mijn eigen directe omgeving kan ik de nodige zeer grote gezinnen aanwijzen in bijvoorbeeld de GKV.

Ook wordt in de aangehaalde enquete het causale verband gelegd, waar jij geen enkel verband aantoont tussen de door jouw genoemde opties. Daarnaast laat nu ook een buitenlands onderzoek het verband zien. Theïstisch evolutionisme is dodelijk voor kerkgroei. En als de kerken deze afgod niet uit hun midden wegdoen, dan worden hun ledenaantallen deze eeuw gedecimeerd. De leugen van het evolutionisme is onverenigbaar met de Waarheid. Cirkelredeneringen verhelpen dat niet.

Jan van Meerten

Geachte Peter, bijzonder dat u niet ingaat op de inhoud van het door mij genoemde artikel. Persoonlijk zie ik de theorie van gemeenschappelijke afstamming van alle diersoorten niet als ‘wortel van alle kwaad’. De oorzaak van kerkverlating ligt mijns inziens dieper namelijk in het ontkennen van ‘Schriftgezag’ en de toename van ‘menselijke autonomie’. In de discussie met de geachte heer Heerema hamert u, spreekwoordelijk, op ‘het meer kinderen krijgen’ van gelovigen in de BibleBelt. Zonder een sociologische analyse blijft deze uitspraak zonder waarde. Graag zou ik van u een sociologische onderbouwing met cijfers willen zien. Maar stel dat u gelijk heeft, iets wat ik niet uitsluit, dan klinkt de vraag door: waarom krijgen orthodoxe gelovigen meer kinderen dan vrijzinnige gelovigen? Ik vermoed dat het antwoord ligt in het door mij hierboven genoemde ‘Schriftgezag’ en ‘autonomie’. Overigens spreek ik dan over mensen die uit materialistische en naturalistische overwegingen de gezinsgrootte beperken en niet over mensen waar de kinderwens er is maar die (nog) geen kinderen gekregen hebben om wat voor reden dan ook. En ook niet over mensen voor wie het ‘levensgevaarlijk’ is om (meer) kinderen te krijgen. Daarnaast is er een verschuiving aan de gang in de Gereformeerde Gezindte als het gaat om gezinsgrootte. Lees ook het interessante artikel van drs. A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree in de GezinsGids hierover. Verwijzing: Hartingsveldt-Moree, A.M.P.C. van, 2016, Stop de stille revolutie. Over het omgaan met voorbehoedsmiddelen, GezinsGids 69 (13): 14-25.

Afname van ‘Schriftgezag’ en toename van ‘menselijke autonomie’ zijn de oorzaken dat mensen de theorie van gemeenschappelijke afstamming accepteren boven wat God in Zijn Woord schrijft. Uiteindelijk zal afname van ‘Schriftgezag’ en toename van ‘menselijke autonomie’ leiden tot lege kerken. In dit huidige wetenschappelijke tijdperk is acceptatie van gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen boven het scheppingsverhaal beschreven in Gods Woord daar mede debet aan. We zien dat bijvoorbeeld bij prof. dr. H.M. Kuitert en bij ds. C.A. ter Linden.

Jan van Meerten

In de discussie tussen de geachte Peter en de geachte Stef Heerema is het volgende onderzoek mee te nemen. Het kan ook gezien worden als aanvulling op mijn reactie van d.d. 29 november 2016. Op 18 november 2016 schreef Christianity Today een artikel over een nog te verschijnen onderzoek onder Britse gelovigen. Wat blijkt: ook daar groeien conservatieve kerken sneller dan de meer vrijzinnige kerken. Mogelijk oorzaak: acceptatie Schriftgezag. Het onderzoek verschijnt deze maand in Review of Religious Research.

Geef een antwoord