Het komt voor dat wetenschappers gaan twijfelen aan de juistheid van de evolutietheorie en overstappen naar ander gedachtegoed. Een daarvan is Günter Bechly. In het kader van 200 jaar Darwin richtte hij een tentoonstelling in ter ondersteuning van het evolutiemodel en ontdekte toen dat boeken over Intelligent Design zo slecht nog niet zijn…

Günter Bechly, een Duits fossielen-insectenkundige (paleo-entomoloog), was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in natuur en wetenschap. Hij kwam uit een seculier gezin en promoveerde aan de Eberhard-Karls Universität. Daarna werkte hij in het Natuurhistorisch Museum van Stuttgart. In 2009 organiseerde dit museum de grootste expositie van Duitsland om de geboorte van Charles Darwin te herdenken, wat toen twee eeuwen geleden was. Bechly werkte er vol enthousiasme aan mee. 2009 werd ook het jaar dat Bechly begon te twijfelen aan de juistheid van de evolutietheorie. Dat kwam doordat hij de boeken las van Intelligent Design-voorstanders als Michael Behe en William Dembski. Aanvankelijk hield hij dat nog geheim, maar in de jaren die volgden voerde hij privédiscussies met mensen uit de ID-beweging, zoals Stephen Meyer. In 2015 kwam Bechly er op zijn persoonlijke website openlijk voor uit dat hij een medestander van de ID-beweging was geworden.

Van agnost naar christen

Het grootste deel van zijn leven was Günter Bechly agnost. Hij liet dus in het midden of er een bovennatuurlijke macht bestaat en verdiepte zich slechts in ‘het tastbare’, de natuurwetenschappen. Maar er rees twijfel. Op zijn webpagina schrijft hij hierover: ‘Door mijn interesse in moderne natuurkunde – kosmologie, relativiteitstheorie en kwantummechanica – begon ik me te realiseren dat er fundamentele filosofische problemen zijn op het gebied van tijd, oorzakelijkheid (causaliteit) en de effectiviteit van wiskunde (…) Na meer dan tien jaar filosofisch/metafysisch zoeken naar een samenhangend wereldbeeld (…) werd ik eindelijk, als vijftiger, een toegewijde bekeerling van het katholieke christendom. Dat gebeurde na een paar lastige jaren waarin ik twijfelde, met korte periodes van geloof en ongeloof. Mijn bekering hield niet in dat ik maar blind in de Bijbel geloofde. Het was zuiver gebaseerd op redenatie en een voorzichtige, kritische evaluatie van proefondervindelijk en historisch bewijs – bijvoorbeeld aangaande de betrouwbaarheid van de evangeliën en de historiciteit van de opstanding – en ook op filosofische argumenten’.

Explosies van leven

In 2016 sprak Bechly op een Intelligent Design-congres in Cambridge (Engeland) over onderwerpen uit zijn vakgebied. Eén lezing ging over de grote gaten in het fossielenarchief en de plotselinge verschijning van complexe levensvormen in de aardlagen, zonder dat daarbij evolutionaire sporen van voorouders te zien zijn. De bekendste daarvan is de zogenoemde Cambrische Explosie . Maar Bechly noemde nog veel meer voorbeelden: de plotselinge verschijning van kaakvissen (Devonian Nekton Revolution), een ‘explosie’ aan insecten (Carboniferous Insect Explosion), veel nieuwe soorten zee- en landreptielen in het Trias (Triassic Explosion) enzovoort. Voor naturalisten zijn deze snelle ‘verschijningen’ een groot probleem omdat de beschikbare tijd om al die nieuwe bouwplannen te laten ontstaan voor evolutie veel te kort is. Het is alsof deze fossielen van complexe dieren plotseling in de aardlagen aanwezig zijn; van enig spoor van ‘minder ontwikkelde’ voorouders is geen sprake.

Actieve ID’er

Bechly treedt binnenkort in dienst bij ID-organisatie Discovery Institute en zal in Seattle gaan wonen om daar bij te dragen aan het onderzoek.1 Uitgaande van wat hij op het ID-congres in Cambridge presenteerde, zal hij ongetwijfeld waardevolle bijdragen aan deze organisatie gaan leveren.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2017, Agnost evolueert tot christen, Weet 44: 11.

Voetnoten

  1. In tussentijd is er het een en ander gebeurd en heeft Bechly zich gevestigd in Oostenrijk met een eigen onderzoeksinstituut. Zie: https://old.logos.nl/centrum-voor-biocomplexiteit-en-natuurteleologie-opgericht-in-oostenrijk/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

2 Comments

Evolutionair vooroordeel zorgt voor disclaimer | Logos Instituut

[…] Het is bijzonder dat de redacteuren niet eerder hebben gezien dat het hier om een paper vóór Intelligent Design gaat. Zoals gezegd zien we bekende ID-namen, verwijzingen naar een ID-journal én ID-jargon zoals ‘fine-tuning’, ‘irreducible complexity’, ‘waiting time problem7’ en ‘specified complexity’. Het argument dat de redactie geeft is een slecht excuus. Het lijkt erop dat de redactie is gezwicht voor de evolutionaire lobby. Dat is enerzijds droevig. Anderzijds is het mooi dat, ondanks de disclaimer, dit artikel nu onder ogen komt van verschillende vakwetenschappers. Wellicht leidt dit onder niet-verstokte naturalisten tot een grotere acceptatie van het concept Intelligent Design. Laten we hopen dat dit evolutionaire vooroordeel leidt tot een grotere verbondenheid aan Intelligent Design en dat meer wetenschappers zich bezig gaan houden met met dit concept. De laatste jaren zien we gelukkig ook dat steeds meer naturalisten de ID-beweging weten te vinden en dat ze uiteindelijk ook gaan meedoen met deze beweging.8 […]

Comments are closed.