Onder het antropische principe verstaat men de ongelofelijke fijnafstemming van de verschillende natuurconstanten. Indien ook maar enkele van de ruim 40 bekende natuurconstanten minimaal van hun huidige waarde zouden afwijken, dan zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Sommige wetenschappers, die niet in een intelligente Schepper van het universum geloven, behelpen zich met de zogenaamde multiversumtheorie, volgens welke er oneindig veel universums zouden bestaan en wij ons precies in diegene bevinden, waarin leven mogelijk is. Met deze theorie kan vanzelfsprekend alles en niets bewezen worden.

De waarschijnlijkheid dat ons universum precies zo is, zoals hij is, is volgens enkele natuurkundigen ongeveer 1 op de 10^62. Dit komt overeen met
0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001%.1 Een natuurkundige heeft de precisie van de fijnafstemming van de natuurkundige constanten als volgt verduidelijkt: Men stelle zich voor een 2-euro munt, die met een geweerkogel moet worden getroffen. Daartoe moet het geweer aan de ene en de munt aan het andere einde van het zichtbare universum geplaatst worden!

Enige voorbeelden

Zou de zwaartekrachtconstante slechts iets lager zijn, dan zou dit tot gevolg hebben, dat sterren, zoals de zon, niet meer in staat zouden zijn, een kernfusieproces op gang te brengen. Zou deze maar iets hoger zijn dan zou dit de energievoorraad van de ster in zeer korte tijd verbruiken. Zouden de kernkrachten, die de atomen bijeenhouden, slechts iets sterker zijn, dan zouden de elektronen als in een zwart gat op de kern storten. Zouden zij slechts iets zwakker zijn, dan zouden chemische reacties onmogelijk zijn. Indien bijvoorbeeld water niet zulke vreemde opvallende anomalieën (vriesgedrag, kookpunt, dichtheidsverloop, enzovoorts) zou hebben, dan zou geen leven op waterbasis mogelijk zijn.2 De astronoom Martin Rees heeft uit de vele natuurkundige constanten er zes uitgekozen en beschreven, dat geen van hen ook maar het minste mag afwijken van de bestaande waarde. Anders zou geen aards leven mogelijk zijn.3

Multiversum of eeuwige God, de Schepper

Rees gaat ervan uit, dat er oneindig vele universums moeten zijn en dat één daarvan toevallig exact de juiste natuurkundige constanten bezit. Men kan dus een theorie geloven, volgens welke er oneindig veel universums zijn, of men gelooft in één enkele oneindig intelligente en almachtige Schepper van het universum waarin wij leven.4

Voetnoten

  1. Peter C. Hägele, Das kosmologische anthropische Prinzip, Kolloquium für Physiklehrer, Universität Ulm, 11. Nov. 2003, http://www.uni-ulm.de/~phaegele/Feinabstimmung_Physik.pdf.
  2. Hansruedi Stutz, Das anthropozentrische Prinzip: Der Mensch im Mittelpunkt des Universums, factum Juli/August 1991, p. 39.
  3. Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.
  4. David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, Maart 2003, p. 14-15.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

6 Comments

DJ de Kat

Is de lichtsnelheid ook zo’n natuurkundige constante?
Dan zou het uitgangspunt van Einstein’s berekeningen (constante lichtsnelheid) altijd geldig zijn binnen het bestaan van onze leefwereld.
Is dan de consequentie dat er in de tijd (in het begin) geen variatie kan hebben plaatsgevonden in lichtsnelheid en andere natuurkundige constanten?

M.Nieuweboer

“Onder het antropische principe verstaat men de ongelofelijke fijnafstemming van de verschillende natuurconstanten.”
Nee. Dit is het bekende Fine Tuning argument, dat concludeert wat het van te voren al aanneemt: een doel.
Zie Wikipedia:

“Het zwak antropisch principe gaat uit van de constatering dat om enige waarneming van het heelal te doen, er noodzakelijkerwijs intelligent leven moet zijn.”
Dat is uiteraard een waarheid als een koe.

“Het sterk antropisch principe zegt dat het universum noodzakelijkerwijs zo moet zijn dat het leven mogelijk maakt. Andere universa zouden simpelweg niet kunnen bestaan.”
En zelfs dat hoeven nog niet de natuurconstanten (een stuk of 30) te zijn zoals wij die waarnemen.
Dit stukje is een typisch voorbeeld van de onwaarachtigheid waarmee creationisten misbruik willen maken van wetenschap.
Overigens hebben computersimulaties (van Victor Stenger bv.) aangegeven dat stabiele en levensvatbare universa mogelijk zijn met andere waarden voor de natuurconstanten.

M.Nieuweboer

Filosofisch gesproken suggereert Fine Tuning polytheïsme ipv monotheïsme zoals het christendom. Dertig natuurconstanten die nauwkeurig moeten worden afgesteld, dan dertig fijnafstemmers. Daaruit blijkt trouwens dat Fine Tuning afhangt van het kosmologisch argument (Eerste Oorzaak), dat ook al niet voor het christendom pleit als natuurkundige feiten erbij worden gehaald (waarschijnlijkheid ipv oorzakelijkheid).
Uiteraard verondersteld de acceptatie van natuurconstanten (die per definitie niet van waarde veranderen) uniformitarianisme, dat onlangs op deze site verworpen werd. Zie ook Barry Setterfield en zijn variabele lichtsnelheid.
Fine Tuning, laat staan het antropisch principe, is op geen enkele manier tegenstrijdig met de Evolutietheorie en past dus niet op deze lijst van 95. Het is ook geen argument tegen een 13,7 miljard jaar universum.
Tenslotte is het niet waar dat het multiversum is ontwikkeld om Fine Tuning tegen te spreken. Het is gebaseerd op een algemeen aanvaarde theorie plus enkele waarnemingen. Google “Reasons to accept the Multiverse”. Zoals zo vaak: meer onderzoek is nodig. Naar Fine Tuners is helemaal geen onderzoek mogelijk. Daarom is het multiversum wetenschappelijk en Fine Tuning niet. Al met al is dit een zeer negatieve bijdrage aan het debat dat het ambieert te voeren.

Peter

Als de natuurconstanten anders waren, waren wij er niet om ze te observeren – of de aarde nu 6000 jaar geleden geschapen is of 13.7 miljard jaar oud is, doet er voor dat punt niets toe; het is geen enkel argument waar dan ook voor.

Hetty

Het ‘antropisch principe’ is in geen enkel opzicht een argument of bewijs tegen evolutie. Integendeel. Het beschrijft zelfs omstandigheden na de oerknal die uiteindelijk de evolutie mogelijk hebben gemaakt.
Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2001/12/22/oerknallen-bij-de-vleet-7570383-a355733

Verder is het leven op aarde aangepast aan de kosmos en niet andersom. Er is vrij veel bewijs dat het eerste leven het zonder zuurstof moest doen, want zuurstof was afwezig op een plantloze aarde. Het leven heeft zich ook aangepast aan zuurstof en heeft de zuurstofcrisis doorstaan.

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Aarde#De_zuurstofcrisis

Miguel

“Rees gaat ervan uit, dat er oneindig vele universums moeten zijn en dat één daarvan toevallig exact de juiste natuurkundige constanten bezit”
Het gaat niet per definitie om één universum. Het idee is dat, van alle mogelijke universums, alleen de universums die het mogelijk maken om zichzelf waar te nemen, zich zelf kunnen waarnemen. Dat dit geldt voor ons universum is dan ook geen toeval maar inherent aan een universum waar iemand iets ‘toeval’ kan noemen.

Geef een antwoord