Toen vliegen en muggen na een zekere tijd resistent werden tegen het insectengif DDT, zag men daarin een bewijs voor evolutie. Daarop volgende onderzoeken hebben echter aangetoond, dat er altijd al genetische varianten van DDT resistente insecten waren. Alle resistente insecten van de huidige tijd zijn nakomelingen van deze zeldzame varianten. Het is eenvoudig zo, dat de niet resistente soorten grotendeels zijn uitgestorven, terwijl de resistente zich verder konden vermenigvuldigen.

tijgermug-pixabay-com

De resistente vliegen en muggen, waarvan hier sprake is, worden verklaard door zeldzame genotypen1, die niet ten prooi zijn gevallen aan de massasterfte na de inzet van het gif. De DDT-resistente soorten leefden reeds voor de inzet van het gif.2

Bij dit voorbeeld kan zelfs niet van micro-evolutie gesproken worden, omdat er geen nieuwe informatie in de genen gekomen is. Er zijn geen nieuwe eigenschappen ontstaan, maar er is slechts een extreme verschuiving van de frequentie van bepaalde eigenschappen opgetreden. Daarbij is niets nieuws ontstaan.3

Ook dit zogenaamde voorbeeld voor evolutie vindt men tot op heden nog steeds in verschillende schoolboeken45, hoewel de bovenvermelde uitleg algemeen juist geacht wordt.

Voetnoten

  1. Het genotype of erfmateriaal van een organisme representeert zijn exacte genetische uitrusting, dus de individuele set van genen, die zich bevindt in de celkern.
  2. Junker en Scherer, Evolutie Het nieuwe studieboek, De Oude Wereld, 2010, p. 73. Dit boek is ook in onze webshop te koop.
  3. Lee Spetner, Not by Chance!, The Judaica Press, 1997, p. 143-144.
  4. Helmut Schneider, Natura, Biologie für Gymnasien, Band 2, Lehrerband, Teil B, 7. bis 10. Schuljahr, Ernst Klett Verlag, 2006, p. 270.
  5. Horst Bayrhuber, Linder Biologie, Lehrbuch für die Oberstufe, 21. Auflage, Schroedel Verlag, Hannover, p. 335 en 364.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

3 Comments

Peter

Er is verwarring tussen natuurlijke selectie en evolutie. Natuurlijke selectie leidt hier tot verandering in allefrequentie. Natuurlijke selectie en evolutie zijn niet hetzelfde: evolutie houdt verandering in allelfrequentie in, maar is een veel wijder begrip.

Natuurlijke selectie is wat creationisten micro-evolutie noemen. Dat het stukje hierboven beweert “Bij dit voorbeeld kan zelfs niet van micro-evolutie gesproken worden, maar er is slechts een extreme verschuiving van de frequentie van bepaalde eigenschappen opgetreden” is in tegenspraak met wat de aangehaalde Junker en Scherer op de aangehaalde blz. schrijven, nl. dat het om een geval van snelle micro-evolutie gaat. Er is een nieuwe eigenschap gekomen, er is namelijk een mutatie naar resistentie opgetreden. De mutatie naar resistentie heeft nieuwe informatie opgeleverd, omdat het over een nieuwe eigenschap gaat.

De zin “De DDT-resistente soorten leefden reeds voor de inzet van het gif” (…) [bevat een onjuistheid over het verschil tussen] genotype en soort. Junker en Scherer hebben het duidelijk over genotypen op de aangehaalde blz. 73. (…) Uiteraard was de mutatie voor resistentie al aanwezig voordat de muggen bespoten werden – dat is kenmerkend voor toevallige mutaties: een mutatie ontstaat niet op afroep omdat hij nu nodig is, maar de mutatie gebeurt onafhankelijk van de situatie. Er zijn altijd grote hoeveelheden mutaties voor van alles en nog wat aanwezig in een populatie. Bij nadelige mutaties (voor die situatie) in mutatie-selectie evenwicht.

J

Naar mijn mening behoort dit bij [de] grootste [onjuistheden] die ik ooit gelezen heb. Een verschil in allel-frequentie moet een oorzaak hebben. Het resistentie allel kan niet anders dan ontstaan zijn door middel van mutatie.

Inderdaad is het een leuke vraag: Wat is eerder? De resistentie-mutatie of de insecticide. Het lijkt erop dat dit niet eenduidig is. Soms kan een mutatie al 1000 jaar aanwezig zijn, en gaat natuurlijke selectie hierop selecteren zodra er selectiedruk is door toepassen van pesticide.

In andere gevallen zal die mutatie recent zijn ontstaan. Zelfs met de lage mutatiesnelheden zijn er genoeg mutaties die optreden. De populatiegrootte van de mug is enorm. Pesticide-resistentie is iets waar je heel duidelijk parallelle evolutie kan zien, maar ook convergente evolutie. Fascinerend!

(Lees dit artikel voor informatie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3730913/#s6title en dit artikel: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965174804000694)

Natuurlijk is dit (m.i) bewijs voor evolutie; het aanpassen van een gen door mutatie + selectie zorgt voor adaptatie.

De auteurs [geven de] elementaire genetica + evolutiebiologie [verkeerd weer], en hebben geen oog voor de heterogeniteit in mechanismes die voor adaptatie kunnen zorgen aan verschillende pesticiden.

peter b

Nog een definitie van evolutie, nu door J: “het aanpassen van een gen door mutatie + selectie zorgt voor adaptatie.” Hetty definieerde daarnet speciatie als evolutie. Allelfrequentiefluctuaties is ook evolutie, overigens. Laten we eens opschrijven hoeveel definities erdoor elkaar worden gebruikt. Kunnen we er daarna een artikel van maken.

Geef een antwoord