Theïstische evolutionisten in Nederland proberen aan te tonen dat in de Bijbel de dood niet perse gerelateerd is aan de zonde. Een weerwoord van Gijs van den Brink.

Er zou namelijk al sprake zijn van sterfelijkheid en dood in het paradijs. Dat de dood er was ten tijde van het paradijs zou mij niet verbazen, want het paradijs was een hof die maar een klein deel van de grote wereld in beslag nam. En de duivel verscheen er notabene in de figuur van de slang. De zonde, het kwaad en de dood waren er dus beslist vóór Adam. Dat is niet het punt van discussie. Waar het om gaat is dat gesteld wordt dat de vergankelijkheid door God gewild is. De kern van de discussie is of dood en vergankelijkheid normaal zijn en bij de goede schepping horen of dat dood en verderf abnormaal zijn en niet door God gewild en bedoeld zijn. Dat God de dood wil kun je toch wat betreft Adam niet volhouden als we horen dat God de ‘boom des levens’ midden in de tuin plaatst?

creek-593146_1280

“Mij is geen zichzelf respecterende exegeet in de 20e eeuw bekend die denkt dat Paulus hier de vruchteloosheid en nutteloosheid (mataiotes, vs.20) waaraan de schepping onderworpen is aan de goede schepping van God toeschrijft.”

En vervolgens wordt gepoogd aannemelijk te maken dat Paulus het kosmische drama waarover hij spreekt in Rom.8, het zuchten van de schepping onder haar barensweeën, aan de goede schepping van God toeschrijft. Ik ben op de hoogte van de suggestie van Berkhof (in Christelijk Geloof) in deze richting, maar hij meldt wel eerlijk dat vele exegeten zijn visie niet ondersteunen. En dat is zacht uitgedrukt. Mij is geen zichzelf respecterende exegeet in de 20e eeuw bekend die denkt dat Paulus hier de vruchteloosheid en nutteloosheid (mataiotes, vs.20) waaraan de schepping onderworpen is aan de goede schepping van God toeschrijft. Paulus zou deze scheppingsdaad van God dan met dezelfde woorden beschrijven als het denken van de heidenen, van wie de overleggingen op niets zijn uitgelopen (Rom.1:21; Ef.4:17 ‘loze denkbeelden’, NBV; waanwijsheid, WV95; dwaze ideeën, GNB) of het spreken van de dwaalleraars! (2 Pet. 2:18; loos gebral, NBV; holle grootspraak, WV95; dwaze taal, GNB). James Dunn in zijn tweedelige commentaar op de brief omschrijft mataiotes hier als de zinloosheid van een object dat niet functioneert waarvoor het gemaakt was.

Dus noch de theologie van Paulus, noch de exegeten, noch het woordgebruik wijst maar in de verste verte op wat mensen als H.J. Bruins en R. Fransen (Gevormd uit sterrenstof, februari 2009) hier willen lezen. Alles wijst erop dat Paulus het kosmische drama toeschrijft aan de vloek die over de schepping ligt. Wie van de apostelen heeft de consequenties van de erf- of oerzonde dieper gepeild dan deze Paulus?! Te zeggen dat dood en verderf bij de goede schepping van God horen, omdat er al dood in het paradijs was, is voor mij even dwaas als te zeggen dat de duivel bij de goede schepping van God hoort, omdat hij er al was in het paradijs.

De grote discussie gaat niet over schepping of evolutie. Ik vrees dat beide alleen met grote terughoudendheid en bij benadering wetenschappelijk aannemelijk zijn te maken. Het meningsverschil tussen voor- en tegenstanders van evolutie is ook niet een strijd tussen geloof en wetenschap. Wanneer God zowel de wereld heeft geschapen als ook in de Schrift tot ons heeft gesproken, dan kan er hier geen tegenspraak zijn.

Het grote geschil betreft wat er in onze werkelijkheid van de goede schepping nog te zien is. De ene wetenschapper houdt geen rekening met een breuk en stelt dat de kosmos zoals wij die nu kennen de normale is. De andere wetenschapper, die de kosmos beoordeelt vanuit de openbaring in de Bijbel, stelt dat de wereld waarvan wij een onderdeel zijn, abnormaal is, bedorven is. Er is geen sprake van het ontkennen van ontstaansprocessen die aangetoond kunnen worden. Maar wie of wat is de oorzaak ervan. In deze uitgangspunten staan normalisten en abnormalisten (term van Kuyper) lijnrecht tegenover elkaar. En die twee komen nooit tot elkaar, mogen en kunnen nooit tot elkaar komen. Pas als Christus terugkomt, alle zonde en kwaad wordt geëlimineerd uit alle vezels van de bestaande kosmos, zal de herschepping volmaakt zal zijn en zal de hele kosmos door nog maar één uitgangspunt en één macht bepaald worden, de heilswil van de goede Schepper.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Theïstische evolutionisten in Nederland proberen aan te tonen dat in de Bijbel de dood niet perse gerelateerd is aan de zonde. Een weerwoord van Gijs van den Brink.

Er zou namelijk al sprake zijn van sterfelijkheid en dood in het paradijs. Dat de dood er was ten tijde van het paradijs zou mij niet verbazen,

...
Read more

13 Comments

Chan

De auteur dezes: De zonde, het kwaad en de dood waren er dus beslist vóór Adam. De auteur Romeinen: gelijk door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood. Let wel: in de wereld. De gedachte dat het gevolg intrad vóór de oorzaak verdraagt zich niet de vrijheid.

Jurgen

Ik ga ervan uit dat van den Brink bedoeld te zeggen dat ‘zonde, het kwaad en de dood’ er al waren in de persoon Satan. Satan vertegenwoordigd ‘zonde, het kwaad en de dood’ en kwam als de slang in de tuin maar dit zegt niet dat ‘zonde, het kwaad en de dood’ zijn verwoestende werk in wereld reeds gedaan had. Dit laatste gebeurde pas na de ongehoorzaamheid van de mens.

Of Satan al vertegenwoordiger was van ‘zonde, het kwaad en de dood’ voordat Adam er was? Ik geloof van niet. Wat we weten is dat hij gevallen is en de vertegenwoordiger werd en hoogstwaarschijnlijk pas na de zesde dag is gebeurd omdat Gods schepping goed was (Satan is schepsel). Satan’s bezoek in de tuin kan best een paar jaar op zich hebben laten wachten. Maar met zijn komst kwam dus ook ‘zonde, het kwaad en de dood’ vertegenwoordigd in de slang, en dit werd verzilverd door de ongehoorzaamheid van de mens.

Kees Langeveld

“De zonde, het kwaad en de dood waren er dus beslist vóór Adam”, zegt de schrijver. Maar waren ze ook in de wereld, op aarde? Hadden ze hun verwoestende werk op aarde al gedaan? De aardse schepping vertoonde vóór Adam geen tekenen van dood en verderf. Alles was gaaf. (Ook de Heer Jezus bleef gaaf bij de ontmoeting met de duivel). Door de zondeval ging het mis. De dood in de wereld is immers door de overtreding van Adam, het hoofd van het mensengeslacht, in de wereld gekomen. Dat leert de apostel Paulus ons. Dat moeten we vasthouden. “Ro 5:12 Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben…”

Jan van Meerten

Geachte Peter, de auteur is niet dr. G.A. (Gert) van den Brink of prof. dr. G. (Gijsbert) van den Brink maar drs. G. (Gijs) van den Brink. Hij is hoofdredacteur van Studiebijbel Magazine.

Peter

“Het meningsverschil tussen voor- en tegenstanders van evolutie is ook niet een strijd tussen geloof en wetenschap.”
Het meningsverschil tussen voor- en tegenstanders van evolutie is een strijd tussen een bepaalde opvatting van het christelijk geloof en alle wetenschap.

Japie

“Het meningsverschil tussen voor- en tegenstanders van evolutie is een strijd tussen een bepaalde opvatting van het christelijk geloof en alle wetenschap.”

Deze mening is alleen waar als iets alleen als wetenschap gedefinieerd mag worden als het de evolutietheorie ondersteunt. Hierdoor wordt creationistische wetenschap automatisch een opvatting van het Christelijk geloof. In werkelijkheid is het meningsverschil tussen voor- en tegenstanders van evolutie een strijd tussen wetenschappers. De ene partij hangt de evolutiegedache aan en de andere partij de scheppingsgedachte.

Andre

Dit blijft een lastige zaak als je de uitspraken van Paulus zo interpreteert. Stel dat er geen dood was, dan zouden alle dieren zich vermenigvuldigd hebben totdat de aarde “vol” was.Daarna zouden er dus geen dieren meer geboren zijn, en zou alles voor altijd min of meer hetzelfde gebleven zijn. Als je er vanuit gaat dat het doel van de aarde en het leven daarop is een huis voor de mens te maken vraag ik mij af of dat nu zo een aantrekkelijke gedachte is. Jonge dieren hebben juist een bijzondere charme. Gaat de dood van dieren werkelijk tegen een goede schepping in? Of alleen de dieren met zintuigen zoals wij die hebben? Als het leven van een dier goed is en dood redelijk pijnloos, is de dood dan zo erg voor het dier? Het heeft m.i geen verwachtingen m.b.t. de eindigheid van zijn bestaan. Voor de mens is dat anders, en die kreeg dan ook een keuze.

Hetty Dolman

Paulus kan nooit de fysieke dood bedoeld hebben. Vruchten sterven namelijk ook, bomen sterven. En aangezien er vruchten werden gegeten in het paradijs, ook dieren aten iets, was de dood aanwezig.

Een wereld zonder fysieke dood is niet biologisch, dat kan de Schepper niet bedoeld hebben. De voortgang van de schepping, vruchtbaarheid van de aarde is direct verbonden met de dood. Dat is de schepping.

Wat we zien in de teksten in Jesaja (65: 17) over een nieuwe aarde is dat mensen niet sterven voor ze honderd zijn. Ook wij ervaren dat als als ‘goed’. Iemand die het leven heeft geleefd, hoge ouderdom heeft bereikt, is er ook gewoon klaar mee. Daar is niks mis mee. Er zijn nakomelingen die het leven vieren. Zonder kinderen is het leven schraal. Dat is pas erg. En de wereld is nu eenmaal te klein om eeuwig vruchtbaar te zijn. Wat stellen we ons daarbij voor? Dat Eva tienduizend kinderen heeft gekregen, (nooit in een menopauze is gekomen) die ook weer allemaal tienduizend kinderen kregen? Dat kan toch niet?

Biologisch gezien worden we gewoon lekker oud en nemen afscheid. We denken dan niet aan verschrikkingen van oorlogen waarbij gezinnen omkomen. Dat is de nieuwe aarde volgens Jesaja. Een wereld waar je vredig kunt leven en werken en oud worden. Geen geween en geweeklaag, maar een waardig afscheid van de zeer oude mens.

Eppie

Zomaar een suggestie, vrienden. Zou de verscheidenheid van miljoenen verschillende planten en dieren (hoewel nog niet naar soorten uitverdeeld) (tiktaalik’s dodo’s, kolibries en andere wonderlijke schepselen) het gemis aan jong grut niet goed gemaakt hebben? Al met al mis ik in de beschrijvingen van “goed” soms een diepere laag. De werkelijke betekenis van tov en van shalom. Een betekenis die het hart doortrekt als het goed mag zijn met God in Christus en die bij aanvang ook de schepping doortrokken heeft.

Herma

Dit is [m.i.] wel een hele vrije uitleg, lees Openbaring 21: 4 en 8, de dood zal niet meer zijn. Jesaja sprak als profeet over andere zaken dan de nieuwe schepping.

Hetty Dolman

“Zomaar een suggestie, vrienden. Zou de verscheidenheid van miljoenen verschillende planten en dieren”

Een van de mooiste facetten van de Schepping is het moederschap. De meeste vrouwen worden heel graag ooit moeder en beleven de mooiste tijd van hun leven met hun opgroeiende kinderen. Dat is het mooiste van de hele Schepping.

“Al met al mis ik in de beschrijvingen van “goed” soms een diepere laag.”

Inderdaad, dat mis ik ook wel. Afscheid nemen van het leven, als je daar aan toe bent, in verbondenheid met de Schepper kan het goede vertegenwoordigen in een zin die je pas doorgrondt als je het met je naaste heb doorgemaakt.

Chan

De dood heeft een eschatologische betekenis. De H. Ignatius kwam tot bekering bij het zien van een rottend lijk van een paard. De dood was niet bedoeld, want dan was hij ‘goed’. De komst van de dood vergeestelijken is ook het niet-meer-zijn-ervan (de verrijzenis) vergeestelijken.

Geef een antwoord