Oorsprong.info organiseert, gesponsord door Logos Instituut, op 15 oktober 2016 haar vijfde congres met als titel ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ in het verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ te Opheusden. Het symposium zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Flyer_De_waarde_van_de_schepping_15_oktober_2016

Veel christenen accepteren tegenwoordig de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) als waarheid. Veel gelovigen en ongelovigen die dit accepteren stellen mensen die een andere opvatting hebben over onze oergeschiedenis – zoals een recente zesdaagse schepping en een wereldwijde zondvloed – gelijk met mensen die geloven in een platte aarde en andere primitieve dogma’s. Deze mensen zouden bezig zijn met een achterhoedegevecht en zouden daarom maar beter kunnen ophouden met het verkondigen van hun opvattingen.

Christenen die de gemeenschappelijke afstamming van alle mensen en diersoorten verdedigen, worden vaak ‘theïstische evolutionisten’ genoemd. Zij die geloven in een recente door God geschapen werkelijkheid worden vaak ‘creationisten’ genoemd. In het debat over schepping en evolutie doen ook de atheïsten nog mee. Zij gaan een stapje verder dan de theïstische evolutionisten en beweren niet alleen dat de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) een feit is, maar ook dat het irrationeel is om te geloven in een persoonlijke God. Zij gebruiken als snel termen als ‘middeleeuws’ en ‘primitief’ om het christelijk geloof te karakteriseren. Mensen die het christelijk geloof verdedigen tegenover deze atheïsten, maar ook tegenover andere religies, worden apologeten genoemd.

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit denken is versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel ‘verlichtingsdenken’ genoemd. Dit ‘verlichtingsdenken’ versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’. Ook het actualistisch denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase van dat proces voortgekomen uit een aapachtige. Openbaring heeft in dit ‘verlichtingsdenken’ niets meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar. Zij zijn ingepakt door het ‘christelijke verlichtingsdenken’, een contradictio in terminis. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld. De meeste leermethoden gaan namelijk uit van dit ‘evolutiedenken’ en het ‘actualistisch denken’. Het evolutie-actualisten-dogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie, paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals de sociale wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen. Dit onbijbelse denken is nu diep binnengedrongen in de hele samenleving. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Bovenstaande biedt steekhoudende redenen om een congres te organiseren dat de waarde van de schepping wél onderstreept en dat Gods Openbaring wél serieus neemt.

De inloop is vanaf 09.30 uur en het symposium start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Het symposium is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, filosofie, biologie, geologie, natuurkunde, kosmologie en (medische) ethiek.

De toegangsprijs is € 7,50 (normaal tarief) of € 5,00 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Na aanmelding ontvangt u via uw emailadres een instructie voor de betaling. Allen hartelijk welkom.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

18 Comments

Bouke Hageman

Door evolutie en Intelligent Design wordt de zondeval ontkent. Men is immers zo geworden door evolutie en heeft niet gekozen om tegen God in opstand te komen. Dus is het ook niet nodig dat de Here Jezus stierf aan het kruis. Gevolg is dat de mens niet gered kan (hoeft) te worden. Dat is de angel in evolutie en ID.

Hans

Bouke ik meen gelezen te hebben dat Intelligent Design uitgaat van ontwerp in de natuur en kosmos en evolutie verwerpt als in strijd met de waarnemingen en zich verder niet uitlaat over de aard van die ‘ontwerper’ of over een eventuele zondeval. Maar inderdaad Bouke, als men eenmaal ervan uit gaat dat de mens door evolutie is ontstaan dan is de dood er al voor de mens er was en kan er ook geen ‘eerste mens’ (Adam) zijn geweest. Kortom dan is Genesis gewoon een van de mythes uit het midden oosten en is het hele concept van een goede schepping, zondeval en verlossing van de zonde door Jezus onzin en fantasie. En aangezien Jezus en de apostelen duidelijk Genesis letterlijk namen hadden deze het fout. En dan had ook Jezus het fout! Wat blijft er dan over van zijn Goddelijke claims? Als je Genesis niet letterlijk neemt dan storten vervolgens alle verdere claims inclusief die uit het Evangelie ook in elkaar en verworden tot sprookjes en fantasie verhalen. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat bijv. een bekende creationist (ik zal geen naam noemen) uit de kring van de broeders, voorheen waarschuwend dat eenmaal een voet gezet op het hellende evolutionistische pad men onherroepelijk afglijd naar een onvervalst evolutionisme, dit na het jaar 2000 zelf is gaan doen. Inmiddels noemt hij zich een ‘ontstaansagnost’ en is een theistisch evolutionist geworden en ziet Genesis in het licht van de zgn. ‘kadertheorie’. En dat terwijl er steeds meer bewijs op tafel komt dat zeker op moleculair biologisch gebied er onmogelijk een evolutie van molecuul tot mens heeft kunnen plaatsvinden met alleen maar toevalsprocessen. En ook op geologisch gebied is het zeer duidelijk dat er in het verleden een enorme wereldwijde catastrofe is gebeurd wat volgens Genesis de zondvloed was. Dus op wetenschappelijk gebied is er geen reden om te twijfelen aan een schepping. Misschien dat dit symposium wat meer duidelijkheid kan scheppen maar in principe is het toch een geloofskwestie waarvoor men kiest…

Maikel

Beste Hans, u zegt: “En dat terwijl er steeds meer bewijs op tafel komt dat zeker op moleculair biologisch gebied er onmogelijk een evolutie van molecuul tot mens heeft kunnen plaatsvinden met alleen maar toevalsprocessen.”

Zou u kunnen aangeven om welk bewijs u precies bedoelt? En verwerpt u dan ook de “quantum evolutie” hypothese, die stelt dat genetische mutaties op quantum niveau veroorzaakt (kunnen) worden?

peter b

Maikel, (…) “Quantum evolutie” is [niet bruikbaar]. We moeten zulke niet-falsifieerbare hypothesen buiten de wetenschap houden. Als moleculair bioloog begrijp ik overigens wel waarom er dergelijke hypo’s worden bedacht: mutaties mogen niet voorspelbaar zijn. Elke mutatie in het DNA heeft echter een onderliggend mechanisme en daardoor treden vele mutaties niet willekeurig op, toonde ik aan in mijn boek TndO. Sterke nog, mutaties kunnen worden gezien als een functie van de DNA sequentie waarin ze optreden. De biologie zit heel anders in elkaar als het materialsitische (Neo)Darwinistische paradigma ons wil doen geloven.

[Hetty:] “En dat terwijl we heel zeker weten dat de mens geëvolueerd is in Afrika. zowel mitochondriaal als Y-chromosomaal is de mens afkomstig uit Afrika. Dat zijn feiten.”

Dat zijn alleen feiten onder bepaalde restricties en aannames betreffende genetica en evolutie. De Out of Afrika hypothese gaat er a priori vanuit dat een grotere genetische verscheidenheid in Afrika te maken heeft met oorsprong in Afrika, terwijl de fossielen dit tegenspreken, en er voor zulke mtDNA observaties verder niets dan een abberant of gebiased genetisch (repair) mechanisme ten grondslag ligt (dat niet werd uitgesloten en waarvoor we vele aanwijzingen hebben). Het Y chromosoom geeft geen Out of Afrika bevestiging: de grootste variatie vinden we namelijk in Azië. Hier is het dus Out-of-Asia. Natuurlijk kun je met statistische trucen en bewerkingen ook het Y chromosoom uit Afrika laten komen. Evolutie is een grote statistische blackbox die er op gericht is gangbare/politiek-correcte ideeën te bewijzen: van Untermensch in het Derde Rijk tot Afrikaanse Oorsprong in de New Age.

Leevaa

De Bijbel is geen wetenschappelijk boek maar een geloofsboek. Mensen maken er een wetenschappelijk boek van. Daardoor zijn al heel wat scheuringen in kerken en families ontstaan. Dat kan de bedoeling van God niet zijn.

Hetty Dolman

Beste Hans,

(…) Dat er in de bijbel staat dat de zon stilstond boven de aarde hoef je niet letterlijk op te vatten, zoals zoveel niet. Dat de aarde op pilaren staan (of grondvesten). Een groot deel mogen we figuurlijk opvatten, behalve Genesis 1, 2 en 3. Dit uitsluitend vanwege de zondeval. We moeten letterlijk opvatten dat er in een ‘goede’ wereld een slang in het oor van Eva zat te zeuren, (niet goed dus) en dat Eva zonder enige kennis van goed en kwaad het ‘kwade’ beging, zonder te weten wat het kwaad inhield. We moeten dus geloven dat alle kwaad van nu in de wereld afhing van een vrouw die het verschil niet wist tussen goed en kwaad. (Hitler was de schuld van Eva) En we moeten geloven in een slang die kon praten. een soort junglebook. En dat terwijl we heel zeker weten dat de mens geëvolueerd is in Afrika. zowel mitochondriaal als Y-chromosomaal is de mens afkomstig uit Afrika. Dat zijn feiten.

Natuurlijk was er een moment in de geschiedenis dat de mens zich bewust werd van de eigen tekortkomingen en begon met offeren. “We zijn niet goed genoeg” We hebben hulp nodig! Verzoening! Zo is het gegaan. En dat past verbazingwekkend goed bij het Scheppingsverhaal uit de bijbel. (maar dan niet geheel letterlijk) “Adam” betekent volgens mij gewoon mens. Hij staat voor de eerste echte mens met bewustzijn, wat in het paradijs nog nauwelijks het geval was.

” En ook op geologisch gebied is het zeer duidelijk dat er in het verleden een enorme wereldwijde catastrofe is gebeurd wat volgens Genesis de zondvloed was. Dus op wetenschappelijk gebied is er geen reden om te twijfelen aan een schepping. Misschien dat dit symposium wat meer duidelijkheid kan scheppen maar in principe is het toch een geloofskwestie waarvoor men kiest…”

Er is, geologisch gezien, nooit een wereldwijde zondvloed geweest. Er is niet eens genoeg water. Er is geen enkele wetenschappelijke grond voor een wereldwijde zondvloed.

Eppie

Beste Hetty, er is niet genoeg water? De aarde bevat 1386 miljoen kubieke kilometer water. Aardoppervlak is 510 miljoen vierkante kilometer.
Gemiddeld kan water de aarde met een laag van 2,7 km bedekken.

Jan

“Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken?”

Omdat de Bijbel vol staat met contradicties met de wetenschap, contradicties met zichzelf en omdat de teksten in de Bijbel aantoonbaar onbetrouwbaar zijn.

[@Eppie:]

Ben je je ervan bewust dat in dat geval alle gebergte hoger dan 2,7 km gewoon droog en beschikbaar blijft als leefgebied? Denk aan de Alpen, Rocky Mountains, Himalaya, Dolomieten, het Taurus gebergte in Zuid-Turkije. Bootje van Noach [was] nergens voor nodig!

Ed Vaessen

Peter: “Evolutie is een grote statistische blackbox die er op gericht is gangbare/politiek-correcte ideeën te bewijzen: van Untermensch in het Derde Rijk tot Afrikaanse Oorsprong in de New Age.”

Stevige uitspraken zijn dit. [Zijn ze juist]?

Hans: “En ook op geologisch gebied is het zeer duidelijk dat er in het verleden een enorme wereldwijde catastrofe is gebeurd wat volgens Genesis de zondvloed was.”

Die opvatting liet de wetenschappelijke wereld 200 jaar geleden al los. Het Zondvloedmodel werd zogezegd gefalsificeerd.

peter b

“Stevige uitspraken zijn dit. [Zijn ze juist]?”

De historie toont dat ze juist zijn. (…) Darwinisme verklaart alles en kan alle menselijke ideologieen ondersteunen, juist omdat het geen wetenschappelijk fundanment heeft. Van ultrarechts (Neonazi’s, Hilter’s Über en Untermenschen, Eugenetische bewegingen in Amerika) tot ultralinks (Sowjet Unie, Stalin, Rode Kmer, Rote Armee Fraktion), allemaal beroepen ze zich op dezelfde Darwinreligie. Wees blij dat de biowetenschappen [nu de onjuistheden van dit denken] aantonen.

Hetty, de modellen van de creation scientists [laten zien] dat er geen Mount Everest bestond voor en tijdens de vloed.

Hetty Dolman

Beste Eppie, Zo’n rekensommetje gaat natuurlijk niet zomaar op, want het meeste water zit in de oceanen. Ruim een maand regen op de hele is al onmogelijk. En als je dan in een ark zit met alleen een lichtopening in de bovenkant krijg je al snel natte voeten. De gehele Mou[n]t Everest stond onder water. Die is veel hoger dan 2 km. Hoe kon dat gebeuren?

Eppie

Beste Hetty, Je denkt aan een regenbuitje? De hele aardkorst was in beweging. Gen 7 vs 11 “op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken…”. Als de grond onder je voeten wegzakt de diepte in, geeft dat het idee, dat het water omhoog komt.

Hetty Dolman

@ Peter B: “Hetty, de modellen van de creation scientists [laten zien] dat er geen Mount Everest bestond voor en tijdens de vloed.”

(…) Het zijn ‘voorstellen’ waar [creationisten] vervolgens zelf weer op vastlopen, bij nader onderzoek. We kunnen beter uitgaan van wat er in de Bijbel staat. Dat de bergen onder water stonden. En dat die bergen op de eerste dag van de tiende maand tevoorschijn kwamen, omdat het water zakte. Bijzonder is dat het 40 dagen regende en het pas na 150 dagen droog werd toen God weer dacht aan Noach en werden sluizen en bronnen gesloten.
Het letterlijk opvatten van deze teksten vindt ik sowieso heel bijzonder, want zelfs de tekst is al tegenstrijdig. De creationisten hebben hun eigen theorieën gefalsificeerd door onderzoek te doen: http://www.csun.edu/~vcgeo005/Flood%20geology.pdf

Peter b

Hetty, er zij enorm veel modellen voorstelbaar….ik hanteer er geen enkele met voorkeur. Dat er modellen worden onderzocht en verworpen pleit slechts voor het wetenschappelijke karakter van creation science. Het is niet beter of slechter om uit te gaan van schepping dan wel geen schepping. Het zijn verschillenden modellen, die worden opgesteld met verschillende randvoorwaarden. Science dus.

Hetty Dolman

Beste Eppie,
“Je denkt aan een regenbuitje? De hele aardkorst was in beweging. Gen 7 vs 11 “op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken…”. Als de grond onder je voeten wegzakt de diepte in, geeft dat het idee, dat het water omhoog komt.”

In de bijbel staat dat het 40 dagen zou gaan regenen en dat de sluizen van de hemel opengingen. Dan is het onhandig om een lichtopening aan de bovenkant te hebben, want dan loopt je ark onder water. En als het voortdurend regent is het ook behoorlijk donker, dus in de ark moet het stikdonker zijn geweest.

Nogmaals, geologisch en historisch gezien is het niet gebeurd. De Egyptenaren waren gewoon een piramide aan het bouwen tijdens de zondvloed…

Ed Vaessen

Peter B.
“De historie toont dat ze juist zijn. (…) Darwinisme verklaart alles en kan alle menselijke ideologieen ondersteunen, juist omdat het geen wetenschappelijk fundanment heeft. Van ultrarechts (Neonazi’s, Hilter’s Über en Untermenschen, Eugenetische bewegingen in Amerika) tot ultralinks (Sowjet Unie, Stalin, Rode Kmer, Rote Armee Fraktion), allemaal beroepen ze zich op dezelfde Darwinreligie. Wees blij dat de biowetenschappen [nu de onjuistheden van dit denken] aantonen.”

Het Darwinisme bewijst slechts dat evolutie gebeurt, biologische soorten verwant zijn en dat natuurlijke selectie een belangrijke factor is. Dat is neutrale informatie die men leuk kan vinden of niet.
Dat sommige politici daar ideologische boodschappen aan koppelen is hun zaak. Evolutie is er niet op gericht zulke ideeën te bewijzen.
Ter vergelijking: als wetenschap aantoont dat het in de natuur moord en doodslag is, is ze er nog niet op gericht om moord en doodslag tot ideologisch correcte standaard te verklaren.

Maar ja, wie een hond wil slaan vindt licht een stok.

Ed Vaessen

Ter informatie voor Peter B.:
“Luther trok tegen het einde van zijn leven flink tegen Joden van leer. Steek hun synagogen in brand, schreef hij in het boekje ‘Over de Joden en hun leugens’ (1543). Pak Joden op, neem ze hun waardevolle bezittingen af en stuur ze naar werkkampen. Protestantse kerken hebben die teksten vervolgens gebruikt om discriminatie en geweld tegen Joden te legitimeren. Daarmee droegen ze volgens historici bij aan het klimaat waarin de Holocaust kon ontstaan.”

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4276954/2016/04/11/Protestantse-Kerk-neemt-afstand-van-Jodenhaat-Luther.dhtml Als men kwaad wil, vindt men altijd wel teksten die het rechtvaardigen.

Hetty Dolman

@Peter B, Ik kom je reactie vandaag pas tegen, sorry.

“er zij enorm veel modellen voorstelbaar….ik hanteer er geen enkele met voorkeur. Dat er modellen worden onderzocht en verworpen pleit slechts voor het wetenschappelijke karakter van creation science.”

Het [bedenken] van een waterdampkoepel, versneld verval van radioactiviteit, hydroplaat-iets, hebben (…) te maken met interpretatie van de bijbel: Dit betekent dat de uitkomst van elk model al van te voren vaststaat: Geen enkele uitkomst mag uitkomen op een oude aarde. Dat is per definitie onwetenschappelijk.

“enorm veel modellen voorstelbaar”

Dat lijkt me sterk. Heb je voorbeelden?

Geef een antwoord