Christenen krijgen veel kritiek te verduren omtrent hun Bijbel. Met name moslims zijn hierin erg bedreven. Het wordt tijd dat de Christen zich bekend maakt met kritische kanttekeningen van de Koran, die om allerlei redenen verre van betrouwbaar is.

In deze video tonen we slechts het topje van de ijsberg omtrent de vele gekopieerde orale tradities die de Koran simpelweg heeft overgenomen van de volken die de zevende eeuwse moslims omringden in de gebieden rondom Mekka.

Hoewel het natuurlijk al zichtbaar genoeg is dat de Koran Bijbelse verhalen heeft overgenomen en aangepast, weten niet veel mensen dat er ook veel onbijbelse verhalen in de huidige Koran zijn terechtgekomen die op hun beurt ook al bestonden voordat de Islam werd bedacht. Bekijk de video en raak op eenvoudige wijze bekend met een aantal van deze kopieeracties van Muhammad, of wie het ook geweest zijn die de Koran uiteindelijk hebben gecompileerd.

Veel kijkplezier en Gods zegen!


Link naar YouTube (opent in nieuw venster): https://www.youtube.com/watch?v=tOx__Q01dzY&hl=nl&cc_lang_pref=nl&cc_load_policy=1&rel=0

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Deo Volente NL is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus. Dit wordt ook wel Apologetiek genoemd. Daarbij moet je niet denken aan het Engelse woord ‘Apologize’ maar het Griekse woord ‘Apologia’ wat ‘verdediging’ betekent. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit het informeren van de gewone christen en niet-christen over de zaken die vanuit apologetisch oogpunt een rol spelen onder christenen. Denk hierbij aan het verdedigen van ons geloof tegenover bijvoorbeeld atheïsten en moslims. Dat doen we door middel van video’s waarmee we in gewone mensentaal de soms lastige theologische kwesties uitleggen waar christenen mee worstelen of waar critici hun pijlen op richten. Dit kan gaan over kritiek die men heeft geuit op de Bijbel, waar wij een academisch verantwoorde weerlegging voor aanbieden die de gewone man op straat ook kan begrijpen. Maar het kan ook een kritische noot zijn richting een andere religie. Niet om mensen aan te vallen maar om de kritiek die wij krijgen ook eens om te draaien, om te zien of de religie van waaruit critici soms redeneren wel zo goed te verdedigen is als men doet voorkomen. Daarnaast ligt één van onze speerpunten op het voeren van publiekelijk debat. Waarom publiekelijk? Omdat discussie voeren op zichzelf vrijwel nooit (direct) zal leiden tot het overtuigen van de gesprekspartner. Die heeft immers zelf ook een mening waar hij sterk in gelooft. Debat is dan ook voor de toeschouwer; voor de twijfelaar die nog niet weet waar hij moet zoeken of die de antwoorden van twee religies naast elkaar wil leggen. Kortgezegd: Wij bestaan uit een groep christenen die bij elkaar is gekomen voor één gemeenschappelijk doel: Het Evangelie verkondigen vanuit een theologische, probleemoplossende basis. De Bijbel geeft ons daarbij in 1 Petrus 3:15 de moed en inspiratie: “Wees altijd bereid tot verantwoording (brontaal: Apologia) aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.”

11 Comments

Eppie

Beste Jan, dhr Vaessen heeft in dit geval een beetje gelijk. Lucas heeft eerst uitgebreid de bronnen bestudeerd voordat hij zijn Bijbelboek schreef. Zoals het een goed medicus betaamt.Is niet obscuur en doet aan de inspiratie van de Bijbel niets af.

Radagast

Ik heb daar in ieder geval wel voorbeelden van:

Jozua 10:13: Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? (Zie ook 2 Samuël 1:18)

1 Koningen 11:41: Het overige nu der geschiedenissen van Salomo, en al wat hij gedaan heeft, en zijn wijsheid, is dat niet geschreven in het boek der geschiedenissen van Salomo?

1 Koningen 14:19: Het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam, hoe hij gekrijgd, en hoe hij geregeerd heeft, ziet, die zijn geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël. (Zie ook 1 Koningen 15:31, 16:5, 14, 20, 27, 22:39, 2 Koningen 1:18, 10:34, 13:8, 12, 14:15, 28, 15:11, 15, 21, 26, 31, 1 Kronieken 9:1, 2 Kronieken 20:34)

1 Koningen 14:29: Het overige nu der geschiedenissen van Rehabeam, en al wat hij gedaan heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? (Zie ook 1 Koningen 15:7, 23, 22:46, 2 Koningen 8:23, 12:19, 14:18, 15:6, 36, 16:19, 20:20, 21:17, 25, 23:28, 24:5).

Esther 10:2: Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, denwelken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië?

2 Kronieken 16:11: En ziet, de geschiedenissen van Asa, de eerste met de laatste, ziet, zij zijn beschreven in het boek der koningen van Juda en Israël. (Zie ook: 2 Kronieken 25:26, 27:7, 28:26, 32:32, 35:27, 36:8)

2 Kronieken 24:27: Aangaande nu zijn zonen, en de grootheid van den last, hem opgelegd, en het gebouw van het huis Gods, ziet, zij zijn geschreven in de historie van het boek der koningen; en zijn zoon Amazia werd koning in zijn plaats.

Dat zijn heel wat verwijzingen naar oudere bronnen.

peter b

Interessant om te zien dat er, zodra er over de Koran wordt geschreven, meteen op de Bijbel wordt gedoken. Deze cultuurchristenen gedragen zich als een derde kolonne.

Wie iets wil weten over de inhoud van en het ontstaan van de Koran en de Hadieten, lees dan het boek van Mark A. Gabriel genaamd Jezus and Mohammed. Gabriel is een voormalige Imam en professor aan de Al-Azhar-Universität in Kairo die zich bekeerde en Christus’ volger is. Zijn boek is echt de moeite waar om te lezen. Dan weet je meteen met wie en wat we te maken hebben.

Je zult ontdekken dat Mohammeds leer de antithese is van die van Christus. Voor meer info:

https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_A._Gabriel

Eppie

Kijk, Leon, dat is voor mij nog maar de vraag. Bij de vorige voorbeelden gaf de Bijbel zelf aan, dat ze uit bronnen putte, in dit geval is het minder duidelijk. Dan zijn er verschillende opties. Hammurabi heeft het niet uit de Bijbel, dat is zeker. Een gezamenlijke bron is wellicht mogelijk. In die tijd waren er hier en daar figuren buiten de lijn van Abraham, die de Heere dienden. Job en zijn vrienden, Melchizedek etc. Er was persoonlijke Godsopenbaring. Ook bij mannen van invloed. Niet onverwacht dat er overeenkomsten zijn tussen wetten van aardse machthebbers en de wetten in de Bijbel. Eigenlijk is dat maar gelukkig ook. Ook al dienden deze volken God niet, iets van Zijn wijsheid hebben ze toch mogen ontvangen door overlevering of op een andere manier.

Ed Vaessen

“Interessant om te zien (…) te maken hebben.”

Met een godsdienst uit het Midden-oosten. Daar hebben we mee te maken. Beïnvloed door Zoroastrisme, Christendom, Jodendom en Arabisch Heidendom. Die van het Christendom iets overnam dat bij het Jodendom helemaal nooit in iemands hoofd was opgekomen (…) maar dat voor Grieken en Romeinen heel normaal was: de geboorte van een (half)god uit een maagd.

peter b

Mij valt steeds opnieuw op dat de mensen die Christus en Zijn leer bekritiseren, werkelijk geen idee hebben waar ze het over hebben. Wat jij hier meemt, Ed, is [m.i.] een 19e eeuwse atheistensprookje. (…) Het christendom heeft niet zijn bron in heidense mythen en sagen, noch in middenoostenreligie. Dat de Verlosser van de val, de Messias, zou komen werd reeds in Genesis, in het protoevangelie, aangekondigd. Ver voor er maar sprake was van Grieken en Romeinen. Het is de rode draad doorheen de ganse heilige geschriften geopenbaard aan de oude Hebreers. Sommigen onder hen herkenden Jehoshuwa als de Messias. En dat bleek hij ook te zijn weten we nu. Zijn leer (heb je naaste lief als jezelf) staat diametraal op die van Darwin (survival of the fittest).

Peter

Ed Vaessen merkt terecht op dat we te maken hebben met een godsdienst uit het oude Midden-oosten. het oude Midden-Oosten viel niet geheel binnen de invloedssfeer van de Byzantijse keizer en daarmee van het officiele Christendom. Het had vele vormen van Christendom die van de katholieke versie afweken, bijv. de Nestoriaanse ‘Kerk van het Oosten’. En vergeet niet alle vormen van niet-orthodox Christendom die er tot 10 jaar geleden nog waren. Een goed boek over het machtsvacuum tussen Sassaniden en Byzantijnen en hoe de Arabieren daarin sprongen en hun eigen staatsgodsdienst ontwikkelden (net zoals de andere twee een staatsgodsdienst hadden) vond ik het boek van Tom Holland, ‘Het Vierde Beest: God de strijd om de wereldmacht en het einde van de oudheid’. Holland twijfelt aan het bestaan van Mohammed en een belangrijke rol van Mekka. Ook het boek van Mulder en Mila, ‘De omstreden bronnen van de Islam’ gaat over de vraag of er ooit wel een profeet Mohammed bestaan heeft, en we niet te maken hebben met een poging een staatsreligie uit alles wat er voorhanden was samen te stellen.

Ed Vaessen

Net zoals Jezus heeft er zeer waarschijnlijk een Mohammed geleefd. De kruisiging van Jezus waarover 4 evangeliën verhalen doet net zo waarachtig aan als de oorlogen die Mohammed voerde. Het is alleen dat men achteraf bij die namen van alles en nog wat is gaan fantaseren. Mohammed at voedsel dat de lof van Allah zong terwijl hij het tussen zijn tanden vermaalde. Jezus liep over water. Het doel van die (…) wonderverhalen?

Geef een antwoord