In 1953 gelukte het Francis Crick en James Watson, zich baserend op de röntgendiffractie gegevens van Rosalind Franklin en Maurice Wilkins, een model voor de driedimensionale structuur van het erfmateriaal af te leiden. Sinds deze ontdekking is het duidelijk, dat er zonder DNA geen leven mogelijk is. Aan de andere kant betekent dit echter ook, dat indien de proteïnen niet eerder ontstaan zouden zijn – waarover men het tegenwoordig grotendeels eens is – het DNA toevallig onder oersoepomstandigheden zonder hulp van een matrix zou moeten zijn ontstaan. Laboratoriumexperimenten tonen ontnuchterende resultaten: Zulk een scenario is onmogelijk.

DNA_methylation.wikipedia

Chemisch bezien is het DNA niets anders dan een zeer lang molecuul (polymeer), dat uit drie verschillende typen van bouwstenen bestaat: suikerbouwstenen, stikstofbasen (nucleotiden) en fosfor. Nu zijn er al bij het ontstaan van deze bouwstenen diverse problemen. Het DNA bevat een heel bepaald soort suiker, dat men d-ribose noemt. Het hoofdprobleem in de chemische evolutie van deze verbinding bestaat in haar korte halfwaardetijd van slechts 44 jaar (wat naar geologische maatstaven veel te kort is) en haar unieke driedimensionale structuur.

In oersoepexperimenten konden twee van de vier noodzakelijke stikstofbasen met zeer geringe opbrengst (0,5% voor adenine en 0,1% voor guanine) aangemaakt worden. Cytosine en uracil waren niet te verkrijgen. Bovendien zou ook hun levensduur veel te kort zijn. Dat alle voor de bouw van een DNA noodzakelijke stoffen in zuivere vorm gelijktijdig samenkomen, zou zelfs in een vele miljarden jaren durende geschiedenis van het leven niet voor te stellen zijn.

Een ander bestanddeel van de DNA structuur bestaat uit fosforzuur. Fosfor is weliswaar op aarde aanwezig, echter alleen in de vorm van moeilijk oplosbare mineralen (apatiet en fosforiet). In deze vorm zou fosfor onmogelijk aan de reactie tot vorming van een DNA-molecuul kunnen deelnemen.

Conclusie

Noch de suikerbouwsteen, noch de vier stikstofbasen, noch fosforzuur zouden onder natuurlijke omstandigheden in een voor de fabricage van DNA zinvolle vorm vanzelf kunnen ontstaan.1 De volgende vraag, naar de mogelijkheid tot synthese van een DNA-molecuul uit deze bouwstenen, is daarom volledig overbodig. Bovendien tonen inzichten vanuit de polymeerchemie, dat een DNA zonder de hulp van een matrix (zoals juist een cel dat biedt) onmogelijk spontaan kan ontstaan, zelfs wanneer alle bouwstenen voorhanden zouden zijn.

Voetnoten

  1. Junker und Scherer, Evolutie. het nieuwe studieboek, De Oude Wereld, 2010, p. 104-114. Deze bestseller wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

2 Comments

Peter

De stelling zegt: “het DNA toevallig onder oersoepomstandigheden zonder hulp van een matrix zou moeten zijn ontstaan. Laboratoriumexperimenten tonen ontnuchterende resultaten: Zulk een scenario is onmogelijk.” Mijn al oude leerboek zegt anders. Het geeft aan dat een streng DNA /RNAwel kan ontstaan. Er is al onderzoek daarover sinds 1996: Ferris, hill, Liu en Orgel. 1996. Synthesis of long prebiotic oligomer on mineral surfaces. Nature 381: 59-61. [Hebben] deze ’95 stellingen’ nooit gehoord hebben van een RNA-wereld?

peter b

De RNA wereld heeft nooit bestaan. Het leerboek uit de vorige eeuw kan in de prullenbak. Het DNA molecuul bevat gecodeerde informatie en daarmee is alle evolutie een informatieprobleem geworden. Informatie is immaterieel en ontstaat door intelligentie. Het DNA molecuul bewijst schepping.

Geef een antwoord