Een student mailde ons deze maand het volgende: “Ik weet niet hoeveel bereik jullie hebben, maar ik wil jullie meededelen dat ik hoop dat, ongeacht het aantal volgers, jullie dit werk blijven voortzetten. Het heeft mij als christen en student veel geweldige inzichten opgeleverd en een hoop kennis over de wetenschappelijke waarheid achter God. Ik hoop dat jullie nog veel meer professionele stukken schrijven die ons als studenten en volwassenen zullen toerusten en helpen. Nogmaals dank en enorm veel succes en bovenal Gods rijke zegen en geweldig inzicht over jullie levens gebeden.” Het is prachtig en zeer bemoedigend om dergelijke reacties te krijgen. We proberen met Logos Instituut de studenten te helpen door ze materiaal aan te reiken en ze toe te rusten voor een plaatsje in de academische wereld.

bergen_naaldbomen (medium).pixabay

Onlangs schreef onze medewerker, Jan van Meerten, voor het Reformatorisch Dagblad een artikel om de studenten toe te rusten. De introductie van het artikel met de tien tips luidde: “Je bent een eerstejaarsstudent en wilt graag de wetenschap in. Je hebt je christelijke school en mogelijk je ouderlijk huis verlaten en loopt nu rond op een universiteit van een grote stad. Je gelooft dat God de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, maar dat deze schepping niet zeer goed is gebleven. Er is een historische zondeval geweest. Je bent hiervan overtuigd, maar je merkt ook dat er een keerzijde aan dat geloof zit. Is het wel verstandig om hier openlijk voor uit te komen? En als je dat wel doet, zal men je dan wel accepteren? En wat moet je doen als jij dat geloof door intellectuele uitdagingen dreigt te verliezen?” Het volledige artikel is hier te lezen. Het is niet altijd makkelijk om staande te blijven in een academische wereld waar naturalisten het voor het grootste deel voor het zeggen hebben. Daarom zijn deze tips een welkome aanvulling voor de studenten.

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Openbaring heeft in dit zo genoemde ‘verlichtingsdenken’ niets meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld.  De meeste leermethoden gaan namelijk uit van dit ‘evolutiedenken’ en het ‘actualistisch denken’. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Wij onderstrepen de waarde van de schepping voor wetenschap en ethiek en nemen Gods Openbaring daarin zeer serieus, ja zelfs als basis en fundament. Om academici en geïnteresseerden toe te rusten sponsort Logos Instituut een congres te Opheusden waarbij, op 18 maart 2017, christenacademici laten zien dat het scheppingsgeloof waardevol is voor wetenschapsbeoefening en ethiek. De organisator meldde ons dat al 60% van de plaatsen bezet is. Wees er snel bij want vol = vol. Het programma is hier in te zien en aanmelden kan hier.

Om meer van dergelijke programma’s neer te zetten of te sponsoren vragen wij uw steun. Allereerst in gebed en daarnaast door mee te werken (bijvoorbeeld kennissen op te roepen om dergelijke congressen te bezoeken) of financieel steun te geven. Wilt u als bedrijf of particulier ook een Logos-evenement sponsoren en uw naam op die manier eraan verbinden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Het is ook mogelijk een eenmalige of maandelijkse gift te geven via ons digitale donatieformulier. Mogen wij op uw steun rekenen?

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

4 Comments

Bart Klink

Op de universiteit leer je kritisch denken, te twijfelen aan je overtuigingen, open te discussiëren met de mogelijkheid dat je ernaast zit. Het artikel van Jan “om de studenten toe te rusten” ontmoedigt juist dit alles: de Waarheid (met hoofdletter!) staat al vast en daaraan kan en mag niet getwijfeld worden. Dit is een fundamenteel [onjuiste] houding, en die hoort niet thuis aan een universiteit..

Evolutie is geen dogma, maar de beste wetenschappelijke verklaring voor de biologische feiten, consistent met feiten uit andere vakgebieden. Het is een bloeiend vakgebied waarin ideeën dagelijks kritisch worden getoetst en waar nodig worden bijgesteld en uitgebreid. Dat is geen dogma, maar wetenschap. Creationisme is inderdaad dogmatisch, met onfeilbare Waarheden en onaantastbare geloofsverklaringen. Dat is wél dogmatisch en hoort niet thuis aan een universiteit.

In het artikel waarnaar verwezen wordt, schrijft Jan: “Creationisten worden het meest uitgedaagd in de biologie, geologie, astronomie en aan­verwante vakgebieden.” De lijst kan met gemak uitgebreid worden met natuurkunde, taalwetenschappen, archeologie, geschiedkunde, psychologie, neurowetenschappen en uiteraard de moderne godsdienst- en Bijbelwetenschappen. Al deze vakgebieden komen – deels onafhankelijk van elkaar – tot dezelfde conclusie: creationisme is onhoudbaar. Kortom: het creationisme staat haaks op (…) de moderne wetenschap [en] vrijwel de gehele academische wereld. Dat geeft [mij] te denken (…).

peter b

Met “Evolutiedogma” wordt hier Darwinistisch selectionisme bedoelt, neem ik aan. Ik raad de schrijver van dit stuk aan steeds onderscheid te maken tussen evolutie als biologisch proces en als atheïstisch Darwinistische wereldbeschouwing. We moeten goed definieren, want materialistisch atheïsme zal de twee bovenstaande begrippen door elkaar en als synoniem gebruiken, [dat geeft een onjuist beeld]. Creatie is zeer zeker niet onhoudbaar, sterker nog, de moderne Biologie en Kosmologie is gebaseerd op informatie en dat toont aan dat de oorsprong der dingen in creatie ligt, niet in onmogelijke kans-gedreven naturalistische processen.

Jan Hermans

Het zijn steeds diepgaande onderzoeken en conclusies terwijl men voorbij gaat aan het alledaagse. Aan de seksuele daad is ook genot verbonden. Bij de man vanwege de ejaculatie noodzakelijk. Waarom ook bij de vrouw, als we weten dat bij orthodoxe stromingen genot des duivels is?

Peter

Bij de post over de Logos Brochure zit geen mogelijkheid te reageren, dus hier maar. In die brochure zit ook iets over een email van een student:
“Je weet niet hoe moeilijk het is om als student staande te blijven als je wordt gezien als een primitieveling uit een vergane tijd. Door de contacten die jullie me hebben gegeven, met wetenschappers en andere studenten wereldwijd, heb ik weer moed gevat…”

Daarop is het commentaar van Bart Klink volledig van toepassing.

Geef een antwoord