In zijn nieuwe boek probeert Gijsbert van den Brink de evolutietheorie rijmen met het christelijk geloof. Die poging is natuurlijk gedoemd te falen.

De titel van het boek zegt al wat er gaat gebeuren: Bijbelteksten worden uit hun context gerukt om de evolutietheorie te accommoderen. De aarde bracht voort (Genesis 1:12, 24). Daar zit toch een vorm van evolutie in opgesloten? Zonder onszelf te verliezen in een woordstudie van het Hebreeuws: nee. Het Hebreeuwse woord yatsa’ (יָצָא) betekent ‘naar buiten komen, tevoorschijn komen, uitgaan, vertrekken’. En hoewel yatsa’ maar tweemaal in Genesis 1 staat, staat daar tien keer ‘naar zijn/haar soort’ (‘aard’ in de Statenvertaling). In elk vers met yatsa’ staat twee keer min (מִין), soort. Dat woord alleen al sluit evolutie uit: alles brengt alleen maar voort ‘naar zijn soort’. Er is dus geen verandering van de ene ‘aard’ in de andere.

Zuivere intenties

In zijn boek schetst Van den Brink redelijk goed het probleem waar het om draait. Er zijn (in zijn ogen schijnbaar) onverenigbare tegenstrijdigheden tussen de evolutietheorie en de Bijbel. Zijn intenties zijn zuiver. Hij wil christenen die met hun geloof in de knoop komen doordat ze over evolutie horen een oplossing aanreiken, net als Cees Dekker met Topnerd Tycho beoogde.1 De aanpak is echter helemaal verkeerd. Door de evolutietheorie serieus te nemen kom je in grote problemen met de Bijbel, zoals ook blijkt uit het boek.

Bijbel ondergeschikt

Bewust of onbewust stelt Van den Brink de Bijbel onder de wetenschap, als het gaat om de schepping althans. Want over de kern van het christelijk geloof zegt hij:

[Jezus Christus bleef] ook tijdens zijn incarnatie ‘volkomen en waarachtig God’. Het christelijk geloof draait van begin tot eind om deze persoon van Jezus Christus aan wie het zijn naam ontleend. (p. 21)

Amen! Jezus is dus volgens Van den Brink God Zelf, Die naar de aarde kwam. Maar dat kan toch niet, volgens de wetenschap? God kan niet naar de aarde komen, dat is niet wetenschappelijk. Mensen kunnen niet uit de dood opstaan, of over water lopen. Dat is allemaal even onwetenschappelijk als een zesdaagse schepping. En als Jezus echt ‘volkomen en waarachtig God’ is, waarom zou je Hem dan niet geloven als Hij spreekt over de schepping?2 Van den Brink is dus nogal selectief als het op het volgen van de wetenschap aankomt. Wees dan consistent en volg de wetenschap in alles. Of nog beter – stel de Bijbel waar hij hoort: boven de wetenschap.3

Onbevangen bronnen?

Meerdere keren schrijft Van den Brink dat hij ‘zo onbevangen mogelijk’ naar de evolutietheorie wil kijken. Een mens kan niet onbevangen zijn. Elk mens heeft zijn eigen vooronderstellingen. Van een onbevangen kijk is geen sprake. En dat blijkt ook wel uit de bronnen die Van den Brink raadpleegt. De meeste werken die hij citeert over de kwestie schepping/evolutie zijn van theïstisch evolutionisten uit het ForumC-kamp, zoals Cees Dekker, Ab Flipse en René Fransen. Zijn mening over creationisten baseert Van den Brink schijnbaar voornamelijk op twee bronnen: 40 questions, waarin een creationist en een theïstisch evolutionist met elkaar in gesprek gaan, en The Creationists van (evolutionist) Ronald Numbers. Een sprekend voorbeeld is noot 14 van hoofdstuk 4 (p. 115): Zie voor korte beschrijvingen van de hiaattheorie en andere varianten van het creationisme René Franssen, Gevormd uit sterrenstof. Van den Brink citeert geen creationistisch werk jonger dan 20 jaar, met uitzondering van Coming to grips with Genesis dat hij laat buikspreken.

Het boek der natuur

In zijn boek beschrijft Van den Brink regelmatig hoe theologen in de afgelopen 150 jaar tegen de evolutietheorie aankeken. Persoonlijk vind ik de mening van dode theologen ondergeschikt aan wat de levende God zegt.4 Hierbij behandelt Van den Brink uiteraard ook artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis5, waarin staat dat we God kunnen kennen door de natuur (gebaseerd op Romeinen 1:206), maar nog meer door de Bijbel. Terecht stelt Van den Brink:

Het blijkt dus dat we in het hart van de christelijk-theologische traditie een positieve houding aantreffen tegenover de natuurlijke werkelijkheid en de bestudering daarvan – en in het verlengde hiervan tegenover wetenschappelijk onderzoek. (p. 80)

Het ‘boek van de natuur’, om die frase maar te blijven gebruiken, kan ons veel over God leren. Maar dat boek moet wel gelezen worden, net als de Bijbel. Van den Brink laat zich klaarblijkelijk niet de Bijbel voorlezen door (atheïstische!) wetenschappers als het over Jezus gaat. Waarom laat hij zich dan wel het boek van de natuur voorlezen door atheïsten?

Valse analogie

En de aarde bracht voort staat vol valse analogieën: vergelijkingen die niet opgaan. Zo doet Van den Brink alsof de kwestie schepping of evolutie van gelijk niveau is als de vraag rondom het geocentrisch wereldbeeld. De Bijbel leert niet dat de zon om de aarde draait, dat dacht men omdat de filosofieën van Aristoteles werden toegevoegd aan de kerkelijke leer. Daarbij, de teksten die je als zodanig kunt interpreteren komen uit de poëtische boeken. Genesis is proza. Dat is dus appels met peren vergelijken. Een theoloog van formaat als Van den Brink zou beter moeten weten.

Twee waarheden

Van den Brink pleit ervoor de wetenschappelijke ‘waarheid’ van evolutie los te zien van de Bijbelse waarheid: de Bijbel vertelt over het waarom van de schepping, en de wetenschap mag het ‘hoe’ uitzoeken. Hiermee wordt de Bijbel gereduceerd tot een boek dat losstaat van de realiteit. Maar is dat wel terecht? Jezus zegt immers in Johannes 3:12: Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? Als we de Bijbel niet meer kunnen vertrouwen over aardse zaken als de schepping, waarom dan wel over hemelse zaken als verlossing en eeuwig leven?

Heldere problemen, wazige antwoorden

De kern van het boek behandelt de problemen die opkomen bij het mengen van Bijbel en evolutionisme. Van den Brink besteedt veel woorden om weinig nieuws te zeggen. De antwoorden die hij geeft zijn veelzeggend. Hoe kan een goede God toestaan dat er miljoenen jaren van lijden en zijn geweest? (H. 5) Van den Brink (geparafraseerd) (hierna VdB): Omdat ‘goed’ in Genesis 1 niet ‘goed’ betekent, maar ‘geschikt’ (‘goed genoeg’). Lijden past dus bij die ‘goede schepping’. WaaromSchepping’s reactie (hierna WS): Wat hierbij opvalt is dat Van den Brink naar Genesis 1 kijkt door de bril van een reeds gevallen wereld. Dat geeft een vertekend beeld.

Is de geëvolueerde mens ‘naar Gods beeld’? (H. 6) VdB: Vanwege zaken als kunst en religie zijn mensen ‘unieker’ dan dieren, maar dat zou je niet concluderen op basis van biologie. WS: Van den Brink voegt hierbij geestelijke eigenschappen toe aan de evolutietheorie. Evolutie kan het ontstaan van dit soort eigenschappen niet verklaren. Daar is God voor nodig. Maar waarom dan niet gewoon volgen wat God Zelf zegt?7

Hoe zit het met Adam, de zondeval, erfzonde en verlossing? (H. 7) VdB: ‘Adam en Eva’ waren een groep van ongeveer 10.000 mensen die zo’n 45.000 jaar geleden Gods beeld ontvingen en voor Hem konden leven, maar het niet deden. WS: Terecht merkt Van den Brink op dat de zondeval een essentieel onderdeel is van de heilsgeschiedenis. Maar die zondeval interpreteert hij heel losjes. Het was niet bij Adam en Eva, zoals de Bijbel leert. De evolutietheorie laat echter geen ruimte voor Goddelijk ingrijpen. Er zit geen verschil tussen Van den Brinks vermeende mensengroep en hun voorouders. Hij vergelijkt het met het uitkiezen van Abram en Saraï in Genesis 12.8 Maar waarom staat het dan zo omslachtig in de Bijbel? Het uitkiezen van ‘Adam’ had net zo goed op een soortgelijke manier opgeschreven kunnen worden in Genesis 1-3. Van den Brink moet de gangbare lezing van de Bijbel verdraaien en verkrachten om bij zijn theïstisch evolutionisme uit te komen.

Hoe zit het met evolutionair ‘toeval’ en Gods voorzienigheid? (H. 8) VdB: Toeval vind je vooral op de kleine schaal, maar het overkoepelende proces wordt door God geleid. Convergente evolutie duidt daar ook op. WS: Natuurlijke selectie is niet perse anti-Bijbels. Die selectie is er. Maar natuurlijke selectie leidt niet tot nieuwe eigenschappen, ze kan alleen maar selecteren wat er al was. De nieuwe eigenschappen zouden voortkomen uit tal van mutaties. Dat deze meestal destructief zijn (genen kapotmaken, niet nieuwe genen maken) heeft Van den Brink blijkbaar niet ingezien.
En dan doet hij iets leuks: hij pakt een evolutionair probleem bij de haren en schrijft dat toe aan God. Evolutionisten geloven namelijk dat alle organismen netjes gegroepeerd kunnen worden in een ‘levensboom’. Maar soms ontstaan eigenschappen in die levensboom meerdere malen, onafhankelijk van elkaar (zoals echolocatie bij dolfijnen en vleermuizen, of de snavel bij vogels, papegaaivissen en de Gigantoraptor). Dan spreken evolutionisten van ‘convergentie’. Van den Brink schrijft dat toe aan Gods voorzienigheid. Het gevaar hierbij is dat wanneer evolutionisten met een andere theorie komen dan convergentie, Van den Brink zich hierbij ineens niet meer op God kan beroepen. Van den Brink gebruikt hier feitelijk een god-van-de-gaten, iets wat hij eerder sterk veroordeelt (p. 59).

Is evolutie verenigbaar met moraliteit en waar komt religie vandaan? (H. 9) VdB: Je moet de gevolgen van sociaal darwinisme, inclusief de holocaust, los zien van de evolutietheorie. De oorsprong van religie heeft geen goede evolutionaire verklaring. Wetenschap kan nooit bewijzen dat God niet bestaat. WS: Zonder evolutietheorie geen sociaal darwinisme. Als je mensen maar vaak genoeg vertelt dat ze een uit de boom gevallen aap zijn, gaan ze zich ook zo gedragen. De acceptatie van evolutie heeft daar een direct verband mee. Terecht stelt Van den Brink dat wetenschap z’n beperkingen heeft en God niet kan wegverklaren. Van den Brink schrijft dat God heeft zich door de geschiedenis heen aan mensen geopenbaard. Daarvoor doet hij een beroep op de Bijbel. Hier zien we weer de twee gezichten om de hoek kijken: aan de ene kant het geloof in de Bijbel, aan de andere kant het geloof in evolutie.

Wat bij al deze hoofdstukken opvalt is een frase als dat ‘een christen hier zich geen zorgen over hoeft te maken’ over evolutie. Zo van: accepteer het maar. Alles komt goed. Je zult je geloof niet verliezen. De praktijk wijst anders uit.

Aan de vruchten herkent men de boom

De titel van deze recensie is meer dan een zinspeling op ‘En de aarde bracht voort‘. Het is tegelijk een test. Welke vruchten zal dit boek afwerpen? Ik verwacht dat Van den Brink zal bereiken wat hij betoogt: dat veel christenen die hem als persoon hoog achten de evolutietheorie gaan omarmen, ‘omdat Van den Brink zegt dat het geen probleem is voor mijn geloof’. Wat hij echter gratis en voor niets, maar tegen een ontiegelijk hoge prijs, erbij zal krijgen, is dat hiermee voor deze orthodoxe christenen de eerste stap naar ongeloof is gezet. Want als je God niet meer kunt vertrouwen op bepaalde delen van Zijn Woord, waarom zou je de rest dan nog wel kunnen vertrouwen? Dit boek zal bittere vruchten afwerpen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://waaromschepping.wordpress.com/2015/10/05/was-het-logboek-maar-geheim-gebleven-recensie/.
  2. http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/markus/10/6.
  3. http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/spreuken/1/7.
  4. https://waaromschepping.wordpress.com/2016/06/19/bijbelstudie-briefje-uit-de-hemel-ex-2011/.
  5. http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschrift/nederlandse-geloofsbelijdenis/.
  6. http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/1/20.
  7. http://herzienestatenvertaling/teksten/exodus/31/17.
  8. http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/12.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

29 Comments

M.Nieuweboer

“Bewust of onbewust stelt Van den Brink de Bijbel onder de wetenschap.”

(…) Dit gaat uit van de stelling dat een (want er zijn er meer) creationistische theologie de enige aanvaardbare uitleg van de Bijbel oplevert. Correct is “bewust of onbewust stelt Van den Brink theologie onder de wetenschap” en [de auteur] heeft bevestigd dat volkomen onaanvaardbaar te vinden. Dat komt voort uit dezelfde onbescheidenheid. De redenering is ongeveer “God is perfect, dus Zijn Woord is perfect, dus mijn uitleg van Zijn Woord is perfect”. Augustinus van Hippo maakte daar al bezwaar tegen.

“Elk mens heeft zijn eigen vooronderstellingen.”

Klopt. Mijn vooronderstelling is dat wetenschap betrouwbare methoden heeft ontwikkeld en theologie niet. De creationistische consensus is negatief: Evolutietheorie is fout. In welk opzicht, daarover bestaat onenigheid. Er zijn zelfs creationisten (Michael Behe bv.) die gemeenschappelijke afstamming aanvaarden.

“stel de Bijbel waar hij hoort: boven de wetenschap.”

Wie zich aan de wetenschappelijke methode committeert aanvaardt slechts één autoriteit. In de enigszins aangepaste woorden van Nobelprijswinnaar Richard Feynman: “Het maakt niet uit hoe fraai een theorie is, het maakt niet uit wie de theorie heeft geformuleerd: als de empirische data haar tegenspreken is ze fout.” Deze vooronderstelling heeft in ruim 200 jaar het aanzien van de wereld drastischer veranderd dan alle theologie de voorgaande duizenden jaren bij elkaar. Daarom stel ik wetenschap boven de Bijbel.

peter b

“God is perfect, dus Zijn Woord is perfect, dus mijn uitleg van Zijn Woord is perfect.”

Interessant, maar de moderne wetenschap heeft Neodarwinisme weerlegd op basis van waarnemingen en informatieargumenten. Daarmee hoeft Genesis niet op een neodarwinistische manier te worden uitgelegd, zoals Van den Brink, Rene Fransen, Cees Dekker en Gerdien de Jong dat [doen]. (…)

K. Middelbeek

Beste M. Nieuweboer,

Wat je zegt is exact waarom de evolutietheorie zou moeten worden verworpen door de wetenschap. Er is niet één bewezen wetenschappelijke aanwijzing zelfs maar hoe eiwitten zouden zijn ontstaan. [Maar men] kan haar theorie niet missen, het is het scheppingsverhaal van de atheïst. Als dat niet zo was, was deze theorie al lang verworpen.

wilm Edelbroek

Indien het dan zo is, zoals u geloofd, hoe zit het dan met deze tekst. Het gaat o.a. in deze tekst over de Jezus Christus, na Zijn opstanding bij de Vader – de allerhoogste God. Nadat zelfs de dood is tenietgedaan zal ook de Zoon -Jezus Christus Zichzelf – let op niet Zijn taak, maar Zichzelf aan de Vader onderwerpen — opdat God zij voor en in allen. Het gaat hier over de tot de Vader verhoogde Jezus Christus. [Zie ook] 1 Kor. 15:26-28 “Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij Al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Want alles heeft Hij (de Vader) aan Zijn (Jezus Christus) voeten onderworpen. Maar wanneer Hij (de Vader) zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij (de Vader) uitgezonderd, die Hem (Jezus Christus) alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem (Jezus Christus) onderworpen is, zal ook de Zoon Zich zelf aan Hem (de Vader) onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft. Opdat God (de Vader zij alles in allen.”

Let wel, het gaat hier niet over de taak van Jezus Christus, maar Hij zal Zich zelf onderwerpen aan de Vader! De vraag die daar in ligt besloten is: Hoe valt dat te rijmen met een laat ontstane leer als de drie-eenheid. Een van de drie-eenheid zou Zich onderwerpen? Jezus Christus was geen God-mens, maar heeft het als mens volbracht, hij is in alle opzichten gelijk geworden aan Zijn broederen. Hij heeft het niet als god/mens volbracht, want dan had satan nog steeds kunnen zeggen, alle mensen die geschapen zijn naar uw beeld en gelijkenis, deugen niet. Een mens zou het volbrengen, niet een Godmens! Zoals u zeer wel weet is een drie-eenheidsleer een niet alleen door mensen bedachte leer, maar ook een zeer later ontstane leer van mensen. Ik ben geen Jehova;s Getuige, maar ik meen werkelijk dat het er gewoon staat.

Kees Middelbeek

Beste Wilm Edelbroek,

De Drie-eenheid komt in de Bijbel niet met die woorden voor. De Bijbel zegt wel (Jesaja 9: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Hem (dat Kind en die Zoon) Wonderbare Raadsman, sterke God, Eeuwig Vader, Vredevorst. Zo staan er meer teksten.

Peter

“Die poging is natuurlijk gedoemd te falen”

Hier is niets ‘natuurlijk’.

[Noot van de redactie: Beste Peter, we hebben hier een zin uit de reactie verwijderd vanwege het beschuldigende karakter. Een andere reactie hebben we in zijn geheel verwijderd.]

peter b

“In elk vers met yatsa’ staat twee keer min (מִין), soort. Dat woord alleen al sluit evolutie uit: alles brengt alleen maar voort ‘naar zijn soort’. Er is dus geen verandering van de ene ‘aard’ in de andere.”

De “mins” waarvan sprake is in Genesis verschillen van elkaar door informatie. De ene “min” kan nooit uit de andere voortkomen als er een informatiesprong moet worden genomen. In het fossielenverslag wordt deze informatiesprong waargenomen als het plotseling verschijnen van nieuwe “mins”, zoals bijvoorbeeld de bedektzadigen (Ze worden gekenmerkt door bloemen en voortplanten door middel van zaden in vruchten). De bedektzadigen verschillen van hun zogenaamde evolutionaire vorgangers, de naaktzadigen, door 2000 genen, weten we sinds kort. Deze genetische informatie vormen de programmas voor geheel nieuwe eigenschappen (bloemen en zaden in vruchten). Het verschil tussen mens en chimp is ook ongeveer 2000 Genen. Het is een verifieerbaar feit, dat Neodarwinisme nog niet eens één enkel gen kan verklaren: https://old.logos.nl/har1f-gen-een-probleem-voor-het-neodarwinisme/

De nieuwe informatie, nieuwe genen, die we aantreffen in het genoom, is de onstoffelijk vingerafdruk van de Schepper. Theologen zouden zich beter in de nieuwe biologie verdiepen i.p.v. de volstrekt hopeloze en biologisch-wetenschappelijk onhoudbare filosofie van de Neodarwinisten te volgen.

peter b

Warom zou ik het fossielenverslag niet accepteren, Peter? Het toont ons dat de fyla eerst ontstaan, en vandaaruit radiaties, zonder overgangen tussen de fyla. Een betere bewijs voor een polyfyletsche oorsprong van de Biologie kun je je niet wensen.

Jouw link kan de observatie, dat er 2000 unieke genen in bloemplanten voorkomen, niet weerleggen. Natuurlijk kun je altijd een algorithme opstellen dat de ene sequentie in een andere doet veranderen. Met oorsprong heeft dat echter niets te maken. De 2000 unieke stukjes informatie staan als bewijs voor onafhankelijke creatie, niet al de 2000 unieke genen die mens en chimp onderscheiden. Alleen door Frontloaded evolutie the aanvaarden, is er een mogelijkheid voor evolutionisten. Maar dat gaat niet gebeuren, omdat het creatie impliceert.

De algoritme voor fylogenetische reconstructies zijn ongeveer van het zelfde niveau als de algoritmen voor de zogenaamde bijbelcode. Je kunt er alles mee aantonen. (…)

Peter

Het fossielen verslag laat de overgangen tussen fyla zien.

Hetty

“En de aarde bracht voort staat vol valse analogieën: vergelijkingen die niet opgaan. Zo doet Van den Brink alsof de kwestie schepping of evolutie van gelijk niveau is als de vraag rondom het geocentrisch wereldbeeld. De Bijbel leert niet dat de zon om de aarde draait,”

Dat is m.i. onwaar. De kerk, en ook Calvijn en Luther verwierpen fel het Copernicaanse wereld beeld vanwege de bijbel teksten uit Jozua en Prediker, waar duidelijk staat dat dat de zon beweegt. De bijbel leert dat de aarde plat is (een schijf) en vooral dat er boven én onder de aarde iets is. En dat zon om de aarde draait. (…) Zie: http://www.kaleo.nl/naast-de-bijbel/bijbelstudies/bijbels-wereldbeeld/98-het-bijbelse-wereldbeeld-02

Gert-Jan, weet je dat er staat dat er een uitspansel is geschapen waar de zon, maan en sterren zijn opgehangen en waar de vogels (of vliegende dieren) in rondvliegen? Dat uitspansel is in de Hebreeuwse taal hard, uitgehamerd. Waarom zijn creationisten [tegen] de evolutietheorie (die door talloze christenen wordt aanvaard) terwijl zij zelf niet geloven in een bijbels wereldbeeld?

Douwe Scheepsma Szn

Beste Hetty,

Als oudere weet ik niet goed hoe het reageren op een website/forum precies moet, werkt, maar toch reageer ik graag op jouw reactie. Je hebt gelijk dat ‘de kerk’, de Rooms Katholieke Kerk en ook Calvijn en Luther het Copernicaanse wereldbeeld fel verwierpen, omdat men in die tijd inderdaad algemeen geloofde dat de zon om de aarde bewoog. Nu gelooft men dat algemeen niet meer, ook niet onder Bijbelgetrouwe gelovigen, hoewel er nog genoeg wetenschappers (ook astronomen) zijn die tóch geloven in het ‘geocentrische model’. Geocentrisch kun je trouwens ook zo opvatten dat het (wetenschappelijk) wel eens zo kan zijn dat de aarde, ons zonnestelsel, tóch in het middelpunt van het heelal ligt; [ik] laat dat nu liggen. Inderdaad vinden we bepaalde beeldspraak in de Bijbel, maar de aarde een als platte schijf etc. valt toch echt onder de noemer interpretatie.
Zon, maan en sterren “zijn tot lichten in het uitspansel van de hemel” (Gen.1:15). Een goede vraag is: spreekt Gods Woord hier over hetzelfde uitspansel als “dat uitspansel” (vers 7) van dag twee van de scheppingsweek? Ikzelf meen van niet. Er staat duidelijk het uitspansel “van de hemel” in de verzen 14, 15 en 17. Van de vogels staat er dat zij (letterlijk, woordelijk) “boven de aarde, over het aangezicht van het uitspansel van de hemel” vliegen (vers 20). Dus zij vliegen, gezien vanuit menselijk oogpunt, tegen het aanschijn van dát uitspansel, hoewel ze in het uitspansel van de aarde vliegen. De Schrift kent dan ook drie hemelen. Het uitspansel van de aarde noemen we normaliter de (erg dunne ‘uitgehamerde’) dampkring die, zoals ik ergens, mooi verwoord, las “door zijn drukking en spankracht het water op aarde omlaag, het water der wolken omhoog houdt en zo water van water scheidt”. Hoe het toen precies geweest is kunnen we moeilijk zeggen, daar “de toenmalige wereld, door water overstroomd, vergaan is” (2 Petr. 3:6, Herziene Voorhoeve vert.). Het was “een aarde bestaande uit water en door water” (2 Petr. 3:5).

Heimdall

“WS: Zonder evolutietheorie geen sociaal darwinisme.”

Dat is zeker waar, maar elk idee kan doorschieten in de extremen. De geschiedenis zit vol met voorbeelden, ook christelijke. Daarnaast is het zo dat de holocaust een uitvloeisel is van een combinatie van factoren. Daarin spelen zowel sociaal darwinisme als eeuwen van christelijk antisemitisme een rol.

Zie bijvoorbeeld deze quote uit de Dabru emet (een stuk van Joodse geleerden over de verstandhouding met Christenen): ´Nazism was not a Christian phenomenon. Without the long history of Christian anti-Judaism and Christian violence against Jews, Nazi ideology could not have taken hold nor could it have been carried out. Too many Christians participated in, or were sympathetic to, Nazi atrocities against Jews. Other Christians did not protest sufficiently against these atrocities.’

“WS: Als je mensen maar vaak genoeg vertelt dat ze een uit de boom gevallen aap zijn, gaan ze zich ook zo gedragen. De acceptatie van evolutie heeft daar een direct verband mee.”

Als we kijken naar de wereld en wat we hebben bereikt ook sociaal, dan spreken de statistieken toch sterk tegen deze bewering. Er is minder oorlog, minder criminaliteit, minder armoede en honger etc. Zie bijvoorbeeld het boek van Steven Pinker ‘The Better Angels of Our Nature’. Ook diverse statistieken bij de VN zullen laten zien dat ‘ondanks’ het darwinisme mensen niet slechter zijn geworden.

Geodetective

Heimdall,

Hangt ook van je definitie van slecht af. Dagelijks vallen er wereldwijd ca 150 duizend onschuldige slachtoffers door moord. Of je noemt t “gewoon abortus”. Die acceptatie hangt ook grotendeels samen met evolutie.

peter b

“Ook diverse statistieken bij de VN zullen laten zien dat ‘ondanks’ het darwinisme mensen niet slechter zijn geworden.”

Waar kan ik die statistieken vinden en zijn ze gebaseerd op wetenschappelijke studies, of [vertelt de] VN [hier onjuistheden]?

Heimdall

Peter B.,

Ten aanzien van honger:
http://www.ifpri.org/publication/2016-global-hunger-index-getting-zero-hunger-synopsis

Ten aanzien van conflict:
Uiteraard het boek van Pinker, maar ook:
http://reliefweb.int/report/world/trends-armed-conflict-1946-2015

we zien hierin overigens een recente stijging door met name de conflicten in het Midden-Oosten. De overal trend van oorlogsslachtoffers is afnemend met een kleine stijging in de laatste paar jaar. Daarnaast is het aantal fragiele staten enigszins afgenomen.

En misdaad (in de rijke landen):
https://www.newscientist.com/article/mg22530073-200-why-violent-crime-is-plummeting-in-the-rich-world/

Tenslotte is het de heer van Heugten die suggereerd dat evolutie leidt tot een soort maatschappelijk verval. Lijkt me zijn taak dit te onderbouwen. Ik zie mijn belangstelling deze resultaten tegemoet.

peter b

Geachte Heimdall,

[Ik] heb je linkjes even aandachtig bekeken. Geen enkele legt een verband tussen Darwinisme en moraal van de mensheid. Een gaat over voedselvoorziening, de andere over oorlogvoeren tussen 1945 en 2016 (en die toont juist een dramatische toename van “intrastate conflicts”, dus burgeroorlogen, en dergelijke) en een derde link gaat naar een (…) journal over criminaliteitsafname. Nergens is een link met Darwinisme. Gaarne zie ik onderzoeken/publikaties die deze link wel maken.

Hetty Dolman

Beste Douwe Scheepsma,

” hoewel er (…) ‘geocentrische model’.”

(…) Welke wetenschappers?

” maar de aarde een als platte schijf etc. valt toch echt onder de noemer interpretatie.”

Ik denk dat niet. Over de betekenis van het woord ‘chug’ (jesaje 40) kan verschil van mening bestaan. Het lijkt schijf te betekenen maar rond kan ook. Bol niet, voor zover ik weet, want daar is weer een ander woord voor. Maar we kunnen in de bijbel veel vinden over wat er onder de aarde is, want er is in de wateren onder de aarde)

“Zon, maan en sterren“ zijn tot lichten in het uitspansel van de hemel” (Gen.1:15). Een goede vraag is: spreekt Gods Woord hier over hetzelfde uitspansel als “dat uitspansel” (vers 7) van dag twee van de scheppingsweek? In de scheppingsweek is er maar één uitspansel geschapen, wat Hemel werd genoemd. Zie vers 8. Er is maar één uitspansel. Hoe kunnen de zon en de maan en alle sterren in dat (uitgehamerde) uitspansel hangen? Staan de sterren niet iets te ver weg en uit elkaar? De zon is een ster. We noemen het de zon. Daar lezen we niets over in de bijbel. Er staat niets in de bijbel over de dampkring. Niets wat wolken omhoog houdt ofzo. Wolken blijven niet altijd omhoog. Dat heet mist.

U zegt: ” Ikzelf meen van niet.”

Dat is uw mening. (…) Ik wil u wijzen op het feit dat u een mening hebt die andere mensen misschien niet delen. Over een dampkring en een uitgehamerd, hard hemelgewelf zijn de meningen verdeeld.

Uw interpretatie van Genesis (…) is niet correct. Er is geen enkele aanwijzing dat er meerdere uitspansels zijn geschapen. Het uitspansel wordt ook vertaald als gewelf. [We lezen] Genesis 1 : 6 ev, 14 ev [en] 20 [over] het uitspansel!
U schreef: “door zijn (…) water scheidt”.

De zwaartekracht zorgt dat het water netjes beneden blijft, da[ar] komt geen dampkring aan te pas, hoewel het water eigenlijk nooit echt gescheiden is, want het verdampt en komt weer omlaag. Wat is boven het uitspansel volgens u?

Exodus 20: “Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.” Het begrip ‘onder de aarde komt meer voor in de bijbel. Waar is dat dan en wijst dat niet op een plek ‘onder de aarde?’

[Noot van de redactie: Beste Hetty, zou je jezelf willen houden aan het tekenlimiet van 2.000 tekens inclusief spaties. Je hebt maar liefst 3.669 tekens inclusief spaties gebruikt.]

Heimdall

Geodetective,
Abortus is zo oud als de mensheid en vindt ook regelmatig plaats in traditionele gemeenschappen zoals zelf uit eerste hand heb mogen ervaren.Het enige verschil is dat het tegenwoordig in veel landelijk wettelijk is geregeld, van verboden tot legaal onder bepaalde condities. Als we kijken naar de statistieken zien we wereldwijd een lichte daling van het aantal abortussen en een sterke daling in de geïndustrialiseerde (en veelal seculiere) wereld (zie voor cijfers het guttmacher institute). Dus los van wat men van abortus vindt, nog steeds geen onderbouwing voor een maatschappij in verval.

Het valt me op dat veel fundamentalistisch christelijke groeperingen dingen [uitspreken] over de slechte staat van de wereld, de werkelijkheid onderbouwd dit geenszins. Zoals een christelijke maatschappij geen betere maatschappij is, is een seculiere maatschappij geen slechtere. Mensen blijven mensen ondanks de labels die men zichzelf graag opplakt.

Geodetective

Beste Heimdall,

Ik kopieer je tekst, en verander het woord abortus in moord, en laten we dan eens kijken hoe dat eruit ziet:
“Moord is zo oud als de mensheid en vindt ook regelmatig plaats in traditionele gemeenschappen zoals zelf uit eerste hand heb mogen ervaren.Het enige verschil is dat het tegenwoordig in veel landelijk wettelijk is geregeld, van verboden tot legaal onder bepaalde condities. Als we kijken naar de statistieken zien we wereldwijd een lichte daling van het aantal moorden en een sterke daling in de geïndustrialiseerde (en veelal seculiere) wereld. Dus los van wat men van moord vindt, nog steeds geen onderbouwing voor een maatschappij in verval.”

Ik denk dat zelfs dit verhaal grotendeels klopt. En het is mooi dat het aantal daalt, al heb ik die statistieken niet gecontroleerd. Alleen heel subtiel zit verstopt in je betoog waar de schoen wringt: “legaal onder bepaalde condities”

Die “bepaalde condities” zijn in Nederland tot 24 weken in de zwangerschap. Omdat deze “nog niet levensvatbaar” zouden zijn. Dat is ten eerste niet waar: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3072881/One-four-babies-born-just-22-weeks-survive-given-active-treatment-ventilation.html
Ten tweede: Baby’s zijn voor die tijd afhankelijk van hun moeder om te overleven, net zoals jij en ik afhankelijk zijn van voedsel.

Deze baby’s in de link zijn nog in de abortustermijn. Deze mag je dus in Nederland een spuitje geven of aan stukken snijden, of weet ik veel hoe ze dat doen.

Als we nou eens de bepaalde condities op moord van toepassing zouden laten zijn: moord mag, tot een bepaalde leeftijd. Het mag in de eerste 18 maanden van het leven. Want een kind is in die tijd toch niet zelfredzaam. Als je die alleen zou laten, zou die het in de meeste gevallen toch ook niet redden.

Hoe je het ook ziet, [ik geloof niet] dat de “bepaalde condities” voor abortus door Christenen zijn opgesteld. Dat zijn toch echt voornamelijk evolutionisten.

Heimdall

Beste Peter B.,

Er is geen link met het Darwinisme. Dat is het punt. De maatschappij en de wereld is niet slechter geworden sinds Darwin. Daarnaast Darwinisme doet geen uitspraken over moraliteit, sterker nog. Buiten de menselijke beleving bestaat er geen moraal.

peter b

“De maatschappij en de wereld is niet slechter geworden sinds Darwin.”

De wereld was nooit slecht, maar de mensheid, die de weg van Kaïn volgde wel. Beweren dat er geen moraal bestaat lijkt me niet bevordelijk voor een betere maatschappij, overigens, en survival of the fittest al helemaal niet. Darwinisme zegt wellicht niet direct iets over moraal, maar indirect zegt het: er is geen goed en kwaad, er is geen ultieme rechter. En je kunt dus gewoon je eigen regels bepalen. De Nazi’s dachten er bijvoorbeeld goed aan te doen alle Untermenschen te vermoorden en ze begrepen de commotie niet tijdens de Nürnbergse processen, want ze hadden gewoon conform de eugenetica (=Darwinisme toegepast op de mens) gemoord. Ooit het boek De zaak 40-62 van Mulisch gelezen, het Proces Eichmann? Eichmanns evolutiefilosofie is echt een eye-opener. Als je daarentegen vanuit de visie van God gegeven regels denkt, dan is de zonde enorm toegenomen (Zonde = verkiezen zonder God te leven).

“Het fossielen verslag laat de overgangen tussen fyla zien.”

Nee, Peter, dat laat het niet zien. Het fossielenverslag begint met ongeveer 50 fyla in het Cambrium, zelf de chordaten treffen we er al aan. Zonder tussenvormen tussen de fyla. Sindsdien verdwenen er slechts fyla en er kwam er geen enkele meer bij (de mens is ook een chordaat en het fylum waartoe de mens behoort bestond al in het Cambrium, dus). Het fossielenverslag is de antithese en de weerleggende waarneming van Darwinistische evolutie.

Heimdall

De mensheid is ook niet slecht, er zijn slechte mensen dat is heel wat anders.

Daarnaast zeg ik niet, dat er geen moraal bestaat. Ik geloof echter niet in een objectieve moraal.
Moraliteit is subjectief of deze nu door mensen of door een (menselijke interpretatie van) God is bedacht. Dat wij mensen in het algemeen eenzelfde mening hebben over morele zaken maakt het niet goddelijk

Zoals ik al in eerdere post hier aangaf is Sociaal Darwinisme niet de oorzaak van de holocaust. Het is mogelijk wel een van de factoren. Het wijdverbreide door de kerken aangewakkerde anti-judaisme in de voorliggende eeuwen en in het bijzonder in het interbellum heeft minstens een evenredig aandeel in de holocaust. Het boek van Luther ‘Over de Joden en hun leugens’ heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen binnen een deel van de protestantse doctrine. Daarnaast was het zo, dat het opkomend communisme ook de ‘schuld’ van de Joden was is de ogen van velen. Tenslotte moeten we niet vergeten dat de eersten die in Europa burgerrechten gaven aan Joden, de seculiere Fransen van de revolutie (1791) waren. De kerk had dat nooit toegestaan.

‘Ooit het boek De zaak 40-62 van Mulisch gelezen, het Proces Eichmann? Eichmanns evolutiefilosofie is echt een eye-opener.’

Het Boek van Mulisch heb ik nooit gelezen, wel het zeer lezenswaardige ‘Eichmann in Jeruzalem’ van Hannah Arendt. Wat Eichmanns persoonlijke (evolutie)filosofie was vindt ik minder interessant. Mijn leraar op de Protestants-Christelijke basisschool die ik bezocht, vond dat de joden de holocaust over zichzelf hebben afgeroepen. Dus waarschijnlijk was hij gegrepen door Luther’s filosofie? Beide personen vind ik verwerpelijk, maar het is wel mijn subjectieve moraal die dat vindt.

Peter

(…) Er zijn tussenvormen tussen de fyla, als Yunnanozoon, de Halkieriden, Saccorhytes, twijfelgevalen als Vetulicolia, beesten die in geen enkel modern fylum passen als de Chancelloriids. het fossielenverslag laat afstamming onder verandering zien. Dat is ook duidelijk uit de chordaten uit het Cambrium. Ik weet niet welke chordaat je bedoelt, maar de chordaten van het Cambrium laten mooi de afstamming van de gewervelde dieren zien.

Heimdall

Beste Geodetective,

Ik wil niet verzanden in een discussie over abortus op deze plek, dat is binnen dit betoog een bijzaak.
Daar wil ik op zich best over bomen, maar gaat een beetje buiten het doel van mijn reacties hier. De heer van Heugten beschuldigt de evolutietheorie impliciet van allerlei ellende.

Mijn stelling is:
1. Dat de wereld sinds Darwin zeker niet slechter is geworden.
2. De holocaust een gevolg is van een complex aan factoren waar beschuldigingen aan het adres van sociaal Darwinisme misschien terecht zijn, maar dan niet zonder een kritische beschouwing van de houding van Christenen t.o.v. de Joden in het vooroorlogs Europa.

Geef een antwoord