De gerenommeerde geoloog Ariel A. Roth heeft onderzocht hoeveel grind, modder, stenen, enzovoorts jaar na jaar door de tegenwoordige rivieren in de oceanen wordt gespoeld. Hij berekende, dat na 10 miljoen jaar de continenten tot op zeeniveau zouden zijn afgesleten, indien zij niet gelijkertijd door tektonische processen werden opgeheven. Zelfs indien in het verleden wezenlijk minder materiaal zou zijn weggespoeld, dan is duidelijk, dat op zijn minst in de bovenste gesteentelagen nooit fossielen te vinden zouden moeten zijn, die duidelijk meer dan 10 miljoen jaar oud zijn. Zij zouden allang afgesleten moeten zijn.

prairie_gebergte_erosie-pixabay

De continenten van de aarde verheffen zich tegenwoordig gemiddeld 623 meter boven de zeespiegel. Zij worden vooral door de regen (erosie) voortdurend afgeschuurd en door de rivieren en stromen der aarde in de grote oceanen gespoeld. Volgens de tegenwoordige hoeveelheid van dit getransporteerde materiaal zou het ongeveer 10 miljoen jaar duren, om alle continenten tot zeeniveau af te slijten. In “slechts” 185 miljoen jaar zou het weggespoelde materiaal qua volume de gehele tegenwoordige oceanen opvullen.1

Consequenties voor de geologische tijdstabel

Daar onze continenten zo sterk veranderen, is het niet voor te stellen, dat fossielen, die wij aan het aardoppervlak vinden, werkelijk 300 – 500 miljoen jaar oud kunnen zijn. En al helemaal niet in de overvloed waarmee ze tegenwoordig gevonden worden. De conventionele geologische tijdstabel, zoals zij op de meeste scholen geleerd wordt, moet uiterst kritisch beschouwd worden.

Vloedcatastrofes van globale omvang

Als verzwarende factor komt hierbij, dat in de bovenvermelde berekening er geen rekening mee gehouden werd, dat in het verleden één of meer vloedcatastrofes van globale omvang hebben plaatsgevonden. Hiervan moet men echter uitgaan op basis van talrijke geologische vondsten. Door een globale vloed zou, tenminste bij tijden, een veelvoud extra materiaal in de zeeën gespoeld zijn, dan zoals dit door de huidige processen plaatsvindt.

Voetnoten

  1. Ariel A. Roth, Some Questions About Geochronology, Origins Vol. 13, Nr. 2, 1986, blz. 65.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

3 Comments

Peter

De stelling is niet goed doordacht. Bij “…in de bovenste gesteentelagen nooit fossielen te vinden zouden moeten zijn, die duidelijk meer dan 10 miljoen jaar oud zijn. Zij zouden allang afgesleten moeten zijn.” is sprake van begripsverwarring. Bij jonge fossielen in de bovenste lagen en oudere fossielen daaronder, zorgt erosie ervoor dat de jonge fossielen niet te zien zijn, en de oudere juist wel. In een jong gebergte als de Himalaya vinden we jonge fossielen boven in, en in de ook jonge Rocky Mountains vinden we de Burgess Shale op 2500 meter hoogte of zo. Jonge bergen als de Himalaya stijgen wel 1 cm per jaar als gevolg van botsende aardplaten, oude als de Appalachen alijten alleen maar af. [Zie:] https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/himalaya.html Er staan ononderbouwde getallen voor hoeveelheid erosiemateriaal nu op grond van een of ander gemiddelde en een ongeoorloofde extrapolatie van erosie naar het verleden. Roth is [overigens] geen geoloog, maar een zoöloog.

Leon van den Berg

“indien zij niet gelijkertijd door tektonische processen werden opgeheven”

En dat is dan ook precies wat er gebeurt, de bewijzen daarvoor zien wij regelmatig op de diverse media als er weer eens een aardbeving heeft plaatsgevonden.

“op zijn minst in de bovenste gesteentelagen nooit fossielen te vinden zouden moeten zijn, die duidelijk meer dan 10 miljoen jaar oud zijn”.

De “gerenommeerde geoloog” Ariel A. Roth gaat geheel voorbij aan het feit dat gesteentelagen vaak geplooid worden, daarmee de ondergond in gaan en zo aan erosie ontsnappen. Roth [is overigens g]een afgestudeerd geoloog.

Hetty Dolman

“Hij berekende, dat na 10 miljoen jaar de continenten tot op zeeniveau zouden zijn afgesleten, indien zij niet gelijkertijd door tektonische processen werden opgeheven.”

We zien op verschillende plekken op aarde dat tektonische processen aan het werk zijn. En we weten heel zeker dat koraalriffen op duizenden meters hoogte zijn gefossiliseerd. Dus de zeebodem (met veel sedimenten) komt bewijsbaar omhoog. Er zijn miljoenen aardbevingen per jaar die de aarde omhoog stuwen, maar niet overal en niet elk gesteente erodeert even snel. Elke basisschool leerling leert dat er oude en nieuwe gebergten zijn. Dus afgesleten gebergten, zoals de Ardennen zijn een contrast met nieuwe gebergten zoals de Himalaya.

Zand is een vrij groot probleem voor creationisten. Zand bestaat al sinds mensenheugenis. In de 95 stellingen tegen het creationisme is dat wel de eerste. Waar komt zand vandaan en vruchtbare grond? Met veel poep voor de vruchtbaarheid? [Is dat] geschapen?

Geef een antwoord