De laatste weken is het onderwerp evolutie prominent aanwezig op de voorpagina van christelijke kranten, mede vanwege een publicatie van dr. M.J. Paul. Het boek is van belang voor jonge mensen die in hun studie met dit onderwerp in aanraking komen. Zelf werd ik in de afgelopen maand op een aangrijpende manier geconfronteerd met de evolutieleer, namelijk in Villa Wannsee, op doorreis naar Wittenberg.

Villa Wannsee was op 20 januari 1942 de vergaderplaats van 15 hoge Nazileiders. Zij kwamen bijeen voor de definitieve oplossing (Endlösung) van het Jodenvraagstuk. Na een korte vergadering van anderhalf uur had men zijn plannen klaar. In totaal moesten 11 miljoen joden uit heel Europa uitgeroeid worden. In een vergaderdocument waren de joden per land precies geteld; achter Niederlande stond een getal van 160.800 joden.

Darwinisme

Wanneer je in Villa Wannsee rondloopt, rijst onmiddellijk de vraag hoe dit alles heeft kunnen gebeuren. Het wordt door de permanente tentoonstelling in Villa Wannsee nauwkeurig uit de doeken gedaan. Een belangrijke aanjager voor het vreselijke drama blijkt de evolutieleer van Darwin te zijn. Deze leer was naar Duitsland komen overwaaien via een zekere Ernst Haeckel (1834-1919) en zat diep in de hoofden van de Nazi’s. Haeckel leerde dat het Arische ras superieur was en dat zwakke rassen bestreden moesten worden.
Volgens de evolutieleer bepaalt het ‘recht van de sterkste’ de vooruitgang van onze wereld. ‘Strijd’ (Kampf) is daarbij de drijvende kracht. Het is een heidense visie waar Hitler gretig gebruik van maakte. Hij geloofde dat je de evolutie niet zijn natuurlijke gang moest laten gaan, maar actief moest bevorderen. Hitler schreef hierover in ‘Mein Kampf’ tijdens zijn gevangenschap in 1925. ‘Kampf’ is feitelijk de meest rake samenvatting van de evolutieleer.

Nationaal-Socialisme

De evolutieleer was aanvankelijk niet alleen populair onder elitaire Duitsers maar opmerkelijk genoeg ook onder sommige Duitse joden. Aanvankelijk hadden deze joden niet eens in de gaten dat de ideeën van de evolutieleer zich spoedig tegen hen zouden keren. Ze voelden zij zich in de eerste plaats Duitser en pas daarna Jood. Langzaamaan drong het tot hun bewustzijn door dat de evolutietheorie werd ingezet voor de ondergang van het eigen ras.

Met grote nauwkeurigheid werd omschreven hoe het Arische (Duitse) ras er uit zag: blond zacht haar, lange schedel, smal gezicht, rechte neus, etc. Hans F.K. Günther, professor aan de universiteit van Jena, had hier verschillende studies aan gewijd. En dat was nodig ook want veel Ariërs waren uiterlijk niet zo makkelijk te onderscheiden van de mindere rassen, met name de joden. Steeds strenger werden de uitvoerende wetten om de joden uit de samenleving te bannen. De eerste stap was dat de Ariër niet met inferieure rassen mocht trouwen. Dan zou het Duitse bloed bederven. Deze politiek moest uitlopen op de Endlösung. Wat met een schijnbaar ‘wetenschappelijk’ argument begonnen was, eindigde in een barbaarse genocide van ongekende omvang.

Roemen in zwakheid

Uiteraard zijn alle evolutionisten geen nazi’s, dat zeker niet. Maar alle nazi’s waren wel evolutionist. Het laat zien hoe gevaarlijk het is een menselijke ideologie achterna te hollen. Het principe van de evolutieleer is dat de sterkste overwint. De Bijbel leert precies andersom en zegt dat de overwinning behaald wordt in de weg van het verlies. ‘Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.’ (Luk. 9:24) In de evolutieleer is ten diepste geen plaats voor het offer, voor het stemmeloze Lam, en voor de Man van smarten.

Heel onze moderne samenleving is opnieuw in de ban van de Übermensch, de sterkste, de rijkste, de machtigste. De moderne mens wil vitaal en meeslepend leven. Als het gehandicapte kind ongewenst is, mag het in de moederschoot worden weggehaald. De oudere mens kan bij toenemende broosheid ervoor kiezen een vroege dood te sterven. De evolutionist meent geen enkele verantwoording schuldig te zijn aan Zijn Maker. Maar God zal om al deze dingen ons doen komen voor het gericht, Die zegt: ‘De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet.’ (Ezech. 34:4).

Het is onze roeping om de geestelijke leegte van de evolutieleer bloot te leggen. Altijd grijpt de mens weer in zijn denksystemen naar de verboden vrucht. ‘En gij zult als God wezen.’ Het is een doodlopende weg. De Schrift wijst ons een uitnemender weg. ‘Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone (…) want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ (2 Cor. 12:9-10)

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit De Saambinder. De volledige bronvermelding luidt: Clements, G., 2017, Evolutieleer: het recht van de sterkste, De Saambinder 95 (50): 5.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. G. Clements studeerde theologie en is momenteel predikant van de Gereformeerde Gemeente te Gouda.

21 Comments

Leo Duym

Met gemengde gevoelens heb ik dit artikel gelezen. Laat het duidelijk zijn: als creationist geloof ik in de gelijkwaardigheid van alle mensen, en verafschuw de gedachte aan inferieure en superieure rassen.

1. Waarom naar Hitler verwijzen om de evolutietheorie onderuit te halen? Het nationaal socialisme kende zijn ontstaan niet in de evolutietheorie. Hitler geloofde in de evolutietheorie, maar dat deden en doen alle ongelovigen. Laat ons niet opnieuw de fout maken, zoals het christendom deed en de islam nog altijd doet (almaar meer) om mensen te beoordelen aan de hand van hun religieuze overtuiging en hun geloof in de wijze waarop de Schepping tot stand kwam. Het geloof in God is een geschenk, maar sommigen gedragen zich alsof het een eigen verdienste is en minachten alle ongelovigen. Trouwens, hoeveel wreedaardige godgelovigen, ja zelfs Bijbel gelovigen (dus creationisten avant la lettre) kende onze geschiedenis niet?

2. Ik erger me aan wat hier bovendien niet ter zake doet: ‘als het gehandicapte kind ongewenst is, mag het in de moederschoot worden weggehaald.’ Zeker in een artikel waarin een man centraal staat die alle ‘onproductieven’ en mensen met een handicap wilde vermoorden, stuit me dat tegen de borst. Alsof mensen die het gerechtvaardigd vinden om een gehandicapte foetus te aborteren, ook maar iets gemeen hebben met de opvatting van de grootste massamoordenaar aller tijden. (hoe ik over abortus denk: https://old.logos.nl/volwassen-zenuwen-laten-jonge-embryos-al-pijn-voelen/ )

Wat ik mis in dit artikel is het aanstippen dat je met een probleem zit als je in de evolutietheorie gelooft; een probleem waarmee de ongelovige, maar gewetensvolle Darwin te kampen had. Wie gelooft in de evolutietheorie en de mens beschouwd als een zoogdier, kan niet anders dan geloven in superieure en inferieure rassen. Zoals in het dierenrijk zouden er dan intelligentere en minder intelligente ondersoorten zijn, en ook zachtaardige en minder zachtaardige.

Peter

[Ik wil verwijzen naar] twee relevante wiki-items:
Godwin’s Law: “As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Hitler approaches 1.”—that is, if an online discussion (regardless of topic or scope) goes on long enough, sooner or later someone will compare someone or something to Hitler or his deeds.” [Zie:] https://en.wikipedia.org/wiki/Godwin%27s_law
Reductio ad Hitlerum: “an attempt to invalidate someone else’s position on the basis that the same view was held by Adolf Hitler or the Nazi Party” [Zie:] https://en.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum

D. Mast

Dit kan de weg vrijmaken om nog meer op de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevende ouderen te bezuinigen, waardoor zij zich ellendig en uitzichtloos zullen voelen en zelfdoding wel erg gemakkelijk wordt gemaakt.

Zo’n hulp bij vrijwillige levenseinde kan door zorgverzekeraars, artsen, het UWV en de sociale dienst erg gemakkelijk aan chronisch zieken, gehandicapten, zorgbehoevende ouderen, arbeidsongeschikten en langdurig werklozen (fase 4) worden opgedrongen wanneer er weer op de zorg en de sociale zekerheid bezuinigd moet worden, mocht het begrotingstekort weer oplopen. Dat krijg je er van wanneer wij als samenleving zorgbehoevenden verwaarlozen en alleen maar aan onszelf denken en de zorg maar aan de marktwerking wordt overgelaten!

Hierbij krijg ik het gevoel dat de VVD, D66 en de PvdA het liefst af zouden willen van chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevende ouderen! Zodat de premies en belastingen voor hardwerkend Nederland omlaag kunnen over de letterlijke lijken van de zwakkeren in onze samenleving! Wat is ons land toch op dit gebied enorm afgegleden sinds Paars in 1994 aan de macht kwam en de euthanasiewet invoerde in 2002. Ook niet vergeten destijds met de Pil van Drion.

De SP ziet ook dat er een verband is tussen dit wetsvoorstel en de bezuinigingen in de zorg, de VVD vindt dat maar onsmakelijk om die suggestie te wekken. Blijkbaar voelt de VVD op haar teentjes getrapt wanneer haar verborgen agenda ontmaskerd wordt!

Leo Duym

Zelfs de titel van dit artikel vind ik ongelukkig gekozen: ‘Evolutieleer: het recht van de sterkste.’ De evolutieleer spreekt over de meest aangepaste, niet (meer) over de sterkste. Maak het evolutionisten toch niet makkelijk om je betoog te weerleggen.

Een goede verwijzing van Peter naar de wiki-items. De vertaling ervan lezen we in: https://translate.google.be/translate?hl=nl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Godwin%2527s_law&prev=search en https://nl.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum

Beste D.Mast, ik ben een Vlaming en ken te weinig over de politieke situatie in Nederland om daar iets over te zeggen, maar laat het duidelijk zijn: een levensbeëindiging opdringen staat gelijk met het aanzetten tot zelfmoord. Vanuit Bijbels standpunt is dat volkomen verwerpelijk en in strijd met Gods gebod. Maar wat te denken over het tegendeel: iemands wil om zijn leven te beëindigen onmogelijk maken? Niemand mag tegen zijn geweten in gedwongen worden om mee te werken aan een levensbeëindiging, maar met welk recht zou je dokters en verplegers met alle middelen proberen te verhinderen in te gaan op de wens van de lijdende patiënt? (…) Waarom [zouden we] alle voorstanders van een euthanasiewet automatisch afschilderen als geweten- en goddelozen die zo vlug mogelijk verlost willen worden van ouderen en terminaal zieken? Wanneer jij op je sterfbed ligt wil je dat men niets doet, of niets nalaat te doen, wat ingaat tegen je verlangens en inzichten. Daarom ook hier Jezus’ gebod: En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo (Luc 6:27-38).

M.Nieuweboer

“Volgens de evolutieleer bepaalt het ‘recht van de sterkste’ de vooruitgang van onze wereld.”

Dit is [onjuist] sinds Pjotr Kropotkin zijn SIberische onderzoekingen deed, ongeveer tien jaar na de eerste publicatie van Origin of Species. Hij toonde aan dat “Mutual Aid” evenzeer een drijvende factor van evolutie is als competitie. Een bekend voorbeeld daarvan is symbiose. Bovendien is vooruitgang een waarde oordeel (…). Evolutietheorie bevat geen waarde oordelen. (…)

“Mein Kampf’ is feitelijk de meest rake samenvatting van de evolutieleer.”

[Dit is] pertinent onwaar. De volgende drie citaten komen rechtstreeks uit hoofdstuk 11, Nederlandse vertaling (het Duitse origineel heb ik ook gecontroleerd – daar staat hetzelfde):

– Een van de meest evidente grondslagen, waarop de werkzaamheid van die natuur berust: n.l. het feit, dat ieder der soorten, waarin alle op aarde levende wezens zijn onderverdeeld, op zichzelf een afgesloten eenheid vormt.
– De meest oppervlakkige beschouwing laat al duidelijk zien, dat er een bijna nooit overtreden grondwet is, waaraan al die ontelbare uitdrukkingsvormen van de levenswil der natuur gehoorzamen, n.l. dat de voortplanting en de vermenigvuldiging van ieder afzonderlijk gebonden is aan de grenzen van de soort.
– De vos blijft steeds een vos, de gans een gans, de tijger een tijger, enz.

Dit is puur creationisme. Hitler verbindt dit onmiddellijk met het recht van de sterkste:

– De sterkere moet heersen, en mag niet met de zwakkere samensmelten, om zo zijn eigen grootheid te verspelen.

Volgens Hitler staat evolutie gelijk aan degeneratie, een creationistische misvatting. (…)

Hetty Dolman

“Volgens de evolutieleer bepaalt het ‘recht van de sterkste’ de vooruitgang van onze wereld. ‘Strijd’ (Kampf) is daarbij de drijvende kracht.”

Als de nazi’s “survival of the fittest” verkeert vertalen en interpreteren hoeven creationisten dat niet ook te doen lijkt mij? Leest iemand daar “het recht van de sterkste?”

“Wie gelooft in de evolutietheorie en de mens beschouwd als een zoogdier, kan niet anders dan geloven in superieure en inferieure rassen. Zoals in het dierenrijk zouden er dan intelligentere en minder intelligente ondersoorten zijn, en ook zachtaardige en minder zachtaardige.”

Integendeel. Juist volgens de evolutietheorie is elk mens hetzelfde: namelijk H. Sapiens.

Leo Duym

Beste Hetty,

(…) Als we de logica van de evolutieleer volgen, kunnen niet alle mensenrassen evenwaardig zijn. Gezien voor evolutionisten de mens niet méér is dan een zoogdier, weliswaar het meest verheven zoogdier, staat er niets in de weg om hem, ter verduidelijking van wat ik wil zeggen, oneerbiedig te vergelijken met zijn beste vriend de hond. Hondenrassen verschillen uiterlijk sterk van elkaar, maar ook wat karakter en vaardigheden betreft. Mijn vraag: waarom zou dat verschil ook niet te vinden zijn bij mensenrassen als we niet geloven in een Schepper die elke mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis? Voor mij is het een godswonder dat alle mensenrassen, van pygmee tot twee meter lange blonde Nederlander, van geboorte in niets verschillen wat menselijke eigenschappen betreft.

peter b

“Als de nazi’s “survival of the fittest” verkeert vertalen en interpreteren hoeven creationisten dat niet ook te doen lijkt mij? Leest iemand daar “het recht van de sterkste?””

Laten we eens terug gaan naar de bron. Darwin schreef in The Origin, in 1859: “Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life…”

De verhoging/verheerlijking van oorlog, hongersnood en dood vinden we dus al bij Darwin zelf. Darwinisme is [hier] per definitie antichristelijk vanaf de dag dat Darwin ermee kwam. Christus veroordeelt oorlog, hongersnood en overwon de dood, terwijl Darwinisten dood en verderf tot hun schepper hebben gemaakt.

Heimdall

Christus veroordeelt oorlog? Hij is Dezelfde die zegt “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (MATT 10 34).

Hetty Dolman

Peter B, ‘het recht van de sterkste is heel iets anders dat ‘overleven van de meest passende’ is gewoon fout. Daar zou ik graag een verklaring voor willen zien. Zie verder ook het christelijk antisemitisme in de geschiedenis van Duitsland, wat in bovenstaand verhaal volledig ontbreekt. Wat betreft de quote van Darwin: Dat is precies wat elke natuurliefhebber waarneemt en heeft niets te doen met het verheerlijken van strijd of honger. Het is de simpele waarneming dat nieuwe aanpassingen ontstaan omdat ze dringend nodig zijn, zoals de bulten van een kameel. Hoe overleeft die in een woestijn zonder die extra energievoorziening?

peter b

M.b.t. Darwins Quote zegt Hetty: “Dat is precies wat elke natuurliefhebber waarneemt…”

Integendeel, Hetty. (…) Organismen beschikken over cooperatieve Mechanismen; moleculaire interacties en samenwerkingsverbanden is de Basis van de biologie. Lees [bijvoorbeeld] iets over ecologie of over biologische netwerken. Aanpassingen ontstaan niet door een Darwinstisch proces, Hetty, dat was een van de conclusies die je kunt trekken uit de moleculaire evolutiebiologie. De informatie die voor veranderingen en aanpassingen nodig is, is al voordat ze nodig zijn in het genoom aanwezig en deze info hoeft alleen maar geactiveerd te worden, dan wel gedeactiveerd. Het betreft epigenetica, geen genetica.

Hetty Dolman

Beste Peter B,

“De informatie die voor veranderingen en aanpassingen nodig is, is al voordat ze nodig zijn in het genoom aanwezig en deze info hoeft alleen maar geactiveerd te worden, dan wel gedeactiveerd. Het betreft epigenetica, geen genetica.“

[Heb] je daar bewijs voor[? Ik ken geen] creationist die aantoonde dat genetisch gezien de bruine beer al info had om ijsbeer te worden met alle aanpassingen van dien. Onderzoek het DNA van een bruine beer dat 5000 jaar geleden leefde en je vindt het. Voor zover ik weet doet het creationisme geen onderzoek naar DNA uit fossielen. (…) In Leiden is een speciaal laboratorium om DNA te onderzoeken tot 100.000 jaar geleden. (…) Ook vanwege de info die ik krijg: “De epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern.” Creationisten moeten aantonen de bulten van een kameel / dromedaris makkelijk omkeerbare ‘variatie’ is zonder wijzigingen in de volgorde van de baseparen in de celkern. Dat geldt voor alle bekende veranderingen in genomen die wij kennen. Nog afgezien van het verschil tussen paard en ezel etcetra. Dat zou een enorme doorbraak zijn voor het creationisme.

peter b

Hetty, de epigenetica baseert op een epigenetische codesysteem, dat genetische bouwplannen aan en uitzet, waarin honderden genen gelijktijdig in betrokken zijn. De code die ermee gepaard gaat heet de epigenetische code en wordt door heel specifieke modificaties aan het DNA en aan histoneiwitten bepaald. Zo zijn DNA methylaties vaak geassocieerd met het uitzetten van een bepaald genetisch programma. Wat blijkt nu? De preziese posities waar de methylaties worden uitgevoerd wordt door de DNA volgorde bepaald, maar ook door transposons en de orientatie van het DNA. Door een transposon weg te halen of toe te voegen worden hele stukken DNA programmatuur (eigenschappen) instant afgesloten, dan wel toegankelijk, doordat de epigenetisch code verandert. Het lijkt net alsof er een nieuwe eigenschap evolueert, maar alle informatie was er al. Zulke programmatuur staan bekend als “supergenen”. Ze kunnen honderden genen omvatten. Net zo belangijk is de aanwezigheid van transposons is de orientatie van het “supergen”. Draai je de chromosomale orientatie van een supergen om, dan kan het als geheel worden onderdrukt, dan wel geactiveerd. We zien dit optreden in vrijwel alle onderzochte organismen. Evolutie vindt plaats zonder toevoeging van nieuwe genetische informatie, door transposons en positie effecten die een instant effect hebben. Vele bewijzen hiervoor werden dit jaar geleverd op het Groninger Evolutiecongres.

Heimdall, Als je alles in context leest, en je kent Christus, dan weet je dat het een geestelijk zwaard is. Het is geen strijd van vlees en bloed die er gevoerd moet worden, maar een geestelijke, filosofische. Evolutionisme versus Creatie, dus.

Leo Duym

Beste Hetty,

H: Het is de simpele waarneming dat nieuwe aanpassingen ontstaan omdat ze dringend nodig zijn, zoals de bulten van een kameel. Hoe overleeft die in een woestijn zonder die extra energievoorziening?

D: [Dit is een] niet-planmatig evolutionistisch geloof dat aanpassingen aan gewijzigde leefomstandigheden kunnen starten zonder dat er een uitgestippelde weg is die leidt naar een vaststaande, haarfijn uitgetekende, optimale oplossing. Waarom vinden we geen fossielen van talloze mislukte creaties die gesneuveld zijn tijdens hun opmars naar een noodzakelijke aanpassing? Als die twee kameelbulten niet planmatig zijn, dan moeten er fossielen van kamelen te vinden zijn die in hun weg naar aanpassing in een doodlopende zijstraat aan hun einde gekomen zijn; bijvoorbeeld vetbulten op hun kop, buik of achterwerk, en die het logischer wijze moesten afleggen tegen degene die vetbulten op hun rug droegen. Of er zouden fossielen moeten gevonden worden van kamelen waarbij de lukrake evolutie het probleem op een totaal andere manier wilde oplossen, maar dat bij nader inzien toch geen goed idee bleek te zijn.

Het is zoals peter b zeer kort en krachtig zegt: ‘de informatie die voor veranderingen en aanpassingen nodig is, is al voordat ze nodig zijn in het genoom aanwezig en deze info hoeft alleen maar geactiveerd te worden, dan wel gedeactiveerd. Het betreft epigenetica, geen genetica.’ (Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen die optreden in het gedrag van een cel zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern).

Hetty Dolman

Beste Leo,
“Dit is een niet-planmatig evolutionistisch geloof dat aanpassingen aan gewijzigde leefomstandigheden kunnen starten zonder (….) optimale oplossing.“
Mutaties zijn inderdaad toevallig. Elke dag duizenden per organisme, voor zover ik weet.

“Waarom vinden we geen fossielen van talloze mislukte creaties die gesneuveld zijn tijdens hun opmars naar een noodzakelijke aanpassing?”

Waarom zou je dat verwachten? Een mutatie die ongunstig blijkt uit te pakken wordt niet doorgegeven aan een volgende generatie, want die krijgt geen nageslacht, over het algemeen. En ook geen fossilisatie van niet verwekt nageslacht. Dus wat niet toevallig is, is dat de mutatie wordt doorgegeven aan het nageslacht als het wel van pas komt.

“Als die twee kameelbulten niet planmatig zijn, dan moeten er fossielen van kamelen te vinden zijn die in hun weg naar aanpassing in een doodlopende zijstraat aan hun einde gekomen zijn“

Het is vooral zo dat we fossielen vinden van uitgestorven dieren die wel succesvol geweest geweest zijn, maar door omstandigheden zijn uitgestorven. Zo zijn er ook van kameelachtigen (eeltpotigen) de meeste soorten al uitgestorven en alleen als fossiel in musea te zien, zoals de extreem grote Paracamelus.

“Het betreft epigenetica, geen genetica.”

Zie mijn reactie aan Peter B. Ik wil je erop wijzen dat de gehele biologische wetenschap dit tegenspreekt. Voor bijvoorbeeld de tekening van katachtigen is een gen verantwoordelijk. [Bron:] https://www.scientias.nl/hoe-komt-de-kat-aan-zijn-vlekken-en-streepjes/

“De onderzoekers bestudeerden de genen van katten met donkere strepen en katten met grillige vlekken. Al snel ontdekten ze dat de verschillen tussen deze dieren iets te maken hadden met het gen Taqpep. Katten met stippen hadden heel specifieke mutaties in beide kopieën van dit gen, terwijl katten met strepen die niet hadden.“

Epigentica kan best een bijrol spelen, Maar mutaties ook, Dat [kan ik] niet ontkennen.

Leo Duym

Beste Hetty,

H: Mutaties zijn inderdaad toevallig. Elke dag duizenden per organisme, voor zover ik weet.
D: Toevallig én niet planmatig! Als ik als slechte schutter midden in de roos schiet is dat toevallig, maar niet on-planmatig. Een mutatie die in de roos schiet is als een schutter die niet weet dat er ergens een roos opgesteld staat, blindelings een pijl afvuurt en midden in die roos schiet. Geloof je nu echt dat door het blindelings, niet planmatig muteren van een cel, hoe dikwijls het ook gebeurt, het organisme tot meer aangepastheid kan brengen?

H: Waarom zou je dat (mislukte creaties) verwachten? Een mutatie die ongunstig blijkt uit te pakken wordt niet doorgegeven aan een volgende generatie, want die krijgt geen nageslacht, over het algemeen.
D: Volgens de evolutietheorie geschiedde alle veranderingen over duizenden en miljoenen jaren. Twee vragen dan, maar laat ons het houden bij de laatste: waar zijn alle tussenvormen, en waar zijn de mislukte tussenvormen? Die laatste moeten er zijn. Hoe kan een niet planmatige mutatie van meet af aan weten of ze aan de basis ligt van een beter aangepaste creatie? Ik heb meerdere uitvindersoctrooien en weet hoe iets nieuw ontstaat: je hebt een doel voor ogen en je begint lukraak, maar intuïtief te knutselen. Complete mislukkingen en slecht werkende, niet te verbeteren prototypes gaan vooraf aan het ontwerp waarmee je naar het octrooibureau gaat.

H: Het is vooral zo dat we fossielen vinden van uitgestorven dieren die wel succesvol geweest zijn, maar door omstandigheden zijn uitgestorven. Zo zijn er ook van kameelachtigen (eeltpotigen) de meeste soorten al uitgestorven en alleen als fossiel in musea te zien, zoals de extreem grote Paracamelus.
D: Dit is geen antwoord is op mijn vraag waarom er geen fossielen zijn van diersoorten in wording, of in wording zijnde creaties die het niet gelukt is om zich aan te passen aan hun leefwereld. Ze zouden massaal te vinden moeten zijn.

Hetty Dolman

Beste Leo,
“Een mutatie die in de roos schiet is als een schutter die niet weet dat er ergens een roos opgesteld staat, blindelings een pijl afvuurt en midden in die roos schiet.”
Het is nu eenmaal feitelijk dat de bruine beer niet alleen wit is geworden in het poolgebied, maar ook veel andere aanpassingen heeft aan ijs en kou. Mutaties zijn toevallig maar wel veelvuldig. Schiet jij duizend keer per dag op een roos? Het doorgeven van een mutatie is geen toeval. Dat gebeurd alleen als het dier daardoor betere overlevingskansen heeft.

“waar zijn alle tussenvormen,”
Daar zijn er zeer veel van gevonden, en die niet zijn gevonden liggen nog onder het aardoppervlak te wachten tot erosie ze ze blootlegt. Een diep begraven fossiel wordt nooit gevonden want is onzichtbaar. Elk organisme dat gefossiliseerd is, heeft ooit een snelle begrafenis ondergaan. Google [maar] op de evolutie van paard, kameel, walvis olifant enzovoorts.

Juist de evolutie van grote overgangen is gewoon bekend. Van vis naar landdier, van Amfibie/reptiel naar zoogdier, allemaal gevonden tussenvormen. En ook weer van landdier naar zeezoogdier. Een ijsbeer heeft al min of meer zwemvliezen. Die veranderd wie weet ook wel in een zeezoogdier. Of sterft uit. Er bestaan veel meer uitgestorven diersoorten dan nog levende.

“en waar zijn de mislukte tussenvormen? Die laatste moeten er zijn.”
Nee, die moeten er helemaal niet zijn. Wie mislukt is plant zich niet voort. Het ontwerp beland onmiddellijk in de prullenbak. We vinden alleen diersoorten die ook echt een soort zijn geweest en zich hebben voortgeplant. Zie het octrooibureau als voortplanten. Zoals gezegd: fossiliseren is ontzettend zeldzaam. De kans dat wij na ons overlijden fossiliseren is onwaarschijnlijk klein. We moeten dan verongelukken en door sediment of vulkanisch materiaal worden begraven voordat we vergaan of opgegeten worden. Dat er zoveel fossiele overgangsvormen zijn gevonden is al heel bijzonder.

Leo Duym

Beste Hetty,

H: Het is nu eenmaal feitelijk dat de bruine beer niet alleen wit is geworden in het poolgebied, maar ook veel andere aanpassingen heeft aan ijs en kou. Mutaties zijn toevallig maar wel veelvuldig.
D: Dus, de bruine beer ging in het poolgebied leven en werd almaar meer ijsbeer door toevallige mutaties. Geloof het maar. Hoewel een bruine beer en een ijsbeer nakomelingen kunnen verwekken, verschillen ze veel van elkaar. Een bruine beer kan niet leven in het poolgebied, zelfs hybride ijsberen (kruising bruine beer en ijsbeer) kunnen dat niet. Maar laat ons tegen beter weten in ervan uitgaan dat de bruine beer er wel kon overleven. Dat zijn vacht witter werd heeft niets te maken met blinde mutaties, maar met het verloren gaan van informatie (wit haar heeft alle pigment verloren en is kleurloos).

Wat ik het meest krankzinnig vind in dat evolutiescenario zijn de ingrijpende verandering van de bruine beer die zo gezegd door toevallige mutaties ontstaan zouden zijn. Dus alles wat de bruine beer in de poolgebieden nodig had, kreeg hij door toevallige mutaties. Knap hoor! Hij kreeg ook nooit iets mee van de blinde mutatie-tovenaar wat overbodig of zelfs hinderlijk was. Of beïnvloedde het poolklimaat het genoom van de bruine beer? Dus geen blinde mutaties, maar inspelen op wat de bruine beer potentieel had. Dat klinkt al minder ongeloofwaardig, maar dat wil zeggen dat de bruine beer het vermogen had om planmatig ijsbeer te worden.

H: Het doorgeven van een mutatie is geen toeval. Dat gebeurd alleen als het dier daardoor betere overlevingskansen heeft.
D: Geen toeval? Fijn omdat uit de mond van een evolutionist te horen. Maar hoe kan de blinde, niet planmatige evolutie bij prille aanvang al weten of een mutatie de overlevingskansen van een dier verbetert of verslechtert?

Leo Duym

H: Daar zijn er zeer veel van gevonden (tussenvormen) , en die niet zijn gevonden liggen nog onder het aardoppervlak te wachten tot erosie ze ze blootlegt. Een diep begraven fossiel wordt nooit gevonden want is onzichtbaar.
D: Het feit dat wetenschappers, als het gaat over tussenvormen, hun bewijsvoering moeten steunen op enkele tanden, een dozijn halve schedels of enkele halve skeletten, weerlegt wat je zegt.

H: Elk organisme dat gefossiliseerd is, heeft ooit een snelle begrafenis ondergaan.
D: Dat klopt en sluit aan bij de Zondvloed.

H: Juist de evolutie van grote overgangen is gewoon bekend. Van vis naar landdier, van Amfibie/reptiel naar zoogdier, allemaal gevonden tussenvormen. En ook weer van landdier naar zeezoogdier.
D: Er is niet één overtuigde overgang van dat onwaarschijnlijk verhaaltje, maar veel theorietjes en aannames.

H: Nee, die (mislukte tussenvormen) moeten er helemaal niet zijn. Wie mislukt is plant zich niet voort. Het ontwerp beland onmiddellijk in de prullenbak.
D: Mutaties zijn blinde, niet planmatige veranderingen. Sommige mutanten zijn niet levensvatbaar, ze worden dood geboren; anderen zijn het begin van een nieuwe soort (waarin ik dus niet geloof). Volgens de evolutielogica moet er tussen die twee uitersten een waaier zijn van mutanten, gaande van goed voor één generatie (een slang met twee koppen) tot mutanten die wel zorgen voor nageslacht, maar uitsterven omdat hun nieuw minuscule nog functieloze lichaamsdeel of orgaan in wording, hen verhindert zich staande te houden tussen zijn niet muterende soortgenoten. Zelfs dieren met een goed werkende nieuwigheid kunnen een slechte gok zijn: de nieuwigheid biedt bijvoorbeeld een pluspunt in het vinden van eten, maar ze maakte het dier te kwetsbaar voor roofdieren, waardoor het uitsterft. Volgens de evolutielogica zouden er niet alleen vele tussenvormen tussen de soorten moeten gevonden worden, maar miljoenen dieren die een evolutionistisch doodlopend straatje ingejaagd werden.

Leo Duym

H: We vinden alleen diersoorten die ook echt een soort zijn geweest en zich hebben voortgeplant.
D: Dat klopt. Omdat overgangen tussen soorten onbestaande zijn, evenals een waaier van slechte ‘ontwerpen’ die maar een tien of honderd generaties te gaan hadden.

H: De kans dat wij na ons overlijden fossiliseren is onwaarschijnlijk klein. We moeten dan verongelukken en door sediment of vulkanisch materiaal worden begraven voordat we vergaan of opgegeten worden.
D: Hoezo onwaarschijnlijk klein? Bekijk de onderstaande foto. http://www.geschiedenisbeleven.nl/pompei-het-verslag-van-een-ramp/

H: Dat er zoveel fossiele overgangsvormen zijn gevonden is al heel bijzonder.
D: Het is juist andersom: de homo sapiens, deed zijn intrede zo’n 200.000 jaar geleden, volgens de evolutionisten. Miljoenen overgangsfossielen zouden er gevonden moeten worden, maar we moeten het stellen met een volgeladen kruiwagen beenderen en een grote container fantasie.

Geef een antwoord