Het geloof van veel christenen dreigt onder druk van de evolutietheorie te bezwijken. Met zijn boek En de aarde bracht voort biedt kopstuk van de Gereformeerde Bond, prof. dr. Gijsbert van den Brink, deze mensen een totaaloplossing; én de Bijbel én de evolutietheorie. Een ongekende doorbraak binnen de christelijke orthodoxie!

Eindelijk krijgt de reformatorische christen de geruststellende zekerheid aangereikt dat hij niet naar Gods beeld is geschapen, maar dat hij afstamt van een aap…

Geleidelijke ommezwaai

De bekering van bondsman Van den Brink tot Darwins gedachtegoed is geleidelijk gegaan. Als docent aan de VU ontmoette hij christelijke wetenschappers die hem adviseerden om de evolutietheorie toch vooral serieus te nemen. En zo begon zijn zoektocht. Een zoektocht met veel geloofsvragen die schreeuwden om een antwoord. En omdat deze vragen alleen met geloof te verklaren waren, beantwoordde Van den Brink ze maar met zijn eigen intellect, om zodoende de evolutietheorie verenigbaar te maken met de orthodoxe leer.

Zondeval 2.0

Neem bijvoorbeeld Adam en Eva. Die kunnen bij aanname van de evolutietheorie natuurlijk nooit geschapen zijn. Maar waar een wil is, is een weg. En wel door ‘recontextualiseren’, zoals Van den Brink dat noemt. Een geniale oplossing waardoor Adam en Eva worden gereformeerd tot een door evolutie gevormde groep mensachtigen. Een groep immorele mensen waarvan Adam en Eva het eerst kozen voor de verkeerde dingen, om vervolgens de andere leden van de groep te besmetten. En zie daar de evolutie van de Bijbelse zondeval tot een zondeval 2.0! Van den Brink: “Ook mensen die niet van Adam afstammen, zijn zondaren. Daarom kunnen Christus’ verdiensten hun ten goede komen. Een biologische afstamming is daarvoor niet per se noodzakelijk. Ik probeer met deze benadering geloof en wetenschap bij elkaar te houden.” Merk in deze zwabberende, on-Bijbelse quote vooral de veelzeggende woordjes “ik probeer” op.

Domino-effect!

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat Van den Brink de Bijbelteksten die leren dat de dood pas ontstond toen de mens zondigde, niet kan accepteren. En zo zien we dat door de evolutietheorie te omarmen een domino-effect ontstaat, waardoor de ene na de andere Bijbeltekst tot menselijke dwaasheid vervalt en daarom dringend aan recontextualisering toe is.
Ik denk dat dit moeilijke woord straks algemeen goed gaat worden in christelijk Nederland. Een soort toverspreuk die, sim sala bim, al te wonderlijke teksten uit Gods woord begrijpelijk maakt.

Wetenschap boven Bijbel

Van den Brink: “Ik neem de theologie serieus en ik neem de natuurwetenschap serieus. Die twee vullen elkaar aan. Wat niet mag, lijkt me, is dat de theologie dingen zegt waarvan we wetenschappelijk weten dat ze niet waar zijn.” Uitgaande van deze uitspraak moet Van den Brink nog veel meer Bijbelteksten in twijfel trekken. Zoals manna uit de hemel, een pratende ezel, een drijvende ijzeren bijl, de maagdelijke geboorte van Jezus en Zijn opstanding uit de dood, om maar eens wat te noemen. Want volgens de wetenschap zijn dit onmogelijkheden. Nee, ze zijn niet te beredeneren, maar laten wél de ongekende mogelijkheden van de almachtige God zien. God Die boven natuurwetten staat. Het zijn wonderen die slechts door de leiding van de heilige Geest tot waarheid worden.

Bijbel wordt polderboek

Van den Brink: “Maakt het zo veel uit of God alle soorten afzonderlijk heeft geschapen of dat ze er zijn gekomen door geleidelijke ontwikkeling? De wetenschap heeft daar goede verklaringen voor en ik heb geen reden die in twijfel te trekken. Mijn geloof is daardoor niet veranderd.” Zomaar een uitspraak van deze professor, die aantoont hoe menselijk zijn geloof is. Want natuurlijke selectie door toevallige veranderingen gaat fundamenteel in tegen Gods Woord, waarin ons wordt geleerd dat God alles wel degelijk per soort schiep. De Bijbel is een scherp tweesnijdend zwaard. Een zwart-wit boek, van kaft tot kaft. En niet het polderboek dat Van den Brink er door recontextualisering van maakt.

Bevrijding van knellende banden

Ik ben bang dat Van den Brink de groep wankelende gelovigen, die worstelt met de grootheid van God en het waarheidsgehalte van de Bijbel, valse hoop geeft. Een hoop die kortstondig bevrijding van knellende Bijbelse banden lijkt te bewerkstelligen, maar die uiteindelijk de geloofstwijfel alleen maar zal voeden. Met als resultaat, een door redenatie afgekalfd fundament, waar een grote groep christenen met geloof en al vanaf valt.
Geloof is namelijk onberedeneerbaar en heeft alles te maken met het volkomen vertrouwen op een rechtvaardige God die zichzelf openbaart op iedere bladzijde, in iedere zin, in ieder woord en ieder leesteken van Zijn Woord de Bijbel; God Die zichtbaar wordt in hét Woord, in Zijn Zoon Jezus.

Bron citaten: Trouw (28 juni), Gereformeerde theoloog: ‘Darwin en God gaan prima samen’.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Het Zoeklicht. De volledige bronvermelding luidt: Blijderveen, H. van, 2017, Gijsbert van den Brink herschept de mens: van beelddrager God tot nazaat aap, Het Zoeklicht 93 (18): 8.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Het geloof van veel christenen dreigt onder druk van de evolutietheorie te bezwijken. Met zijn boek En de aarde bracht voort biedt kopstuk van de Gereformeerde Bond, prof. dr. Gijsbert van den Brink, deze mensen een totaaloplossing; én de Bijbel én de evolutietheorie. Een ongekende doorbraak binnen de christelijke orthodoxie!

...
Read more

5 Comments

Eddy

Hij neemt de wetenschap juist niet serieus, want echte wetenschap laat evolutie niet toe. En de theologie ook niet. Van den Brink beseft niet wat voor een snood werk hij geschreven heeft. Dat blijkt ook uit de gedachte daar even in een ‘onderonsje’ met WJO over te kunnen spreken. Dan besef je niet waar je eigenlijk mee bezig bent. Ik zie uit naar het boek van laatstgenoemde.

René de Brouwer

(…) [We moeten] de bevindingen van de wetenschap door de feilbare mens [niet] gaan verheffen boven het Woord van de onfeilbare God in de Bijbel, oftewel de Bijbel gaat toetsen aan de hand van wetenschappelijke bevindingen in plaats van andersom: wetenschappelijke bevindingen toetsen aan de hand van de Bijbel.

Koen

Wetenschappelijke bevindingen toetsen aan de hand van de Bijbel?

Kunt u dan even aangeven waar de bijbel zich uitspreekt over:
– elektriciteit
– de wetten van Newton
– het periodiek systeem van de elementen
– DNA
– plaattektoniek
– [etc.]

oftewel: [het is onjuist]. Er is in de bijbel helemaal niets te vinden m.b.t. wetenschap. De wetenschap-kar zullen wij (als ‘feilbare’ mensen) toch zelf moeten trekken. De bijbel speelt daarin geen enkele rol.

René de Brouwer

Beste Koen,

Natuurlijk is de Bijbel is geen wetenschappelijk naslagwerk, en dient ook niet als zodanig te worden beschouwd. Dat begrijpt iedereen die de Bijbel heeft gelezen. Echter, je kunt er wel antwoorden vinden op vele fundamentalistische levens- en andere vragen, die wel degelijk van groot (zo niet cruciaal) belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek en ook wetenschappelijk kunnen worden getoetst.

Hierbij enkele voorbeelden:
– Alle dieren en planten brengen voort naar hun soort, m.a.w. er zijn grenzen aan de variaties binnen de soort: een kat zal nooit een koe of een paard worden etc.
– Er waren voor (en ook na) de zondvloed reuzen op aarde (Genesis 6). Vooral eind 19e en begin 20e eeuw zijn tijdens opgravingen heel wat reusachtige skeletten gevonden, waarvan nog steeds veel krantenartikelen zijn te vinden op het internet. En recentelijker: in 2002 hebben Amerikaanse commando’s in Afghanistan nog een reus gedood die zo’n 4 meter lang was, genaamd de “Red Haired Giant of Khandahar” (te vinden op YouTube).
– Jongetjes moesten op de 8e dag na hun geboorte worden besneden. Het is wetenschappelijk aangetoond dat uitgerekend (en alleen!) op die 8e dag het stollingsgehalte van het bloed optimaal is voor deze ingreep.
– De Bijbel vermeldt zo’n 15x dat God “de hemel uitstrekt of uitspant” als een tentkleed of een gewaad. De ontdekking door de wetenschap dat het heelal steeds verder uitdijt is nog maar relatief recent gedaan.

Dit laatste voorbeeld laat meteen treffend zien dat het de wetenschap zeer ten goede zou komen als ze de Bijbel als basis en uitgangspunt zou nemen voor veel van haar hypotheses en onderzoekingen. Als God alles geschapen heeft zoals de Bijbel zegt, dan moge de conclusie duidelijk zijn dat Hij de ultieme Wetenschapper is en dat alle toetsbare feiten in de Bijbel wetenschappelijk volkomen juist (zullen blijken te) zijn.

Leo Duym

“Uitgaande van deze uitspraak moet Van den Brink nog veel meer Bijbelteksten in twijfel trekken. Zoals manna uit de hemel, een pratende ezel, een drijvende ijzeren bijl, de maagdelijke geboorte van Jezus en Zijn opstanding uit de dood, om maar eens wat te noemen. Want volgens de wetenschap zijn dit onmogelijkheden.”

Klopt, volgens de wetenschap zijn dit inderdaad onmogelijkheden. Maar dat is de hele Schepping. Het bestaan van de mens, de micro- en macrokosmos, en alles om ons heen is wetenschappelijk beschouwt één grote onmogelijkheid.

Geef een antwoord