In 2009 is er in christelijke kringen veel discussie geweest over schepping of evolutie. In de titel van dit boek wordt het iets scherper gesteld. Niet “schepping of evolutie”, maar “God of Darwin”. En daarmee raakt de schrijver niet alleen de essentie van de hele discussie, maar ook onze eigen keuze die daarin bepalend is.

charles-robert-darwin-pixabay

God of Darwin?

Voor mij was Zeger Wijnands een onbekende. Dat de schrijver horecaondernemer is suggereerde voor mij aanvankelijk dat het om een eenvoudig boekje over dit enerverende onderwerp ging. Niets is minder waar. De schrijver blijkt een degelijke theologische achtergrond te hebben en is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse kerken. In zorgvuldige en soms scherpe bewoordingen schetst hij een beeld van de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de postmoderne schriftinterpretatie van veel kerken en de oorsprong daarvan.

In het eerste hoofdstuk bekritiseert de schrijver de postmoderne theologie als “een wolf in schaapskleren” vanwege de metaforische Bijbelinterpretatie en het verhullend taalgebruik. Is de Bijbel een moeilijk boek vraagt Wijnands zich af? Niet als we geloven dat de Bijbel dankzij de inspiratie en voorzienigheid van God aan ons is geschonken. Gods voorzienigheid betekent volgens Calvijn, dat Hij vanuit Zijn eeuwigheid steeds alle mensen voor zich ziet. Toen Hij de scheppingsgeschiedenis liet opschrijven, zag Hij dus ook Charles Dawin voor zich!(p. 12). Op grond daarvan mogen we geloven en belijden dat de Bijbel voor alle tijden bestemd is, op een wijze die voor iedere gelovige eenvoudig en toegankelijk is.
Postmoderne theologen echter menen dat er een dubbele kloof van tijd en cultuur is tussen de Bijbel en ons. Daarom geloven zij dat buiten Bijbelse bronnen nodig zijn voor de interpretatie van de Bijbel. De voorzienigheid van God betekent in hun ogen dat de voortschrijdende wetenschap ons (hen?) de sleutel aanreikt voor het overbruggen van die kloof.

In de navolgende hoofdstukken werkt de schrijver dit verder uit. Daarbij wijst hij erop dat de Heilige schrift zichzelf uitlegt (sola scriptura) en ons een eigenmachtige uitleg verbeidt. (2 Petr. 1:20) De Bijbel is menselijk gezien misschien een oud Oosters geschrift, maar in werkelijkheid is het een boek van Gods eeuwige koninkrijk. Om de Bijbel te verstaan moeten we ons verstand onderwerpen aan de Heilige Geest. Als de Bijbel in tegenspraak is met de wetenschap dan komt dat omdat ons verstand verduisterd is door de zondeval. Wijnands gaat daarbij niet in op de vaak atheïstische uitgangspunten van de historische wetenschappen en wetenschappers. Hoewel ik de redeneringen kan volgen en grotendeels onderschrijf, vond ik veel van deze hoofdstukken enigszins langdradig en moeilijk te lezen vanwege de vele citaten en de beperking tot theologische zaken in reformatorisch perspectief.

Het is dus vooral een theologisch boek. Wie op zoek is naar wetenschappelijke informatie over dit onderwerp zal andere bronnen moeten raadplegen, bijvoorbeeld het uitstekende boek “Hoe bestaat het!” van uitgeverij de Banier.1 Het boek gaat evenmin over Darwin en zijn evolutietheorie, deze worden nauwelijks genoemd. Wel vinden we bijzonder veel citaten van Calvijn. Voor iemand met een niet Calvinistische achtergrond is dat heel leerzaam – ik heb mijn eigen negatieve beeld over Calvijn moeten bijstellen – maar er worden veel meer citaten van Calvijn gebruikt dan Bijbelteksten. Deze vele citaten maken het boekje moeilijk leesbaar en minder geschikt voor een breed publiek.

Toen ik enkele maanden geleden een ander boek over dit onderwerp recenseerde begon ik me halverwege af te vragen of de schrijver daarvan wel in dezelfde God geloofde als ik? Dit boek heeft voor mij die vraag beantwoord. Het is God of Darwin. Het is onmogelijk om beide te dienen. Anders voltrekt zich niet alleen botsing, maar ook een scheiding der geesten…

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website scheppingofevolutie.nl. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Dit boek is ook in onze webshop te koop.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Ing. F. van de Laar heeft Technische Computerkunde gestudeerd en is werkzaam als systeemarchitect.

7 Comments

M.Nieuweboer

“Het is God of Darwin. Het is onmogelijk om beide te dienen.”

Dat is geen moeilijk dilemma – geen enkele wetenschapper dient welke andere wetenschapper ook. Maar deze twee christenen dienen volgens henzelf toch echt God terwijl ze de evolutietheorie accepteren.

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Collins
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_R._Miller

Wie ben ik om wel aan de inhoud van hun geloof te twijfelen maar niet aan dat van Wijnands? Er is iets dat ik niet begrijp. Als het boekje niet over Darwin en zijn evolutietheorie gaat (merk op dat de moderne evolutietheorie veel meer omvat dan het werk van Darwin), hoe kan Van der Laar dan tot zijn conclusie komen middels dat boekje?

Ed Vaessen

“Om de Bijbel te verstaan moeten we ons verstand onderwerpen aan de Heilige Geest.”

[Zou men] hier redenen [kunnen] aanvoeren waarom hier niet zou moeten staan: “Om de Bijbel te verstaan moeten we ons verstand onderwerpen aan wat sommigen beslissen dat een Heilige Geest moet zijn, een imaginair wezen.”?

“Het is God of Darwin. Het is onmogelijk om beide te dienen.”

Hoe komt iemand op het idee dat iemand Darwin zou kunnen dienen? We dienen Einstein, Newton, Huygens, Galileo, Al-Haytam en Aristoteles toch ook niet? We denken alleen dat die mensen soms goede ideeën hadden, hoewel die natuurlijk altijd ter discussie kunnen staan.

“Whoever shall maintain that wrong is done to heretics and blasphemers in punishing them makes himself an accomplice in their crime and guilty as they are. There is no question here of man’s authority; it is God who speaks, and clear it is what law he will have kept in the church, even to the end of the world. Wherefore does he demand of us a so extreme severity, if not to show us that due honor is not paid him, so long as we set not his service above every human consideration, so that we spare not kin, nor blood of any, and forget all humanity when the matter is to combat for His glory” John Calvin, justifying his sentencing of Michael Servictus to be burned at the stake, October 27, 1553.

[Waarom verdedigen mensen] Calvijn? Calvijn had de juiste opvatting over God.

“Why then all the outrage at Calvin? Simply because of who he was and what he taught. The world can live with Romanism and Arminianism, it cannot abide the truth of the Reformed faith. For this reason Calvin and Calvinism have been the enemies of the world and will be till the world ends.”

http://reformed-theology.org/html/issue02/c_vs_s.htm

[Beste Ed Vaessen, wij begrijpen niet goed waarom je op de man speelt als het over Calvijn gaat. Een scheldpartij naar veel christenen is ook in strijd met ons moderatiebeleid. Daarnaast verzoeken wij je om niet vier reacties achter elkaar onder een bericht te zetten maar de reacties te bundelen tot één reactie.]

Peter B

Ik begrijp niet waarom er nog steeds theologen zijn die zich met Darwinisme bezighouden, terwijl de moderne biologie zonder meer toont dat Darwinisme (selectionisme) volstrekt niet in staat is de informatie, waarop de Biologie baseert, te verklaren. Peter, je hebt het over “geloof en evolutie”. [Zou je willen] definiër[en] wat je met evolutie bedoelt[?]

Peter

Natuurlijk houden theologen zich bezit met evolutie: gezamenliijke afstamming van alle soorten valt niet te ontkennen. Peter Bs ‘moderne biologie’ is een non-starter. “Peter, je hebt het over “geloof en evolutie”.” De standaard betekenis: Is er een andere?

peter b

“Natuurlijk houden theologen zich bezit met evolutie: gezamenliijke afstamming van alle soorten valt niet te ontkennen.”

Gemeenschappelijke afstamming van alle soorten wordt vrijwel overal weerlegd waar er echt onderzoek naar wordt gedaan. De grote genoomprojecten van de afgelopen 10 jaar tonen ons juist dat genomen van verschillende genera (bijv mens en chimp) worden gekenmerkt door een enorme informatiekloof (1000 eiwitcoderende genen en ongeveer net zo veel RNA genen verschil tussen mens en chimp). De wetenschap toont zonder meer aan dat universele gemeenschappelijke afstamming [onjuist] is. Darwinisten erkennen dit niet en doen nog steeds alsof er een continuum is, maar die is er echt niet. Niet in de genetica en niet in het fossielenverslag. Darwin gradualistische selectionisme was fout vanaf de dag dat hij ermee kwam. Het was/is niet conform de waarnemingen en als wetenschappelijke theorie heeft het gefaald.

Hetty Dolman

“Dit boek heeft voor mij die vraag beantwoord. Het is God of Darwin.”

Waarmee elke theïstische evolutionist als goddeloos wordt bestempeld?

“Het is onmogelijk om beide te dienen.”

Darwin wordt niet ‘gediend’. (…) Er wordt een tegenstelling gecreëerd die niet bestaat en daardoor kunnen mensen weggezet worden als ongelovig.

“Anders voltrekt zich niet alleen botsing, maar ook een scheiding der geesten…”

Ik heb zo het idee dat dit allang het geval is. Mensen die Genenis letterlijk opvatten scheiden zich af van mensen die dat niet doen. Nu weer moeten we kiezen tussen God en Darwin, want anders ben je geen goede christen? Ik moet denken aan de discussie met mensen die het ‘bijbels wereldbeeld’ aanhangen. We mogen niet geloven in de zichtbare werkelijkheid:
http://vlichthus.nl/17-het-bijbels-wereldbeeld/

Een vraag: Ik zie op deze website vaak dat mensen die geloven in de wetenschappelijke leeftijd van de aarde ‘evolutionisten’ worden genoemd. Moeten ‘oude aarde creationisten’ zoals de ID beweging dan ook kiezen tussen God en Darwin??

Geef een antwoord