Evolutionistische schoolboeken leren al een lange tijd dat fossiel bewijsmateriaal aantoont dat grassen rond 55 miljoen jaar geleden evolueerden, na het uitsterven van de dinosaurussen (rond 65 miljoen jaar geleden). Wee de illustrator die dinosaurussen en gras in hetzelfde plaatje tekende!

Nigersaurus_BW.wikipedia

Maar nieuw bewijsmateriaal keert de evolutionistische schoolboeken de rug toe met een dramatisch tijdsvolgorderaadsel. Onderzoekers hebben gefossiliseerde dinosaurusmest ontdekt die de overblijfselen van ten minste vijf soorten grassen bevatten.1 Dit betekent niet alleen dat gras al bestond in dezelfde tijd als de dinosaurussen, maar ook dat (ten minste een aantal) dinosaurussen het aten.2 Maar hoe konden zij iets hebben gegeten, waarvan verondersteld wordt dat het nog niet eens geëvolueerd was?

Eén van de onderzoekers gaf aan dat de ontdekking van grasfytolieten (siliciumstructuren die gevonden worden in planten) in dinosauruscoprolieten (fossiele mest) ‘een complete shock’ was.34 Dus het nieuwe bewijsmateriaal zal een dramatische herziening afdwingen van de evolutietheorie over de oorsprong van grassen.

HET DINOMEST 'DILEMMA'
Het feit dat we überhaupt gefossiliseerde dinosaurusmest vinden, wijst erop dat ze snel begraven zijn in een zuurstofvrije omgeving –want hoe zou de mest anders zo goed bewaard zijn gebleven?

En zulke stukken gefossiliseerde mest zijn overal ter wereld gevonden –dit is samenhangend met een wereldwijde Vloed met catastrofale afmetingen (Genesis 6-9). Er is dus, vanuit Bijbels perspectief, geen ‘dilemma’.

Toen New Scientist rapporteerde over de nieuwe vondst, benadrukte deze de dramatische omslag door uit te leggen dat illustrators die eerder de ‘fout’ maakten dinosaurussen te tekenen in de nabijheid van gras, eigenlijk gelijk hadden: ‘De indrukken van kunstenaars van grazende dinosaurussen op met gras bedekte vlaktes werden net zo slecht beschouwd als afbeeldingen waarop ze rondspringen met holbewoners, maar een onderzoek naar gefossiliseerde mest toonde aan dat de prehistorische beesten wel degelijk gras aten.’5

Zoals we al vele malen beweert hebben, zal het verkeerd interpreteren van het ‘fossielverslag’ als een evolutionistische vooruitgang in de loop van miljoenen (en miljarden) jaren altijd raadsels oproepen voor evolutionisten. Maar vanuit het Bijbelse perspectief zijn lagen sedimentgesteente en de ingebedde fossielen een logisch nalatenschap van de wereldwijde Vloed uit de dagen van Noach (rond 4500 jaar geleden) en de nasleep daarvan. (Zie: Het dinomest ‘dilemma’.)

Het is de Bijbel, niet het ‘fossielverslag’, die ons de volgorde vertelt van de opkomst van organismen op deze planeet. Zo werden grassen op de derde dag geschapen, dus zij gingen vooraf aan de dinosaurussen, die samen met de andere landdieren en de mens werden geschapen op de zesde dag. Het is dus juist goed als illustratoren gras, mens6, dinosaurussen en andere dieren en planten afbeeldt als tegelijk samenlevende organismen op deze planeet. Er is geen probleem met de tijdvolgorde als je begint bij de Bijbel. En dinosaurussen zijn niet ‘prehistorisch’, omdat ze leefden na het begin van geschreven historie, die trouwens begint aan het allereerste begin van de tijd zelf (Gen. 1:1).

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Creation Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Catchpoole, D., 2007, Grass-eating dinos. A ‘time-travel’ problem for evolution, Creation 29 (2): 22–23 (Artikel).

Voetnoten

  1. Prasad, V., Strömberg, C., Alimohammadian, H., en Sahni, A., Dinosaur coprolites and the early evolution of grasses and grazers, Science 310(5751):1177–1180, 18 november 2005.
  2. Piperno, D., en Sues, H.-D., Dinosaurs dined on grass, Science 310(5751):1126–1128, 18 november 2005; visie op ref. 1.
  3. Hecht, J., Dino droppings reveal prehistoric taste for grass, New Scientist 188(2527): 7, 2005.
  4. Volgens de onderzoekers waren de bolvormige coprolieten (gefossiliseerde mest), die een doorsnede tot 10 cm hadden, waarschijnlijk afkomstig van titanosaurussen, het bekendste soort dinosaurus die vertegenwoordigd is in de rotslaag die de coprolieten bevatte. Perkins, S., Ancient grazers: find adds grass to dinosaur menu, Science News Online, 2 mei 2005.
  5. Hecht, J., Dino droppings reveal prehistoric taste for grass, New Scientist 188(2527):7, 2005.
  6. Onderwijs in de evolutietheorie heeft vele mensen (zelfs vele christenen) geleid tot het accepteren van het bestaan van een evolutionair primitief ‘steentijdholbewoner’ stereotype die (dat?) de voorloper was van de ‘evolutie’ van landbouw, metaalbewerking, etc. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat de mens zich vanaf het allereerste begin neigde naar fruitbomen (Genesis 2:15), veldgewassen verbouwden (Genesis 3:17, 4:2–3), en metalen gereedschappen smeedden (Genesis 4:22). De Bijbel vermeldt ook dat er later inderdaad mensen waren (geen holbewoners van de evolutie) die grotten bewoonden, bijv. Lot en zijn dochters (Genesis 19:30), de koningen uit de dagen van Jozua (Jozua 10:16, 22–23), Simson (Richteren 15:7–8), David (1 Samuel 22:1), en Elia (1 Koningen 19:9).

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Evolutionistische schoolboeken leren al een lange tijd dat fossiel bewijsmateriaal aantoont dat grassen rond 55 miljoen jaar geleden evolueerden, na het uitsterven van de dinosaurussen (rond 65 miljoen jaar geleden). Wee de illustrator die dinosaurussen en gras in hetzelfde plaatje tekende!

Nigersaurus_BW.wikipedia

Maar nieuw bewijsmateriaal keert de evolutionistische schoolboeken de rug toe met een dramatisch tijdsvolgorderaadsel.

...
Read more

5 Comments

Peter

Er is geen enkel tijdsvolgordeprobleem in de gegevens. De grassen (familie Poaceae) zijn omstreeks 85 miljoen jaar geleden, in het Krijt, verschenen, volgens hun DNA. Fossiel zijn grassen schaars tot omstreeks 15 miljoen jaar geleden – de grote grasvlakten zijn relatief modern en kwamen in het Krijt niet voor. De oudste gevonden duidelijke fossielen waren tot 2005 omstreeks 55 miljoen jaar oud, maar stuifmeel dat van grassen kan zijn van 70 tot 60 miljoen jaar oud was ook bekend. Het aangehaalde artikel uit Science voegt daar grasfytolieten van 70-65 miljoen jaar oud uit gefossiliseerde dinomest aan toe. Dat betekent dat het verschil tussen de DNA schatting van de ouderdom van de grassen en de fossile ouderdom van de grassen met 10-15 miljoen jaar verkleind is.

Sauropoden kwamen in Jura en Krijt voor, tussen 145 en 65 miljoen jaar geleden. Voor de laatste 20 miljoen jaar van hun bestaan kwamen sauropoden ook grassen tegen, 1/7 van de tijd dat ze bestonden. Deze fossiele dinomest laat zien dat ze groen van naaldbomen, palmvarens, en bedektzadigen aten – alle groen dat er was. Ze aten ook gras, maar niet veel. Dit staat in het aangehaalde stuk uit Science. Wat er niet staat en ook niet kan staan is dat er nu een probleem is met dino’s en gras en met hun tijdsvolgorde.

Fruitbomen zolang de aarde bestaat? [Ik zie] graag [een] opgave van naaldbomen, loofbomen en fruitbomen gevonden in steenkool uit het Carboon. Holbewoners? Archeologie is een wetenschapsgebied onafhankelijk van de biologie. De mensen die de grottekeningen maakten in bijv. Lascaux en Altamira hadden alleen stenen werktuigen, deden niet aan metaalbewerking of pottenbakken, en deden niet aan landbouw of veeteelt.

Ed Vaessen

“Er is geen enkel tijdsvolgordeprobleem in de gegevens. De grassen (familie Poaceae) zijn omstreeks 85 miljoen jaar geleden, in het Krijt, verschenen, volgens hun DNA.”

Waarmee de bodem onder het verhaal van Catchpoole wegvalt. Het valt [overigens] op dat David Catchpoole geen bronnen gebruikt die recenter zijn dan 2005.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen,

U schrijft:“Het valt op dat David Catchpoole geen bronnen gebruikt die recenter zijn dan 2005.”

Het oorspronkelijke artikel komt uit Creation Magazine van de eerste helft van 2007. Zijn er tussen (eind) 2005 en (de eerste helft van) 2007 publicaties verschenen over fossiele grassen uit het leefgebied van de dino’s?

Ed Vaessen

“Maar nieuw bewijsmateriaal keert de evolutionistische schoolboeken de rug toe met een dramatisch tijdsvolgorderaadsel.”

(…) Hier [had moeten staan]: ‘wetenschap kwam tot verbeterde inzichten, wat niet zo vreemd is omdat men ook niet alles vanaf het begin direct precies weet’.

Geef een antwoord