In het jaar 1953 maakte de bioloog en chemicus Stanley L. Miller een proefopstelling, waarmee hij het ontstaan van aminozuren onder oersoepomstandigheden wilde simuleren. Hierbij lukte het hem, door een gasmengsel meerdere dagen aan elektrische vonken bloot te stellen, enkele eenvoudige aminozuren te synthetiseren. Zijn experiment is echter in de huidige moleculaire biologie om meerdere redenen zonder betekenis geworden. Het water in Millers oersoep verhindert de vorming van molecuulketens. In zijn oersoep ontstaan ook giftige stoffen. Het experiment vond plaats onder zuurstofloze omstandigheden, en komt ook verder niet overeen met de huidige kennis over de oeratmosfeer op aarde.

Miller-Urey_experiment-en.svg.wikipedia

Het experiment van Stanley L. Miller werd lange tijd als een doorslaggevend succes van de evolutietheorie gevierd. Ook tegenwoordig staat nog in veel schoolboeken, dat het leven met de bliksem in een zekere oeratmosfeer zou zijn begonnen. Toen zouden de eerste basisbouwstenen van het leven, de aminozuren zijn ontstaan. Naar men zegt zou het Miller-experiment bewijzen leveren, dat zulk een scenario natuurwetenschappelijk te bewijzen is.1

De oersoepexperimenten van Stanley Miller en andere onderzoekers zijn echter niet meer interessant, omdat slechts een fractie van de noodzakelijke basisbouwstenen van het leven onder de beschreven oersoepomstandigheden kan ontstaan.2 De biochemicus Klaus Dose kwam na de 8e internationale conferentie over de oorsprong van het leven, tot een ook heden nog geldig ontnuchterend eindoordeel. Hij moest toegeven, dat “een groot deel van de reactieproducten van de simulatie-experimenten het leven niet dichter naderen dan de inhoud van steenkoolteer”.3 Ondanks, of juist vanwege de talrijke experimenten omtrent het ontstaan van leven, wint de visie terrein, dat natuurlijke, zuiver chemische processen moeten worden uitgesloten.

Concentratie en zinvolle aaneenschakeling van aminozuren

Zelfs indien het in een oersoep tot vorming van aminozuren zou zijn gekomen, dan zouden zij zich in een volgende stap geconcentreerd en spontaan tot zinvolle, informatiedragende molecuulketens samengevoegd moeten hebben. Minstens 500.000 basenparen zijn noodzakelijk, om alleen al het DNA van de eenvoudigste bacterie aan te maken. Op hetzelfde tijdstip moeten, celweefsel, celwand en diverse machines gevormd worden, wil de cel vanaf het begin levensvatbaar zijn.

Voetnoten

  1. Stanley L. Miller, A Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions, Science 117, 15 mei 1953, p. 528-529.
  2. Paul Lüth, Der Mensch ist kein Zufall, DVA, Stuttgart, 1981, p. 46-64.
  3. Bruno Vollmert, Das Molekül und das Leben, Rowohlt, 1985, p. 39-45.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

7 Comments

Peter

De stelling is niet helemaal duidelijk over wat het belangrijke punt van dit experiment is, omdat er staat: “Hierbij lukte het hem, door een gasmengsel meerdere dagen aan elektrische vonken bloot te stellen, enkele eenvoudige aminozuren te synthetiseren.” Het punt is dat redelijk gecompliceerde organische stoffen automatisch gevormd worden als er energie en heel eenvoudige chemicaliën aanwezig zijn. Het gaat dus niet om een synthese, want dat is een gericht proces, en dit was een toevalsproces. Er waren meer organische stoffen gevormd dan eerst bekend was. Zoals op de volgende wikipedia plaatsen te vinden is:
https://en.wikipedia.org/wiki/Miller%E2%80%93Urey_experiment
https://en.wikipedia.org/wiki/Miller%E2%80%93Urey_experiment#Amino_acids_identified
De vorming van organische stoffen door een toevalsproces is niet moeilijk. Dat volgt uit dit experiment, niets anders.

Hetty Dolman

Abiogenese is geen evolutie, dus bovenstaand argument heeft niets met evolutie te maken. En verder heeft het experiment alleen aangetoond dat er organische stoffen kunnen ontstaan uit anorganische stofjes.

peter b

Voordat er evolutie kan plaatsvinden, zal er eerst een replicerend organinisme moeten zijn en volgens de Evolutionisten van het Naturalisten- of atheistentype gaat dat via abiogenetische evolutie. Dat kan natuurlijk niet, want evolutie, ook de abiogenetische, heeft een replicerende entiteit nodig. Je kunt natuurlijk poneren dat God de eerste replicerende cel maakte (met minstens 374 genen), en dat daarna evolutie alle organismen voortbracht, maar het kan dan alleen maar een frontloaded evolutieproces zijn geweest. Darwinistische evolutie brengt namelijk geen nieuwe informatie voort, maar maakt gebruik van wat er al is.

Wat Miller betreft: het experiment is onbelangrijk voor de biologie, want de biologie baseert op georganiseerde informatie. Zoals ik eerder opmerkte mogen de Millers van mij alle biologische uitgangsmaterialen nemen en dan proberen een levende cel te bouwen. Mislukking verzekerd. Waarom? Omdat ze geen rekening houden met informatie. De informatie in de levende have is de doodsteek voor elk naturalistisch Scenario voor (abiogenetsiche) evolutie. Het is onmogelijk.

Peter

[Het woord] ‘informatie’ kennen we nu wel: het levert niets op. Wat iets oplevert is bijvoorbeeld dit: “The researchers have demonstrated in the lab an enzyme-free metabolic pathway that mirrors the important Krebs cycle present in living organisms today.” https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170313135048.htm
Het artikel is: 1.Markus A. Keller, Domen Kampjut, Stuart A. Harrison, Markus Ralser. Sulfate radicals enable a non-enzymatic Krebs cycle precursor. Nature Ecology & Evolution, 2017; 1: 0083 DOI: 10.1038/s41559-017-0083, en het is Open Access: http://www.nature.com/articles/s41559-017-0083

peter b

“[Het woord] ‘informatie’ kennen we nu wel: het levert niets op.”

Dit is de onkennende insteek die alle Naturalisten/materialisten hanteren en die helemaal niets opleverde.

Zoals dit:
“The researchers have demonstrated in the lab an enzyme-free metabolic pathway that mirrors the important Krebs cycle present in living organisms today.”

Een enzymvrij metabolisme is een informatieloos systeem en heeft dus per definitie niets te maken met de systemen die biologen bestuderen. In een biologisch systeem is deze niet gecontroleerde radicaal-gemedieerde cyclus dodelijk. Dat wordt er niet bij verteld. Informatie moet dus in alle toonaarden worden ontkend omdat het de de doodsteek van het 19e Materialisme is. Biologie, alle biologie basseert op informatie en informatieverwerkende systemen.

Mensen die biochemie hebben gestudeerd, zoals ik, valt meteen op dat de radicaal-gedreven cyclus die in Nature (fig 3) wordt getoond de verkeerde kant oploopt. Alles eindigt in pyruvaat, terwijl dat juist het uitgangsmolecuul is voor de informatie-gedreven biologische cyclus. Het Nature Artikel heeft dan ook niks met biologie te maken, niet eens met metabolisme. Het is een doodlopende weg, niet eens een cyclus, ontworpen door intelligente mensen. Het is ID. Over informatie: https://old.logos.nl/bouwen-van-levende-cel-op-voorhand-mislukt/

Peter

Heeft Peter B nooit van de ‘reverse citric acid cycle’ gehoord? Die draait de andere kant op dan de gewone citroenzuurcyclus van de lever van ratten Peter B misschien op een biochemiepracticum heeft gehad in zijn studie medische biologie. Die ‘reverse citric acid cycle’ komt gewoon voor bij bacteriën, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Krebs_cycle Daaruit: “The reaction is a possible candidate for prebiotic early-earth conditions and, so, is of interest in the research of the origin of life. It has been found that some of the steps can be catalysed by minerals.[3]” Die aanhaling [3] is ook al weer 10 jaar oud, het hele idee is nog ouder.

peter b

Beste Peter, je [slaat] de spijker geheel mis. Ten eerste is de citroenzuurcyclus (CAC) geheel en al gemedieerd door enzymen, informatie die in het genoom gecodeerd wordt. De reverse CAC wordt eveneens door informatie gecodeerd. Ten tweede heb ik biologie gestudeeerd, geen medische Biologie. Mijn specialisaties zijn biochemie en moleculaire biologie. In beide richtingen afgestudeerd en gepromoveerd op de moleculaire Biologie van genexpressie in T cellen. (…) Informatie van Wikipedia halen [is onverstandig]. Let wel, Peter, de zogenaamde CAC die hier ter discussie staat heeft niets met de biologische CAC te maken, zoals ik eerder heb uigelegd.

Geef een antwoord