Op onze website gaf een creationistisch onderzoeker een persoonlijk getuigenis: “De evolutietheorie is voor mij persoonlijk niet meer dan een vrijwel onfalsificeerbare vergissing die wereldwijd wordt overgewaardeerd. Er hangt een naturalistische religie aan vast, waarvan de aanhangers mijn werk behoorlijk vertragen. Toen ik begon met mijn onderzoek, liep ik daar vrijwel direct tegenaan. Ik werk veel samen met Logos, omdat zij mij wel de ruimte gunnen om effectief aan de slag te gaan.” Via onze website, via social media of via de e-mail krijgen we wekelijks dergelijke bemoedigingen binnen.

De vakantietijd wordt vaak komkommertijd genoemd. Voor de vakantietijd van het zogenoemde Reformatiejaar 2017 geldt dat echter niet. Zeker niet als het gaat om het debat rondom de historiciteit van de Bijbel. Die historiciteit ligt de afgelopen maand stevig onder vuur, zowel die van de eerste hoofdstukken van Genesis als de rest van het Oude Testament. We willen dat met twee voorbeelden uit de maand juli verduidelijken.

‘En de aarde bracht voort’

Eind juni verscheen er een boek van Gijsbert van den Brink, systematisch theoloog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Het boek kreeg als titel mee ‘En de aarde bracht voort’. Daarin staat centraal de vraag ‘Stel dat evolutie over miljoenen jaren waar is… wat betekent dat dan voor het christelijk geloof?’ Zijn boek gaat echter verder dan de ‘stel dat het waar is’-vraag. Uit het boek en de diverse interviews die afgenomen zijn blijkt dat Van den Brink aanneemt dat universele gemeenschappelijke afstamming juist is en hij op zoek is naar een compromis. De auteur wil enerzijds niet van een historische Adam en zondeval af, maar wil anderzijds de evolutietheorie over miljoenen jaren volledig accepteren. Het compromis schiet echter zowel wetenschappelijk (hier en hier) als theologisch tekort (hier). In de weken na het uitkomen van het boek zagen wij dat veruit de meeste reacties in de christelijke media eveneens afwijzend van aard waren. Universele gemeenschappelijke afstamming is niet te rijmen met het christelijk geloof. Ter verdediging van deze stelling werden, net als door ons, zowel wetenschappelijke als theologische argumenten aangevoerd. Onze medewerker houdt hier een overzicht van alle reacties bij. Om een indruk te krijgen van de tegenargumenten zijn er hier en hier, op onze website, zeer uitgebreide recensies verschenen.

Over Libanezen en Kanaänieten

Een ander bericht dat vorige week gepresenteerd werd gaat over onderzoek dat aantoont dat de Libanezen afstammen van de Kanaänieten. Dit is de conclusie van genetisch onderzoek. Niets vreemds zult u misschien zeggen, maar in de wetenschappelijke publicatie werd ook de Bijbel genoemd. Volgens de onderzoekers zou de Bijbel op dit punt geen correcte informatie bieden. Diverse media speelden vervolgens het genetische onderzoek tegen de Bijbel uit. De historiciteit van de geschiedenissen van de intocht lag onder vuur en moest worden verworpen. Onze medewerker reageerde met een briefje richting dagblad Trouw: ‘Het lijkt erop dat de auteur de Bijbel niet heeft geraadpleegd toen hij het stuk schreef. Uit het bijbelboek Richteren blijkt duidelijk dat de Israëlieten wel de opdracht hadden om de Kanaänieten te verdrijven, maar dat ze deze opdracht verzaakten (Lees bijvoorbeeld Richteren 3:5). De Libanezen stammen waarschijnlijk af van deze Kanaänieten en niet van Rachab. Zij trouwde immers met de Judeeër Salmon (Mattheüs 1:5) en is daarmee een van de voorouders van Maria, de moeder van Jezus. De opgeworpen conflictthese tussen Bijbel en genetica is hiermee niet te rechtvaardigen.’

Zulke berichten laten zien dat we niet alles in boeken of de media klakkeloos moeten overnemen, maar alle dingen zelf zorgvuldig moeten onderzoeken. Lees het advies van Paulus in 1 Thessalonicenzen 5: 21. Logos Instituut wil mensen bagage meegeven, om, met Gods hulp, staande te kunnen blijven in een tijd waarin talloze vragen op ons afkomen en waarin naast dat het geestelijk gezag onder vuur ligt ook de historiciteit wordt aangevochten. Berichtgeving in de media zullen we daarom nauwlettend in de gaten houden. Bidt en helpt u ook in de vakantietijd mee? Wij wensen u nog een fijne vakantie toe!

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

19 Comments

M.Nieuweboer

“De evolutietheorie is voor mij persoonlijk niet meer dan een vrijwel onfalsificeerbare vergissing die wereldwijd wordt overgewaardeerd.”

Als een wetenschappelijke theorie een vergissing is, is ze falsifieerbaar. Dit is een contradiction in terminis. Uiteraard is de Evolutietheorie uitstekend falsifieerbaar (…) Een kattenfossiel van 300 miljoen jaar oud voldoet. De kroko-eend, die uitvinding van Jonge Aarde Creationist Ray Comfort, voldoet ook. En natuurlijk de kat geboren uit een hond zonder menselijke tussenkomst – nog een creationistische uitvinding. (…) Creationisten doen veel moeite om de evolutietheorie te falsifieren. Alle 95 stellingen die op deze site worden geponeerd bevestigen dat. Waarom al die moeite, als dat toch vrijwel onmogelijk is? (…)

Geodetective

“Als een wetenschappelijke theorie een vergissing is, is ze falsifieerbaar.”

Deze stelling is niet waar. Een vergissing kan onfalsificeerbaar zijn, een theorie kan onfalsifiseerbaar zijn, en een theorie kan een vergissing zijn. Al zou Russells theepot per abuis voor waar aangenomen worden, dan is dat eveneens een onfalsifiseerbare vergissing.

Wikipedia stelt over falsificeerbaarheid: “Een theorie [heet] falsifieerbaar als het mogelijk is een experiment uit te voeren, waarvoor geldt dat voorafgaand aan het uitvoeren van het experiment exact aan te geven valt, bij welke uitkomst van het experiment er aanleiding zou bestaan om de geldigheid van de theorie te verwerpen”

“Een kattenfossiel van 300 miljoen jaar oud voldoet.”

Dit voldoet niet om drie redenen:
– Dit is geen experiment
– De tegenhanger van evolutie voorspelt eveneens dat dit niet bestaat, omdat volgens de tegenhanger überhaupt geen 300 miljoen jaar oude objecten bestaan.
– elk voorbeeld dat wordt aangedragen als “out of place” fossiel wordt niet erkend, of de theorie wordt ernaar aangepast. Ik heb hier laatst al een en ander over gezegd: https://old.logos.nl/tijdspanne-fossielen-wordt-al-groter/#comment-8872

“De kroko-eend” is ook geen experiment. Deze bestaat niet, maar in algemenere zin (de zogenaamde mozaiek) bestaat deze wel:
– Het vogelbekdier is een mooi voorbeeld
– De manier van voortplanten van naakte molratten komt overeen met dat van diverse soorten insecten.
– Het oog zou volgens de evolutietheorie 50 tot 100 keer opnieuw zijn geëvolueerd. Sommige oog-gerelateerde genen komen voor in zowel zoogdieren als insecten. Dit is volgens de evolutietheorie niet onmogelijk, maar statistisch gezien wel.
Er zijn veel meer voorbeelden.

Toch gelden dergelijke zaken nooit als falsificatie voor de evolutietheorie. Ook voor die 95 stellingen geldt dat ze vrijwel allemaal een falsificatie zijn, maar doorgaans niet als zodanig worden erkend. Door ze hier te tonen, kunnen mensen zelf een oordeel vellen.

Leon van den Berg

Als u de bijbel historisch wilt lezen mag ik u dan vragen wie die “ene mens” was waar Paulus het over had in Romeinen 5:12? Het was immers Eva die als eerste de wet overtrad en van de verboden vrucht at (Gen 3:6 en 1 Tim 2:14).

Geodetective

Beste Leon,

Je hebt dit punt vaker aangestipt.

Het gaat om het lezen van de bijbel in de context. Niet om het lezen van de bijbel als historisch als geheel. Genesis is mogelijk geschreven door ooggetuigen (zie daarover de toledot hypothese van Wiseman, http://creation.com/who-wrote-genesis-are-the-toledoth-colophons). Paulus refereert in Romeinen en in 1 Timotheus aan Genesis. Vanuit historisch oogpunt is daarom Genesis leidend over Romeinen. En daar staat -kortgezegd- dat Eva eerst van de appel at, met goedkeuren van Adam, en dat Adam dat daarna zelf ook deed. Technisch gezien waren het dus inderdaad twee mensen waardoor de zonde binnenkwam. Niet één.

Vanuit het punt dat Paulus maakt in Romeinen is dat niet relevant. Als je verder leest, zie je dat hij met die “ene mens” wijst naar Adam. Uit de context blijkt dat Paulus Adam beschouwt als eindverantwoordelijke in deze situatie. En dat klopt ook: als Adam Eva had behoed van het eten van die appel, dan was dit niet gebeurd. Hij stond er gewoon naast.

Leon van den Berg

Geodetective,

Bedankt voor jouw vrijmoedige interpretatie van de Bijbel.

Maar in 1 Tim 2:14 staat toch duidelijk : “het was de vrouw die zich liet bedriegen en daardoor tot overtreding kwam” en “overtreden” is toch echt zondigen. Dat Adam dat goedkeurde voeg jij er aan toe. Evenals dat “Paulus Adam beschouwt als eindverantwoordelijke in deze situatie”.

Jij zegt zelf “Het gaat … niet om het lezen van de bijbel als historisch als geheel”. Waarom doe jij dat de ene keer wel en de andere keer niet ? Misschien moet jij (moeten jullie) wat voorzichtiger zijn met het zeker weten wat wél en nièt historisch is.

Geodetective

Leon,

Ik weet van lang niet alles zeker of het wel of niet historisch is. Maar in dit geval hebben we het over een mogelijk getuigschrift, versus een theologisch betoog van meer dan 4000 jaar later.

Paulus was geen getuige in dit onderwerp, en pretendeert dat ook niet te zijn. Ook niet toen hij het had over “één mens”. Het gaat om de context. Natuurlijk was wat Eva deed een zonde. Maar hij wijst in Romeinen naar Adam. Dat is Paulus zijn keuze. Voor zover ik kan zien heeft dat als doel om zijn punt duidelijk te maken: “Een mens (Adam) liet de zonde binnen, en een mens (Jezus) heeft ons van de zonde bevrijdt”. Dat dat historisch net niet accuraat is, omdat het twee mensen zijn die de zonden binnenlieten i.p.v. 1 (wat Paulus bovendien wist, gezien hij die brief aan Timotheus ook heeft geschreven), is voor het punt dat hij maakt niet relevant.

Het klinkt niet lekker “Zoals 2 mensen de zonde binnenlieten, heeft 1 mens ons van de zonde bevrijdt”. Als in die situatie een van tweeën “nee, dat gaan we niet doen” had gezegd, dan was het waarschijnlijk niet gebeurd. In de context past het om de vrijheid te nemen dit aan te rekenen aan 1 van de 2, ondanks de minimale historische inaccuraatheid.

Laat ik het zo vragen: als je dit argument aan Paulus zelf zou voorleggen, wat zou je dan denken dat hij had geantwoordt op je vraag?

“Waarom doe jij dat de ene keer wel en de andere keer niet?” Zie: https://www.youtube.com/watch?v=KAv9JqZ4Ck8

Een tweede filmpje over dit onderwerp staat nog op de planning.

peter b

“Een kattenfossiel van 300 miljoen jaar oud voldoet. De kroko-eend, die uitvinding van Jonge Aarde Creationist Ray Comfort, voldoet ook.”

Die zijn er te over. In de provincie Punjab, Pakistan, is een zoutformatie waar de bloemplanten onder Cambrische lagen aangetroffen worden, zonder overthrust. Het is meer dan 100 jaar bekend, maar er wordt geen enkele ruchtbaarheid meer aan gegeven. Men doet [alsof] het niet bestaat. Hetzelfde geld voor het Roraima gebergte (Venezuela), waar pollen van bloemplanten in Cambrisch gesteenten worden aangetroffen. Wordt dat als falsificatie erkend? Nee, zulke waarnemingen worden genegeerd dan wel weggeredeneerd. De krokoduck vinden we overigens terug in het vogelbekdier. Het heeft een mengelmoes van vogel-, zoogdier- en onbekend DNA. Ook dat weten we al jaren. Geldt dat als falsificatie, als krokoduck? Nee. (..) Darwinisme [kan] niet worden gefalsifieerd. Hoe kunnen we een hypothese weerleggen die postuleert dat de overeenkomsten die we tussen de soorten waarnemen het gevolg zijn van een afstamming van dezelfde gemeenschappelijke voorouder, terwijl de unieke kenmerken die we tussen de soorten waarnemen – en in feite het gemeenschappelijke voorouderverhaal zouden ontkrachten – het resultaat zijn van modificaties? (…)

Heimdall

Beste Peter B,

Het is jammer dat je geen bronvermeldingen geeft, maar een kleine zoekslag laat zien dat er in de jaren 40 een discussie is geweest over de ouderdom van de Punjab Saline Series. Dat dispuut is inmiddels voorbij en ondersteunt jou bewering niet. Zie: http://www2.asa3.org/archive/evolution/199902/0065.html

Het Roraima voorbeeld is meer een soort: “De wetenschap weet het niet, dus creationisme”. Dat is een drogreden. Zie: http://rationalwiki.org/wiki/Roraima_pollen_paradox

Met betrekking tot het Vogelbekdier is hier nog een artikel van Talkorigins.
http://www.talkorigins.org/faqs/platypus.html

Hetty Dolman

Peter B., (…) pollen of resten van planten kunnen geabsorbeerd worden in gesteenten, door bijvoorbeeld water. In tegenstelling tot fossielen van katten. Vandaar de vraag: vind een kattenfossiel in het Cambrium. Een kattenfossiel in het Cambrium is totaal iets anders dan resten van planten. Volgens creationistische begrippen moet die ruim voorradig zijn. Of een konijn. Of een hond.

Geodetective

Hetty,

“Een kattenfossiel in het Cambrium is totaal iets anders dan resten van planten. Volgens creationistische begrippen moet die ruim voorradig zijn.”

Dat verwacht ik totaal niet. Het cambrium bestaat uit diepzeeleven. Voornamelijk onderwaterplanten en bodemkruipers. Volgens het creationistische model is dat bedolven door voornamelijk zware modderstromen tijdens de zondvloed. Dat daar zoogdieren tussen zouden zitten is buitengewoon onwaarschijnlijk. Katten, konijnen en honden lopen namelijk niet rond onder water. Uiteraard kunnen die wel in een modderstroom terechtkomen, maar het is niet logisch dat ze op die diepte zouden worden afgezet. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat dat toch zou plaatsvinden, is er weinig meer van over.

Er wordt vaak maar gezegd dat volgens het creationistische model “alles door elkaar” zou moeten liggen. Dat is niet zo.

Peter

Geodetective: “Er wordt vaak maar gezegd dat volgens het creationistische model “alles door elkaar” zou moeten liggen. Dat is niet zo.”
Waarom niet? Met megatsunami’s en alles wordt toch alles door elkaar gemengd?

Geodetective, afstamming en levenswijze zijn goed te scheiden. (…)

Peter

(…) [Zie] voor het vogelbekdier: NATURE| Vol 453|8 May 2008| 175, waar netjes uitgelegd wordt wat het vogelbekdiergenoom ons over zoogdierevolutie vertelt.

Geodetective

Peter,

Het artikel in Nature toont dat diverse overeenkomsten worden aangenomen als door gezamenlijke afstamming, en andere als convergente evolutie. Als je hem ergens anders in de boom plaatst, dan zou dat andersom zijn. Zo kun je de evolutietheorie dus altijd sluitend krijgen. Zelfs al vind je een krokoduck.

Heimdall

Beste Geodetective,
Het jaartal van een artikel is niet perse van belang. Het gaat erom of het nog klopt wat erin staat en als dat niet meer up-to-date is zie ik graag relevante artikelen. Een beetje zoals Peter B’s voorbeeld van de Punjab Saline Series, waar inderdaad in de jaren 40 discussie over was, maar inmiddels niet meer.

Het krokoduck argument verbaasde me een beetje, want Kirk Cameron (samen met Ray Comfort) introduceerden dit ‘wezen’ als bewijs dat evolutie niet bestaat, omdat de krokoduck niet bestaat. Nu bevestigen zowel Geodetective als Peter B dat het Vogelbekdier feitelijk een ‘krokoduck’ is, dus ‘HET’ bewijs voor evolutie?

Het artikel van Dr. Carter vind ik in alle eerlijkheid een beetje misleidend, hij gebruikt peer reviewed artikelen om zijn punt te maken, maar daarbij gaat in tegen de conclusies van de auteurs. Tegelijkertijd presenteert hij geen wetenschappelijke artikelen die zijn claims bevestigen. Het was dan eerlijker geweest om geen referenties te gebruiken, want nu zijn ze mijns inziens niet erg zinvol.

Nog een punt tenslotte, over wat je schrijft over falsificatie. De definitie van Wikipedia is niet verkeerd maar wel onvolledig. De definitie op Wiki spreekt over experimenten, maar dat is te smal. Falsificatie kan ook op grond van observatie en/of inductie.

Hetty Dolman

Geodetective,

“Het cambrium bestaat uit diepzeeleven. Voornamelijk onderwaterplanten en bodemkruipers.”

Het Cambrium is een tijdperk waarin nog geen landleven bestond, er was natuurlijk wel land, maar als ik jouw gedachtegang volg, dan nog:

Diep in de zee leven geen planten, die hebben licht nodig. Verder is er in het Cambrium niet gevonden wat tegenwoordig in zee leeft. Zelfs geen vissen. In de diepzee leven dieren die hun eigen licht maken, ook die komen niet voor in het Cambrium. Verder zouden er ook creationistisch gezien geen pollen kunnen voorkomen in Cambrische lagen. Wel inktvissen en diepzeepalingen. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Diepzee

Zoogdieren verschijnen pas in het Trias. Zie: https://www.fossiel.net/information/geologic_timescale.php

Leon van den Berg

Geodetective,

Feit is dat, bij een historische lezing, Eva als eerste zondigde. Dus door haar zou dan de zonde in de wereld gekomen zijn.

Alles Paulus van mening was dat de zonde toch door Adam in de wereld was gekomen dan had hij kunnen schrijven: “door één man” of “door Adam”. Maar dat schrijft hij niet. Wat hij wél schrijft is “allen hebben gezondigd”.

Geef een antwoord