In de jaren dat ik actief ben op het gebied van schepping en evolutie heb ik twee dingen geleerd: de strijd speelt zich voornamelijk af in de kerk en je hoort steeds dezelfde argumenten. Hoog tijd om daarom de meest voorkomende argumenten van theïstisch evolutionisten eens op een rijtje te zetten.

Klok_tijd.pixabay

Theïstisch evolutionisten (afgekort thevo’s) moeten de Bijbel her-interpreteren om die passend te maken met het evolutiemodel. Ze moeten de zesdaagse schepping oprekken, een historische Adam en zondeval ontkennen en de zondvloed lokaal maken. Allerlei Bijbelse en historische feiten worden figuurlijk opgevat, met vooral een geestelijke betekenis. Als de schepping, zondeval en zondvloed alleen in de eerste hoofdstukken van Genesis werden genoemd zouden ze het gemakkelijk hebben. Maar de hele Bijbel door wordt naar deze gebeurtenissen verwezen als feitelijke historie. Thevo’s hebben niet alleen maar een probleem met Genesis, maar met de hele Bijbel. Laten we eens kijken hoe ze dat probleem proberen op te lossen… en tegelijkertijd weer een heleboel nieuwe problemen voor zichzelf creëren!

Een noot vooraf: als jij theïstisch evolutionist bent en je vindt dat ik een ‘oplossing’ heb gemist, of verkeerd heb weergegeven, plaats dan even een berichtje in de comments, dan neem ik het mee. Weerleggingen zijn ook welkom in de comments. Mits je ze goed kunt onderbouwen, natuurlijk. Zoals altijd worden reacties die op de man gespeeld worden niet geplaatst.

Thevo-argument: dag is niet altijd 24 uur

Om de miljoenen jaren die evolutie nodig heeft ergens in de Bijbel te kunnen stoppen, moet je op zoek naar een plek die dat toestaat. Dat kan natuurlijk niet tussen Abraham en Izaäk. Abraham is de voorvader van het Joodse volk. Dat kan, goed bekeken, zelfs niet tussen Adam en Seth, want de mens is pas ergens aan het eind van al die miljoenen jaren ten tonele verschenen.

avondrood.pixabay

Je moet de lange, evolutionaire tijdsperioden dus kwijt vóór de schepping van de mens. In de Bijbel lees je dat God zes dagen over Zijn scheppingswerk heeft gedaan. Een oppervlakkige lezing van de Bijbel laat zien dat het hier om gewone dagen gaat, zoals wij die ook kennen. Dagen van (ongeveer) 24 uur dus. Ongeveer, want we moeten niet dogmatisch zijn als de dagen vroeger, voor de zondvloed, een paar minuten langer of korter duurden. Vandaar ‘gewone dagen’, zoals Genesis 1 door de hele kerkgeschiedenis heen is opgevat (enkele uitzonderingen daargelaten).

Maar dan komt het. In Genesis 2 geeft God aan Adam de volgende waarschuwing:

En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.
Genesis 2:16-17

“Aha!” roepen de thevo’s triomfantelijk. “Adam – waarvan we überhaupt niet geloven dat dat ooit een echt persoon is geweest, maar dat terzijde – stierf helemaal niet op de dag dat hij van die boom at! Dat was pas zo’n 1000 jaar later (wat we ook niet letterlijk nemen). Dus ‘dag’ betekent niet altijd ’24 uur’.”

Een lesje Bijbels Hebreeuws

Het klopt, mijn thevo-vrienden, dat het woord ‘dag’ niet altijd 24 uur hoeft te betekenen. De betekenis van Hebreeuwse woorden hangt namelijk af van de context. Zo heeft bijna elk Hebreeuws woord meerdere betekenissen. Je kunt dus niet zomaar losse woorden vertalen, en diezelfde vertaling elke keer toepassen. Dat geldt ook voor het woordje dag (yōm). Yōm heeft meerdere betekenissen.1 Volgens Broers’ Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws zijn er twee betekenissen (en nog een achttal bijzonderheden): 1. dag; 2. een tijd, tijdsduur, levensdagen. Elke keer dat je in het Oude Testament dus het woord yōm tegenkomt moet je kiezen voor een van die vertalingen. Zoals gezegd is de context daarbij belangrijk. Yōm komt 2301 keer voor in het Oude Testament. Van al die 2301 keer is de betekenis (dag of onbepaalde tijd) bekend. Alleen bij de 10 keer dat yōm in Genesis 1 voorkomt zijn twijfels over de vertaling. Die twijfels zijn er niet vanuit de tekst, dat is namelijk zo klaar als een klontje. Die twijfels komen voort uit een geloof in de miljoenen jaren die evolutionisten nodig hebben.

klok_tijd

Yōm buiten Genesis

Een beproefde methode om Bijbelteksten uit te leggen is Schrift met Schrift vergelijken. In dit geval betekent dat: hoe wordt yōm in andere teksten in het Oude Testament gebruikt. Specifiek yōm in combinatie met andere woorden die in Genesis 1 worden genoemd: avond en/of ochtend, nacht, en getallen. Dat komt in het Oude Testament nog een aantal keer vaker voor. In de tabel hieronder zie je hoe vaak deze constructies voorkomen buiten Genesis 1:

Woordcombinatie Voorkomen buiten Genesis 1
Dag + getal 410
Dag + avond en ochtend 38
Dag + avond of ochtend 23
Dag + nacht 52

(Gegevens overgenomen uit hoofdstuk 2 van Hoe Bestaat het? Dit boek is ook in onze webshop te koop.)

In al deze gevallen gaat het om gewone dagen. Waarom moeten dan de scheppingsdagen, waar al deze woordgroepen voorkomen, figuurlijk worden opgevat?

Op de dag dat je daarvan eet…

Zoals al eerder aangegeven stierf Adam niet op de dag dat hij at van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2:17). Hij werd uiteindelijk 9302 jaar oud! Als altijd bepaalt de context de betekenis. Dat betekent dus dat ‘dag’ in dit geval geen letterlijke dag is. Dat zie je vaker bij het woord beyōm dat hier gebruikt wordt. In het Hebreeuws worden voorzetsels aan het woord vast geschreven. Net zoals yōm heeft ook het voorzetsel be– meerdere betekenissen. In het algemeen is be– een voorzetsel van plaatsaanduiding. Mogelijke vertalingen zijn in, door, bij, te, etc. Letterlijk betekent beyōm dus zoiets als “in de dag”. Omdat dat geen goed Nederlands is wordt dat meestal vertaald met “op de dag”. Maar beyōm is in het Hebreeuws vaak een figuurlijke tijdsaanduiding. Je mag dit woord bijvoorbeeld vertalen met “wanneer” of “ten tijde van”. Dat betekent dat je Genesis 2:17 dus: “Wanneer je van die boom eet, zul je zeker sterven.” Beyōm moet dus figuurlijk worden opgevat. Daarin hebben thevo’s gelijk. Dat zegt echter niets over het gebruik van yōm in Genesis 1. Waarom Adam niet direct na de eerste hap dood neerviel is weer een ander verhaal, en omwille van de omvang van dit artikel voor een ander deel van deze serie.

slang_adam_verleiding-pixabay

Opmerking over de getallen

In veel Bijbelvertalingen worden de scheppingsdagen opgesomd als “de eerste dag, … de tweede dag, …” etc. In het Hebreeuws staat het volgende (letterlijk vertaald):
-dag één (Genesis 1:5);
-dag tweede (Gen. 1:8);
-dag derde (Gen. 1:13);
-dag vierde (Gen. 1:19);
-dag vijfde (Gen. 1:23);
-dag de zesde (Gen. 1:31);
-dag de zevende (Gen. 2:2 en 2:3).

De eerste dag krijgt een hoofdtelwoord (één), de andere een rangtelwoord (tweede, derde, enz.). Het Hebreeuws kent geen onbepaald lidwoord (een), alleen bepaald (de/het).3 Dat betekent dat een onbepaald lidwoord dus soms toegevoegd moet worden. Het mag duidelijk zijn dat de constructie “dag de zesde/zevende” vertaald moet worden als “de zesde/zevende dag”. Ook voor “dag één” is weinig interpretatieruimte. Bij de tweede t/m vijfde dag ligt dat wat anders. Dat kun je namelijk vertalen als “de tweede dag” of “een tweede dag”. Op basis van de context blijkt dat “de tweede dag” hier de voorkeur heeft.

Dag = dag

Op basis van het Hebreeuws is het niet mogelijk om een andere interpretatie aan de dagen van Genesis 1 toe te kennen dan die van een gewone dag. Andere Bijbelteksten bevestigen deze interpretatie.4 Houd voor ogen dat de Israëlieten de opdracht kregen om de geboden aan hun kinderen door te geven (Deuteronomium 6:7). Daaruit kun je opmaken dat de tekst ook voor kinderen te begrijpen is. Dit doet sterk denken aan Jezus’ uitspraak dat wie het Koninkrijk van God binnen wil gaan moet worden als een kind. Genesis 1 is geen hele ingewikkelde tekst die men moet her-interpreteren om tot de juiste betekenis te komen. Gods woord is waarachtig vanaf het begin (Psalm 119:160). Dat moet van het eerste evolutieboek nog gezegd worden. Misschien wordt het dus tijd om de evolutietheorie te her-interpreteren…

Dit artikel is met toestemming overgenomen van het blog WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://www.gotquestions.org/Genesis-days.html
  2. http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/5/
  3. http://www.icr.org/article/meaning-day-genesis/
  4. https://waaromschepping.wordpress.com/2016/06/19/bijbelstudie-briefje-uit-de-hemel-ex-2011/

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

23 Comments

peter b

“Om de miljoenen jaren die evolutie nodig heeft ergens in de Bijbel te kunnen stoppen…”

Dit is dus het enige echte probleem: 19e eeuws Darwinisme,een evolutieleer die zich baseert op Lyell-s uniformiteitsprincipe , een idee dat ondertussen is weerlegd. Darwin, die zich volkomen op Lyell richtte, dacht dat ook organismen miljoenen jaren nodig hadden om te veranderen, maar dat is niet het geval. Verschillende (epi)genetische mechanismen die in het genoom actief zijn zorgen ervoor dat organismen supersnel adapteren en nieuwe soorten voortbrengen. Toeval en selectie spelen vrijwel geen rol, omdat alle informatie al bestaat. Er is dus geen reden om Darwin en Christus te verenigen.

Peter

“de strijd speelt zich voornamelijk af in de kerk”

Dat is niet helemaal goed geformuleerd: de strijd speelt zich af in de kerk, en alleen in de kerk, en zelfs dan nog alleen maar in sommige kerken.

RA de Jong

Gen 2:16-17 “De dag dat u er van eet zult u zeker sterven”. Deze tekst verwijst op iets onomkeerbaars. De mens liep met God en leefde eeuwig. De Schepping was zeer goed! De straf op de zonde was “de eeuwige dood” Nooit meer samen met God, eeuwig niet meer met Hem zijn. Dit heeft God voorkomen door de profetie in Gen 3:15 “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen” Hier mocht de mens uitzien naar zijn verlossing van de eeuwige dood door het komende offer van Jezus! Om uit Gen 2 de lengte van een dag af te leiden doet de inhoud van deze eerste tekst tekort en corrumpeert datgene wat God hier werkelijk bedoeld. De Bijbel is op vele plaatsen zeer duidelijk over de lengte van een dag nl. 24 uur.

Herman

Ik heb altijd gemeend dat een dag per definitie 24 uur (en een uur 60 minuten etc.) is, evenals 1 + 1 = 2. Een andere vraag is hoe zo’n tijd door een waarnemer – of moet ik zeggen: een bewustzijn – wordt ervaren. Bovendien, al zouden de dagen uit Gen. 1 voor miljoenen jaren (in onze huidige perceptie) staan, dan nog moet verondersteld worden dat in die tijd miljarden levens zijn vernietigd. Kunnen we dit rijmen met een God, Die sprak dat alles ‘zeer goed’ was? Het laatste vers van Jesaja 65 is duidelijk genoeg over de toestand op de nieuwe aarde. Beseffend dat dit een zwak beeld is van de schepping zoals die door de zondeval is verwoest.

E. van der Klift

Het gaat er (mij) niet om de Schepping van onze Almachtige Schepper ‘ergens’ in te passen. Want dat kán niet en dat mag niet. Waar het (mij) werkelijk omgaat is dat de ‘dagen’ van onze Schepper niet gelijk te stellen zijn met die van de mens. Hij is niet beperkt, wij wél dus, wáárom zou Zijn ‘dag’ of ‘dagen’ 24 uur (moeten) duren? Dáár is geen enkele reden voor. Moeten wij mensjes ‘oplossingen’ zoeken voor de grootheid van JHWH en Zijn Schéppingen? Als JHWH dag en nacht schiep vóór de zon en maan? Wát willen ‘wij’ dan inpassen? Onze ‘grootheid’ en ‘wetenschap’ als mensjes? Wij, die door Hém geschapen zijn?

Hetty Dolman

Beste RA de Jong,

“De Schepping was zeer goed!”

Ik heb deze week een natuuraflevering gezien over een gebied in Patagonië Schitterend. Er leven daar dieren die wat lijken op Lama’s, Alpaca’s. e ziet daar de Schepping op z’n mooist! Overbegrazing wordt voorkomen omdat poema’s af en toe een Alpaca verschalken. Dat is nodig, want de poema’s hebben eten nodig en de Alpaca’s genoeg gras. De perfecte balans. Dat creationisten een ander idee hebben van perfectie is toch wel hun probleem, want daarmee sluiten ze de schepping, zoals waarneembaar, uit. Ze geloven niet in de geschapen werkelijkheid.

Beste Herman,
Lees ook Jesaja 65 vers 20: Een kind zal sterven als hij/zij honderd is. Profetieën zijn voornamelijk beeldend van toon en vergen veel uitleg.

RA de Jong

Beste Hetty, de Schepping zoals waarneembaar laat jou zien dat daar een balans in is ontstaan. Opvallend hierin is dat de balans zoals wij die zien gepaard gaat met ongewilde dood. Het recht van de sterkste. Maar dat is toch wat anders als wat God heeft laten neerschrijven in Zijn boek de Bijbel. Daar was het niet zo bedoeld. T.g.v. de zonde die zijn intrede deed in deze wereld is de situatie sterk veranderd. Ten eerste staat God niet meer op de eerste plaats maar de mens zelf die vind dat hij/zij bovenaan staat in het leven. Als ik de Schepping bekijk zie ik nog “echo’s” van datgene wat had kunnen zijn maar zwaar onder de zonde last is bedolven. Bekijk ik de dierenwereld dan zeggen evolutionisten dat dieren zich in de loop der tijden zich veranderd hebben. Ik zie dieren, bijv. die vissen die altijd in het donker zwemmen die geen ogen meer hebben. Uit de zoölogie is bekend dat die vissen in andere licht omstandigheden weer ogen ontwikkelen. Is dit evolutie of activation en deactivation van het genenpakket. Dus iets wat er bij aanvang al inzat maar aan of uitgeschakeld wordt. Er zijn grote vraagstukken die niet met een enkele zinsnede zijn op te lossen. Wat ik wel bespeur is dat God Creator steeds meer wordt weggeredeneerd als iets wat absoluut niet kan en er dus een andere verklaring moet worden gevonden. Het blijft een geloofsdiscussie.

Peter L

Je zo concentreren op de lengte van een dag brengt het risico met zich mee, dat je andere zaken over het hoofd ziet. Zo is er de hermeneutische vraag naar de letterlijkheid. Wat wil Genesis 1-3 ons zeggen? Is het de bedoeling om een letterlijk verslag te geven van hoe het precies gegaan is (het standpunt van de YEC (Young Earth Creationists), of gaat het erom ons te vertellen dat God de schepping gemaakt heeft en dat het daarna door de zonde vreselijk mis is gegaan met die mens?

Kunnen wij het perfecte plaatje te zien krijgen? Ik ben er niet uit. Het thevoverhaal is niet sluitend, maar het YEC verhaal ook niet. Gen. 1 heeft inherente problemen als je alles 100% letterlijk fysisch neemt: dag en nacht voordat de zon is was, een ‘hemelgewelf’ waarin de sterren zich bevinden, etc. Natuurlijk heeft YEC daar allerlei oplossingen voor bedacht en het is soms echt vermakelijk die te lezen. Niemand blijkt in staat te zijn een sluitend verhaal te vertellen.

Zou het kunnen zijn dat God het gewoon niet nodig vond om ons over alle details te informeren? Waarom zou Hij onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid bevredigen? Ik kan ermee leven dat ik de details niet ken.

Jan E.

Op de derde dag schiep God al het groen op de aarde, bomen planten en gras. Hoe lang kan het groene op de aarde zonder het licht en de warmte van de zon? Niet veel langer dan een dag, daarom schiep God op de vierde dag de zon. Eenvoudiger dat dit kan ik het niet uitleggen. En voor wie nog steeds niet wil geloven dat de scheppingsdagen gewone dagen waren van 24 uur, lees Exodus 20:11 ‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is’. Laten we gewoon lezen wat er staat.

Peter

Lees de Deuteronomiumtekst van hetzelfde gebod: daar staat dit niet. Gewoon lezen wat er staat?

Hetty Dolman

Beste RA de Jong,
U schreef: “Opvallend hierin is dat de balans zoals wij die zien gepaard gaat met ongewilde dood. Het recht van de sterkste. Maar dat is toch wat anders als wat God heeft laten neerschrijven in Zijn boek de Bijbel.”

Het recht van de sterkste bestaat niet in de natuur. Dat is een misinterpretatie van “survival of the fittest”, dus wie het beste ‘past’. Dat kan best de zwakste zijn en hangt af van omstandigheden. De dood bestond natuurlijk al in het paradijs, want mensen en dieren aten levende vruchten en planten. Bovendien kan het niet zo zijn dat ze nooit op een worm of kever hebben getrapt. Ik wijs erop dat de dood inherent is aan levende (biologische) natuur, en dat een wereld zonder dood geen biologie is, want de aarde is te klein voor voortplanting zonder dood.

“Als ik de Schepping bekijk zie ik nog “echo’s” van datgene wat had kunnen zijn maar zwaar onder de zonde last is bedolven. Bekijk ik de dierenwereld dan zeggen evolutionisten dat dieren zich in de loop der tijden zich veranderd hebben.”

Een biologisch organisme veranderd inderdaad. Ook het creationisme verondersteld dat.

“Ik zie dieren, bijv. die vissen die altijd in het donker zwemmen die geen ogen meer hebben.”

Dat is nogal logisch. Wie leeft in volslagen duisternis heeft geen baat bij gezichtsvermogen. Integendeel. Toch botsen ze nooit tegen een rotswand. Ze hebben allemaal aanpassingen om toch hun weg te vinden.

“Wat ik wel bespeur is dat God Creator steeds meer wordt weggeredeneerd als iets wat absoluut niet kan en er dus een andere verklaring moet worden gevonden. Het blijft een geloofsdiscussie.”

Gelovigen zullen God als Schepper nooit wegredeneren maar aangezien God niet waarneembaar of meetbaar is kan de wetenschap er geen rekening mee houden. Stel dat je kok bent en een maaltijd bereid, dan hou je rekening met allerlei wetmatigheden zoals temperatuur en tijd. Een goed kookboek is handig. Niemand kookt met de Bijbel in de hand en zo werkt ook wetenschap.

RA de Jong

Beste Hetty dank voor jouw reactie. Ik zie dat het weer een geloofsdiscussie gaat worden. Met wat niet zichtbaar of meetbaar is kan de wetenschap geen rekening mee houden. Als dit het wetenschappelijk uitgangspunt is dan stelt wetenschap niets voor. Wat vandaag waarheid is, is morgen weggeredeneerd. Wetenschap is dan het gelijk van het moment en meer niet! U kunt niet bewijzen dat God bestaat maar het omgekeerde kunt u ook niet. Vanmorgen kwam een interessant stuk op Logos over dat de lichtsnelheid niet constant is maar afneemt. Iets wat de wetenschap altijd heeft beweerd en waarop allerlei conclusies zijn getrokken! Dit bewijst dus dat u met uw uitspraak over de wetenschap versus het bestaan van God ook niet verder komt. U zult God op een andere manier moeten vinden en ontdekken. Aangezien u suggereert dat de wetenschap dit niet zal doen betekend dat de wetenschap in ieder geval creationisme uitsluit op basis van het eigen onvermogen. Namelijk God is niet meetbaar. Dus een keuze en dat mag. Niet mijn keuze.

peter b

Hetty, wetenschap is naturalistische filosofie, d.w.z. God wordt a priori uitgesloten. God is overigens wel degelijk waarneembaar, nl. in de informatie die ten grondslag aan Zijn Schepping ligt. Naturalisme sluit ook informatie uit, alles mag alleen maar materieel zijn. Materie en Energie. Verder bestaat er niets. We zijn dus opgescheept met een achterhaalde 19e eeuwse filosofie die God uitsluit en informatie niet includeert. En dat wordt dan moderne wetenschap genoemd.

Peter L

RA De Jong:
Natuurlijk is het een geloofsdiscussie, want Genesis (en de hele Bijbel) is een geloofsboek. We hebben hier te maken met wat ik zou willen noemen de ‘creationistische wetenschapsparadox’. Het creationisme wil graag doorgaan voor wetenschap, maar het is een pure geloofskwestie.

Dat is paradoxaal. De reden is dat de (natuur)wetenschap uitgaat van de wetenschappelijke methode: waarneming, falsifeerbare verklaring, proberen te falsificeren (Popper). Atheïsten die beweren dat naturalisme de logische uitkomst is van de wetenschap, zetten de wereld op z’n kop. In werkelijkheid is naturalisme het uitgangspunt van de wetenschap. De wetenschap begint immers met waarneming en is dus niet toepasbaar voor het niet waarneembare. De zichtbare natuur vormt de enige input voor de wetenschap en dus zal de uitkomst altijd een natuurlijke verklaring zijn en nooit iets bovennatuurlijks. Daar ligt de grens van wetenschap. Wetenschap is alleen geschikt om zaken te bestuderen, waarin het bovennatuurlijke geen rol speelt. Concluderen dat naturalisme een logisch gevolg is van de wetenschap is daarom een cirkelredenering.

Als christenen geloven we dat wetenschap niet de enige bron voor kennis is. De andere bron is namelijk openbaring en die vinden we in de Bijbel. De bijbel openbaart ons waarheden over de geestelijke, bovennatuurlijke werkelijkheid van God. Uit het feit dat het om bovennatuurlijke openbaring gaat, volgt dat het dus niet vatbaar is voor de wetenschap. De bijbel openbaart ons dat God de Schepper is. We weten dat enkel en alleen door openbaring, want er is in het zichtbare geen bewijs voor het onzichtbare. Hierover iets zeggen valt buiten de competentie van de wetenschap. Dit impliceert twee dingen: ten eerste dat de wetenschap nooit in strijd met het Godsbesef kan zijn en ten tweede dat wat we enkel op grond van de bijbel aannemen, nooit wetenschappelijk kan zijn.

Het is dus een geloofskwestie en eigenlijk is al het pogen van het creationisme om wetenschappelijk … [Red: Deze zin is niet af]

Peter

Peter L zei:
“Het creationisme wil graag doorgaan voor wetenschap, maar het is een pure geloofskwestie.”

Dat is volkomen juist, en de kern van het probleem. Peter L. was zo te zien over zijn 2000 tekens heen. (…)

Peter L

Blijkbaar was mijn vorige tekst te lang en nu moet ik me herinneren, hoe de zin verder ging. Wat ik nog wilde zeggen, is dit: Het is dus een geloofskwestie en eigenlijk is al het pogen van het creationisme om wetenschappelijk zijn is op zichzelf een overschatting van de wetenschap. Atheïsten noemen de notie van ‘creatiewetenschap’ een overschatting van het geloof, maar in wezen is het een overschatting van de wetenschap. Het veronderstelt namelijk dat de wetenschap vat heeft op God en dat is te hoog gegrepen. Goddelijke activiteit is per definitie niet wetenschappelijk toetsbaar.

Ik zou nog een stap verder willen gaan. Naar mijn mening valt de wording van het leven sowieso buiten het bereik van de wetenschap. Evolutionisten antwoorden dan graag dat het (neo)Darwinisme niets zegt over het ontstaan van het leven, alleen over de ontwikkeling, maar dat is een afleidingsmanoevre. Door de naturalistische benadering sluit de meerderheid van de evolutionisten goddelijke activiteit uit, maar dat is dus onwetenschappelijk. Zo lang de gepostuleerde mechanismen, of dat nu evolutie is of Gods scheppingsdaden, niet experimenteel falsifiseerbaar zijn, is de natuurwetenschappelijke methode onbruikbaar en staat de natuurwetenschap met lege handen.

Hetty Dolman

Beste RA de Jong,

“Als dit het wetenschappelijk uitgangspunt is dan stelt wetenschap niets voor.”

Het lijkt mij juist andersom. Wetenschap stelt iets voor als het uitsluitend rekening houdt met iets wat meetbaar is. Anders moet men rekening houden met kabouters, aliens, Indische goden en natuurlijk Boeddha en Allah. Wetenschap is juist zonder al die ingrediënten productief! Anders kon u niet naar de de huisarts met eventuele problemen en zat u zeker niet op het internet.

RAde Jong

Beste Hetty, Peter L geeft net als jijzelf duidelijk weer waar wetenschap staat, wat het werkterrein is (het zichtbare) en wat je er van mag verwachten. Daar sta ik achter. Waar ik niet achter sta is dat de wetenschap niet helder en duidelijk ontzenuwd, het misbruik dat helaas te pas en te pas door vele mensen gehanteerd wordt, dat geloof in God creator niet wetenschappelijk is!. En hoe komt dit in mijn optiek? Veel wetenschappers zijn ten principale niet gelovig zijn atheïst en maken van de wetenschap de stok om mee te slaan. De wetenschap is daarmee verheven tot wetenschap geloof en staat daardoor diametraal als concurrent in de geloofsarena. De wetenschap doet dit zichzelf aan. Einde bijdrage.

Peter L

RAde Jong: Geloof in God is inderdaad onwetenschappelijk, in de zin dat de wetenschap geen instrumenten heeft om het geloof te bevestigen, of te ontkennen. Dat is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de wetenschappelijke methode alleen geschikt is om de waarneembare wereld te onderzoeken. Wie zich consequent alleen op wetenschap wil beroepen, wordt dus agnosticus. Maar, diezelfde persoon sluit ook uit om iets voor waar aan te nemen, als de wetenschap het niet kan bewijzen. En dat is weer een geloof. Conclusie: Ieder mens is een gelovige!

Jan E.

Inderdaad Peter, in Deuteronomium 5 staat niet dat de Heere de aarde in zes dagen heeft geschapen, maar in Exodus 20 wel. Waarom de Heere dit zo heeft laten opschrijven weet ik niet, blijkbaar was het zo goed. Wat we wel kunnen concluderen, Deuteronomium spreekt Exodus niet tegen, daarom kunnen we met de Bijbel in de hand zeggen dat de Schepper in zes dagen hemel en aarde geschapen heeft.

Geef een antwoord