Homeotische genen zijn stuurgenen, die hele ontwikkelingscascaden in de embryonale ontwikkeling op gang brengen. Zij lijken erg op elkaar over een breed systematisch gebied van de vlieg, de muis, de kip tot op de mens. De grote overeenkomst van deze stuurgenen van de embryonale ontwikkeling voedde aanvankelijk de gedachte, hen als sleutelgenen voor de macro-evolutie te zien. Deze verwachting bleef echter onvervuld.

bacteria-108898_1280

Enige tientallen jaren geleden heeft een bioloog aan de universiteit van Denver gedurende een publiek debat het voorbeeld van een “voordelige” mutatie bekend gemaakt. Het betrof het bithorax-gen, dat bij de fruitvlieg vier vleugels veroorzaakt. Daardoor verminderde echter het vliegvermogen. Misschien ontbreekt in de hersenen het stuurprogramma voor vier vleugels. Zulke insecten zouden door de natuurlijke selectie zeer snel weggeselecteerd worden.1 “Controle genen zoals bijvoorbeeld homeotische genen kunnen het doel zijn van mutaties, die de uiterlijke verschijningsvorm aanzienlijk veranderen. Maar men moet zich bewust zijn, dat hoe meer veranderingen men in een complex systeem maakt, des te groter (ook de nadelige) uitwerkingen op periferie zijn. De homeotische veranderingen, die men in de genen van de Drosophila aangebracht heeft, hebben uitsluitend tot wangedrochten geleid”, moest de evolutionist Schwabe toegeven.2

Gezien de gecompliceerde wijze waarop de hoofdschakelgenen de onderliggende genen van de morfogenese in een, qua tijd en ruimte nauwkeurig, model sturen,3 is het moeilijk het ontstaan van deze symfonie als een toevallige ontwikkeling in een lange tijdsperiode te zien. Eén valse noot, bijvoorbeeld een door mutatie verstoorde eiwit-DNA-interactie, kan elk moment het afbreken van het orkest betekenen. De ontwikkeling van zo’n fout kan heel snel fitnessvermindering van het individu, als ook van de hele soort, met zich meebrengen. Iedere positieve homeotische mutatie vereist een veelheid van kleine positieve mutaties in de controle- en doelgenen in de onderliggende hiërarchie.

Voetnoten

  1. Jane B. Reece und Neil A. Campbell, Biology, Benjamin/Cummings, 1999, p. 460.
  2. C. Schwabe, Theoretical limitations of molecular phylogenetics and the evolution of relaxins, Comp. Biochem. Physiol., 107B, 1994, p. 167-177.
  3. Walter J. Gehring, Wie Gene die Entwicklung steuern, Birkhäuser Verlag, 2001.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

44 Comments

Peter

Wat staat er op het plaatje? Ik hoop dat het niet een plant is, want de rest gaat over beesten. De argumentatie is kennelijk dat stuurprogramma’s van de ontwikkeling te ingewikkeld zijn om via evolutie te ontstaan. Walter Gehring die hierboven wordt aangehaald heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de stuurprogramma’s van de ontwikkeling. Hij dacht anders over evolutie dan de stelling poneert. Zie zijn boek ‘Das Basteln der Evolution’, https://www.bol.com/nl/p/das-basteln-der-evolution/9200000026711489/?suggestionType=typedsearch, of zijn boek ‘Master Control Genes in Development and Evolution: The Homeobox Story‘ https://www.amazon.com/Master-Control-Genes-Development-Evolution/dp/0300074093. Gehring heeft ook artikelen geschreven over de evolutie van de homeotische (Hox) genen, bijvoorbeeld: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19651301

Homeobox genen worden in bijna alle eukaryoten gevonden; eukaryoten zijn organismen met cellen met een celkern. Veel eukaryoten zijn eencellig. ‘Homeobox gen’ is een heel wat wijdere groep dan de hox genen voor segmentidentiteit waar het hierover gaat. En ja, homeotische genen bleken de sleutelgenen voor macro-evolutie, zie het artikel over de evolutie van homeobox gene door Peter Holland (een bekende naam op dit gebied): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23799629.

Wat de Hox-genen betreft, een goed overzicht van de Hox genen in deuterostomia beesten staat op http://www.trinity.edu/klivings/3421-F07/buswold_john_1.html Voor een wijdere set beesten zie: https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC1891803_umj7501-023-f1&req=4
Kleuren geven homologe genen aan. Voor nadere informatie zie bijv: http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/04/30/a-brief-overview-of-hox-genes/

peter b

Homeobox genen vormen beslist geen bewijsvoering voor evolutie. Integendeel. Het was volkomen onverwacht (vanuit de random-variatie-selectie hypothese) dat dezelfde genen voor bijvoorbeeld de morphogenese van facetogen en lensogen door precies dezelfde genen wordt aangestuurd. In principe hebben we dus gewoon te maken met een weerlegging van Darwin’s filosofie, die wordt omge[werkt] in bewijs voor Darwin’s filosofie. Het maakt dus niet uit wat we waarnemen. (…)

Peter

De ‘random-variatie-selectie hypothese’ is een totaal ander onderwerp; het is hier niet relevant. Relevant is de duidelijke homologie van het gen pax6 en de nadere paxgenen over alle diergroepen. Deze homologie vertelt dat het om evolutie gaat, waarbij de voorouder van alle tweezijdig symmetrische dieren dit gen pax6 al had, niet noodzakelijk als aanduiding voor de plaats van het oog. De wijdere functie van pax6 is in neurogenese. Zoals bij zoveel homeobox genen is er een sprake van snelle gendupliaie en functiespecificatie onmiddellijk na het ontstaan van de multicellulaire dieren. De genfamile van pax is ook bekend bij de sponze[n], voor de grote diversificatie van de genen.

Gehring werkte bij het Biozentrumin Basel (…). Het zou goed zijn Gehrings boek te lezen: ‘Master Control Genes in Development and Evolution: The Homeobox Story‘ https://www.amazon.com/Master-Control-Genes-Development-Evolution/dp/0300074093.

peter b

Als je je eigen linkjes leest, Peter, (…) dan zie je dat er reeds in de abtstract van je einige peer-reviewed linkje (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23799629) staat:

“Genomic data SUGGEST that the ANTP class diversified by extensive tandem duplication to generate a large array of genes, including an NK gene cluster and a HYPOTHETICAL ProtoHox gene cluster that duplicated to generate Hox and ParaHox genes.”

Er zijn dus hypothetische, niet waarneembare vooronderstellingen nodig om deze meta-informatie (het betreft bio-informatie, die morphogenetische programmas aansturen) te “verklaren”. Net als de Kosmologie hebben we hier niet te maken met [empirische] science. Het linkje gaat dan ook niet over de evolutie van Homeobox-genen, maar over hypothesen hoe ze eventueel zouden kunnen zijn ontstaan uit andere, reeds aanwezige informatie. Dit is “the end of [empirical] science”. Geloof begint hier, [maar] ik gun je je geloof van harte. (…) Het zijn hypothesen, die door jou als feit worden gepresenteerd. [Ik] heb geen zin om het steeds opnieuw te moeten aantonen (kost te veel tijd).

“Gehring werkte bij het Biozentrumin Basel (…).”

Mijn voormalige prof. promoveerde bij Gehring. Gehring is een van de ou[d]e Darwinistische garde. Intussen weten we dat overeenkomsten in design niks met afstamming te maken hebben (denk aan convergente evolutie en homoplasie), maar met functie. Homeobox genen zijn voornamelijk DNA- en transcriptiefactor-bindende genen. Geen wonder dat ze er in alle Organismen hetzelfde uitzien: DNA heeft in alle organismen dezelfde struktuur. “Form follows function” is een bekende engeneering wijsheid. Universele gemeenschappelijke afstamming is gewoon weerlegd, Peter. We [zijn] het product ben van schepping. B.t.w. het boek van Gehring is verouderd, lees dat van mij.

Peter

(…) Universele afstammig is gewoon een feit. (…) Na ‘mijn boek’ in 2009 zijn er 20 publicaties met Peter B als mede-auteur, die samen 112 keer zijn aangehaald. (…) Wie heeft het volgende geschreven? “Such findings suggest that TEs are intrinsic components of the transcriptional region of protein coding loci with crucial regulatory effects”, “Only a tiny fraction of this clustering can be explained by similarities in gene content between the pathways. This suggests a true functional coordination between the cluster members.” “Emerging evidence suggests that protein-coding RNAs represent only a small fraction of the human transcriptome”. Heel interessant is ‘Asthma and the regulated retrotransposon transcriptome’ uit 2012, omdat dat past bij ‘mijn boek’. Het is één keer aangehaald, door Peter B zelf. Ik zou graag zien dat Peter B met onderbouwing van zijn beweringen kwam, anders dan ‘mijn boek’. Peter B geeft kritiek op het gebruik van het woord ‘suggest’ door Peter Holland. Zoals ik laat zien gebruikt hijzelf ook die schrijfstijl

Ed Vaessen

[O]ngeveer 30 van [de] 95 stellingen beroepen zich op het principe dat men uit waarnemingen in het heden uitspraken kan doen over het verleden, wat lijnrecht in tegenstelling is met wat Peter Borger (…) [aangeeft], maar wat ook bijvoorbeeld John Hartnett stelt die door de biofysicus Tjaart Krüger wordt genoemd.

Jan van Meerten

Geachte Peter, U zoekt op Peter B en zijn gepubliceerde artikelen. U schrijft namelijk: “Na ‘mijn boek’ in 2009 zijn er 20 publicaties met Peter B als mede-auteur, die samen 112 keer zijn aangehaald.” Daar heb ik uiteraard geen problemen mee, al vind ik het aantal publicaties van een persoon niet interessant, ik kijk liever naar zijn of haar argumenten. Maar laten we de vraag ook eens omdraaien: Hoeveel wetenschappelijke publicaties heeft u op uw naam staan geachte Peter? Waar kan ik deze publicaties vinden? En hoeveel wordt daaruit geciteerd?

peter b

“(…) Universele afstammig is gewoon een feit (…).”

En maar herhalen i.p.v. een experiment uit te voeren. Het is een religie geworden. (…)

Peter

Ik geef mijzelf niet uit voor grote wetenschapper zoals Peter B, ik geef wetenschappelijke argumenten. Peter B geeft (…) zijn eigen mening, zonder onderbouwing.

Ed Vaessen

“Gezien de gecompliceerde wijze waarop de hoofdschakelgenen de onderliggende genen van de morfogenese in een, qua tijd en ruimte nauwkeurig, model sturen,3 is het moeilijk het ontstaan van deze symfonie als een toevallige ontwikkeling in een lange tijdsperiode te zien.”

Waarmee [creationisten] erkennen dat men op basis van waarnemingen in het heden uitspraken kan doen over het verleden?

Ed Vaessen

Peter B.
“En maar herhalen i.p.v. een experiment uit te voeren. Het is een religie geworden. (…)”

Doe jij niet zelf steeds uitspraken dat bepaalde zaken in het verleden nooit gebeurd kunnen zijn op basis van wat je in het heden waarneemt? Waarom zou je alleen maar experimenten accepteren?

Jan van Meerten

Geachte Peter, u schrijft: “Ik geef mijzelf (…) mening, zonder onderbouwing.” In het debat schepping-of-evolutie gaat het inderdaad vaker om mening vs mening (al dan niet wetenschappelijk beargumenteerd). Maar daar gaat mijn vraag niet over. U zoekt op Peter B en zijn gepubliceerde artikelen. Zoals gezegd heb ik daar geen problemen mee, al kijk ik liever naar de inhoud van een reactie dan naar het aantal publicaties van de persoon. Uit de bovenstaande discussie blijkt overigens niet dat Peter B. zich uitgeeft voor ‘grote wetenschapper’. Peter B geeft slechts aan dat de standaard naturalistische theorie rondom gemeenschappelijke afstamming niet voldoet en dat hij in zijn boek betere verklaring heeft gegeven. Uiteraard valt er over die stelling inhoudelijk te discussiëren. U geeft in het bovenstaande de resultaten weer van WoS rondom Peter B. en daarmee laat u zien waarde te hechten aan het aantal publicaties. Maar: Wat geeft web-of-science als we zoeken op uw naam? Hoeveel verwijzingen zijn er naar uw artikelen? Om met één spreekwoordelijke maat te meten lijkt het mij goed om ook de andere kant van het WoS-verhaal te laten zien. Het aantal publicaties als argument gebruiken tegen een persoon is overigens naar mijn mening een drogreden.

Peter

“Peter B geeft slechts aan dat de standaard naturalistische theorie rondom gemeenschappelijke afstamming niet voldoet en dat hij in zijn boek een betere verklaring heeft gegeven.”

Peter B heeft in zijn boek geen wetenschappelijk verklaring gegeven. Dat wordt duidelijk in hoofdstuk 17 van zijn boek. Ik citeer van blz 260:

1 “GUToB
De generale en universele theorie van biologische verandering gaat ervan uit dat de oorsprong van de gaat ervan uit dat de oorsprong van de genetische code – en daarmee de oorsprong van het leven – niet in wetenschappelijke termen kan worden beschreven. Dit omdat het leven geen naturalistisch begin heeft. GUToB gaat uit van baranomen en not-random mutaties.”
2 “Baranomen
2.1 Baranomen zijn pluripotente biologische informatiedragers
Baranomen zijn flexibele en anticiperende informatiedragers waarvan we de oorsprong niet in wetenschappelijke termen kunnen beschrijven”. (etc)

Daarna is het even zoeken naar wat de definitie van ‘baranoom’ is. Gelukkig is er een woordenlijst, want door ontbreken van een index is het heel moeilijk om iets in het boek op te zoeken. De definitie van ’baranoom’ wordt gegeven als: “Een pluripotent ongedifferentieerd oergenoom van waaruit adaptatie en speciatie kan optreden. Ze zaten vol met handige genetische programma’s en variatie-inducerende elementen”. “Ze zaten vol” [Dan heb ik een] vraag: hoe weet je dat? ‘Oergenoom”, hoe weet je dat? “Pluripotent ongedifferentieerd” hoe weet je dat? Hier gaat het niet om e[en] wetenschappelijke verklaring. In ieder geval vanaf zin 1 van blz 260. (…). Het heeft geen zin dat Peter B steeds verwijst naar ‘mijn boek’. (…) Omdat het boek geen index heeft valt nooit te controleren of er over een bepaald punt iets in staat.

[@Peter B.:]
Ik had het met name over de publicatie uit 2012 waarin ook figuur 15.2 uit zijn boek staat. Het is vrij duidelijk dat enige link tussen TE’s en asthma zoals daar min of meer gelegd niet uitgekomen is

peter b

Peter, er [bestaat] geen enkele bewijsvoering bestaat voor jouw geloof [in] Darwinistische evolutie. Integendeel, de biologie pleit er enorm tegen. [Dat] wat je aanhaalt, kan heel eenvoudig worden weerlegd en ingevoegd in bestaande genetische, toetsbare theorieen. Dan blijft er verder niets over dan het op mijn persoon en mijn eigen onderzoek te spelen. Ik heb nooit beweerd dat ik een “grote wetenschapper” ben. Ik ben een marginale wetenschapper, die op de schouders van veel grotere wetenschapper staat en daardoor veel verder kan kijken. En, heel belangrijk: Ik heb mij in 2008 in Zijn dienst gesteld en Hij heeft mijn ogen geopend. Verder is het geen wonder dat mijn publicatie uit 2016 nog niet vaak werd gerefereerd, Peter, want het is werk uit 2016. De methodologie was nieuw, de bevindingen onverwacht, het onderzoeksgebied vol eilandjes, en het gaat daarom nog wel even duren voordat er meer mensen mijn eiland gaan bewandelen (hoewel ik nu zelf al weer op een ander eiland zit).

Jan van Meerten

Peter, u schrijft: ‘Peter B heeft in zijn boek geen wetenschappelijk verklaring gegeven.” Niemand sprak hierboven over een naturalistisch wetenschappelijke verklaring. Verder vind ik uw argumenten voor dat het boek geen naturalistisch wetenschappelijke verklaring geeft (ontbreken index en doorvragen op definities), niet sterk. Om een boek te doorgronden moet men niet naar index en definities kijken maar het hele boek lezen. Mijn punt in deze discussie was niet de inhoud van het boek, ik schreef: “Uiteraard valt er over die stelling inhoudelijk te discussiëren.” Mijn belangrijkste punten negeert u: Waar geeft Peter B. aan een ‘grote wetenschapper’ te zijn? Zie ook zijn reactie van 11-10. Wat geeft WoS als we zoeken op uw publicaties? Met die laatste vraag begon ‘onze’ discussie. Op beide vragen heb ik in het bovenstaande stuk nog geen antwoord gekregen.

Peter

Jan van Meerten moet de aangehaalde bl 260 van zijn boek nog eens lezen. Peter B schrijft daar zelf dat hij niet aan natuurwetenschap doet, geen naturalistisch wetenschappelijke verklaring geeft.

Dus nog eens op blz 260 staat:
1 “GUToB
De generale en universele theorie van biologische verandering gaat ervan uit dat de oorsprong van de genetische code – en daarmee de oorsprong van het leven – niet in wetenschappelijke termen kan worden beschreven
2.1 Baranomen zijn pluripotente biologische informatiedragers
Baranomen zijn flexibele en anticiperende informatiedragers waarvan we de oorsprong niet in wetenschappelijke termen kunnen beschrijven”.

Daarmee is het pleit beslecht. Maak je geen zorgen, ik heb de rest ook gelezen maar dat kan ik hier moeilijk allemaal citeren, en er staat ook daar niets [inhoudelijk]-wetenschappelijks in.

Jan van Meerten

Geachte Peter, allereerst jammer dat u de gestelde vragen ontwijkt door een negatieve focus op de geachte en door mij gewaardeerde Peter B. te leggen. De opponent verdacht maken is altijd een mogelijkheid, maar ik wens daar niet aan mee te doen. De discussie tussen ‘ons’ startte met het feit dat u probeerde de bibliografie van Peter B. te beschrijven met W-o-S en als tweede over een beschuldiging van uw kant naar Peter B. dat hij zichzelf uitgeeft voor ‘grote wetenschapper’. Beide vragen hebt u niet beantwoord maar lanceert daarbij de volgende beschuldiging. Op dergelijke manier is er geen respectvolle discussie mogelijk. U schrijft: ‘Peter B schrijft daar zelf dat hij niet aan natuurwetenschap doet, geen naturalistisch wetenschappelijke verklaring geeft.’ Hierbij is de spreekwoordelijke wens de vader van de gedachte. Peter B. schrijft in zijn boek dat ‘de oorsprong van het leven niet in wetenschappelijke termen kan worden beschreven’. Dat is wat anders als het gaat over de ontwikkeling van het leven, het boek gaat veel in op het laatste aspect. Dat je daar inhoudelijk mee oneens bent is een andere discussie. Dat gaat voorbij aan ‘onze’ discussie. Die draaide om de vragen: Wat geeft W-o-S als wij zoeken op uw naam? en Waar geeft Peter B. zich uit voor ‘grote wetenschapper’? Jammer dat we hier in herhaling moeten vallen.

Peter

[@ Jan van Meerten],

(…) Peter B schrijft duidelijk dat ‘de oorsprong van het leven niet in wetenschappelijke termen kan worden beschreven’. Dat is een van te voren ingenomen standpunt, net als ‘waarvan we de oorsprong niet in wetenschappelijke termen kunnen beschrijven. Met dit standpunt maakt Peter B duidelijk dat zijn boek niet over wetenschap gaat. [Het] is [daarmee] niet relevant dat Peter B steeds naar zijn boek verwijst als argument voor het een of nader. Dat steeds naar ‘mijn boek’ verwijzen geeft [aan mij] geen gunstige indruk. Het is jammer dat Jan van Meerten denkt dat het hier gaat om ‘opponent verdacht maken’ Wat Peter B schrijft is openbaar toegankelijk, en ik citeer hem letterlijk.

[@Peter B.],

“De Oorsprong niet in wetenschappelijke termen kan worden beschreven” is [voor mij] identiek aan “niet aan natuurwetenschap doen en geen verklaring geven”.

peter b

Peter, goed dat je ook nog het citaat uit TndO erbij hebt gezet, want dan kunnen de lezers meteen zien dat je mijn woorden verdraaid. Ik schreef dat “de Oorsprong niet in wetenschappelijke termen kan worden beschreven” en niet wat jij ervan maakt dat “ik niet aan natuurwetenschap doe en geen verklaring geef”. Al mijn verklaringen zijn naturalistisch tot T = 0. T = 0 is het scheppingsmoment van Baranomen. Het is net als bij de BB Hypothese. Ook daar kun je niet terug naar T = 0. [Zou je] het bij mijn model [willen] houden en niet verder op de man te spelen of mijn woorden te verdraaien? (…)

Ed Vaessen

“Dus nog eens (…) termen kunnen beschrijven”.”

Dit is het argument van God van de gaten. Het is aan Peter Borger om te laten zien dat een naturalistische verklaring uitgesloten is. Dat zal zijn ter zake deskundige collegae zeer interesseren. Zijn uitlatingen op deze site zouden moeten worden aangevuld met de commentaren van die betreffende collegae. Als die uitblijven, kan [dat] een reden zijn om aan te nemen dat zijn boek in het geheel niet serieus wordt genomen door wetenschappers. Hoewel ik leek ben op het gebied waarop Peter Borger is gepromoveerd, kan ik wel wat argumenten aanvoeren waarom dat mogelijk het geval is.

Op de eerste plaats zie ik hem het woord ‘informatie’ nooit voorzien van een heldere definitie. Dit zou toch wel de eerste stap moeten zijn om uitspraken erover te onderbouwen en de discussie aan te gaan.
Ten tweede acht hij alleen experimenten als middel geschikt voor het bedrijven van empirische wetenschap. Het woord ‘empirisch’ betekent echter dat men uitgaat van waarnemingen en dat hoeven dus niet alleen de uitkomsten van experimenten te zijn. (…)

Wezenlijk speelt er maar een punt: wat is wetenschap? Dat het standpunt van Peter Borger hier geheel afwijkt van wat de [gangbare] wetenschap accepteert is helder.

peter b

“Dit is het argument van God van de gaten.”

Nee, het is verder niets dan een conclusie gebaseerd op [wat] we weten, niet op wat we niet weten.

“…met commentaren van die betreffende collegae.”

Ik probeer hier een discussie uit te lokken met Darwin-bioloog Jente, maar hij ignoreert mijn wetenschappelijke commentaren steevast (…).

Wat informatie betreft zijn er prima artikelen over geschreven. Natuurlijk zou je die ook zelf kunnen opzoeken en lezen. Om je geen reden te geven om je niet te verdiepen, hierbij eentje gepubliceerd in de NAR, dat een deelgebiedje van alle mogelijke bio-info beschrijft in thermodynamsiche termen, nl dat deel van de info dat direct moleculaire interacties aangaat met DNA / eiwit. Maar er is natuurlijk nog veel meer verschillende soorten info. Er wordt door evologen niet veel aan gewerkt. Schneider is een uitzondering en behandelt alleen de meest simpele vorm: shannon info
http://nar.oxfordjournals.org/content/38/18/5995.long

De Biologie zit vol verschillende vormen aan info. Creation scientists zijn veel verder op dit gebied, overigens. Mocht je daar interesse voor hebben, dan kun je by mijn vriend Truman terecht: http://creation.com/cis-3

Tot slot: definieer “de gangbare, geaccepteerde wetenschap”. Door wie geaccepteerd, trouwens?

Jan van Meerten

Geachte Peter, jammer dat u niet ingaat op mijn reactie. Een discussie is zo weinig zinvol. U schrijft: ‘ik citeer hem letterlijk’. Dat is juist maar u geeft er daarna zo’n interpretatie aan dat het geen recht meer doet aan de auteur (noch aan zijn intentie). Zoals in het boek van de gewaardeerde Peter B. en ook in de bovenstaande reacties wordt verschil gemaakt tussen de oorsprong en de ontwikkeling. Al zou de oorsprong metafysisch zijn dan is het nog prima mogelijk dat de ontwikkeling naturalistisch wetenschappelijk beschreven wordt. De intentie van de auteur verkeerd weergeven en hem in de mond leggen dat hij zichzelf voor “grote wetenschapper” zou uitgegeven hebben is voor mij inderdaad hetzelfde als ‘de opponent verdacht maken’. Ik val hierbij al verschillende keer in herhaling en dat is voor mij een teken om deze discussie af te sluiten.

Peter

Ik citeer Peter B letterlijk. Bedoelt Peter B niet wat hij zegt? Zo te zien volgens Jan van Meerten niet. Want Peter B maakt geen verschil tussen de oorsprong en de ontwikkeling. Als je baranomen hebt waarvan we de oorsprong niet in wetenschappelijke termen kunnen beschrijven, volgt daaruit dat we alles wat aan zo’n baranoom wordt toegeschreven ook niet wetenschappelijk kunnen beschrijven. Het is immers van oorsprong af aan niet-wetenschappelijk.

Jente

@Peter B
Ik heb uw argumenten niet genegeerd, ik voer gewoon geen discussies over evolutie-creationisme op websites. Zulke discussies ontaarden al heel snel in welles-nietes-spelletjes. Er is gewoon te weinig ruimte om argumenten uitgebreid te bespreken. En er ontstaan snel misverstanden die de discussie niet bevorderen. Ik wijs enkel op fouten of onwaarheden in sommige berichten op deze website.
Als u met mij in discussie wenst te gaan, kan u mij altijd contacteren via mijn website. Daarnaast ben ik altijd bereid om met een creationist eens een koffie te gaan drinken.

Verder ben ik niet echt gelukkig met de titel die u mij geeft, nl. Darwin-bioloog. De evolutietheorie die Darwin in 1859 lanceerde, is in 150 jaar zelf enorm geëvolueerd. Ik ben een bioloog.

peter b

@ Jente,

Interessant om te lezen dat de de theorie die Darwin lanceerde zelf enorm is geevolueerd. Ik hoor dit ook al meer dan tien jaar van Darwinisten, maar ze kunnen me nooit vertellen wat er dan zo anders is. Fundamenteel is er niks veranderd, namelijk. Laten we maar eens kijken. Darwin: universele gemeenschappelijke afstamming van alle organismen vanuit één of enkele voorouders. De geevolueerde Theorie van Jente: universele gemeenschappelijke afstamming van alle organismen vanuit één (soms enkele) voorouders; Darwin: oneindige variatie. De geevolueerde theorie van Jente: oneindige variatie (ze heten nu mutaties en ze kunnen van elk type zijn); Darwin’s mechanisme voor het genereren van nieuwe eigenschappen (DNA code, programmatuur, genetische informatie, zouden we nu zeggen): natuurlijke selectie. De geëvolueerde Theorie van Jente: natuurlijke selectie (plus drift, maar drift maakt geen nieuwe eigenschappen, code, informatie).

Kortom: De moderne evolutietheorie is gewoon precies gelijk aan Darwins Theorie. Die Theorie is natuurlijk veel uitgebreider en er enorm veel bij bedacht, en dat is leuk, maar grosso modo waren en zijn de uitgangspunten van Theorie nooit in overeestemming met de biologische waarnemingen, zoals ik zonder einige twijfel aantoonde in mijn boek TndO. Er is momenteek geen theorie die de noodzakelijke bio-informatietoename kan verklaren. Tot slot: Zou je kunnen definieren wat er met evolutie wordt bedoeld? En zou je kunnen aangeven wat er zo nieuw is aan jouw geëvolueerde evolutietheorie? Dit mag je me ook direct mailen ([email protected]) als je geen zin hebt om het online te bediscussieren.

Jan van Meerten

Geachte Jente, ik ben het eens met uw eerste alinea over ‘misverstanden die de discussie niet bevorderen’. U schrijft: “Als u met mij in discussie wenst te gaan, kan u mij altijd contacteren via mijn website. Daarnaast ben ik altijd bereid om met een creationist eens een koffie te gaan drinken.” Deze houding waardeer ik!

peter b

“Als je baranomen hebt waarvan we de oorsprong niet in wetenschappelijke termen kunnen beschrijven, volgt daaruit dat we alles wat aan zo’n baranoom wordt toegeschreven ook niet wetenschappelijk kunnen beschrijven. Het is immers van oorsprong af aan niet-wetenschappelijk.”

[Dit is onjuist], Peter. Voor hetzelfde geld zou je kunnen schrijven dat alles wat er over evolutie wordt geschreven onwetenschappelijk is omdat de oorsprong van het eerste levende organismen nergens in wetenschappelijke termen is beschreven. Het is immers van oorsprong af aan niet-wetenschappelijk.

Let wel: Het baranoom is er op T=0 en vanaf dat moment verloopt alles volgens de natuur- en biologie-wetten. Er zijn geen mirakels nodig. Mijn theorie is dus volledig naturalstisch en is daarmee de concurrent van Darwinisme. Je hoeft de oorsprong niet te kennen om de biologie te begrijpen, namelijk, en mijn theorie verklaart juist de observaties die Darwinisme weerleggen (zoals redundantie, homoplasie, parallelle evolutie, etc).

[@Ed Vaessen:]

“Jouw idee is niet nieuw, daarom overtuigt het [mij] niet.”

Daarom schreef ik ook niet “…mijn Idee…” maar “…een Idee…” Formeel heet dat idee de Preformation Theory. Ik wist tot 2003 niet dat het bestond, was nog gewoon agnost in die dagen en geloofde wat mijn mede-agnosten me leerden. Toen ik er van hoorde, van mijn weilen vriend prof. John A. Davison (een van de laatste voorvechters ervan), en het bestudeerde, begreep ik meteen dat het de biologie veel beter verklaart dan Darwinisme. Mijn boek baseert op deze biologische inzichten, maar is tevens een moderne update ervan. En, omdat preformationisme ook gewoon de naturalistische methode hanteert, is het net zo wetenschappelijk als alle anders science disciplines. Je hoeft de oorsprong namelijk niet te kennen om de biologie te beschrijven en te begrijpen. Dat Darwinisme een monopolie verwierf, komt doordat het enorm werd gepushed door atheïsten, zoals Huxley en Haeckel. En natuurlijk omdat het tijdschrift Nature de anti-selectionisten/preformationisten in de ban deed (begin 20e eeuw) en alleen nog de Darwinistische visie accepteerde. Zo werd Darwins foutieve theorie de enige geaccepteerde “science”.

Jente

Beste Jan, mijn aanbod voor een kopje koffie (of een biertje) staat er nu. Ik hoop dat iemand er op ingaat. Discussies op websites of openbare debatten lijken me vrij zinloos. Iedereen probeert de ander te overtuigen van zijn of haar gelijk. Er wordt langs elkaar doorgepraat. Daarom lijkt het mij interessant om gewoon eens gezellig samen te zitten en ideeën uit te wisselen. Misschien worden we er beide wel wat wijzer van.

Jan van Meerten

Geachte Peter, uw opponent woorden in de mond leggen en intenties toeschrijven lijkt niet op een respectvol debat. Verder is alles gezegd in de voorgaande reacties, het is daarmee een herhaling van zetten. Ik ben op de hoogte van uw mening rondom het boek van dr. Borger en in dit geval is deze ongefundeerd. De geachte Jente moet ik hierover een punt. Ik neem zijn aanbod graag aan om hem eens live te ontmoeten en gezellig samen te zitten om ideeën uit te wisselen.

Ed Vaessen

Peter B.:

“Ik probeer hier een discussie uit te lokken met Darwin-bioloog Jente, maar hij ignoreert mijn wetenschappelijke commentaren steevast (…).”

(…) In jouw vakgebied zijn honderden specialisten. Als jouw opvattingen werkelijk hout snijden, dan doen ze dat ook buiten [deze website] en zullen je vakgenoten die positief waarderen. Dan zal het referenties aan jouw werk regenen. Maar waar is die bijval?

“En, heel belangrijk: Ik heb mij in 2008 in Zijn dienst gesteld en Hij heeft mijn ogen geopend.”

In welke mate draagt dit bij tot bewijs?

Jente:
“Verder ben ik niet echt gelukkig met de titel die u mij geeft, nl. Darwin-bioloog. De evolutietheorie die Darwin in 1859 lanceerde, is in 150 jaar zelf enorm geëvolueerd. Ik ben een bioloog.”

Dit viel Bart Klink ook al op in zijn bespreking van het boek van Peter Borger, [hij schreef:]
“Opvallend aan heel Borgers boek is dat hij zijn pijlen steeds richt op wat Darwin zelf heeft geschreven, 150 jaar geleden. Dit blijkt niet alleen uit zijn ondertitel, maar ook uit de vele passages uit Darwins werk die hij aanhaalt om vervolgens te bekritiseren. Blijkbaar heeft Borger niet door dat de moderne evolutiebiologie Darwin al een tijd ontgroeid is (Koonin 2009). In die zin is Darwins tijdperk inderdaad ten einde, maar dat weten evolutiebiologen ook. Darwin wist bijvoorbeeld niets over de moderne genetica, en dus ook niets over evolutie op moleculair niveau, terwijl juist dat het onderwerp is van Borgers boek. Het is dan ook hoogst merkwaardig dat Borger geen enkel modern handboek over evolutiebiologie aanhaalt (zoals Barton et al. 2007; Futuyma 2009).” [Bron:] http://www.deatheist.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=312:de-wetenschappelijke-dwaalwegen-van-een-creationistisch-bioloog&catid=2:artikelen&Itemid=3

Peter

Peter B zegt:
“het scheppingsmoment van Baranomen. Het is net als bij de BB Hypothese. Ook daar kun je niet terug naar T = 0”

De singulariteit van de Big Bang valt uit een wetenschappelijk model van de waarnemingen. Bij de baranomen is ‘je kunt niet terug naar T=0’ een vooropgezet uitgangspunt. Er is trouwens in GUToB (zijn boek hfst 17) een rechtvaardiging voor de aanname van meer dan 1 oorspronkelijk baranoom.

Jan van Meerten,

Als je baranomen hebt waarvan we de oorsprong niet in wetenschappelijke termen kunnen beschrijven, volgt daaruit dat we alles wat aan zo’n baranoom wordt toegeschreven ook niet wetenschappelijk kunnen beschrijven. Het heeft geen enkele zin te proberen een onderscheid te maken tussen een niet-wetenschappelijke oorsprong en een wel-wetenschappelijke ontwikkeling bij de ideeën in het boek van Peter B. Op blz 265 bijvoorbeeld staat duidelijk “Oerorganismen werden uitgerust (‘geladen’) met verschillende soorten VIGE’s die op een gecontroleerde manier variatie induceren”. Met andere woorden, ook ontwikkeling wordt buiten de wetenschap geplaatst. Peter B is herhaaldelijk gevraagd om zijn ‘frontloading’ eens uit te leggen, en hij is nooit met een uitleg gekomen. (…) Dat mijn mening over dit boek ‘ongefundeerd’ zou zijn kan alleen gedacht worden vanuit een vaststaand creationistisch uitgangspunt.

Peter B zegt ook bijvoorbeeld (op ‘bacterie-evolutie’ hier , 12 oktober): “De IS sequenties induceren dan de aangepaste, resistente fenotypes”, (in overeenstemming met zijn boek, blz 264). Hiervoor Peter B geen enkel bewijs. Integendeel, als “De IS sequenties induceren dan de aangepaste, resistente fenotypes” klopt, waarom gebeurt dat dan niet in alle bacteriën die in het filmpje op de grens met antibioticum of 10x antibioticum arriveren? De voorspelling van “De IS sequenties induceren dan de aangepaste, resistente fenotypes” is duidelijk dat er geen aarzeling in de groei aan de grens in het filmpje had moeten zijn. Dat betekent dat de voorspelling van Peter B. door het experiment verworpen is.

peter b

@Jente, Ed Vaessen, Bart Klink, Hetty en andere Darwinsten,

Interessant om te lezen dat de de theorie die Darwin lanceerde zelf enorm is geëvolueerd. Ik hoor dit ook al meer dan tien jaar van Darwinisten, maar ze kunnen me nooit vertellen wat er dan zo anders is. Fundamenteel is er niets veranderd, namelijk. Laten we maar eens kijken. Darwin: universele gemeenschappelijke afstamming van alle organismen vanuit één of enkele voorouders. De geëvolueerde Theorie van de Darwinisten: universele gemeenschappelijke afstamming van alle organismen vanuit één (soms enkele) voorouders; Darwin: oneindige variatie. De geevolueerde theorie de Darwinisten: oneindige variatie (ze heten nu mutaties en ze kunnen van elk type zijn); Darwin’s mechanisme voor het genereren van nieuwe eigenschappen (DNA code, programmatuur, genetische informatie, zouden we nu zeggen): natuurlijke selectie. De geëvolueerde Theorie van de Darwinisten: natuurlijke selectie (plus drift, maar drift maakt geen nieuwe eigenschappen, code, informatie).

Kortom: De moderne evolutietheorie is gewoon precies gelijk aan Darwins Theorie. Die Theorie is natuurlijk veel uitgebreider en er enorm veel bij bedacht, en dat is leuk, maar grosso modo waren en zijn de uitgangspunten van Theorie nooit in overeestemming met de biologische waarnemingen, zoals ik zonder twijfel aantoonde in mijn boek TndO. Er is momenteel geen theorie die de noodzakelijke bio-informatietoename kan verklaren. Tot slot: Zou je kunnen definieren wat er met evolutie wordt bedoeld? En zou je kunnen aangeven wat er zo nieuw is aan jouw geëvolueerde evolutietheorie? Dit mag je me ook direct mailen ([email protected]) als je geen zin hebt om het online te bediscussiëren.

Dat het einde van Darwinisme nabij weet nu ook de Royal Society: https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2016/11/evolutionary-biology/

Jente

Beste Peter B.,
De fundamenten van de evolutietheorie – gemeenschappelijke afstamming met modificatie – zijn inderdaad niet veranderd. Wat ik (en ik vermoed de anderen) bedoel met de evolutie van de evolutietheorie, is dat de evolutietheorie sinds Darwin vanuit diverse onafhankelijke disciplines bevestigd is. Denk aan de ontdekkingen van fossielen die perfect in het evolutionaire verhaal passen. De wiskundige modellen van Wright, Fisher en Haldane die gebruikt kunnen worden om evolutionaire hypothesen te formuleren (iets wat ik creationisten nog niet heb zien doen). De herontdekking van Mendels werk en de Moderne Synthese tussen Darwins ideeën en genetica (het zogeheten Neo-Darwinisme). En sinds kort, de genomics revolutie.
Als je een goed idee wil krijgen over de evolutie van de evolutietheorie kan je boeken lezen over de geschiedenis van de evolutietheorie. Enkele aanraders:
– The Structure of Evolutionary Theory (Stephen Jay Gould)
– Evolution: The Remarkable History of a Scientific Theory (Edward J. Larson)
– Evolution: The History of an Idea (Peter J. Bowler)

Daarnaast moet je beseffen dat wetenschappers echt niet wakker liggen van creationisme (ik vind het gewoon leuk om er nu en dan over te discussiëren, maar het evolutie-creatie debat is eigenlijk onbestaande in wetenschappelijke kringen). Het onderzoek met de evolutietheorie als basis gaat onverstoord verder en de resultaten bevestigen keer op keer evolutie. Ik heb net dit stuk voor de Volkskrant geschreven: opnieuw een prachtige voorbeeld van evolutie: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/pootloze-muizen-verhelderen-evolutie-van-de-slang~a4399389/

Peter

Die Royal Society meeting gaat volledig uit van gemeenschappelijke afstamming van alle leven. Het is daarom vreemd dit als ‘het einde van het Darwinisme’ op te voeren.

Ik heb nog een antwoord nodig hierop, wat over het filmpje van de bacterieevolutie gaat maar ik op 14 oktober hier gezet had om er antwoord op te krijgen: “De voorspelling van “De IS sequenties induceren dan de aangepaste, resistente fenotypes” is duidelijk dat er geen aarzeling in de groei aan de grens in het filmpje had moeten zijn. Dat betekent dat de voorspelling van Peter B. door het experiment verworpen is.”

peter b

Jente,

Je [bevestigd] mijn stelling dat evolutionisme het stadium van Darwinisme niet is ontgroeid. Het is nog steeds het oude niet te falsificeren adagium “common descent plus modifications”. Het probleem dat ik als wetenschapper met deze hypothese heb is dat elke waarneming erin past. Elke gemeenschapplijke eigenschap, elke gemeenschappelijke DNA sequentie, bewijst common descent, en elke unieke eigenschap, elke unieke DNA sequentie, bewijst modificaties. Geen wonder dat het steeds opnieuw bevestigd wordt. Het kan niet weerlegd worden! Met natuurlijke selectie, die alle waarden kan aannemen (negatief, positief, zuiverend, sterk, zwak, neutraal) heeft de theorie geen wetenscahppelijk waarde. De boeken waar je naar verwijst zijn dik, heel dik (allemaal al gelezen), maar voegen ook geen alternatief toe dat een genetische informatietoename zou kunnen verklaren. Als moleculair biologisch wetenschapper weet ik dat Darwinisme heeft gefaald als verklaring voor de waarnemingen die we aan het genoom en in de biologie doen. Wetenschappers die wetenschappelijke argumenten van andere wetenschappers niet serieus nemen, hun wegzetten als creationisten, zijn dogmatici (…). Het stukje dat je voor de Volkskrant schreef zal ik eens nader beschouwen, maar zo op het eerste gezicht vermoed ik dat het [een] vrij oninteressante verliesmutagenese betreft. Ik zou liever een experiment zien waarbij de slang poten krijgt. Informatie toevoegende mutagenese, dus. Ontwerp [dus] een genetisch programma en maak een slang met poten.

peter b

Peter, Darwinisme is evolutionisme door selectie, selectionisme dus, en daar gaat het mis, en daar gaat de Royal Society over debateren met wetenschappers die alterantieven aanbieden.

Over de rol van IS elementen in AB resistentie. De bacteriën bevinden zich op een agarplaat met daarin verschillende ABs. Ze staan bloot aan stress en stress induceert IS-activatie. Vanaf het moment dat de bacterie op de plaat wordt gebracht is het IS systeem dus actief en gaat nu in miljarden en miljarden verschillende bacterien het genoom adapteren. Alle mutaties worden uitgeprobeerd. Er is er steeds wel eentje die daardoor kan blijven groeien in een ander antibioticum, omdat de resistentie er al is. Je ziet ook in het filmje dat het ten koste gaat van de oorspronkelijke fitness, ze groeien steeds minder snel.

Peter

“Alle mutaties worden uitgeprobeerd.”

Dus er is geen frontloading maar toevallige mutatie. Bij frontloading was uitproberen niet nodig.

“omdat de resistentie er al is”

Dit is in tegenspraak met “Alle mutaties worden uitgeprobeerd”

Jente

“Het probleem dat ik als wetenschapper met deze hypothese heb is dat elke waarneming erin past.”

Dat is toch juist de sterkte van de evolutietheorie! Wetenschappers zijn op zoek naar een theorie die zo veel mogelijk (en liefst alles) verklaard. Waarom denk je dat fysici op zoek zijn naar de ‘Grand Unified Theory’? En evolutie kan zeker weerlegd worden. Gemeenschappelijke afstamming met modificatie voorspelt een hierarchisch patroon van gemeenschappelijke basiskenmerken met afgeleide kenmerken die subgroepen afbakenen. Dit wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in de taxonomie. Je kan evolutie weerleggen als je een voorbeeld kan vinden van een dier dat afwijkt van dit patroon. Denk aan een vogel met een placenta. Verder wordt dit patroon ook teruggevonden in het genoom. Mijn genetische analyses van ganzen laten ditzelfde hiërarchische patroon zien, zelfs ondanks een hoge mate van hybridisatie.

‘Met natuurlijke selectie, die alle waarden kan aannemen (negatief, positief, zuiverend, sterk, zwak, neutraal) heeft de theorie geen wetenschappelijk waarde.’

Dit argument houdt totaal geen steek. De richting en sterkte van natuurlijke selectie is afhankelijk van diverse factoren, zoals de genetische variatie die beschikbaar is en de omgevingsfactoren. Logisch dat er verschillende waarden mogelijk zijn. Als je de condities weet, kan je de richting en de sterkte van selectie mathematisch uitrekenen en vervolgens experimenteel testen. Zie bijvoorbeeld: http://www.decodedscience.org/evolution-in-action-three-experiments-demonstrating-natural-selection/1796

[@Eppie],

“Dag Jente, het stukje over pootloze muizen is heel leuk. Laat creationisten nu juist vaak denken, dat slangen vroeger inderdaad poten hadden.”

Maar dan geven creationisten toe dat macroevolutie mogelijk is? Of hoe moet ik dit zien?

Ed Vaessen

Peter B.: “Dat het einde van Darwinisme nabij weet nu ook de Royal Society: https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2016/11/evolutionary-biology/

Het aanstaande overlijden van de evolutietheorie wordt al meer dan 150 jaar verkondigd. Zo’n uitspraak past dus in een oude traditie:
http://answersinscience.org/demise.html

“Dat Darwinisme een monopolie verwierf, komt doordat het enorm werd gepushed door atheïsten, zoals Huxley en Haeckel.”

Het klinkt alsof de christelijke wetenschappers die met overtuigende argumenten tegen het Darwinisme hadden kunnen komen zich collectief als makke schapen in een hoek lieten drijven. Vreemd dat die christenen, waaronder toch veel grote geesten, geen enkel gebruik wisten te maken van bijvoorbeeld financiele en andere steun van machtige kerken die universiteiten hadden kunnen stichten van waaruit een gezagvol weerwoord had kunnen worden geleverd. Kortom: het is veel realistischer om te veronderstellen dat de evolutietheorie gewoon goede argumenten had en heeft.

peter b

Jente, je zegt: “Dat is toch juist de sterkte van de evolutietheorie!”

Nee, dat is niet sterk, maar juist [zwak]. Zelfs een kip zonder kop past, net al alle andere mogelijke waarnemingen, in [het] common-descent-plus-modificatie-verhaal. De kip is common descent met vogels en zonder kop is de modificatie. Kan je een potentiele waarnemingen bedenken die niet past in common descent plus modificaties? Ik niet. Een “Theorie” die alle mogelijke waarnemingen verklaart is geen wetenschapelijke theorie, leren we bij wetenschapsfilosofie.

Jente, je zegt ook: “Maar dan geven creationisten toe dat macroevolutie mogelijk is? Of hoe moet ik dit zien?”

Verlies mutaties hebben niets met macro-evolutie te maken. Creation-scientists spreken trouwens zelf niet meer over micro- of macroevolutie. Ze spreken van nieuwe informatie, nieuwe bouwplannen. Als je bijvoorbeeld de genomen van mens en chimp vergelijkt blijken er een informatie-lancune van meer dan 1000 genen te bestaan, nieuwe informatie, die typerend is voor een van beide organismen.

[@Ed Vaessen,]

Zolang je “evolutietheorie” en “darwinisme” als synoniemen gebruikt, lopen we steeds tegen een muur aan. Dat is juist een van de problemen, die ik heb met de presentatie van evolutie-wetenschap. Er is en wordt nooit gedefinieerd wat er met evolutie wordt bedoeld. Ik heb het hier ook al een paar keer gevraagd: wat bedoelen jullie met evolutie. Wat bedoelt men met evolutie? Genetic change? Selectie? Universele gemeenschappelijke afstamming? Men dient alvorens een debat aan te vangen de begrippen te definiëren. Zoals je weet is de officiële positie van het Logos Instituut: Evolutie: Ja! Universele Gemeenschappelijke Afstamming: Nee! De biologische feiten zijn daarmee in overeenstemming. (http://logosnl.wpengine.com/evolutie-ja/)

Geef een antwoord