In de vorige aflevering hebben we gezien dat Tamminga Intelligent Design (ID) maar niets vindt en de evolutietheorie (ET) alles, omdat de evolutietheorie tenminste een uitspraak doet over het mechanisme waardoor complexe structuren in het leven zouden zijn ontstaan en ID doet dat niet. Tamminga negeert de kritiek van ID. Hij lijkt liever een theorie te hebben zoals ET die bewezen onjuist is dan een theorie die terughoudend is.

Hierna gaat Tamminga verder met plausibiliteitscriteria waaraan hij zowel ID als ET onderwerpt en die in zij ogen in het voordeel van ET uitvallen. Hij gebruikt vier criteria. Ik noem ze ook, benoem zijn positie en geef vervolgens aan waarom die onhoudbaar is.

1) Een verklaring wordt betrouwbaarder wanneer ze een beroep doet op bekende, causaal-fysische mechanismen.

Tamminga: ID doet geen beroep op een bekend causaal-fysisch mechanisme en ET wel, dus de evolutietheorie is plausibeler.
Eppie: Als er een bekend causaal-fysisch mechanisme is die valt binnen ons totale kennisbereik en die een adequate verklaring geeft van de werkelijkheid, dan heeft deze prioriteit. Echter, als we weten dat een bekend causaal-fysisch mechanisme niet de verklaring van iets kan vormen, maar we aanvaarden die verklaring toch omdat het alternatief niet aanvaardbaar is, dan aanvaarden we een leugen voor een waarheid en er is geen reden om daar iets goeds van te verwachten. Dat een verklaring causaal-fysisch is, maakt het op zich niet betrouwbaar. Als kinderen in nieuwsgierige verwarring zijn over waar kindertjes vandaan komen, zijn ze dichter bij de waarheid als wanneer ze denken dat de ooievaar ze komt brengen (bekend causaal-fysisch mechanisme).

2) Een verklaring wordt betrouwbaarder naarmate ze meer feiten en waarnemingen tot in detail kan verklaren.

Tamminga: ID is niet in staat meer feiten en waarnemingen te verklaren dan de ET. De onherleidbaar complexe systemen die zij beschrijven kunnen ook (hypothetisch) vanuit de ET worden verklaard.
Eppie: Wat Tamminga hier schrijft is niet waar. Onherleidbaar complexe systemen kunnen niet vanuit ET worden verklaard. Als men oppervlakkig niet toetsbare hypotheses blijft opvoeren kunnen evolutionisten wel enkele betrouwbaar ogende argumenten aanvoeren, maar als die in detail worden geanalyseerd houden ze geen stand. In de biologie nemen we in de afgelopen decennia waar, dat het leven zelfs in zijn meest elementaire levensvormen ontstellend veel complexer in elkaar steekt en veel ingenieuzer is opgebouwd dan ooit vermoed werd. Dit confirmeert ID en falsifieert ET.

3) Een verklaring wordt betrouwbaarder naarmate ze eenvoudiger is en minder aannames nodig heeft.

Tamminga: In de derde plaats is het niet zo dat ID eenvoudiger is of minder aannames doet dan de ET. Integendeel, ID voegt aan de simpele darwinistische mechanismen (natuurlijke selectie en variatie) nog een derde verklaringscategorie toe: intelligent ontwerp. Niet alleen de theorie zelf, maar ook de begrippen die ID gebruikt zijn complexer.
Eppie: Wat Tamminga hier schrijft is niet waar. De evolutietheorie is niet eenvoudig variatie en natuurlijke selectie. Er is een scala aan hulphypothesen die afhankelijk van de waarnemingen van stal wordt gehaald om verschijnselen te verklaren. De evolutionistische verklaringen van onherleidbare complexiteit zijn zeer gekunsteld. Ook zijn de begrippen van ID zoals intelligent ontwerp zijn niet zo contra intuïtief, integendeel. Van nature is de mens geneigd in de natuur Intelligent Design te zien. Het is het heersende naturalisme dat dit besef systematisch probeert uit te roeien.

4) Een verklaring wordt betrouwbaarder wanneer ze aansluit bij andere verklaringen.

Tamminga: ID focust volledig op de biochemische complexiteit om aan de hand daarvan te beredeneren dat het leven op aarde ontworpen moet zijn. Kritiek die zich niet specifiek richt op het gebied van de biochemie wordt ontkend of genegeerd. De ontwerptheorie heeft verregaande consequenties voor allerlei vakgebieden, zoals de genetica, de fylogenie, de evolutiebiologie en in feite voor de hele biologie (en de overige natuurwetenschappen).
Eppie: Inderdaad was ID 15 jaar geleden nog jong en omdat voortrekkers zich vooral bezig hielden met de biochemie en omdat juist op dat terrein het failliet van de evolutietheorie zo evident is, is het niet vreemd dat daar de focus heeft gelegen. Ik ben het wel met Tamminga eens dat de ontwerptheorie consequenties heeft voor de hele biologie. Het staat officieel toe dat het leven bestudeerd wordt zoals vrijwel elke wetenschappelijke bioloog het reflexmatig ook doet: als een ontworpen systeem. Daarnaast, ID sluit zeer nauw aan bij het christelijk geloof. Als er een Intelligent Opperwezen is dat laat opschrijven dat Hij de natuur ontworpen heeft en als er daarnaast voor het ontwerp in de natuur geen natuurlijke verklaring gevonden wordt, hoe moeilijk kan het dan nog zijn om aan te nemen dat er inderdaad sprake is geweest van Intelligent Design?

Als men ID aanvaardt dan voorkomt het dat men vruchteloze pogingen blijft doen om allerlei vermeende common ancesters op te sporen. Als die energie wordt gestoken in het onderzoek naar het verschil tussen onherleidbaar complexe systemen en niet onherleidbaar complexe systemen, dan denk ik dat het een enorme verrijking zou opleveren voor ons begrip van evolutie en van de biologie in het algemeen. Dat vertoont raakvlakken met het onderzoek aan evolutie dat Frances Arnold heeft gedaan en dat heeft haar in 2018 de nobelprijs voor de scheikunde opgeleverd. Haar onderzoek toonde aan dat evolutie alleen kon werken met bestaande structuren en geen nieuwe complexiteit kon genereren.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

In de vorige aflevering hebben we gezien dat Tamminga Intelligent Design (ID) maar niets vindt en de evolutietheorie (ET) alles, omdat de evolutietheorie tenminste een uitspraak doet over het mechanisme waardoor complexe structuren in het leven zouden zijn ontstaan en ID doet dat niet. Tamminga negeert de kritiek van ID.

...
Read more