Gelet op het feit dat de Bijbel geen handboek voor wetenschap is en er in de Bijbel geen kruimeltje wetenschapsbeoefening te vinden is, heeft drs. Hobrink een gedurfde titel voor zijn boek gekozen. Ik startte de lezing van dit boek derhalve met gekromde tenen, maar het moet gezegd: dit boek geeft op overtuigende wijze weer welke enorme wijsheid, inzicht en visie er in de Bijbel te vinden is, op diverse gebieden die door de moderne wetenschap onderzocht worden.

Moderne_wetenschap_in_de_bijbel

Moderne Wetenschap in de Bijbel is een zeer lezenswaardig, apologetisch boek tegen een zeer schappelijke prijs.”

In het eerste deel van zijn boek bespreekt Hobrink ziekten, hygiëne en voeding. De conclusie kan niet anders zijn dat de Bijbel een onvoorstelbaar wijs Boek is, dat de moderne inzichten op het terrein van voeding en hygiëne ten tijde van Mozes ruim 3000 jaar vooruit was! Hobrink legt helder en overtuigend uit hoe de Bijbel een onwaarschijnlijk diep inzicht in de voedingsleer heeft en dat de hygiënewetten getuigen van een inzicht dat onze wetenschap pas de laatste 150 – 200 jaar stapsgewijs is gaan ontdekken, daarbij de Bijbelse wijsheden bevestigend. Hoe kon Mozes, die toch opgeleid was in de Egyptische wetenschap, al deze voor Egypte zo afwijkende wetten kennen? De enige verklaring is, dat God in zijn liefde dit openbaarde aan zijn volk. Zonder dat er wetenschapsbeoefening aan te pas kwam. En Hobrink constateert terecht dat de grote epidemieën de wereld nooit geteisterd zouden hebben als de mensen naar de voorschriften van de Pentateuch zouden hebben geleefd. Een aantal mozaïsche voorschriften die op het eerste gezicht voor ons onbegrijpelijk lijken, wordt door Hobrink helder verklaard en toegelicht. Het meest verbazende is dat zelfs ook hart- en vaatziekten en kanker niet beter voorkomen en bestreden kunnen worden dan door het volgen van de voorschriften van Mozes. Zo dwingt de Schrift ook respect en de bewondering af ten aanzien van deze praktische voorschriften, die eeuwenlang door mensen genegeerd of verworpen zijn. Terecht vraagt Hobrink (p. 123) zich af: ‘Hoe lang zal het duren, voordat de mens de regels van de Bijbel op waarde weet te schatten? Hoe lang zal het duren voordat we inzien dat de Bijbel niet is geschreven vanuit menselijke kennis die in die tijd aanwezig was, maar juist vanwege het ontbreken van die kennis?’

In het tweede deel komen natuurwetenschappen en het thema ‘Schepping of evolutie’ aan de orde en ik moet zeggen dat Hobrink ook hier zeer grondig te werk is gegaan en verrassende, wetenschappelijk verantwoorde dingen laat zien. Grondig geeft hij uitleg over de bouw van de Ark. Ook hier blijkt het Bijbelse inzicht in wat nodig is voor stabiliteit van een boot ter grootte van de ark onovertroffen. Het Gilgamesh Epos valt daarbij geheel door de mand met zijn kubusvormige ‘ark’. Ook onderbouwt Hobrink het wereldwijde karakter van de zondvloed en komt tot de onomstotelijke conclusie dat de Bijbel een bovennatuurlijk geïnspireerd boek is.

Ten slotte komt in het derde deel de betrouwbaarheid van de Bijbel en de schriftkritiek aan de orde. De aanvallen van schriftcritici worden door Hobrink krachtig gepareerd, hoewel er vragen overblijven. Moderne Wetenschap in de Bijbel is een zeer lezenswaardig, apologetisch boek tegen een zeer schappelijke prijs. Van harte aanbevolen!

Dit boek is ook hier in onze webshop te koop.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Ellips. De volledige bronvermelding luidt: Bos, H., 2005, Moderne wetenschap in de Bijbel, Ellips 30 (262): 30.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. H. Bos is organisch chemicus en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

4 Comments

Radagast

Ik wil graag in een aantal reacties kritiek geven op ‘Moderne Wetenschap in de Bijbel’. In deze eerste reactie wil ik graag wijzen op een eerder werk dat ik hierover schreef: https://oorsprongsvraag.files.wordpress.com/2016/01/hobrink-en-evenboer.pdf. De bron(verwijzing)en van Hobrink zijn [m.i.] erg slecht. Ik heb vele boeken die Hobrink in zijn voetnoten noemt zelf ook. In verschillende gevallen klopt de verwijzing op de een of andere manier niet: er is iets verkeerd geïnterpreteerd of het staat er totaal anders. In bovenstaand document zijn daar al enkele voorbeelden van gegeven. Ik ben van plan om meer van dergelijke voorbeelden te geven.

Radagast

Enkele problemen in hoofdstuk 7:
– Op pagina 283-283 (eerste druk) schrijft Hobrink over varianten in de Bijbeltekst. Hij citeert geen enkele keer autoriteiten op dat gebied, zoals wijlen Bruce Metzger of diens leerling Bart Ehrman. Nee, hij citeert een bron uit 1882, een (als ik het goed heb) advocaat en een onbetekenende theoloog.
– Op pagina 293 verwijst Hobrink naar twee 20ste-eeuwse archeologen die zeggen dat de Bijbel betrouwbaar is. Hij vergeet te vermelden dat de grootste autoriteiten op het gebied van Israälische archeologie (Finkelstein, Naäman, Mazar) juist heel sceptisch zijn tegenover de Bijbel.
– Ik denk dat Hobrink geen hiërogliefen en geen Akkadisch kan lezen. Toch citeert hij op pagina 295 geen bron als hij het over Egyptische en Babylonische woorden heeft.
– Op pagina 299 staat zoiets als dat de Samaritanen de Pentateuch niet zouden hebben overgenomen voor 931 v. Chr. vanwege de haat tussen de Joden en de Samaritanen. Dat is niet waar. Deze haat was er in de eerste eeuw (Johannes, Josefus). Maar niets wijst erop dat dit voor de Ballingschap ook al zo was.

Geef een antwoord