Kan God ook via theïstische evolutie alles geschapen hebben? Enkele argumenten die onlangs in een persoonlijk onderhoud ter ondersteuning van deze visie aangevoerd werden, zijn deze:

(1) Dat God alle informatie er vanaf het begin in gelegd zou hebben en alles zich vandaaruit geleidelijk aan ‘ontvouwde’.
(2) Dat in Genesis God wel zegt dat, maar niet hoe Hij geschapen heeft.
(3) Dat Romeinen 8 een model voor evolutie zou bevatten.

spreeuw_oranje_blauw.pixabay

Een reactie op deze punten

(1) Dat God een universum geschapen zou hebben met een ingebouwd potentieel dat zich zou ontwikkelen of ontvouwen door een naturalistisch proces – hoewel populair onder filosofen – is een deïstische visie op de schepping, geen theïstische of bijbelse visie. De bijbelse visie wordt weergegeven in Handelingen 17, waar Paulus zegt dat God zelf ‘aan allen leven en adem en alles geeft’ (v. 25), en dat wij ‘in Hem leven, bewegen en zijn’ (v. 28). Dit leert ons dat God immanent is (een technisch woord dat betekent dat God alles doordringt) en dat Hij continue werkzaam is in de geschapen orde. Dit komt overeen met Genesis 1:2, ‘en de Geest Gods zweefde over de wateren’, hetgeen plaatsvond vóór de verschillende scheppingsdaden. En het komt ook overeen met het statement dat alle dingen hun bestaan in Hem (Christus) hebben (Kol. 1:17). Deze bijbelse visie op de schepping en de voorzienigheid legitimeert ook de bijbelse wonderen, die anders slechts een arbitraire inmenging zijn in de geschapen orde.

(2) God zegt wel degelijk hoe Hij schiep. De steeds herhaalde woorden ‘En God zei, er zij …’, geven aan dat Hij schiep bij fiat (op bevel). Dit komt overeen met Hebreeën 1:1-3 waar staat dat Christus alle dingen draagt door het Woord van Zijn kracht. Als je als theïstisch evolutionist zoekt naar een ‘fysiek’ of ‘materialistisch’ hoe, dan zul je teleurgesteld worden. Het hele idee van ‘schepping’ is dat God materiële dingen in het aanzijn bracht ‘ex nihilo’ (uit het niets) door geestelijke middelen, en niet door materiële middelen.

(3) De claim dat Romeinen 8 als een model voor evolutie kan dienen, is echt uit de lucht gegrepen, want Romeinen 8 moet in harmonie zijn met de teksten die hierboven al genoemd zijn. Het herstel in kwestie heeft geen fysiek mechanisme, maar is het directe gevolg van de wederkomst en persoonlijke activiteit van Degene die de soevereine Heer van hemel en aarde is. Op geen enkele manier kan Romeinen 8 gebruikt worden als een model van een ‘ingebouwd-potentieel-ontvouwende’ visie op de schepping.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Prof. dr. E.H. Andrews is emeritus professor materiaalkunde aan de universiteit van Londen en een internationaal expert op het gebied van grote moleculen. Hij is auteur van het boek Wie heeft God gemaakt? (vertaald en uitgegeven door Uitgeverij Maatkamp).

2 Comments

E.van der Klift

JHWH heeft álles geschapen door Zijn kracht via het Woord dat is Jezus Christus (Het evangelie naar Johannes 1:1 e.v.). Hoe lang Zijn ‘scheppingsdagen’ waren is (voor mij) niet relevant. Hij schiep de mens naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis en niet uit een ‘gezamenlijke’ voorouder van de primaten maar door Zijn ‘materialen’ en door Zijn leven gevende Geest en adem.

peter b

“(1) Dat God alle informatie er vanaf het begin in gelegd zou hebben en alles zich vandaaruit geleidelijk aan ‘ontvouwde’.”

Interessant. Dit is Frontloaded Evolutionary Theory (FET). De vraag is nu waarin werd al die informatie gelegd? In oerschepselen, baramins, die daarna naar hun “soort” voortbrachten en alle uithoeken (niches) van de aarde vulden, zoals Genesis leert; of in een groep prokaryoten (oerbacterien), die daarna hun informatie recombineerden en muteerden, zodat na miljoenen jaren dood en lijden via een een hele reeks voorouders uitendelijk de primaten en de mens ontstonden, zoals Darwinisme leert? Het probleem met frontloading en miljoenen jaren is unieke informatie, die we bijvoorbeeld alleen in de eukaryota aantreffen. Het tweede probleem is informatie-stabiliteit: hoe houdt je informatie die nog niet tot uitdrukking hoeft te komen miljoenen jaren stabiel in het genoom. FET gaat dus gepaard met een relatief recente oorsprong van biologische systemen.

Geef een antwoord