Kent de Islam een erfzondeleer? Volgens sommige islamieten is dat niet het geval en zou de islam daarmee een streepje voorhebben op het christendom. Deo Volente gaat in de onderstaande video in op dit argument en toont aan dat het een misvatting is dat de islam geen erfzondeleer kent.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Deo Volente NL is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus. Dit wordt ook wel Apologetiek genoemd. Daarbij moet je niet denken aan het Engelse woord ‘Apologize’ maar het Griekse woord ‘Apologia’ wat ‘verdediging’ betekent. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit het informeren van de gewone christen en niet-christen over de zaken die vanuit apologetisch oogpunt een rol spelen onder christenen. Denk hierbij aan het verdedigen van ons geloof tegenover bijvoorbeeld atheïsten en moslims. Dat doen we door middel van video’s waarmee we in gewone mensentaal de soms lastige theologische kwesties uitleggen waar christenen mee worstelen of waar critici hun pijlen op richten. Dit kan gaan over kritiek die men heeft geuit op de Bijbel, waar wij een academisch verantwoorde weerlegging voor aanbieden die de gewone man op straat ook kan begrijpen. Maar het kan ook een kritische noot zijn richting een andere religie. Niet om mensen aan te vallen maar om de kritiek die wij krijgen ook eens om te draaien, om te zien of de religie van waaruit critici soms redeneren wel zo goed te verdedigen is als men doet voorkomen. Daarnaast ligt één van onze speerpunten op het voeren van publiekelijk debat. Waarom publiekelijk? Omdat discussie voeren op zichzelf vrijwel nooit (direct) zal leiden tot het overtuigen van de gesprekspartner. Die heeft immers zelf ook een mening waar hij sterk in gelooft. Debat is dan ook voor de toeschouwer; voor de twijfelaar die nog niet weet waar hij moet zoeken of die de antwoorden van twee religies naast elkaar wil leggen. Kortgezegd: Wij bestaan uit een groep christenen die bij elkaar is gekomen voor één gemeenschappelijk doel: Het Evangelie verkondigen vanuit een theologische, probleemoplossende basis. De Bijbel geeft ons daarbij in 1 Petrus 3:15 de moed en inspiratie: “Wees altijd bereid tot verantwoording (brontaal: Apologia) aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.”

5 Comments

peter b

De Islam baseert op vroeg-christelijke 6e en 7e eeuwse leringen, die leerden “God heeft geen Zoon” en destijd populair in het middenoosten. De Koran kent geen Genesis, geen erfzonde (d.w.z. rebellie, opstand tegen een persoonlijke Schepper, iets dat iedereen meekrijgt bij de geboorte en het daarmee samenhangende doodgaan van het organisme door genetische entropie) en er is dus geen redding van de erfzonde nodig door het verzoenende Christus-offer (de Zoon die onkent wordt).

@ Johannes: De erfzondeleer is inderdaad niet actueel meer voor de RKK, die ontkent dat de mens een Schepping is, maar het produkt van Darwinistische evolutie.

Peter

Het begrip erfzonde komt niet in de Bijbel voor. Het leerstuk is wel gegrond op Bijbelteksten, bijvoorbeeld Psalm 51:7 en Romeinen 5:12-19. De rest is uitbouw. De westerse kerk heeft de erfzonde zoals Augustinus die uitdacht, de oosterse christelijke kerk heeft er veel minder [problemen] mee.

peter b

Sterker nog, het begrip zonde komt als zodanig niet in de bijbel voor. Wat door Luther werd vertaald met “zonde” is beter vertaald met “Zielverfehlung”. Het doel missen. Wat was het doel? Dat weten we uit Genesis: In eeuwige gemeenschap leven met de Schepper levend zijn. Dat doel werd gemist wegens de rebellie tegen de schepper. Deze rebellie tegen de Schepper, het zichzelf tot God verheffen en zonder Hem onsterfelijk willen worden, dat is de “geerfde zonde”. En die gaat gepaard met niet eeuwig leven (=dood gaan door genetische entropie = verval van informatie).

Geef een antwoord