Kent Jezus de dag van het laatste uur niet? DeoVolente gaat in dit apologetische filmpje in op deze veelgehoorde ‘weerlegging’ van de goddelijkheid van Jezus.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Deo Volente NL is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus. Dit wordt ook wel Apologetiek genoemd. Daarbij moet je niet denken aan het Engelse woord ‘Apologize’ maar het Griekse woord ‘Apologia’ wat ‘verdediging’ betekent. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit het informeren van de gewone christen en niet-christen over de zaken die vanuit apologetisch oogpunt een rol spelen onder christenen. Denk hierbij aan het verdedigen van ons geloof tegenover bijvoorbeeld atheïsten en moslims. Dat doen we door middel van video’s waarmee we in gewone mensentaal de soms lastige theologische kwesties uitleggen waar christenen mee worstelen of waar critici hun pijlen op richten. Dit kan gaan over kritiek die men heeft geuit op de Bijbel, waar wij een academisch verantwoorde weerlegging voor aanbieden die de gewone man op straat ook kan begrijpen. Maar het kan ook een kritische noot zijn richting een andere religie. Niet om mensen aan te vallen maar om de kritiek die wij krijgen ook eens om te draaien, om te zien of de religie van waaruit critici soms redeneren wel zo goed te verdedigen is als men doet voorkomen. Daarnaast ligt één van onze speerpunten op het voeren van publiekelijk debat. Waarom publiekelijk? Omdat discussie voeren op zichzelf vrijwel nooit (direct) zal leiden tot het overtuigen van de gesprekspartner. Die heeft immers zelf ook een mening waar hij sterk in gelooft. Debat is dan ook voor de toeschouwer; voor de twijfelaar die nog niet weet waar hij moet zoeken of die de antwoorden van twee religies naast elkaar wil leggen. Kortgezegd: Wij bestaan uit een groep christenen die bij elkaar is gekomen voor één gemeenschappelijk doel: Het Evangelie verkondigen vanuit een theologische, probleemoplossende basis. De Bijbel geeft ons daarbij in 1 Petrus 3:15 de moed en inspiratie: “Wees altijd bereid tot verantwoording (brontaal: Apologia) aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.”

16 Comments

wilm Edelbroek

Dat doen theologen nu altijd. Zeggen ja, maar er staat in werkelijkheid. En dan vinden ze weer een andere theoloog die zegt dat moet je lezen. Wat lezen we nu in werkelijkheid?

Geachte broeder of zuster in Christus! Ik waag het u onderstaand bericht en vraag toe te zenden, met de hoop of u mij wel of niet hierover nog wenst te berichten. Ik heb begrepen dat u zich vasthoud aan de leer der drie-eenheid. Wel mijn overtuiging is dat ieder daar zijn mening over kan en mag hebben. Tevens geloof ik niet dat een leerstelling die men meent uit de Bijbel te halen of niet ons zal redden. Mijn mening is dat het geloof van en in Jezus Christus en dat toepassen in het dagelijkse leven tot redding en heiliging zal leiden. Het is ook zeker niet mijn bedoeling een twistgesprek aan te gaan, integendeel.

Ik wil u slecht vragen of het juist is wat ik u vraag. Alvorens de vraag te stellen zal ik u de volgende teksten doen toekomen:
1 Kor. 15: 25-28

Mag ik u even de aandacht vragen voor het volgende?
1 Kor. 15: 26-28 “Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij Al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft.”

De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Want alles heeft Hij (De Vader) aan Zijn (Jezus Christus) voeten onderworpen.

Maar wanneer Hij (de Vader) zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij (de Vader) uitgezonderd, die Hem (Jezus Christus) alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem (Jezus Christus) onderworpen is, zal ook de Zoon Zichzelf aan Hem (de Vader) onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft. Opdat God (de Vader zij alles in allen. Let wel, het gaat hier niet over de taak van Jezus Christus, maar Hij zal Zichzelf onderwerpen aan de Vader. Hopende nog van u te mogen vernemen!

De vraag die daar in ligt besloten is: Hoe valt dat te rijmen met een laat ontstane leer als de drie-eenheid. Een van de drie-eenheid zou zich onderwerpen? Ik heb alle vertalingen ende grondteksten daarover geraadple[egd].

E.van der Klift

Machtig interessant! Máár als u, christelijke gelovigen en herders, nu eens voor altijd duidelijk zou maken aan uw Schaapkens dat Jezus Christus niet JHWH ís maar de Zoon, dat Hij niet JHWH ís maar wel goddelijk dan neemt u de al eeuwen en eeuwen durende verwarring wég! Jezus is niet God, ís niet JHWH, wél goddelijk máár de Zoon van de Vader, de zóón van JHWH, zoals Hij dat keer op keer op keer zelf zegt, maar wat stééds niet begrepen wordt door véél gelovigen, dóór de stééds en stééds weer verwarrende ‘verkondigingen’ van de ‘herders’ dat Jezus God zou zijn! Dat de Zoon dus de Vader zou zijn. Amen.

wilm Edelbroek

Even het volgende geliefde gelovigen:
Wilt u a.u.b. nog een zeer nauwkeurig het hogepriesterlijke gebed van Jezus Christus aan de Vader gericht bestuderen en overdenken! Daar staat duidelijk o.a.: “…Vader laten zij (gelovigen) dan een zijn zoals ik met U een ben…” Verder is het Hogepriesterlijke gebed zeer verhelderend en zeer informatief die nadenken over een laat ontstane leer als de drie-eenheid. De gelovigen zullen dus een zijn met de Vader en Jezus Christus?! Dat in verband met de tekst die zegt: ”Ik en de Vader zijn een.” Ook de gelovigen zijn een in Christus en de Vader door Heilige Geest!

Staat er niet in wat wij gemakshalve het Oude Testament noemen niet duidelijk geschreven: “hoedt u voor hem want Hij zal u de zonden niet vergeven (…) Mijn naam is in Hem!” Welke “gewone” engel of het moet de Engel des Heren zijn mag zonden wel of niet vergeven? De Naam van de allerhoogste God is in Hem!

Is het niet zo dat pas in het Nieuwe Testament (gemakshalve wordt dat zo genoemd) Jezus Christus pas Zoon van de Vader wordt genoemd. In wat wij het Oude Testament noemen wordt Jezus Christus nergens nog Zoon van de Vader genoemd pas in het Nieuwe Testament. Is het juist, wat ik hierover meen te denken?

wilm Edelbroek

Geliefde broeder Ad Massar

[Ik] beschouw illustraties als mensenwerk en [wil] meer aandacht schenken aan wat er in de Bijbel over en van Jezus Christus wordt geschreven. (…) Nogmaals [gezegd moeten we] aandacht aan het Hoge Priesterlijke gebed en teksten als o.a. 1 Kor. 15: 25-28 ev. schenken.

Dirk van Ogten

Geachte medewerkers van Deo Volente,

In dit verband vind ik een moeilijkheid in Markus 13:30 waar staat : Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Mogelijk dat ook hier het Grieks verduidelijkt maar die taal ben ik niet machtig. Vooralsnog ga ik er vanuit dat met geslacht hier generatie bedoeld wordt. En in Matthëus 16:27,28 lees ik: Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, die den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen hebben zullen zien komen in Zijn koninkrijk. Uit de context blijkt m.i. duidelijk dat het hier ook gaat over de wederkomst en het laatste oordeel. Dus Jezus wil de dag van het Laatste Uur niet bekend maken maar Hij voorzegt wel dat het binnen een mensenleeftijd zal gebeuren. Wilt u uw licht hier[over] eens laten schijnen?

ronald

[Mijn] reactie op bericht van Dirk van Ogten

Goed dat u zichzelf deze dingen afvraagt, dat wijst op een onderzoekende geest, en daarmee begint een mooie speurtocht naar de waarheden in Gods Woord. En als u de juiste ‘richting-aanwijzers’ volgt hoeft u niet eens te speuren, maar zal het een duidelijk verlicht pad blijken te zijn.

[Ik vraag u om] Lukas 12:42 [te] lezen. Als we Markus 13 lezen gaat het over de koningen der aarde die (zullen gaan) strijden tegen het Lam en de uitverkorenen en getrouwen het geslacht betreft de gezalfden. Door Petrus alsvolgt heel mooi omschreven: Maar gij zijt „een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk tot een speciaal bezit, opdat gij alom de voortreffelijkheden zoudt bekendmaken” van degene die U uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht.

Wie zijn de uitverkorenen of gezalfden? Het verbond kwam tot bestaan toen met Pinksteren 33 G.T. Gods geest werd uitgestort. Daarna gingen alle met de Geest gezalfde christenen deel uitmaken van de natie die nu de door de Meester, Jezus Christus, aangestelde slaafklasse is. Elk lid van die natie had de opdracht oa maar voornamelijk het goede nieuws te prediken en discipelen te maken en hen geestelijk te blijven voeden en opbouwen (Matth. 28:19, 20).

Het geslacht van gezalfden heeft nog steeds levende deelhebbers op aarde totdat Jehovah God hen verzegeld en dan opneemt in de Hemel. Het geslacht van gezalfden is dan voorbijgegaan, en daarna gaan al de voorzegde profetiën o.a. in Markus 13 plaatsvinden. (Ef 1:5). Hoewel zij vanaf het tijdstip dat zij door Gods geest zijn verwekt, als Gods kinderen of zonen worden erkend (1 Joh. 3:1; Joh. 1:12, 13), hangt de volledige verwezenlijking van het voorrecht om geestenzonen van God te zijn, van hun getrouwheid tot in de dood af (Rom. 8:17; Openb. 21:7). Paulus zegt daarom over hen dat zij „vurig wachten op de aanneming als zonen, het verlost worden van ons lichaam door losprijs.”

wilm Edelbroek

Geachte hr. Dirk van Ogten,

Mag ik u aanraden de twee boeken van André F. Troost t.w. Engel naast God en Dat Koninkrijk van U! Echt deze gelovige broeder gaat gelovig en goed in op deze teksten. Gaarne wil ik u daar verder mee helpen!

wilm Edelbroek

Geachte Hr. Dirk van Ogten,

U haalt o.a. aan: “Er zijn sommigen van die hier staan, die den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen hebben zullen zien komen in Zijn koninkrijk.”

Het is nog maar de vraag of het daarvoor verbonden moet zijn aan wat daarvoor gezegd en bedoeld is t.w.: “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.”

Mogelijk staat dat [er] los van. Er zijn sommigen die hier staan.

“Het kan zijn dat die sommigen slaat op (…)”

Mat. 17:2 en Mar. 9:2. Daar staat toch duidelijk dat zij, Petrus, Johannes en Jakobus wel degelijk hebben ervaren dat Jezus Christus hun het Koninkrijk van Jezus Christus heeft laten ervaren! Het lijkt mij dat hier aan aanwezigen duidelijk al het belangrijke van het Koninkrijk van Jezus Christus getoond werd!

Dirk van Ogten

Geachte Hr. wilm Edelbroek,

Hartelijk dank voor uw reacties. Met “het is nog maar de vraag” en “het kan zijn” [daar] kan ik echter niet veel mee. Deo Volente gaf in bovenstaande video m.i. een juiste en heldere verklaring van Markus 13:32 en ik hoop die ook te krijgen van de door mij genoemde bijbelteksten. Overigens is het niet mijn bedoeling om hier een discussie over te gaan voeren.

wilm Edelbroek

Jammer, dat u daar niet veel mee kunt. Helaas houden velen vast aan wat kerken leren en dat niet nauwkeurig onderzoeken. Ook ik wil geen nadelige discussies voeren, maar het een en ander nog eens nauwkeurig onderzoeken of het wel waar is, lijkt mij verstandig! Verder is vrede in en van Jezus Christus het belangrijkst.

Ik bedoel [met het bovenstaande] te zeggen, dat het wel een gesprek betreft maar dat die uit 2 gedeelten bestaat. Althans het gedeelte:
““Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.”

Dat Jezus bedoelde als in de eindtijd!

En het gedeelte: “Er zijn sommigen van die hier staan, die den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen hebben zullen zien komen in Zijn koninkrijk.”

En dan verwijs ik naar teksten als: Mat. 17:2 en Marcus. 9:2. Daar staat toch duidelijk dat zij, Petrus, Johannes en Jakobus wel degelijk hebben ervaren dat Jezus Christus hun het Koninkrijk van Jezus Christus heeft laten ervaren! Het lijkt mij dat hier aan aanwezigen duidelijk al het belangrijke van het Koninkrijk van Jezus Christus getoond werd!

wilm Edelbroek

Ronald,

Ik ken die leer! Die leer van Jehova’s getuigen dat leert dat er slechts 144.000 gezalfden een hemelse roeping hebben. De anderen -gelovigen- een aardse roeping! [Als u deze leer bestudeert], (…) dan zal blijken waarom de stam Dan niet genoemd wordt in de lijst van de 144.000. [Als u dan] Gen. 49:17 e.v. [bestudeert], dan zal blijken waarom de stam Dan niet genoemd wordt. (…) Het genootschap [geeft verkeerd weer] waarom de stam Dan niet genoemd is en [hoe] zij tot de leer van de 144.000 gezalfden gekomen is. [Als we] alle woorden in de Concordantie eens nagaan in de Bijbel, [komen we tot de] ontdekk[ing] dat de Bijbel het woord “geslacht” niet altijd aan leeftijden koppelt.

J. Janssen

Geachte Dirk van Ogten,

Er zijn al enkele reacties op uw vraag geweest, ik wil ook proberen een poging te doen. Allereerst uw vergelijking van Marc. 13 met Matt. 17. Dit is mijns inziens niet correct. In dit geval wijs ik u er graag op om de vergelijking te maken van Matt. 17 : 28 met Marc. 9 :1 en Matt 24 met Marc. 13.

De volgende zaak is wat Jezus bedoeld met de woorden in Matt 17:28 en Marc 9:1. In dit geval verwijs ik u naar kantekening 32 (SV) De hier genoemde zaken hebben de meeste van de discipelen meegemaakt al zijn de kantekenaars voorzichtig om het specifiek te benoemen.

Ten slotte Marc 13. We lezen in dit hoofdstuk enkele oordelen die zouden komen en de tekenen waarmee dat gepaard gaat. We lezen over tekenen van het einde van de wereld (vers 1 t/m 13) die we eigenlijk na Jezus’s hemelvaart voortdurend tegenkomen in de geschiedenis, en in deze tijd ook zeer veel om ons heen zien! Daarna lezen we van een grote verdrukking (vers 14 t/m20) waarmee veelal verstaan wordt de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Daarna lezen we hoe Jezus spreekt over Zijn wederkomst en de tekenen die er aan vooraf gaan (ver 21 t/m 27). Uiteindelijk gaat Jezus spreken over wanneer deze dingen zullen gaan gebeuren, en maakt daarbij onderscheid tussen de verwoesting en de wederkomt, dit zien we aan het onderscheidmakend woordje “maar” in vers 32. Van de verwoesting zegt Jezus dat dit geslacht niet zal voorbij gaan, totdat al deze dingen geschied zijn. Dit is ook zo want de meeste van dat geslacht hebben die verwoesting ook meegemaakt. Van de wederkomst spreekt Jezus vervolgens “maar van die dag en die ure weet niemand enz.” Hij sluit vervolgens af met ons op te wekken tot waakzaamheid. En dat is ook nu niet overbodig gezegd denk ik, als we op de ons voorgestelde tekenen letten.

Hetty Dolman

@Wim Edelbroek,

“En het gedeelte: “Er zijn sommigen van die hier staan, die den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen hebben zullen zien komen in Zijn koninkrijk.” en “En dan verwijs ik naar teksten als: Mat. 17:2 en Marcus. 9:2. Daar staat toch duidelijk dat zij, Petrus, Johannes en Jakobus wel degelijk hebben ervaren dat Jezus Christus hun het Koninkrijk van Jezus Christus heeft laten ervaren!”

Persoonlijk vindt ik het belangrijk om teksten vooral in de context te plaatsen. Uw uitleg voldoet niet wanneer men de tekst in de context leest.

Matt 16: “Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, zal Hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezige zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon hebben meegemaakt.”

De komst van de Mensenzoon, waarbij iedereen wordt beloond naar zijn daden heeft m.i. nog niet plaatsgevonden. Zie in dit verband ook de komst van de Mensenzoon in Matt 25 vanaf vers 31: “Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van Hem zeggen: “Jullie zijn door de Vader gezegend, kom en deel mee aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is”

In deze teksten kunnen we zien dat de “komst van de Mensenzoon” niet iets te maken heeft met de verheerlijking op de berg. Dat zou ook vreemd zijn omdat de verheerlijking op de berg een kleine week later was. Dat is hetzelfde wanneer uw vaste voorganger zou zeggen dat er “sommige” kerkgangers niet zullen sterven voordat het weer zondag is.

wilm Edelbroek

U dient te weten dat het geen vaststaande uitleg was, maar een vraag! Ook uw uitleg blijft [voor mij] onduidelijk.

Wout

Jezus wordt geboren uit de maagd Maria, die een mens was. Maar bevrucht door de Heilige Geest die God is. Is het dan zelfs menselijk bekeken dat Jezus een “mengeling” (eerbiedige bedoeld) is van zowel mens als God? Dus dat Hij een menselijke natuur heeft, maar ook een Goddelijke natuur heeft.

Verder lezen we in Johannes 1 het volgende:
1 In den beginne was1 het Woord, en2 het Woord was bij God,3 en het Woord was God.4
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en5 zonder Hetzelve6 is geen ding gemaakt,7 dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was8 het Leven, en9 het Leven was10 het Licht der mensen.11
5 En het Licht12 schijnt13 in de duisternis,14 en de duisternis heeft15 hetzelve niet begrepen.
6 Er was een mens van God gezonden,16 wiens naam was Johannes.17
7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te18 getuigen, opdat zij allen door hem geloven19 zouden.
8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht20 een iegelijk mens,21 komende in22 de wereld.
10 Hij was in de wereld, en23 de wereld is door Hem gemaakt; en24 de wereld heeft Hem25 niet gekend.
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en26 de Zijnen hebben27 Hem niet aangenomen.28
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven29 kinderen Gods30 te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 Welke niet uit den bloede, noch31 uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren32 zijn.
14 En het Woord is vlees33 geworden, en34 heeft onder ons gewoond (en35 wij hebben Zijn heerlijkheid36 aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen37 van den Vader), vol van genade38 en waarheid.
15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt,39 is voor mij geworden,40 want Hij was eer dan ik.

Dit bevestigt dat Jezus als God in het vlees gekomen is.

Geef een antwoord