Zijn de aanwijzingen voor evolutie overweldigend? Maar dat is de kracht van de klassiek-gereformeerde Bijbeluitleg ook. In een respectvol getoonzet artikel (ND 28 november) pleit dr. G. van den Brink voor theïstisch evolutionisme. Het respect was helaas even ver te zoeken toen Van den Brink zei dat geen mens zich meer letterlijk voorstelt dat God de mens boetseerde (maakte van ‘klei’). Ik heb de euvele moed me dat wel letterlijk voor te stellen. Dan moet je wel goed lezen wat er staat. Het Hebreeuws gebruikt een zorgvuldig woord; vertaal het met ‘beeldhouwen’. God nam ‘stof’ (materie) van deze aarde en vormde dat, scheppend als een beeldhouwer, om tot een mens.

Op het punt van goed lezen wat er staat heb ik vier vragen aan Van den Brink:

Menselijk brein

1. Van den Brink heeft wel erg veel respect voor de (natuur)wetenschap. Ik mis het besef dat ook deze wetenschap interpretatie is. Wij theologen interpreteren de Bijbelgegevens. Evenzo interpreteert ‘de wetenschap’ de feiten die zij tegenkomt. Menselijk brein interpreteert waarheden (Bijbelse of waargenomen in de werkelijkheid). Waarom staat wetenschappelijke interpretatie zo vast dat theologische daarvoor moet wijken? Theologen zijn in hun interpretatie niet onfeilbaar, andere wetenschappers net zomin. Daarom staat de klassieke uitleg van Genesis 1-3 even vast als de interpretatie van wetenschappelijke gegevens. Beide zijn feilbaar. Bij Van den Brink prevaleert de (natuur)wetenschap.

Charles_Darwin_Nat._Mus.pixabay

“Natuurwetenschap overweldigt Van den Brink. Dat kan gebeuren. Maar breng dat niet als onomstotelijke waarheid.”

Waarom? Die aanwijzingen zijn ‘overweldigend’. De klassiek-gereformeerde niet? Dat is een subjectieve ervaring. De natuurwetenschap overweldigt Van den Brink. Dat kan gebeuren. Maar breng dat niet als onomstotelijke waarheid.

2.Met het huwelijk van Kaïn is Van den Brink snel klaar. Dat pleit voor het bestaan van preadamitische mensachtigen. Maar het staat toch nergens vast dat Kaïn en Abel de enige kinderen waren van Adam en Eva op dat moment en Seth nummer drie wordt? Waarom moet het huwelijk en de dreiging van Kaïn opgelost worden met mensachtigen die er geweest moeten zijn? Waarom waren Kaïn en Abel niet het 100e en 150e kind van Adam en Eva? Vervelend overigens om dan het woord incest te gebruiken. Dat zet een foute toon. Adam en Eva waren nog volmaakt geschapen. Daarom was huwen binnen de familie, het gezin, nog niet zo problematisch als het nu is.

3. Is het een probleem voor je godsbeeld dat de schepping zucht onder de zonde van de mens? Je kunt wel dicteren dat het niet in de Bijbel staat, maar in Romeinen 8 staat het toch?

Geen duisternis

4. De schepping was tof, geeft Van den Brink aan. Terecht stelt hij dat dit niet ‘volmaakt’ betekent. Volmaakt is de schepping pas na de jongste dag. Tof betekent evenwel niet beantwoordend aan haar doel, maar beantwoordend aan zijn doel: aan Gods doel. God is goed, licht, zonder duisternis. Jakobus wordt woedend als we God iets van het kwade in de schoenen schuiven (Jakobus 1). Ik vrees dat Van den Brink die woede moet duchten als hij beweert dat het kwade (lijden en de strijd om het bestaan, roven en doden) door God geschapen is (al moet je ‘scheppen’ dan weer tussen hoge komma’s zetten). Laten we voor Gods Naam opkomen en die zuiver houden. Als God iets maakt, beantwoordt het aan zijn doel, dus is het goed, zonder kwaad, lijden, strijd.

Van den Brink lanceerde een stellig verhaal. Ik hoop aangetoond te hebben dat er nog veel vragen te stellen zijn en de klassiek-gereformeerde Bijbeluitleg nog steeds heel goed te verdedigen is.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Voorberg, P.L., 2015, Klassieke uitleg Genesis staat nog steeds overeind, Nederlands Dagblad 72 (19092): 12.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. P.L. Voorberg is predikant in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Emmeloord-Zuid.

2 Comments

Eddy

Wetenschap bestaat bij de gratie van de constanten van het externe universum en alles wat daarin is. Als deze bijvoorbeeld geen wiskundige structuur had gehad, had de wetenschap geen handvaten om mee te kunnen werken. De wetenschap heeft geen intrinsiek framework waar zij zich op baseren kan. De Bijbel is ‘door God geademd’, geopenbaard, en onze menselijke geest kan door het Woord met Gods Geest daarin in contact komen, vervolgens kan het brein het geopenbaarde in de intuïtie van de menselijke geest ‘vertalen’ en ‘begrijpen’.

Klaas Hoekstra

Geloof is altijd begrenst en daardoor beschermd.
Wat God schiep is goed maar, tussen Genesis een vers 1 en vers 2 zit een ruimte van een tijdloze tijd, “De aarde nu was woest en ledig”. Een chaos?? Strijd en afval van de satan?? Totdat dat het bevel: “En God zei: laat er Licht zijn!”. Goddelijk licht. De eerste dag. Tijd hoort bij het geschapene. De Eeuwige staat boven de tijd. Als het begin wordt losgelaten komt Openbaring 21 vers 23 te zweven. ”En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar licht”. Als ons verstandelijk onvermogen wordt weggenomen en wij Hem mogen zien!
Het woord: ‘scheppen’ komt voor in het begin en op de zesde dag om de mens te schapen.
Daartussen; en God zei. Op Zijn Woord: “En God maakte.’. Zoals in Johannes 1 vers 1: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.“ Het levende Woord. Als het begin wordt loslaten komt er een open eind. Kan Johannes 1 vers 1 ook niet! Kan Openbaring 20 niet: “De satan gebonden”. Menselijk geloof is altijd begrenst. Adam en Eva kwamen niet als baby’s in de wereld maar in een afgebakende, beschermde (lust)Hof, de Hof van Eden met de boom des levens. Als we zelf de norm worden van goed en kwaad! wat dat betekend weten we van de geschiedenis en wat vandaag aan de orde IS! “Daarop zond de HEERE God hen weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was”. Gen. 3 : 23, 24. Weggezonden, de wereld in. Om dan het geloof te behouden is alleen mogelijk als God ons opzoekt, vasthoudt! ‘Blijf in Mij, Ik in u..’ Israël kreeg een begrenst land in deze wereld. “ In het land dat de HEERE, uw God, u geeft”. Exodus 20
Het Levende Woord, Jezus zei na Zijn verzoeking in de woestijn: “Er staat geschreven“. Als wij in onze wijsheid het Woord loslaten en spreken over iets waar geen woorden voor zijn maar dat een beleving is, door Zijn Geest die met onze geest getuigd dat wij Gods kind zijn.

Geef een antwoord