Om de huidige klimaatveranderingen te begrijpen, moeten we ook weten hoe het klimaat zich in het verleden heeft gedragen, stelt ir. Wim Eradus.

De klimaatconferentie die volgende week in Parijs wordt gehouden, krijgt steeds meer aandacht in de media. Het publiek wordt voorgehouden dat de opwarming van de aarde de grootste crisis is in de geschiedenis van de beschaving. We hebben de „laatste kans om de planeet Aarde te behoeden voor een klimaatcatastrofe.” Tenminste als je de berichten erover mag geloven.

wolken_regen_donker.pixabay

Daar werd veertig jaar geleden anders over gedacht. Toen waren het alarmerende berichten over een nieuwe ijstijd die de voorpagina’s haalden van kranten en tijdschriften als Newsweek en Time. Science News toonde een plaatje van New York dat overstroomd werd door een oprukkende gletsjer. De gevolgen ervan zouden catastrofaal zijn voor de menselijke beschaving. Ook werden er ernstige droogtes voorspeld.

Dr. Holdren, de huidige wetenschapsadviseur van Obama, beweerde in 1975 zelfs dat er „zo veel ijs is opgehoopt in Antarctica, door een extreme koude, veroorzaakt door onze activiteiten, dat dit ijs voorover zal kunnen vallen in de oceaan. Daardoor zal de grootste vloedgolf in de geschiedenis worden veroorzaakt die de menselijke beschaving in de kustgebieden zal wegvagen.”

Ook in het begin van de vorige eeuw werd een alarmerende afkoeling gesignaleerd. In 1912 meldde de Los Angeles Times dat er nieuwe ijstijd aankwam. „Het menselijk ras zal tegen koude moeten vechten voor zijn bestaan.” En in 1923 verklaarde de Chicago Tribune op de voorpagina: „Wetenschappers zeggen dat ijstijd Canada zal wegvagen, samen met grote delen van Azië en Europa.” Spoedig daarna bleek de aarde echter weer te gaan opwarmen. Een hele opluchting. Maar nee, al in 1922 berichtte het US Weather Bureau: „De Noordelijke IJszee warmt op, ijsbergen worden steeds schaarser en op sommige plaatsen vinden zeehonden de temperatuur te hoog. Op alle punten worden hier veranderingen waargenomen in de klimatologische omstandigheden die tot nu toe ongehoord zijn. Expedities rapporteren dat veel bekende gletsjers volledig zijn verdwenen.” Deze opwarmingsfase in de periode 1910-1945 gaf een gemiddelde stijging van de temperatuur van 0,0163 °C per jaar. Dit was –let wel– in een tijd dat er nog maar nauwelijks sprake was van een CO2-toename. Daarna daalde de temperatuur tot 1975 om vervolgens opnieuw met 0,0166 °C per jaar omhoog te gaan. Deze laatste stijging liep wel parallel met de sterk toenemende mondiale CO2-uitstoot.

In de afgelopen eeuw is de temperatuur per saldo ongeveer 0,8 °C toegenomen. Dat is niet bepaald alarmerend. Klimaatmodellen laten echter zien dat de temperatuur de komende decennia veel sterker zal stijgen. Vandaar de angst dat het nu vijf voor twaalf is. Dreigend onheil zou moeten worden afgewend. De werkelijke temperatuurontwikkeling trekt zich echter niets van computeruitkomsten aan. Al van het begin van deze eeuw is er eerder een geringe afname dan een toename van de temperatuur te constateren. Beweerde klimaatwetenschapper Mojib Latif vijftien jaar geleden nog dat op onze breedtegraad geen strenge winters met veel sneeuw meer voor zouden komen, in 2009 kwam hij tot de conclusie dat van opwarming van de aarde voorlopig geen sprake meer is. Hij voorzag zelfs een periode van ”global cooling”. „Maar dit is slechts een pauze in de opwarming, daarna gaat de opwarming weer door.”

Hendrick_Avercamp_-_Winterlandschap_met_ijsvermaak.wikipedia

Meerdere wetenschappers, met name astrofysici en geologen en paleo-ecologen, voorzien het opnieuw optreden van een al dan niet kleine ijstijd. Ook dr. Don Easterbrook, hoogleraar aan de Western Washington University, waarschuwt uitdrukkelijk voor een komende globale afkoeling die volgens hem veel ernstigere gevolgen heeft dan een opwarming: „Door extreme koude kunnen twee keer zo veel slachtoffers vallen dan door extreme warmte. Daar komen mislukte oogsten bij die de mondiale voedselproductie ernstig in gevaar kunnen brengen.” Dr. Easterbrook benadrukt terecht dat het verleden sleutel is tot de toekomst: „Om de huidige klimaatveranderingen te begrijpen, moeten we weten hoe het klimaat zich in het verleden heeft gedragen. Om te zien waar we heen gaan, dienen we te onderzoeken waar we vandaan komen.” Easterbrook onderzocht de fluctuaties in het klimaat en vond opmerkelijk consistente patronen over decaden, eeuwen en millennia. Zo was het 1000 jaar geleden waarschijnlijk warmer dan nu. De Vikingen bedreven landbouw en veeteelt in Groenland en in Schotland werd wijn verbouwd.

Op dit zogenaamde middeleeuwse optimum volgde de kleine ijstijd tot 1850. Een lange periode van bittere koude, met mislukte oogsten en hongersnoden. Daarna steeg temperatuur weer, weliswaar met de nodige ups en downs, en werd het klimaat opnieuw aangenamer. Het klimaat is een uiterst complex gebeuren met een groot aantal variabelen, waaronder de CO2-concentratie. Het is nooit in een stabiel evenwicht. Voortdurend zijn er pieken en dalen. Klimaatverandering is eigen aan zichzelf. De mens heeft daar maar beperkte invloed op. Het is een hoogmoedige gedachte dat wij mensen met een soort thermostaatknop de wereldtemperatuur zouden kunnen regelen. Weten van een Schepper Die het ritme van de dagen en van de seizoenen heeft gemaakt, bewaart voor excessieve angst voor klimaatverandering.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Eradus, W., 2015, Klimaatverandering van alle tijden, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 45 (203): 14-15.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Om de huidige klimaatveranderingen te begrijpen, moeten we ook weten hoe het klimaat zich in het verleden heeft gedragen, stelt ir. Wim Eradus.

De klimaatconferentie die volgende week in Parijs wordt gehouden, krijgt steeds meer aandacht in de media. Het publiek wordt voorgehouden dat de opwarming van de aarde de grootste crisis is in de geschiedenis van de beschaving.

...
Read more

20 Comments

Stef Heerema

Een mooi artikel van Ir Wim Eradus. Heel goed om eens te spiegelen op de vele tegengestelde boodschappen van ‘klimaat wetenschappers’. Deze wetenschappers geloven niet dat God zo’n 4500 jaar geleden een watervloed over de aarde heeft gestuurd. Zonder kennis van het recente verleden, denken ze wel kennis te hebben van de nabije toekomst. Terecht dat in dit artikel gewezen wordt op het kennen van de Schepper. Denk bijvoorbeeld aan Genesis 9: “Ik beloof u en uw kinderen en alle dieren, die bij u in het schip waren -de vogels, het vee en de wilde dieren- plechtig dat Ik de aarde nooit meer zal verwoesten met een grote watervloed. Als teken van dat verbond tussen Mij en alle levende wezens die na u op aarde zullen wonen, plaats Ik de regenboog in de wolken.”

Peter

“Weten van een Schepper Die het ritme van de dagen en van de seizoenen heeft gemaakt, bewaart voor excessieve angst voor klimaatverandering.” ‘Weten van een Schepper’ mag bewaren voor excessieve angst, maar bewaart het ook voor voor ongegronde zorgeloosheid?

Zie voor voorlichting: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/inhoud/gevolgen-klimaatverandering met als animatie: https://www.youtube.com/watch?v=z5qYDfRJTxw&feature=youtu.be

Klimaatverandering betekent smelten van poolijs en een hogere zeespiegel. Zeespiegelstijging betekent dat Nederland ophoudt te bestaan: https://www.youtube.com/watch?v=1dHSiE-zd18 en https://www.youtube.com/watch?v=skMO4GN1rns

peter b

Wat is er zo erg aan een graadje aardopwarming? De doemscenarios die ons worden geschetst gaan niet verder dan speculatie. Sterker nog, toen de aardtemperatuur in de vierde eeuw voor Chr. en later in de latere Middeleeuwen tijdelijk een graadje daalde, ging dat gepaard met grote hongersnoden. De grote volkverhuizing werd er door veroorzaakt (de Gothen moesten uit Scandinavie vertrekken) en in de Middeleeuwen waren de Vikingers genoodzaakt Groenland te verlaten. Een graadje warmer is juist goed voor plantengroei en samen met meer CO2 (dat overigens uit de oceanen vrijkomt als het water opwarmt) geeft dat grotere oogsten. Laat je niet gek maken door de klimaatallarmisten, want ze [geven] de geschiedenis en de science [onjuist weer], en ze hebben oorzaak en gevolg verkeerd om.

Wist u overigens dat er verschillende tempertuursafhankelijke transposons zijn die vele soorten direct laten adapteren aan een opwarmenden aarde? Bij planten is dit bewezen. Het transposon heet “Onsen”. Nu nog aantonen dat dieren ook over zulke T-afhankelijk transposons beschikken. Denk u echt dat de Schepper een statische automaton schiep, die zich nergens kan aanpassen en meteen uitsterft als de aarde een graadje warmer wordt? Alle genetica om te varieren, adapteren en soorten voort te brengen plaatste Hij in het genoom.

Peter

“Laat je niet gek maken door de klimaatallarmisten, want ze [geven] de geschiedenis en de science [onjuist weer], en ze hebben oorzaak en gevolg verkeerd om.”

Laat je niet gek maken door klimaatopwarmingontkenners, want die geven de wetenschap en de geschiedenis onjuist weer.

Hetty Dolman

Ik hoorde gisteren nog dat men ook in Londen al met mondkapjes rondfietst vanwege de slechte kwaliteit van de lucht. In Engeland vorig jaar zijn er 40.000 Britten voortijdig overleden vanwege de slechte luchtkwaliteit. Wat voor wereld willen we doorgeven aan de kinders? Volgens Genesis 1 vers 26 heeft de mens de heerschappij over de hele aarde. Dat geeft verantwoordelijkheid. En natuurlijk mag je een klimaat scepticus zijn, en natuurlijk is klimaatverandering van alle tijden. Maar ja, als je kunt voorkomen dat de temperatuur op aarde niet verder stijgt, red je wel veel levens.

@Stef;
“Ik beloof u en uw kinderen en alle dieren, die bij u in het schip waren -de vogels, het vee en de wilde dieren- plechtig dat Ik de aarde nooit meer zal verwoesten met een grote watervloed.”

De noodzaak van een stormvloedkering na de overstroming in 1953 bewijst dat we als mensen soms iets moeten doen tegen het zee geweld. Vandaar dat wetenschappers zich buigen over de vraag hoe we de mensheid bescherming kunnen bieden tegen een zeespiegelstijging. Anticiperen op een, wat onzekere toekomst kan geen kwaad, lijkt mij. En het milieu verbeteren, de luchtkwaliteit enzovoorts lijk me ook alleen maar heel goed. Of moeten onze kinderen straks alleen met mondkapjes naar buiten?

Nathan van Ree

Beste Hetty,

Vergis ik me nu, of neem je [hier] een stukje Genesis serieus?: “Volgens Genesis 1 vers 26 heeft de mens de heerschappij over de hele aarde. Dat geeft verantwoordelijkheid.” Als Darwinisme juist was, heeft de mens evenveel rechten als elk ander organisme, toch? We zijn er dan tenslotte slechts vanwege een toevallige chromosoomfusie: een foutje.

peter b

“Ik hoorde gisteren nog dat men ook in Londen al met mondkapjes rondfietst vanwege de slechte kwaliteit van de lucht. In Engeland vorig jaar zijn er 40.000 Britten voortijdig overleden vanwege de slechte luchtkwaliteit.”

[Ben je de] doelpalen aan het verzetten, Hettie? Het ging over aardopwarming, niet over aardvervuiling. De klimaatwetenschappers hebben bedacht dat CO2 een broeikasgas is, terwijl het dat niet is. Nu de data tonen dat er geen verband bestaat tussen CO2 gehalte in de atmosfeer en temperatuur, komen ze met methaan als de boosdoener. Dat is wel een gas met een meetbaar broeikaseffect, Maar haalt het niet bij H2O (water). Ja, beste mensen, water is het sterkste broeikasgas. De temperatuur van de aarde wordt door de zon en door water bepaald.

John

Heb je het artikel gelezen Hetty? De wetenschapper stelt dat een graadje meer veel minder desastreus is dan een graadje minder! De temperatuur schommelt al zo lang wij terug kunnen kijken. Het is nog steeds niet duidelijk of de mens überhaupt wel enige invloed heeft. Er schijnt bij één vulkaanuitbarsting veel meer CO2 vrij te komen dan wij ooit hebben geproduceerd. En dan denkt de mens dat hij invloed heeft?

En als je toch naar de Bijbel verwijst, waarom dan niet naar de profetieën over klimatologische rampen die de eindtijd zullen kenmerken? Dan besef je ook dat wij ons heel erg druk kunnen maken, meer geld uitgeven voor een groener milieu dan het helpen van onze verhongerende naaste, maar dat die rampen er uiteindelijk toch gaan komen.

Peter, de rijksoverheid heeft er alle belang bij om de klimaathoax in stand te houden. Reken maar eens uit hoeveel geld er verdiend wordt met alle bedrijfstakken die zich inmiddels op dit onderwerp hebben gestort. Er wordt een compleet nieuwe infrastructuur aangelegd voor elektrisch rijden, zonnepanelen gaan als warme broodjes over de toonbank, alle huizen moeten een energielabel, er wordt geïnvesteerd in windmolens, nieuwe technieken, etc, etc. Stel je voor dat dat weg zou vallen. Hoeveel werklozen zouden we dan volgende week extra hebben? Ze hebben een complete klimaateconomie gecreëerd, en de gevolgen van het wegvallen daarvan zijn nu desastreus.

Dus de overheid zie ik absoluut niet als een betrouwbare bron voor wetenschappelijke informatie, integendeel! Maar de berekening van de nadelen kun je amper ergens vinden. Zoek maar eens hoeveel CO2 de bouw van een nieuwe auto oplevert. Als je het sommetje consequent doorvoert kom je waarschijnlijk tot de conclusie dat het voor het milieu veel beter zou zijn om met een oude diesel nog maar door te rijden omdat je de productie van een nieuwe auto nooit terug gaat ‘verdienen’ door zijn iets lagere uitstoot.

Hetty Dolman

Hoi Nathan,
“Vergis ik me nu, (…) chromosoomfusie: een foutje.”

Ik neem vrijwel elke bijbeltekst serieus, met name omdat uit de Bijbel wijze lessen zijn te leren. Dat wil niet zeggen dat elke tekst letterlijk opgevat moet worden. Een wijze les is dat wij als mens wijs genoeg zouden moeten zijn om voor de aarde te zorgen.

Een ‘foutje’ kan dus zorgen voor een totaal niet toevallige evolutie. Ik krijg soms het idee dat creationisten [de werking van] evolutie [onjuist weergeven]. En we hebben inderdaad ook de zorg voor alle dieren, die inderdaad ook door God zijn geschapen het recht hebben om te overleven terwijl mensen erop uit zijn om ze uit te roeien.

peter b

Wat bedoel je met evolutie, Hetty? Geef eerst een definitie. Als je bedoelt universele gemeenschappelijke afstamming en een informatie toename door selectie van genetische ruis, dan moet ik je toch echt teleurstellen: het is reeds vele malen weerlegd door de data. Daarmee is overigens ook de hedendaagse atheïstische versie van de evolutieleer, die men de kinderen in de scholen aanleert en in de kranten propageert, weerlegd.

BK

Mensen laten zich gek maken door media zonder daar vraagtekens bij te zetten en ook maar een klein beetje onderzoek te doen. Een mooi voorbeeld daar van viel mij afgelopen maanden op. Ik las namelijk ergens dat de CO2 waarde met 6% gestegen was.

Stel: je krijgt een loonsverhoging van 6%. Daar zouden de meesten erg blij mee zijn. En terecht. 6% van bv 3000 euro is 180 euro extra per maand.
Maar als je maar 500 euro verdiend, dan krijg je ‘maar’ 30 euro extra. En van 530 euro kom je nog steeds niet ronde. Stel dat je maar 10 euro per maand verdiend, dan krijg je er 60 cent bij. Stel dat je nog minder verdiend. Dan heeft dat eigenlijk geen invloed meer.

Als je dan bedenkt dat 0,03% van de lucht bestaat uit CO2 en hier doe je dan 6% bij dan kom je uit op 0,0318%. Men neemt voor berekeningen aan dat 1% van lucht bestaat uit waterdamp. Dit broeikasgas is al 30x meer aanwezig dan CO2. Waarom steken we zoveel ‘energie’ in dit zeldzame stofje?

Hetty Dolman

@Peter B,
“[Ben je de] doelpalen aan het verzetten, Hetty? Het ging over aardopwarming, niet over aardvervuiling.”

Luchtvervuiling en klimaatverandering zijn aan elkaar verbonden. [Zie:]
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/K/Klimaatverandering/Klimaat_en_luchtverontreiniging

“Dat is wel een gas met een meetbaar broeikaseffect, Maar haalt het niet bij H2O (water). Ja, beste mensen, water is het sterkste broeikasgas. De temperatuur van de aarde wordt door de zon en door water bepaald.”

Over dit onderwerp heeft Wikipedia een interessante pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikasgas

peter b

Zie ook de volgorde van de broeikasgassen op de wiki: water, CO2, methaan en NO2.

In werkelijkheid staat er in de referentie:
“Carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O), in decreasing order, are the most dominant long-lived greenhouse gases (LLGHG) contributing to climate forcing.”

Waterdamp wordt hier helemaal weggegelaten, maar is in werkelijkheid het allersterkste broeikasgas. Wat doet de tuinder om de warmte in de kas te verhogen? Waterdampspanning verhogen. Wat doet de airco om de temperatuur te verlagen? Waterdamp afvoeren. De volgorde van sterk naar zwak broeikasgas is aldus: waterdamp, NO2, Methaan, CO2. Van alle broekasgassen in de atmosfeer staat CO2 ergens helemaal onderaan. We worden dus genept [door] het CO2 verhaal.

peter b

Het RIVM van Hettys link: “Door klimaatverandering kan de luchtkwaliteit verslechteren. Zo zal er bij meer zon meer ozonsmog in de lucht worden gevormd en zullen bomen meer vluchtige koolwaterstoffen uitstoten die eveneens bijdragen aan ozonvorming en de vorming van stofdeeltjes.”

Ozon en CO2 worden door de regering van NL neergezet als gevaarlijk en vervuilend? Bomen worden gepresenteerd als Ozon-bevorderend? En stofdeeltje? We moeten de bomen kappen? Dit is fake science. Ozon en CO2 zijn juist onmisbaar voor leven op aarde. Ozon (O3) beschermt het leven tegen hoog energetische straling van de zon. Je herinnert je vast nog wel de commotie rondom het Ozon gat, wat was dat erg destijds. En zonder CO2 is er geen plantenleven mogelijk en überhaupt geen dierlijk leven. Liever iets meer CO2 in de lucht dan te weinig, dus.

Dat Ozon sneller vormt door katalyse van verbrandingsproduction (o.a. diesel) is het echte probleem en niet die paar vluchtige moleculen die planten en bomen afgeven. Ozonsmog treedt juist op in grote plantenloze vlakten met veel vuile verbranding (industrie en verkeer), zoals in steden. Ze moeten dus de echte chemische man-made vervuiling aanpakken. De (petro)chemische Industrie (allle onnatuurlijke troep die men heeft geproduceerd) en de auto- en vlieg industrie (benzine, diesel, kerosine zijn de grote boosdoeners). Maar dat gaat niet gebeuren want daarmee is te veel geld gemoeid. En ze moeten de steden groener maken en kleiner. Gaat ook niet gebeuren, want het kapitaal regeert.

Heimdall, [ik] heb je links even gevolgd. Dat is [een] warboel van informatie, meningen en opinies. Kun je in eigen woorden weergeven welke beweringen er wetenschappelijke worden weerlegd en welke wetenschappelijke tegenargumenten er worden gegeven? Ook graag met referenties uit de wetenschappelijke literatuur.

Maikel

[Bijzonder] om creationisten te horen zeggen dat klimaatverandering ‘van alle tijden’ is, terwijl de aangehaalde wetenschappers en wrs. de meeste deelnemers aan de conferentie een heel andere mening hebben over de leeftijd van de aarde. En dus ook wanneer de vorige ijstijd heeft plaatsgevonden, hoe het klimaat over lange periode veranderd. (…)

[Beste Maikel, we zien je laatste zin in strijd met ons moderatiebeleid en hebben deze daarom verwijderd. Wanneer je deze anders formuleert dan kunnen we die vernieuwde zin plaatsen.]

Peter

Misschien zou het een goed idee zijn als WEET, Logos en het Reformatorisch Dagblad een verslaggever naar Spitsbergen afvaardigden:
http://nos.nl/artikel/2170802-in-longyearbyen-is-de-opwarming-overal.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/28/het-klimaat-staat-er-nog-slechter-voor-dan-u-denkt-8467016-a1556472

[Gaan] creationisme en klimaatontkenning samen? (…) [Dan] kun je aan de gang blijven. Misschien draagt roken ook wel helemaal niet bij aan longkanker. Misschien helpt vaccinatie niet om een mazelen epidemie te voorkoment. Misschien zijn de pokken helemaal niet uitgeroeid.

peter b

[Je hebt] geen nuances aangebracht, Peter. De man made global warming CO2 verhaal is een onwetenschappelijke hype, die niet door de echte meetgegevens wordt ondersteund. Dat er een klimaat verandering aan de gang is is een feit. Roken en kanker is bewezen door experimenten. CO2 en global warming niet. Als je je realiseert dat warmer water minder gassen kan oplossen dan koud water, dan weet je dat deze wetenschappers oorzaak en gevolg hebben omgedraaid. CO2 komt vrij en in de atmosfeer bij toenemende temperatuur. Er lijkt een verband tussen CO2 en de aardtemperatuur en die is er ook maar de causaliteit is omgedraaid.

“Die wetenschapper stelt dat de opwarming van de aarde gestopt is in 1998 en dat het Antarctische ijs niet smelt, maar juist aangroeit. Aangezien we weten dat dit niet waar is, moeten we wie weet even verder kijken.”

[Laten we] de feiten checken, Hetty. Dit artikel in Nature uit 2015 toont dat Antarctica afkoelt en niet opwarmt:
http://www.nature.com/nature/journal/v535/n7612/full/535358a.html Als men nu eerst een het antropogene CO2 dogma overboord zou zetten, dan had[den] we een kans om uit te vinden “wat en waarom”.

Arrhenius heeft nooit iets gemeten of vastgesteld. Hij had vulkanisch CO2 nodig om het einde van de ijstijd te verklaren. Het is een postulaat. En een paar fancy berekeningen met data die hem het best uitkwamen: https://earthobservatory.nasa.gov/Features/Arrhenius/arrhenius_2.php
Als je dan ook nog even de grafiekjes van Tyndall erbij pakt voor pure gassen (CO2 en H2O) en je weet dat die sindsdien nooit weer zijn gereproduceerd of voor daadwerkelijke CO2 concentraties (0.03 procent) werden gemeten. Waarom wordt er niks echt gemeten, vraag je je dan af. Zoals uitgangswaarden, warmtecapaciteiten en absorbties, calibraties uitgevoerd etc. CO2 [is door onjuist inzicht] altijd de boosdoener. Maar als je weet dat warm water minder gassen kan oplossen dan koud water, weet je dat de klimaatmensen oorzaak en gevolg hebben omgedraaid.

Hetty Dolman

@John,
“Heb je het artikel gelezen Hetty? De wetenschapper stelt dat een graadje meer veel minder desastreus is dan een graadje minder!”

Die wetenschapper stelt dat de opwarming van de aarde gestopt is in 1998 en dat het Antarctische ijs niet smelt, maar juist aangroeit. Aangezien we weten dat dit niet waar is, moeten we wie weet even verder kijken. De aarde warmt op, en een graadje meer is wie weet niet zo erg, maar de gevolgen brengen misschien een kettingreactie met zich mee die de opwarming weer versterken. Als de permafrost smelt komt er methaan vrij, zoals ook bij extreme veehouderij en landbouw. Als we geen ijs meer op de polen hebben zijn we de airco kwijt. Het is [te eenvoudig] om te zeggen “ach, een graadje meer” want dat kan in het kwadraat doorzetten. Oorzaak en gevolg.

“Het is nog steeds niet duidelijk of de mens überhaupt wel enige invloed heeft.”

Als we kijken naar natuurlijke invloeden op het klimaat, zoals vulkaanuitbarstingen en zonneactiviteit zou er nu een verkoelend effect moeten zijn, maar dat is er niet. Toch een aanwijzing dat mensen er iets mee te maken hebben. Zie: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/zonnevlekken

” En dan denkt de mens dat hij invloed heeft?”
Dat denkt minstens 97 % van de wetenschappers. Er zijn meer broeikasgassen. Sinds de industriële revolutie is er al erg veel troep de lucht ingegaan.

“(..) waarom dan niet naar de profetieën over klimatologische rampen die de eindtijd zullen kenmerken? Dan besef je ook dat wij ons heel erg druk kunnen maken, meer geld uitgeven voor een groener milieu dan het helpen van onze verhongerende naaste, maar dat die rampen er uiteindelijk toch gaan komen.”
Proberen te voorkomen dat er (nog meer) klimaatgerelateerde rampen gaan plaatsvinden én het helpen van hongerende medemensen lijkt mij belangrijk. De eindtijd is nu al ruim 2000 jaar christelijk actueel, dus we moeten toch iets ondernemen voor komende generaties.

Heimdall

Op de website van: https://www.skepticalscience.com/ worden alle beweringen van de heer Eradus, keurig weerlegd, genuanceerd en/of in de juiste context geplaatst, en dat met links naar gedegen bronnen.

@ Peter B., CO2 geen broeikasgas, die is nieuw voor mij? Bij mijn weten is dat al een feit sinds Arrhenius het effect van CO2 in de atmosfeer heeft vastgesteld. Dat waterdamp ook sterk broeikasgas is, is ook bekend, maar het effect daarvan hangt direct samen met die van CO2. Welke data tonen aan dat er geen verband is tussen CO2 en temperatuur.

Het artikel over de Slims river die vandaag op de site is verschenen, wordt beschouwd als een voorbeeld van de effecten van klimaatverandering, iets dat ik in het artikel mis? Zie het originele artikel in Science (GeoScience): http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2932.html

Heimdall

Peter B,
Ik zal er twee aspecten uitlichten. De eerste, is je bewering dat CO2 goed is voor plantengroei.
Deze bewering is niet onwaar, maar heeft ook geen enkele nuance, de werkelijkheid ligt namelijk een stuk complexer. Ik adviseer een zoekslag op google scholar, met zoektermen van climate change, crop yield en metaanalyse.

Het verhaal dat je vertelt over CO2 klopt simpelweg niet. CO2 absorbeert warmte, dit is stralingswarmte die uit de aarde opstijgt, nadat deze door de aarde is geabsorbeerd en als warmtestraling de aarde weer verlaat. De toegenomen uitstoot van CO2 zorgt ervoor dat er minder warmte uitstraalt naar de ruimte, waardoor de atmosfeer opwarmt. Deze opwarming zorgt ook voor meer waterdamp (ook een broeikasgas, doordat het verdamping toeneemt door toenemende warmte) die het effect van CO2 verergerd. Kortom wetenschappers hebben de causaliteit niet omgedraaid, waterdamp volgt CO2 en niet andersom. deze principes zijn algemeen bekend, als zeker zo’n 150 jaar.

Geef een antwoord