Als Adam en ‘Eva’ de enige mensen waren die God op wonderlijke wijze schiep, waar kwamen dan al die mensen vandaan waar Kaïn zo bang voor was? Nadat God de broedermoordenaar veroordeelde tot een “ronddolend en dwalend” leven op Aarde (Gen. 4:12), bedenk dat Kaïn tegen God klaagt: “Mijn misdaad 1 is te groot om te dragen 2 (vs 13). Vervolgens zegt Kaïn: “Zie, U hebt mij heden verdreven uit het land en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en ronddolen en dwalen op de aarde; al wie mij ontmoet, zal mij doden” (HSV); (vs 14). God antwoordt Kaïn: “Daarom zal al wie Kaïn doodslaat zevenvoudig gewroken worden!” En Hij “gaf een teken aan Kaïn, zodat niemand die hem ontmoette hem zou doden” (vs 15). Zou de woordkeus (“al wie”) suggereren dat God naast Adam en Eva nog anderen doelbewust schiep?

The Body of Abel Found by Adam and Eve, by William Blake ca. 1826, Tate Gallery, London -- WebMuseum, Paris

Het lichaam van Abel gevonden door Adam en Eva. William Blake ca. 1826, Tate Gallery, London (bron)

Alvorens deze vraag te beantwoorden moeten we in gedachten houden dat Genesis 1-11 pakweg de eerste 2000 jaar van de menselijke geschiedenis bestrijkt (Butt, 2002; vgl. Lyons, 2002). De volgende 1178 hoofdstukken van de Bijbel vertellen ons over de volgende 2000 jaar. Hoewel de eerste 11 hoofdstukken van Genesis ontegenzeglijk geschreven zijn in prozaïsche, geschiedkundige taal (vgl. Thompson, 2001) koos God ervoor om de mens slechts enkele van de belangrijkste feiten te onthullen over de iets meer dan 2000 jaar van het bestaan van de mensheid – en het grootste deel van deze onthulling gaat over de Schepping, de Zondeval en de Zondvloed. Sterker nog, Genesis 4-5 bestrijkt waarschijnlijk een tijdsspanne van meer dan 1400 jaar. Zodoende kan er heel wat tijd verstrijken tussen gebeurtenissen zonder dat de tekst nadrukkelijk aangeeft hoeveel decennia of eeuwen er verlopen zijn.

Hoeveel tijd verliep er in Gen. 4:2? Onmiddellijk na het bericht van de geboorte van Kaïn en Abel zegt de tekst: “Abel werd [Eng. vert.: was] herder van kleinvee en Kaïn werd landbouwer.” Hoogstwaarschijnlijk was er intussen ten minste twintig jaar verstreken en het is mogelijk dat er verscheidene decennia méér voorbijgingen voordat Kaïn en Abel goed gevestigd waren in de uitoefening van hun beroep. (Hoeveel mensen vandaag de dag vinden hun uiteindelijke beroep pas als ze 35 of 40 jaar oud zijn?)

Hoeveel tijd verglijdt er als de Bijbel meldt: “En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van het land aan de HEERE een offer bracht” (vs 3). Hoe lang was Kaïn boos op Abel voordat God hem daarop aansprak (vs 6)? Hoe lang duurde het vervolgens voordat Kaïn met Abel sprak (vs 8)? (Ken je mensen, mogelijk wel in je eigen familie, die wrokgevoelens jaren- of zelfs decennialang voor zich houden?) Gen. 4:8 zegt: “het gebeurde toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodsloeg.” Opnieuw, we kunnen niet precies weten hoeveel tijd er vergleed tussen het gesprek dat Kaïn met Abel had en de dag waarop hij hem daadwerkelijk doodsloeg.

"...we kunnen niet precies weten hoeveel tijd er vergleed tussen het gesprek dat Kaïn met Abel had en de dag waarop hij hem daadwerkelijk doodsloeg."

“…we kunnen niet precies weten hoeveel tijd er vergleed tussen het gesprek dat Kaïn met Abel had en de dag waarop hij hem daadwerkelijk doodsloeg.”

Het feit is, dat Kaïn 100 jaar oud of meer zou kunnen zijn geweest tegen de tijd dat hij zijn broer vermoordde. (Onthoud dat, aangezien de aartsvaders verschillende eeuwen oud werden – zo stierf Adam op 930-jarige leeftijd – in die dagen 100 jaar oud zijn vergelijkbaar was met 20 jaar nu.) Daarnaast zouden Adam en Eva 50 kinderen of meer gehad kunnen hebben tegen de tijd dat Kaïn Abel doodsloeg (vgl. 5:4). Ze zouden dan al 300 kleinkinderen gehad kunnen hebben. Er kunnen al drie of vier generaties nakomelingen van Adam op aarde geleefd hebben tegen de tijd dat God Kaïn veroordeelde tot een “ronddolend en dwalend” leven.

Hoeveel kinderen en wellicht kleinkinderen hadden Adam en Eva toen God zei: “Al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden”? Hoeveel mensen waren er al van Adam afgestamd tegen de tijd dat God “een teken” stelde aan Kaïn, “zodat niemand die hem ontmoette hem zou doden”? Wie waren die “al wie” naar wie zowel God als Kaïn verwees? Het waren de tientallen, honderden of mogelijk zelfs duizenden mensen op Aarde in die tijd – allemaal afstammelingen van Adam, “de eerste mens” (1 Korinthe 15:45), en Eva, de “moeder van alle levenden” (Gen. 3:20). Op geen enkele wijze verbiedt de rede of de geïnspireerde openbaring een letterlijke uitleg van Genesis; integendeel, ze vereisen het.

Literatuur

Butt, K., 2002, The Bible Says the Earth is Young, Apologetics Press.
Lyons, E., 2002, When Did Terah Beget Abraham?, Apologetics Press.
Thompson, B., 2001, Genesis 1 thru 11—Mythical or Historical?, Apologetics Press.

Voetnoten

  1. Eng. vert.: straf
  2. HSV: om vergeven te worden

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Als Adam en ‘Eva’ de enige mensen waren die God op wonderlijke wijze schiep, waar kwamen dan al die mensen vandaan waar Kaïn zo bang voor was? Nadat God de broedermoordenaar veroordeelde tot een “ronddolend en dwalend” leven op Aarde (Gen. 4:12), bedenk dat Kaïn tegen God klaagt: “Mijn misdaad is te groot om te dragen “

...
Read more

6 Comments

H. Dikken

Genesis 5:3
“‭Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte ‭een zoon‭ naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.‭”

Hoe oud Eva was, staat er niet bij.

Kees Noorlander

Eva was, net als Adam, 130 jaar; want ze zijn beiden op de 6e dag geschapen. Waarschijnlijk vond de broedermoord een jaar eerder plaats, want Set werd beschouwd als een andere zoon in plaats van Abel (Genesis 4:25).

peter b

Even rekenen: honderddertig jaar voortplanten met een snelheid van 1 per 2 jaar en een generatietijd van 20 jaar en zonder sterfte, geeft 336960 nakomelingen. Onder optimale kondities telt de wereldbevolking na 130 jaar dus meer dan driehonderdduizend. [Ga je uit van één kind per 2 jaar, dan hadden Adam en Eva na 130 jaar 65 kinderen. Maar ook alle kinderen kregen vanaf hun 20e kinderen (1 per 2 jaar per paar). De eerste wereldbevolking was het resultaat van exponentiele groei.] Als de broedermoord 130 jaar na schepping van Adam en Eva plaatsvond, had Kain dus een enorm grote familie, waarvan hij een fractie persoonlijk kende. Gezien zijn eigen daad, zal hij wel hebben begrepen waartoe de gevallen mens in staat was, en is het derhalve geen wonder dat hij bang was. Als moordenaar had hij, denk ik, een zeer slechte reputatie onder zijn familie, de wereldburgers. Velen zouden Abel kunnen willen wreken en survival of the fittest had zijn intrede gedaan.

Geef een antwoord