Het heeft een diepere betekenis dat God het licht schiep op de eerste dag. Door licht wil Hij iets over zichzelf zeggen.

Een paar teksten van de vele: ‘God is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.’ (1 Joh. 1:5) Jezus noemt zichzelf ‘het Licht der wereld’ (Joh. 8:12, 9:5) en ook de Heilige Geest wordt met licht geassocieerd: ‘En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.’ (2 Pet. 1:19) Wij zijn het licht der wereld (Mat. 5:14) en laten zo iets van God zien. Licht…een verschijnsel dat zo bijzonder is, dat eigenlijk niemand goed kan begrijpen hoe het kan bestaan.

Definitie

Newton meende dat licht bestaat uit kleine deeltjes, die rechtlijnig door lichtbronnen als de zon of een lamp worden uitgezonden. De Nederlandse natuurkundige Christiaan Huygens vocht dat aan en stelde ‘…dat licht geen object is zoals fysieke voorwerpen. Licht is een functie, een golfbeweging.

Lichtgolven gedragen zich als watergolven, ontstaande als een steen in een vijver wordt geworpen.’ We weten nu dat licht niet alleen het karakter heeft van een golfbeweging, maar tevens ‘bestaat‘ uit deeltjes. Die deeltjes kun je zien als een stroom ‘pakketjes’ elektromagnetische energie, die zich met een snelheid van bijna 300.000 kilometer per seconde voortbeweegt. Deze ‘pakketjes’ energie worden fotonen genoemd. Fotonen hebben geen massa, maar kunnen wel kracht uitoefenen. Zo kunnen we de stofstaarten van kometen, die door de stralingsdruk van de zon worden veroorzaakt, verklaren met behulp van de deeltjesbeschrijving van het licht.

Twee eigenschappen

Licht heeft dus deeltjes en een golfbeweging, die voor ons verstand niet te verenigen zijn. Maar toch gebruiken we beide eigenschappen vaak, zonder ons er druk over te maken hoe dat kan. Een voorbeeld. Elk fototoestel heeft een lichtmeter, die de lichtsterkte meet met behulp van de fotonen, de lichtdeeltjes. Ook de vorming van het beeld op een beeldsensor in een digitale camera of op de film in een ‘ouderwets’ toestel komt tot stand door deeltjes licht. Maar het lenzenstelsel van een camera, waardoor het beeld op de film of de sensor komt, kan alleen maar werken omdat licht een golfbeweging is. Niemand vraagt zich af hoe dat nou kan, alleen of het werkt. Dat leert ons iets over bijbelse waarheden, die elkaar ogenschijnlijk lijken uit te sluiten. Een mooi voorbeeld is de goddelijke of de menselijke natuur van Jezus. Jarenlang is daar strijd over geweest in de kerk; Hij kon alleen maar God zijn en niet tegelijk mens, of Hij is mens en kan dan niet ook nog God zijn. Na een paar eeuwen nadenken kwam de kerk tot de conclusie dat beide eigenschappen tegelijk waar moesten zijn. In de geloofsbelijdenis van Nicea staat het zo: God uit God, Licht uit Licht…en is Mens geworden.

Maar er zijn meer schijnbare tegenstellingen: geloof en werken, uitverkiezing en ook zelf onze zaligheid bewerken, brood en wijn en ook Lichaam en Bloed van Jezus. Geloven bestaat ook voor een deel uit het verenigen van schijnbaar tegengestelde zaken. Voor wie daar moeite mee heeft, een goede raad: denk aan het fototoestel. Het werkt, maar het kan eigenlijk niet, verstandelijk gezien.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opbouw. De volledige bronvermelding luidt: Valkenburg, K., 2007, Wonder boven wonder (8) Licht (1), Opbouw 51 (8): (…) (Artikel).

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

K. Valkenburg werkte vroeger bij AKZO als literatuuronderzoeker op het gebied van scheikunde, veiligheid en gezondheid.