Logos Instituut is een apologetisch kenniscentrum in de branding van deze tijd. Binnen Logos Instituut is de Schrift het uitgangspunt. Logos Instituut staat pal voor de historiciteit van de Schrift. Mensen werpen hierover vragen op en zijn op zoek naar antwoorden. Ook al is het uitgangspunt helder, we hebben (nog) niet op alle vragen duidelijke antwoorden. Binnen het kader dat de Schrift ons biedt zijn verschillende visies mogelijk en daar geven we elkaar de ruimte voor.

Om het onderlinge contact over verschillende onderwerpen te bevorderen en te kanaliseren is er binnen Logos Instituut een aantal werk- en contactgroepen opgezet. Specialisten en belangstellenden kunnen binnen de verschillende groepen informatie uitwisselen. De groepen zijn een trefpunt voor ouders, onderwijzers, kerk- en jeugdleiders. Academici, docenten en studenten kunnen samen discussiëren en van elkaar leren.

Aanmeldformulier

In overleg met de algemene coördinatoren is het mogelijk om onder pseudoniem deel te nemen. De hierboven ingevulde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Toelichting

Belangrijk communicatiemiddel vormen de e-mailfora. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de app Gaggle. Deze app maakt het mogelijk om gewoon via de mail te reageren op elkaar. De bedoeling is dat de contactgroepen ook minstens eenmaal per jaar een interne studiedag organiseren over een of meer thema’s. Elke contactgroep heeft twee coördinatoren met gedegen kennis van het thema of vakgebied. Iedere deelnemer kan aan de groep bijdragen, kennis delen, vragen stellen.

De coördinatie van de groepen verloopt centraal en iedereen die de algemene visie van Logos Instituut onderschrijft (de historische betrouwbaarheid van de Schrift) kan zich aanmelden voor een of meer groepen. Alle groepen hebben een besloten karakter en de deelnemers zeggen toe dat de gedeelde informatie vertrouwelijk behandeld zal worden. Berichten mogen uitsluitend met toestemming van de betrokken deelnemers verspreid worden. In bepaalde gevallen kan de groepscoördinator advies aan de deelnemers vragen of iemand tot de groep kan worden toegelaten. Onder opgaaf van
redenen bij de centrale coördinator kan zelfs onder pseudoniem aan een groep worden deelgenomen. Op deze wijze is een contactgroep voor iedereen een veilige plaats.

De onderstaande werk- en contactgroepen zijn reeds actief of in oprichting.

Nieuws – In deze groep worden in de volle breedte van de aandachtsgebieden van Logos Instituut actuele zaken gedeeld. Het kan gezien worden als een interactieve uitbreiding van de activiteit op sociale media. Ook ontwikkelingen binnen Logos Instituut en verwante organisaties komen aan de orde. Voor diepgaand gesprek over specifieke onderwerpen zijn andere groepen. Vaak zullen de onderwerpen die langs komen aanleiding geven tot voorbede.

Opvoeding – Centraal staat hoe we kinderen opvoeden en we hen een solide apologetische basis meegeven voor de toekomst. Deze groep is speciaal bedoeld voor (groot)ouders en verzorgers. Daarnaast nemen ook zondagschoolleiders en andere opvoedkundigen deel.

Onderwijs – Centraal staat hoe we kennis uit Schrift en wetenschap binnen het onderwijs overdragen. Deze groep is speciaal bedoeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten en schoolbegeleiders. Omdat er voor verschillende leeftijdsgroepen een andere aanpak en ander materiaal nodig is, zijn er binnen deze contactgroep twee werkgroepen actief: voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

Apologetiek – Theologische en andere wetenschappelijke onderwerpen die te maken hebben met geloofsverdediging worden in deze groep besproken. Maar ook hoe die in evangeliserende contacten met aanhangers van andere religies en ongelovigen gebruikt kunnen worden. Wetenschapsfilosofische onderwerpen kunnen eveneens aangesneden worden.

Ethiek – In de maatschappij zijn veel ontwikkelingen gaande die vanuit de Schrift doordacht moeten worden, te denken valt aan thema’s rond levensvraagstukken. In deze groep wordt ook gekeken hoe de Schriftuurlijke principes overgebracht worden.

Historie – Een vakgroep voor geïnteresseerden in de oude geschiedenis van Israël en omringende volken (chronologie), waarbij archeologie een belangrijk hulpmiddel is. Ook
gegevens over andere oude culturen en historische bronnen vragen om inpassing binnen het kader dat de Schrift ons biedt.

Fysica – Een vakgroep voor allerlei onderwerpen uit de natuurkunde, wiskunde, chemie, kosmologie en klimatologie. Hierin worden bestaande modellen bediscussieerd en nieuwe modellen uitgedacht.

Geologie – Een vakgroep voor allerlei onderwerpen uit de aardwetenschappen. Het beslaat ook deelterreinen als paleontologie, paleoantropologie en planetologie. Binnen deze groep wordt de informele contactgroep rond de aardwetenschappen voortgezet. Hierin worden bestaande modellen bediscussieerd en nieuwe modellen uitgedacht.

Biologie – Een vakgroep voor allerlei onderwerpen uit de (medische) biologie. Bestaande en nieuwe modellen worden ontwikkeld. Daarnaast wordt de standaard evolutietheorie uitgedaagd.

Organisatie – Centraal staan de nieuwe ontwikkelingen en plannen die te maken hebben met strategie, samenwerking en producten. Voor deze groep worden in het bijzonder vertegenwoordigers van verwante organisaties uitgenodigd. Bij deze groep is een luisterend oor voor elkaar en gebed essentieel.

Binnen de contactgroepen gaan de deelnemers vriendschappelijk en informeel met elkaar om. Theologische onderwerpen die onderscheidend zijn voor verschillende denominaties (zoals rustdag, doop, eindtijd, heiligen, catechismus) zijn off-topic. Bij onduidelijkheid ligt de beslissing bij de coördinatoren van de groep.

Hoewel aan het gebruik van de app Gaggle kosten verbonden zijn, wil Logos Instituut geen financiële belemmering opwerpen om aan een of meer groepen deel te nemen. Een vrijwillige bijdrage voor deelname wordt zeer op prijs gesteld. Kijk op www.old.logos.nl/doneer voor de mogelijkheden.

Meer informatie: old.logos.nl/inleiding