Het weten hoe bijvoorbeeld DNA-moleculen geprogrammeerd kunnen worden, is niet voldoende, om leven te laten ontstaan. Voor de stap van weten naar praktische uitvoering is bovendien de vaardigheid noodzakelijk om alle benodigde biomachines te kunnen bouwen. Zonder een creatieve Macht kon geen leven ontstaan.

Omdat de Bron de informatie, die wij in het DNA-molecuul vinden, geniaal gecodeerd heeft, omdat Hij de complexe biomachines, die de informatie decoderen en alle processen voor biosynthese uitvoeren, geconstrueerd moet hebben en alle constructiedetails en vaardigheden van het levende wezen moet hebben gemaakt, kunnen wij concluderen, dat de Bron machtig moet zijn.

Onderbouwing

Op basis van de natuurwetten (NWI-1, NWI-2 en NWI-4b) konden wij vaststellen, dat de Bron der informatie in het DNA alwetend moet zijn. Nu stellen wij de vraag naar de grootheid van zijn macht. Onder “macht” vatten wij alles samen, wat wij met de begrippen vaardigheid, kracht, werkzaamheid en creativiteit beschrijven. Zo’n Macht is absoluut noodzakelijk, om alles wat leeft te maken.

Bijbelse aanwijzing

Van de grootheid van deze geweldige Macht hebben wij geen kwantitatieve voorstelling, maar de Bijbel toont ons de ware afmeting, wanneer zij ons de daarachter staande Bron als almachtig voorstelt: “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, […] de Almachtige.1 “Bij God is geen ding onmogelijk.”2

Voetnoten

  1. Johannes, de Bijbel, Openbaring 1:8
  2. Lukas, de Bijbel, Lucas 1:37

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.