De meeste planeten hebben een eigen magneetveld, net als de zon. Afhankelijk van de ontstaanstheorie verwacht men, dat deze magneetvelden een korte of langere levensduur hebben. Bij metingen van het aardmagneetveld heeft men gedurende de laatste 170 jaar een voortdurende afname vastgesteld. Op basis van deze metingen kan de ouderdom van het aardmagneetveld op minder dan 10.000 jaar geschat worden.

Het binnenste van de aarde bestaat uit een vaste kern van ijzer, die door vloeibaar materiaal wordt omgeven, die op haar beurt door een vaste gesteentemantel is omhuld. De aarde roteert, waarbij in het vloeibare gedeelte van de kern door het corioliseffect een schroefvormige beweging veroorzaakt wordt. Men kan zich voorstellen, dat door deze beweging een dynamo gevormd zou zijn, dat het aanvankelijk zwakke magneetveld van de aarde zou kunnen hebben opgebouwd.. Het is echter nog niet gelukt, dit in een wiskundig model bevredigend te verklaren. Veeleer duiden de gemeten gegevens er op, dat de aarde met een relatief sterk magneetveld geschapen werd, hetgeen sindsdien gestaag afneemt.1

Sedert 1835 wordt het aardmagneetveld gemeten. De metingen tonen, dat de veldsterkte tussen 1835 en 1965 met 8 % verminderd is. Uit de verschillende metingen laat zich herleiden, dat de magneetveldsterkte mogelijk elke 1465 jaar halveert. Metingen aan het geofysische observatorium in München toonden aan, dat het aardmagneetveld sinds ongeveer 3000 jaar afneemt. Indien het continu zo door gaat, zal het over 4000 jaar niet meer bestaan.2

Ompoling van het aardmagneetveld

Bij het ontstaan van geologische lagen worden alle magnetiseerbare deeltjes gericht naar het, in die tijd werkende magneetveld, en in deze richting gefixeerd. Nu is gebleken, dat het magneetveld van de aarde zich in het verleden vele malen heeft omgepoold. Zo is het in de gesteenten vastgelegd. Deze ompoling roept extra vragen op en verduidelijkt, hoe weinig wij met zekerheid weten over de processen die gaande zijn in het binnenste van de aarde.

Volgens de huidige lesboeken vindt er gemiddeld elke 250.000 jaar een ompoling plaats. Tot dit getal komt men, wanneer men de ompolingsgebeurtenissen, zoals zij in de geologische lagen zijn vastgelegd, met radiometrische ouderdomsbepalingen vergelijkt. In lava stromen bij Steens Mountain (Oregon/USA) kon echter een hoekverandering van ongeveer 6 graden per dag aangetoond worden.3 Dat betekent, dat het locale magneetveld ten tijde, dat de lava-massa naar buiten stroomde, zich in ca. 30 dagen omgepoold zou kunnen hebben.4

Conclusie

Met de huidige dynamotheorie kunnen veel belangrijke vragen niet worden beantwoord5, in het bijzonder ook niet de vraag, hoe de gigantische hoeveelheid vloeibaar ijzer in het binnenste der aarde  de magnetische stroomrichting veranderd zou kunnen hebben. Werd het aardmagnetisch veld werkelijk door de rotatie van ijzer opgebouwd? Het enige, wat met grote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen, is, dat zich de positie van de polen in de loop van de geschiedenis der aarde slechts in onbelangrijke mate veranderd heeft.6

Voetnoten

  1. D. Russel Humphreys, The Earth´s Magnetic Field is still losing energy, CRSQ 39/1, Maart 2002, p. 3-13.
  2. Geophysikalisches Observatorium in München, 3sat nano, 29 Augustus 2002, http://www.3sat.de/nano/bstuecke/36057/index.html.
  3. R.S. Coe, M. Prévot und P. Camps, New Evidence for extraordinarily rapid change of the geomagnetic field during a reversal, Nature 374, 20 April 2002, p. 687-692.
  4. R.S. Coe und M. Prévot, Evidence suggesting extremely rapid field variation during a geomagnetic reversal, Earth and Planetary, Science Letters 92/3-4, April 1989, p. 292-298.
  5. M.R.E. Proctor und A.D. Gilbert, Lectures on Solar and Planetary Dynamos, Cambridge University Press, 1994.
  6. Proceedings of the NATO Advanced Study Institute, “Theory of Solar and Planetary Dynamos”, Isaac Newton Institute, Cambridge University, 20 september tot 2 oktober 1992.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

2 Comments

Peter

“Met de huidige dynamotheorie kunnen veel belangrijke vragen niet worden beantwoord” onder verwijzing naar referentie 5. Referentie 5 is uit 1994! Wat is het resultaat van onderzoek van na 1994? De meest recente literatuur waarnaar verwezen wordt is van 2002. Het artikel van Coe en Prévot: ‘New Evidence for extraordinarily rapid change of the geomagnetic field during a reversal’ staat Nature 374, p. 687-692 maar is van 20 april 1995.

M.Nieuweboer

[…] Ik vertaal rechtstreeks van Talkorigins:
Het is bekend dat het aardmagnetische veld in sterkte varieert (Nature 408: 827-832) en dat de polen vele keren van plaats zijn gewisseld. Dit is volledig consistent met de gebruikelijke modellen (Nature 377: 203-209) en geophysische gegevens (Nature 382: 221-224) van het binnenste van onze Aarde. Metingen van richting en sterkte van het aardmagnetisch veld laten nauwelijks of geen verandering zien tussen 1590 en 1840; de fluctuaties zijn relatief recentelijk en wijzen op een aanstaande wisseling van de polen (Science 312: 865-866 en 900-902).

Geef een antwoord