Volgens de oerknaltheorie bestonden in het begin alle objecten in het universum uit waterstof en helium. Pas door supernova-explosies zouden zich na miljarden jaren langzamerhand zware elementen gevormd hebben. Toch is er geen systematisch verschil vast te stellen in de metalliciteit (aanwezigheid elementen) tussen ver verwijderde objecten en objecten dichtbij. Dit weerspreekt het model van de oerknaltheorie. Het licht, dat we tegenwoordig van ver verwijderde hemellichamen zien, zou volgens de oerknaltheorie miljarden jaren onderweg zijn geweest, voor het ons bereikte, en zo een blik in  het verre verleden bieden. 

Vaak wordt beweerd, dat het licht, dat wij van ver verwijderde objecten waarnemen, een blik in het verleden van het universum zou geven. Dit licht zou naar men zegt vele miljarden jaren onderweg zijn geweest, voor het ons bereikte. De systematische verschillen in metalliciteit die men volgens de oerknaltheorie tussen ver verwijderde en dichtbij gelegen objecten zou verwachten, zijn echter niet eenduidig vast te stellen.12

Metalliciteit

Indien men het licht (dat wil zeggen het kleurenspectrum) van hemellichamen analyseert, dan kan men tamelijk nauwkeurig schatten, hoeveel van welk element zich in het betreffende hemellichaam bevindt. Daarbij is het begrip metalliciteit een gebruikelijke aanduiding voor de aanwezigheid van elementen, die zwaarder zijn dan waterstof en helium. Volgens de oerknaltheorie ontwikkelen zich het waterstof en de helium in de sterren in een miljarden jaren durend proces tot steeds zwaarder wordende isotopen. Ervan uitgaand, dat in het begin uitsluitend waterstof en helium voorhanden was, trekt men conclusies over de ouderdom van een object.

Op basis van de roodverschuiving van het licht van sterrenstelsels bepaalt men hun afstand. De sterrenstelsels, die het verst verwijderd zijn, zouden volgens de oerknaltheorie nog in de beginfase van hun ontwikkeling te zien moeten zijn. Nieuwe metingen hebben echter aangetoond, dat met betrekking tot de metalliciteit geen eenduidig verschil tussen dichtbij (dat wil zeggen oude) en ver verwijderde (dat wil zeggen jonge) sterrenstelsels bestaat.3

Roterend universum

Volgens de relativiteitstheorie ontstaat er ook een roodverschuiving van het licht, indien zich een object dwars ten opzichte van de waarnemer (transversaal) beweegt.4 Daarom kan het zijn, dat het universum aanzienlijk kleiner is dan men volgens de oerknaltheorie aanneemt en dat het om een as draait, die mogelijk door onze Melkweg gaat. Indien dit waar is, dan zou de geschatte ouderdom van het universum drastisch gereduceerd moeten worden.

Voetnoten

  1. Anna Frebel, Auf der Spur der Sterngreise, Spektrum der Wissenschaft, Sept. 2008, p. 24-32.
  2. Peter Bond, First stars seen in distant galaxies, Royal Astronomical Society Meeting, 5. April 2005.
  3. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 64-66.
  4. Andreas Müller, wissenschaft-online.de, August 2007, http://www.wissenschaft-online.de/astrowissen/lexdt_d02.html

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

1 Comment

Hetty Dolman

“Het licht, dat we tegenwoordig van ver verwijderde hemellichamen zien, zou volgens de oerknaltheorie miljarden jaren onderweg zijn geweest, voor het ons bereikte, en zo een blik in het verre verleden bieden.”

Dat is niet volgens de oerknal theorie maar volgens de gevolgen van de lichtsnelheid. Als een object op honderdduizend lichtjaren van de aarde staat dan duurt het dus 100.000 jaar voor het licht ons bereikt, zoals het enige minuten duurt voor het licht van de zon ons bereikt. Als ik google op ‘Metalliciteit’ lees ik eigenlijk alleen dat oudere objecten inderdaad minder metalliciteit hebben dan jongere. Zoals: http://nl.nous-utile.info/article/wat-is-metalliciteit (vertaald denk ik).

Geef een antwoord