Steeds weer worden in aardlagen, die volgens conventionele schattingen veel ouder dan 100 miljoen jaar zijn, voorwerpen gevonden, die met grote waarschijnlijkheid door mensen werden gemaakt (zogenoemde artefacten). Met betrekking tot deze vondsten werd veel gespeculeerd. Is de mensheid veel ouder, dan men tot nu toe dacht? Stammen deze voorwerpen van buitenaardse wezens? Hebben wij met reizigers in de tijd te maken? Bijna nooit wordt echter de vraag gesteld: Hoe betrouwbaar zijn de gebruikelijke geologische tijdtafels.

hamer_Texas.95stellingen

In juni 1934 werd een kalksteen gevonden, waaruit een stuk hout stak. Toen men het stuk hout eruit haalde, werd vastgesteld, dat het om de houten steel van een hamer ging. Toen het voorwerp ontdekt werd was het volledig ingebed in het kalksteen. Daaruit concludeerde men, dat de hamer gemaakt moest zijn voordat het gesteente ontstond. De ouderdom van het gesteente werd door geologen op 65 tot 140 miljoen jaar geschat.1

Hamer uit Texas

Bevat 96 % ijzer, 2,6 % chloor en 0,74 % zwavel. De houten steel is ten dele versteend.

In het jaar 1989 werd een analyse van het metalen bovengedeelte uitgevoerd. Verbazingwekkend is, dat in de kop van de hamer geen sporen van koolstof of andere toevoegingen gevonden werden, maar in plaats daarvan chloor en zwavel. In de huidige tijd is geen proces voor ijzerproductie bekend, waarbij deze stoffen erin komen. Dit bevestigt de aanname, dat deze hamer daadwerkelijk werd vervaardigd vóór de “moderne” ijzertijd.

In hun boek “The Hidden History of the Human Race” beschrijven M.A. Cremo en R.L. Thompson onder anderen 58 verschillende vondsten van voorwerpen (welke mensen gemaakt hebben) en van gebeente van mensen, die in geologische lagen gevonden werden, die volgens conventionele schatting veel ouder dan 100 miljoen jaar oud zouden moeten zijn.

Enige voorbeelden

–  Een ijzeren spijker ingebed in Schots zandsteen, die tussen 360 en 408 miljoen jaar oud zou zijn. (pagina 105)2

–  Een mooi versierde, metalen vaas in Dorchester (Massachusetts, USA) in een formatie ingebed, die ouder dan 600 miljoen jaar zou zijn (pagina 106)

–  Een metalen buis in een kalksteen, die gedateerd is op 65 miljoen jaar en die in de steengroeve van Saint-Jean de Livet in Frankrijk voorkomt. (pagina 117)  

–  Een kleine gouden ketting ingesloten in steenkool, die men dateert op 260-320 miljoen jaar, uit een mijn in het noorden van Illinois (USA). (pagina 113) 

–  Een metalen kogel met gleuf over de grootste doorsnede, gevonden in een laag van pyrofylliet in Zuid-Afrika. Men dateert deze laag op 2,8 miljard jaar. (pagina 121)         

–  Een groot aantal stenen werktuigen, gevonden in Boncelles (België) in een laag, waarvoor een ouderdom tussen 25 en 38 miljoen jaar wordt aangegeven. (pagina 68 – 70)
 
–  Een gouden draad, ingebed in steen van een steengroeve te Rutherford (Engeland), waarvoor een ouderdom van 320 tot 360 miljoen jaar wordt aangegeven. (pagina 106)

Zulke vondsten mogen niet overgewaardeerd worden. Toch doen zij gerechtvaardigde twijfel over de gebruikelijke dateringsmethoden oprijzen.

Voetnoten

  1. Washington Post, 2. Okt. 2005.
  2. Deze voorbeelden zijn afkomstig uit: M.A. Cremo und R.L. Thompson, The Hidden History of the Human Race, Govardhan Hill Publishing, Badger, USA, 1994.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

13 Comments

Peter

Dat verhaal over die hamer is een van de bekendere vreemdsoortige beweringen. Het is een volledig ongedocumenteerd verhaal, ook hier. Het zou heel prettig zijn als er niet stond ‘Washington Post, 2 Okt. 2005’ maar als er een webadres gegeven werd. Nu staat er ‘De ouderdom van het gesteente werd door geologen op 65 tot 140 miljoen jaar geschat’ met als verwijzing de Washington Post, die niet na te trekken is. Dat geeft niet erg veel, want er staat veel over op internet, en die hamer is niet uit gesteente van ’65 tot 140 miljoen jaar’. Het internet geeft trouwens niet ‘Krijt’ maar ‘Ordovicium’ als zogenaamde laag waaruit de hamer zou komen, of zowel Krijt als Ordovicium. Het spul dat om de hamer zit is kalkachtige aanslag ‘limy rock concretion’ en dat kan evengoed een recent verdampingsproduct zijn.

[Lees bijvoorbeeld:] https://en.wikipedia.org/wiki/London_Hammer. Die London Hammer uit Texas in in 1936 of daaromtrent gevonden, en het is niet bekend waar – dus er is geen datering van een rots waaruit het ding komt. Er is geen foto van het ding toen het gevonden werd, zodat we niet weten of het uit een rots kwam. Er is ook wel gezegd dat het naast een waterval in aangekoekt spul zat. (http://www.badarchaeology.com/out-of-place-artefacts/very-ancient-artefacts/the-london-artifact/) De bewering dat er “een analyse van het metalen bovengedeelte uitgevoerd”, blijkt niet te verifiëren (https://badarchaeology.wordpress.com/tag/london-hammer/ ). Voor een gedetailleerd verslag zie http://paleo.cc/paluxy/hammer.htm Een creationist heeft het ding in 1983 – zo’n 50 jaar nadat het gevonden werd – in handen gekregen. Dat is alles wat we zeker weten over deze ‘London Hammer’. Het is wat vreemd de zorgvuldig gebaseerde geologische tijdschaal te verwerpen op grond van dergelijke ongedocumenteerde zaken.

Hetty Dolman

“Met betrekking tot deze vondsten werd veel gespeculeerd. Is de mensheid veel ouder, dan men tot nu toe dacht? Stammen deze voorwerpen van buitenaardse wezens?”

Nee, volgens de reguliere wetenschap is het een typisch Amerikaans product uit de 19e eeuw die iemand heeft achtergelaten op oud gesteente, waar het gedeeltelijk werd ingesloten door wat kalk, wat prima mogelijk is in een waterrijke omgeving. Er is geen enkel bewijs of aanwijzing dat die hamer zo oud is.

peter b

Ik zie dat er af en toe artikelen geplaatst worden die niet door creation scientists worden onderschreven. Een goede leidraad is de CMI waar ook Nathan van Ree naar linkt, hierboven. Zij hebben een lijst met wat wel en niet dient te worden gebracht als creation science. Raadpleeg die lijst voordat [je iets als argument brengt]. We hebben deze argumenten niet nodig om creatie aan te tonen.

[Noot van de redactie: Beste Peter B., reacties gericht aan de moderator worden ter kennisgeving aangenomen (zie moderatiebeleid). Maar omdat je ook relevante informatie brengt voor medecreationisten hebben we jouw reactie veralgemeniseerd zodat iedereen er kennis van kan nemen. Vriendelijk bedankt hiervoor.]

Peter

(…) Hier gaan de ’95 stellingen’ zelfs volgens sommige creationisten de fout in. Dat artikel uit creation.com dat Nathan van Ree aanhaalt is van 2003, de ’95 stellingen’ zijn van 2009.

[Noot van de redactie: Beste Peter, hartelijk bedankt voor het advies aan de redactie. Beschuldigingen van organisaties in een ander topic plaatsen wij natuurlijk niet omdat dit in strijd is met het moderatiebeleid.]

Hetty Dolman

“creation science”

Het grootste probleem is niet dat er fouten in een boek staan. Het ergste is dat één auteur gaat praten over zowel astronomie, geologie, archeologie, biologie, paleontologie, genetica etc. Dat kan werkelijk geen wetenschap zijn en wordt nooit serieus genomen door welke seculiere wetenschapper dan ook. Het creationisme blameert zichzelf [daardoor]. In de wetenschap gaat een geoloog over geologische onderwerpen tenzij hij ook nog paleontoloog is. Maar die mensen gaan zelden of helemaal nooit iets zeggen (in hun papers) over astronomie. In de seculiere wetenschap blijven mensen binnen hun vakgebied, vandaar dat zij dat ook verwachten als er een alternatieve theorie bestaat.
Zie: http://creation.com/unleashing-the-storm

ter info:
http://creation.com/arguments-we-think-creationists-should-not-use

Één persoon kan nooit hebben doorgestudeerd in legio vakgebieden.

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, met alle respect voor uw visie maar u vecht in uw laatste reactie tegen een stroman. Het boekje ’95 stellingen’ heeft niet één auteur maar enkele (een achttal) auteurs. Zelf zou ik het ‘London Hammer’ argument niet gebruiken, maar er zijn creationisten die dat wel doen laten we hen de ruimte geven om een pleidooi hiervoor te voeren. Wellicht geven ze punten waar wij zo snel niet aan gedacht hebben. Uiteraard zullen ze zich ook moeten buigen over het uitgebreide ‘rapport’ van de geachte Glen J. Kuban en daar een antwoord op moeten formuleren. Ik zeg het nogmaals, zodat daar geen misvattingen over ontstaan, ik zou het argument zelf niet gebruiken omdat ik het niet sterk vind. De gewaardeerde Peter B. merkt dat naar mijn mening ook terecht op. Er wordt in de bovenstaande stelling ook een boek genoemd, waar de voorbeelden (er worden namelijk meer voorbeelden gegeven in deze stelling dan de ‘London Hammer’ alleen) uit gehaald zijn, wie heeft dat boek gelezen?

Hetty Dolman

Geachte heer van Meerten, mijn excuses voor het misverstand. Mijn reactie ging over het boek “unleashing the storm” geschreven door Dennis Petersen. die schrijft een boek over paleontologie, geologie, genetica, biologie en astronomie. Ik wil betogen dat het mankement van creationisten gelegen is in het feit dat zij schrijven over dingen waarvoor ze niet voor geleerd hebben. Het zou creationisten zeer ten goede komen als wetenschappelijke schrijfsels geologisch gefundeerd van enkel geologen zouden komen en biologische vooral van biologen. Dit zou de geloofwaardigheid van het creationisme zeer veel goed doen. Zolang elke creationist rept over astronomie en geologie is er vooral scepsis in de wetenschappelijke wereld.

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, heeft u het boek Unleashing the storm gelezen? Zo nee, dan komt uw bovenstaande bezwaar als een boemerang terug. Want dan schrijft u hierboven wat op zonder kennis genomen te hebben van het boek. Daarnaast kunnen we met uw voorstel ook alle wetenschapsjournalisten ontslaan of de krant opzadelen met het voorstel om uit elk vakgebied een wetenschapsjournalist aan te nemen. Dan zullen de prijzen van de krant onbetaalbaar worden. Lijkt mij niet haalbaar. Als laatste scheert u alle creationisten over één kam en dat geeft een onjuist beeld. De meeste creationistische wetenschappers schrijven (zowel creationistische als naturalistische) papers binnen hun eigen vakgebied. Ik zou inderdaad toejuichen dat deze wetenschappers nog meer zouden schrijven en dat andere creationisten hetzelfde zouden doen. Creationisten hebben experts nodig die het onderzoek doen en autodidacten die het kunnen overbrengen naar de leken/beginnelingen. Zowel de experts, als de autodidacten als de leken slaan wel eens de plank mis. We kunnen beter de inhoudelijke argumenten wegen dan autoriteitsargumenten aandragen. Als creationist X of Y ongelijk heeft op punt Z dan heeft hij/zij dat, al is hij/zij drie keer gepromoveerd. Als creationist X of Y gelijk heeft op punt Z dan heeft hij/zij dat, al is hij/zij een schoenenpoetser in India of verkoper van een straatkrant in Kenia.

Hetty Dolman

De geachte heer van Meerten schreef:
“Daarnaast kunnen we met uw voorstel ook alle wetenschapsjournalisten ontslaan of de krant opzadelen met het voorstel om uit elk vakgebied een wetenschapsjournalist aan te nemen. Dan zullen de prijzen van de krant onbetaalbaar worden. Lijkt mij niet haalbaar.”

Dat is prima haalbaar omdat wetenschapsjournalisten vaak freelance werken en over het algemeen een graad hebben in het vakgebied waarover ze schrijven. De één beweegt zich meer binnen biologische onderwerpen en een ander in natuurkunde/ astronomie. Niemand schrijft over onderwerpen waar hij/zij niets over weet of niet begrijpt. Zie: http://www.denieuwereporter.nl/2015/09/hoe-word-je-wetenschapsjournalist/

“Als laatste scheert u alle creationisten over één kam en dat geeft een onjuist beeld. De meeste creationistische wetenschappers schrijven (zowel creationistische als naturalistische) papers binnen hun eigen vakgebied.”

De publicaties die het grote publiek bereiken gaan over een veelheid van vakgebieden. Zie bijv. het boek van de heer B. Hobrink. En de dvd’s van Kent Hovind.

“Zowel de experts, als de autodidacten als de leken slaan wel eens de plank mis.”

Natuurlijk. Als ik iets schrijf over pedagogiek dan slaat het ergens op. Als ik iets schrijf over wiskunde dan slaat het meestal nergens op. Educatie heeft een doel, dat zult u met me eens zijn.

woelen

Dit soort vondsten zeggen niet zo veel, zeker als het maar om zeer sporadisch voor komt. De aarde in nu eenmaal in beweging en soms wordt er wat door elkaar geschud en vind je zaken uit verschillende perioden bij elkaar. Dit soort vondsten van menselijke artefacten wordt nu genoemd, maar wellicht zijn er ook hier en daar wel vondsten van bijv. resten van dinosauriers en resten van veel recentere of juist veel oudere levensvormen.

Alleen als dit soort vondsten zeer veel voor zou komen zou het een sterk argument zijn voor herziening van de huidige evolutietheorie.

peter b

“Alleen als dit soort vondsten zeer veel voor zou komen zou het een sterk argument zijn voor herziening van de huidige evolutietheorie.”

De evolutietheorie is een biologische theorie en hangt niet af van versteende hamers, geachte Woelen. Om procies te zijn is de onderwezen evolutieleer gelijk aan Darwins selectionisme en daarvan weten we dat het de informatie in het genoom niet verklaart. In principe hebben we dus helemaal geen wetenschappelijk, empirisch onderbouwde evolutietheorie. We wachten nog steeds op een echte evolutietheorie. Zoals ik ooit schreef: Waar de biologie begint eindig Darwin. Darwinisme is [een] filosofie.

woelen

Zeker is er een relatie. De evolutietheorie is (mede) gebaseerd op de observatie dat er aardlagen zijn met daarin fossielen van planten en dieren die passen bij die aardlaag. Als de hele wereld vol zou zitten met allerlei (veel en veel jongere) werktuigen in de zelfde aardlagen als oude levensvormen, dan zou dat te denken geven. Dat is echter niet zo in zijn algemeenheid. Slechts heel sporadisch komt dit voor en dan is het redelijk om voor die specifieke gevallen een andere verklaring te zoeken, iets in de lijn van locale rampen (bijv. aardbevingen of verzakkingen) of een grote vloed.

Bovendien hebben we het hier niet over versteende hamers, maar gewoon over hamers (of andere objecten), die terecht zijn gekomen in omringend materiaal dat veel ouder is. Die hamer is misschien enkele eeuwen oud.

Tenslotte wil ik nog kwijt dat we wel degelijk beschikken over een goed onderbouwde evolutietheorie. De theorie is zeker niet perfect en er zal vast en zeker nog het nodige aan fijngeslepen worden, maar het staat als een paal dat er een honderden miljoenen jaren durend evolutionair proces is geweest waarin het leven zich ontwikkeld heeft van “eenvoudige” eencellige wezens naar de diversiteit en complexiteit die we nu om ons heen zien.

Geef een antwoord