Niet zelden komt het voor, dat men in (zogenaamd) 500 miljoen jaar oude zout- en steenkoollagen, levensvatbare micro-organismen vindt. Over het isoleren en reactiveren van zulke microben zijn een veelheid aan publicaties verschenen. Deze microben kunnen wel enige duizenden, maar nooit honderden miljoenen jaren oud zijn. In die tijd zouden de nucleïnezuren (DNA) en andere celbouwstenen allang moeten zijn vergaan. Dat microben zich in een starre “slapende toestand” (cryptobiose) over zulke lange tijdsperioden (en zonder voedingsaanvoer) zelfstandig kunnen vernieuwen en “repareren”, is ondenkbaar.

steenzout_licht.pixabay

Micro-organismen vindt men praktisch overal op aarde. Vanwege hun enorm flexibele fysiologie leven zij op onnoemelijk veel plaatsen. Men vindt ze in vulkaanopeningen, warmwaterbronnen op het aardoppervlak, maar ook op de bodem van de oceaan, in het ijs van de Noordpool, in de Dode Zee, eveneens als symbionten in bv het maag-darmstelsel van hogere organismen.

In de afgelopen jaren werden echter niet zelden ook in oude zout- en steenkoollagen microben gevonden. Veel van deze vindplaatsen worden ingedeeld in het Perm (250 – 300 miljoen jaar) of het late Precambrium (tot 500 miljoen jaar).

Onder extreem gecontroleerde omstandigheden (vanwege het gevaar van verontreiniging door huidige microben) gelukte het verschillende teams in verschillende laboratoria zogenaamd “oeroude-microben” uit de slapende toestand tot leven te wekken en te kweken.1

Dat deze microben werkelijk honderden miljoenen jaren oud zijn, is ook onder de voorstanders van een miljarden oude aarde omstreden. In de regel worden de volgende kritische opmerkingen geplaatst:

a)   De ouderdom van de geïsoleerde micro-organismen kan niet direct bepaald worden, maar slechts indirect via een datering van de matrix, waarin zij ingesloten zijn. Daarom kan een verplaatsing als foutbron niet uitgesloten worden.

b)   Het gevaar van verontreiniging bij de monstername (of – bewerking) door recente (dwz tegenwoordig levende) micro-organismen is ook bij de strengst gecontroleerde experimenten in principe niet uit te sluiten.

In de regel worden echter in de publicaties alle bekende verontreinigingsbronnen en mogelijkheden onderzocht. Critici zouden concrete niet controleerbare mogelijkheden ter verontreiniging moeten benoemen. De ongefundeerde verontreinigingskritiek verliest geloofwaardigheid ten opzichte van de overvloed van gepresenteerde gegevens.2

Voetnoten

  1. Russel H. Vreeland, William D. Rosenzweig und Dennis W. Powers, Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal. Nature 407, 19 Oktober 2000, p. 897-899.
  2. Harald Binder, Dornröschenschlaf bei Mikroorganismen?, Studium Integrale, Oktober 2001, p. 51 – 55, http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij82/sij82-1.html

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

6 Comments

Peter

Dit is geen stelling tegen evolutie, want het hele idee evolutie komt er niet in voor. Het is een stelling tegen de vastgestelde geologische tijdschaal. Jammer genoeg is er geen argumentatie voor de stelling. Er is alleen een uitspraak: ‘ondenkbaar’. Waarom dit ondenkbaar zou zijn wordt niet aangegeven. Er is zoveel in de wetenschap ‘ondenkbaar’ en ‘onvoorstelbaar’- probeer je eens een electron voor te stellen, of een atoom, en hoe uit atomen vaste stof uit kan komen. ‘Ondenkbaar’ is geen argumentatie.

Eddy

Je past hier het begrip ‘ondenkbaar’ toe op verschillende categorieën en laat het dan twee verschillende dingen betekenen. Het zich voorstellen van een electron is wel degelijk ‘denkbaar’ en ‘voorstelbaar’, hoewel het wat abstract is, het enige wat je daarvoor nodig hebt is je verbeeldingsvermogen; of het de realiteit weergeeft is een tweede. Het ‘ondenkbaar’ is het artikel verwijst naar feitelijke zaken die gekend kunnen worden, en betekent hier eerder ‘onmogelijk’, en de redenen daarvoor worden in de woorden daarvoor aangegeven. Persoonlijk zie ik niets inhoudelijks in je reactie, of een argument waar iemand iets mee kan.

Rafael Benjamin

Peter schrijft: ‘Er is zoveel in de wetenschap ‘ondenkbaar’ en ‘onvoorstelbaar’- probeer je eens een electron voor te stellen, of een atoom, en hoe uit atomen vaste stof uit kan komen’.

Inderdaad: je moet erin geloven. Uiteindelijk wordt ook in de wetenschap, ook door atheistische wetenschappers, uitgegaan van geloof (‘Credo quia absurdum’, Tertullianus). Ik denk ook niet dat atomen, electronen, atoomkernen, uit vaste stof, uit substantie bestaan, sinds de kwantumtheorie. En als er geen argumentatie is te bedenken voor een stelling, dan rest er niets dan tot ondenkbaarheid, onvoorstelbaarheid, tot geloof te concluderen. Je moet echt in de geologische tijdschaal, die cruciaal is voor de evolutiemythe, willen geloven. Het is winst [dat] Peter beseft dat ook wetenschap uiteindelijk uitgaat van, berust op, geloofskeuzes.

Peter

De vaststelling is gezien de reacties dat er geen argumentatie staat maar een vooropgezette positie. Daar zijn we het kennelijk over eens. Als de stelling maar enigszins onderbouwd zou worden, zou ‘ondenkbaar’- hier een a priori afwijzing – onderbouwd moeten worden door enig experiment of enige verdere argumentatie. Nu staat er gewoon “ik geloof hier niets van”, en dat is inderdaad een geloof. Iets ‘ondenkbaar’ verklaren is niet sterk: [dan worden] alternatieven [niet] overwogen. Zelfs dat geloof waarom het ‘ondenkbaar’ is wordt niet onderbouwd. De geologische tijdschaal daarentegen is onderbouwd door langdurig en veelvuldig onderzoek: en daardoor geen kwestie van geloof maar van kennis.

Hetty Dolman

“Men vindt ze in vulkaanopeningen, warmwaterbronnen op het aardoppervlak, maar ook op de bodem van de oceaan, in het ijs van de Noordpool, in de Dode Zee,”

Kunnen creationisten ook aangeven wat de maximale leeftijd van een microbe is? Als een microbe niet in gunstige omstandigheden verkeert, kan het zich inkapselen of endosporen vormen. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Endospore

Bacteriën kunnen het erg lang uithouden op die manier. De vraag is dus: hoe lang en ook nog: Zijn ze echt zou oud als het gesteente waar ze inzitten? Ik las dat sommige bacteriën zo’n trage stofwisseling hebben dat ze maar eens in de duizend jaar delen (de traagste organismen op aarde)!Als creationisten niet uitgezocht hebben hoe lang bacteriën in leven kunnen blijven hebben ze [hier] sowieso geen punt.

peter b

In mijn boek kun je lezen dat er een onevenredige verdeling van nieuwe en oude biomoleculen plaats heeft bij microbiële celdelingen, waardoor degene met de ouwe spullen slechter reproduceren en door de microben met de nieuwe spullen worden verdrongen door differentiële reproductie, een proces dat Darwin natuurlijke selectie noemde. Bacteriën worden dus ook oud.

De bacteriën die in dit stukje aan bod kwamen, zogenaamd 300 miljoen jaar oud, besprak ik ook in mijn boek. Ze blijken 99% gelijk aan nu nog voorkomende bacteria en de evol[utiebiol]ogen, die dit bepaalden, poneerden het absurde idee dat alle bacteriën door een cinderella (doornroosje) stadium gingen… een soort genetische winterslaap waarbij ze 300 miljoen jaar niet veranderden. Het evolutionisme [is] een absurd paradigma, waarbinnen alles is toegestaan behalve schepping ex nihilo.

Geef een antwoord