De moderne sedimentologie bevestigt dat de kenmerken van sedimentlagen, die zichtbaar en voor onderzoek toegankelijk zijn, wijzen op korte en intensieve afzettingen. Op basis van de waargenomen structuren der sedimenten (cross-bedding/gesorteerde lagen) kunnen tijdsperioden van honderden miljoenen jaren moeilijk bevestigd worden. Ook bij de interpretatie van de dunste lagen vindt een verandering van denkwijze plaats. In veel gevallen spreekt men tegenwoordig van dag- in plaats van jaarlagen.

ein_avdat-wikipedia

Op 24 mei 2002 debatteerde men aan de  Solomon Int. University in Kiev (Oekraïne) al voor de tweede keer over de vraag: “Zijn macro-evolutie en geleidelijke evolutie feiten?” Tien verschillende sprekers hebben over dit onderwerp hun mening gegeven. Speciaal viel daarbij op de geoloog A.V. Lalomov, directeur van het geologisch onderzoekslaboratorium ARCTUR in Moskou, die zonder omwegen een “KorteTijdGeologie” heeft verdedigd.

Naar zijn mening bevestigt de moderne sedimentologie, dat de werkelijke kentekenen van de sedimentlagen, die zichtbaar en voor onderzoek toegankelijk zijn (in tegenstelling tot de hiaten tussen de lagen, welke niets waarneembaars of onderzoekbaars kunnen bieden), korte en intensieve afzettingen tonen.1

Interessant is, dat in de afgelopen jaren vooral Russische wetenschappers (primair op zoek naar grondstoffen) in toenemende mate aan het model van een miljarden oude aarde beginnen te twijfelen. Des te opvallend, omdat de toenmalige Sovjet-Unie een bolwerk was van atheïstisch en evolutionistisch denken.

Cross-bedding (schuin afgezette sedimentlagen)

De structuren van neergeslagen sedimenten geven inzicht over de snelheid, waarmee zij neergeslagen zijn. Cross-bedding ontstaat onder snel stromend water, ongeacht de grootte van de oppervlakken. Hoe meer water in dit proces betrokken is, des te dikker worden de daarbij ontstane lagen. Zulke schuine afzettingen ziet men met een dikte van enkele centimeters tot wel 20 meter. Een groot deel van de wereldwijde sedimentlagen is schuin afgezet.

ein-avdat-schlucht-wikipedia

Gesorteerde lagen

Gesorteerde lagen bevatten in het onderste gedeelte grof materiaal, dat dan naar boven steeds fijner wordt. Gesorteerde lagen moeten binnen uren, dagen en weken zijn ontstaan. Zij ontstaan gedurende het wegebben van een overstroming, waarbij de watersnelheid geleidelijk vermindert.  Grof materiaal wordt bij een hoge watersnelheid getransporteerd en neergeslagen, fijn materiaal bij een lagere snelheid. Een groot deel van de wereldwijde sedimenten zijn gesorteerde lagen.

Afzettingen van zeer dunne lagen

Het nauwelijks millimetersdikke “papierleisteen” in het Onder-Perm van de Saarpfalz kan volgens nieuw inzicht aangeduid worden als licht silt en donkere klei met organische substantie, dat dagelijks werd gevormd. Stofdeeltjes werden dagelijks weggespoeld en sedimenteerden tot gesorteerd silt.2

Ontbrekende pauzes in de neerslagen

Voor de  Schmiedefeld formatie (Ordovicium van Thüringen) bijvoorbeeld, wordt een ontstaanstijd van 20 miljoen jaar aangegeven.3 Er zijn echter bij deze formatie geen langere pauzes in de afzettingen te onderkennen, maar aanwijzingen voor een continue, zelfs relatief snelle sedimentatie.

Snelle sedimentatie (hoge bezinkingssnelheid) in combinatie met een geringe totale dikte leiden tot een nauwelijks oplosbare tegenstrijdigheid voor het idee van een lange vormingstijd. Het totaalbeeld spreekt voor een ontstaansduur van enkele honderden jaren, in plaats van miljoenen jaren.4

Voetnoten

  1. Alexander Lalomov et al., Soviet scientists and academics debate Creation-evolution issue, Technical Journal 17/1, 2003, p. 67-69.
  2. Andreas Schäfer, Klastische Sedimente, München, 2005, p. 171f.
  3. M. Menning & Deutsche Stratigraphische Kommission, Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002, Potsdam, 2002.
  4. J. Ellenberg, Die Bildung oolithischer Eisenerze im thüringischen Ordovizium, Geowiss. Mitt. v. Thüringen, Beiheft 9, 2000, p. 57-82.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

4 Comments

Peter

Misscien is het idee dat de hedendaagse sedimentatie te langzaam gaat, maar er wordt niet echt uigelegd wat er hier nu tegen de standaardgeologie wordt ingebracht. Het is onduidelijk of het hier om onderbouwde beweringen gaat. Onderbouwing wordt niet in de stelling opgenomen. Kennelijk gaat het om kleine sediment lagen, aangezien men het heeft over “geringe totale dikte”. Interssant in dat het tweede plaatje, Grand Canyon zo te zien, waar het gaat om sedimentaire lagen van honderden meters dik.

Geef een antwoord