Wanneer we naar de natuur kijken, dan zien we, dat alles zich niet ergens half in opbouw bevindt, maar perfect is afgestemd. Elk diertje vervult één of ander doel; elk kruid is wel ergens goed voor; er zijn geen incomplete ecosystemen; de meeste levende wezens leveren een bijdrage aan het welzijn van het hele ecosysteem (met uitzondering van de moderne mens). Dit alles wijst er op, dat het aardse leven afkomstig is van een intelligente Schepper.

Diep in hun hart weten veel mensen, dat er geen toeval bestaat. Op de één of andere wijze vermoeden wij, dat over de zichtbare wereld een hogere Macht heerst, die ons en al het aardse omvat.1 Dat er een God is, die onderscheid maakt tussen goed en slecht, tussen recht en onrecht.2

De Amerikaanse natuurkundige Arthur H. Compton (1892-1962) zei: “Voor mij begint het geloof met het onderkennen, dat een Hoogste Intelligentie het universum tot aanzijn riep en de mens schiep. Het valt me niet zwaar, dit te geloven, want het is onbetwistbaar, dat, waar een ontwerp is, ook intelligentie is. Een geordend, zich ontvouwend universum getuigt van de waarheid de geweldigste uitspraak, die ooit werd gedaan: In den beginne schiep God”.3

Leonardo da Vinci’s studies van de verhoudingen van het menselijk lichaam naar Vitruvius

Leonado’s wereldberoemde pentekening van een volwassen man als twee-in-één figuur met uitgestrekte armen en benen, die in een vierkant en een cirkel zijn ingetekend, verduidelijkt de natuurlijke perfectie van de menselijke lichaamsbouw. Reeds het feit, dat veel mensen in een vierkant en een cirkel passen, is in hoge mate verbazingwekkend. Er steekt echter nog meer achter deze afbeelding.

Kwadratuur van de cirkel

Pas aan het einde van de 20e eeuw kon de wiskundige Klaus Schröer aantonen, dat deze afbeelding de kwadratuur van de cirkel bevat. De proportie-studie volgens Vitruvius gekoppeld aan twee punten – de middelvingers op de loodrechte zijden van de vierkant, waardoor een denkbeeldige cirkelboog loopt – een cirkel met hetzelfde oppervlak als het vierkant. Tot dan toe had het kunsthistorisch en wiskundig onderzoek deze aangeduide cirkel simpelweg genegeerd.

De proportie-studie volgens Vitruv toont een bouwplan van een, zowel effectief als mooi ontwerp, dat de kwadratuur van de cirkel benadert met passer en liniaal. Dit bouwplan is honderden jaren onbekend gebleven, dus door de mazen van de geschiedenis der wiskunde gevallen, wat vooral daarom kon gebeuren, omdat Leonardo de werkwijze op het blad met de dubbele figuur niet openlijk heeft verklaard, maar in plaats daarvan zinnebeeldig heeft aangeduid.4

De natuurlijke perfectie van het menselijk organisme wat betreft de vorm en de functionaliteit is overweldigend. Zijn wij mogelijk naar het beeld van de eeuwige, almachtige God, die zelf het begin en de oorsprong van alle dingen is, geschapen?

Voetnoten

  1. Paulus van Tarsus, Bijbel, Romeinen 1:19-23.
  2. Moses, Bijbel, Genesis 3:22.
  3. Arthur H. Compton, Rede vom 12. April 1936, Chicago Daily News.
  4. Klaus Schröer und Klaus Irle, Ich aber quadriere den Kreis ., Waxmann, 1998, S. 105-111.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.