Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit, kopte maandag (20-10-2014) een opiniebijdrage. En inderdaad: geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit, dat zou appels met peren vergelijken zijn. Maar vervolgens werd wetenschap gelijkgesteld met het neodarwinisme, het leidende beginsel in de biologie. Die vergelijking is onterecht.

kusterosie-pixabay

Belijdenisgeschriften

Tijdens de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 werden drie belijdenisgeschriften aanvaard: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze belijdenis­geschriften zijn richtinggevend voor de identiteit van de meeste reformatorische instellingen. Het van harte onderschrijven van deze belijdenisgeschriften sluit echter het aanvaarden van het neodarwinisme uit.
God heeft de hemel en de aarde uit het niet geschapen (creatio ex nihilo). De mens werd door God geschapen uit het stof van de aarde en God schiep hem naar Zijn beeld en gelijkenis. Adam en Eva worden in de belijdenisgeschriften „onze eerste voorouders” genoemd. Deze mens heeft zichzelf in het paradijs moedwillig van allerlei gaven beroofd en heeft de wereld en het hele menselijke geslacht met zich meegesleurd. Daardoor zijn alle mensen –niet één uitgezonderd– verdorven geworden. Dit staat in schril contrast met het neodarwinisme. Hierbij is er geen sprake van een eerste mensenpaar, maar van een mens die in ongeveer 7 miljoen jaar tijd is geëvolueerd uit een aapachtige.

Blind

Er zijn christenen die het neodarwinisme combineren met het godsgeloof. Deze worden ook wel theïstisch evolutionisten of evolutionaire creationisten genoemd. Als je deze stroming goed bestudeert, valt een vergelijking op met de gnostiek – waar de kerkvaders terecht afstand van namen. Gnostici stelden dat de natuur niet goed was geschapen. Het kwaad, de dood en het lijden waren van alle tijden. De oorspronkelijke goedheid van de mens werd door hen verworpen. Bovendien kon God onmogelijk een kwade wereld hebben geschapen. Daarom introduceerden ze de Demiurg als scheppingsgod, die willekeurig en blind handelde. God werd zo Zijn directe rol bij de schepping ontnomen. Het neodarwinisme werkt net als de Demiurg ook willekeurig en blind en maakt daarom God als Schepper overbodig. Wie het neodarwinisme omarmt, maakt zo indirect van de zondeval een onzinnig leerstuk. De verlossing van de zonde door Christus is dan ook overbodig.

Vast vertrouwen

Veel (reformatorische) christenen laten het hierbij. Zij onderschrijven de Drie Formulieren van Enigheid en geloven God op Zijn Woord. Dat is heel goed te begrijpen, de scheppingsleer is belangrijker dan een wetenschappelijk model. Daarnaast zijn er ook christenen die de werkelijkheid om ons heen willen onderzoeken en deze proberen te begrijpen in die zin dat Gods Woord en Gods werk niet met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Deze christenen, ook wel creationisten genoemd, besteden veel aandacht aan zowel een eigen model als aan het bekritiseren van het evolutiemodel in de vorm van het neodarwinisme.

Ik noem als voorbeeld het werk van dr. Esperante, dr. Brand en anderen die onderzoek deden naar de Piscoformatie in Peru. Daar liggen in een 400 meter dikke aardlaag mogelijk tienduizenden walvissen begraven. Studie van creationisten toont aan dat de walvissen en vele andere waterdieren uitsluitend in een snel proces zo puntgaaf begraven konden zijn. De dieren moeten wel snel begraven zijn, omdat ze anders zouden zijn verteerd door het bodemleven. Het werk werd gepubliceerd in een vakblad voor geologen.

Daarnaast wil ik het baanbrekende werk noemen dat creationisten doen op het gebied van C14-onderzoek. Daaruit blijkt dat dinosaurusbotten, diamanten en steenkool het instabiele radioactieve isotoop van koolstof-14 bevatten. Dit zou niet mogelijk zijn binnen de theorie van miljoenen jaren.

In de naturalistische wetenschapsbeoefening gaat het om de consensus. In het (reformatorische) geloof gaat het om een vast vertrouwen in de God van de Bijbel. Dat gaat vaak dwars tegen de consensus in.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt Meerten, J.W. van, 2014, Neodarwinisme haaks op belijdenis, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 44 (174): 7.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

11 Comments

peter b

Jan, buiten het feit dat NeoDarwinisme niet samengaat met de reformatorische belijdenis, is het tevens niet conform de biologische waarnemingen. NeoDarwinisme bouwt voort op verschillende foutieve inzichten en 19e eeuwse ideeen, die Darwins in zijn welbekende boek verenigde. Neodarwinisme is gradueel selectionisme. NeoDarwinisme gaat uit van een heel langzaam evolutieproces waarbij alle bekende levende organismen vanuit een simpel oerorganisme onstonden door een accumulatie van selecteerbare mutaties. Als we echter het fossielenverslag bestuderen, dan loopt Darwinisme al meteen vast. Het begint namelijk met 36 verschillende fyla in het Cambrium, en sindsdien zijn er slechts fyla verloren gegaan. We zien dus de meest verschillende bouwplannen aan het begin, en niet als een accumulatief gebeuren aan het eind (dwz hier en nu). NeoDarwinisme baseert dus op een vals uitgangspunt. Ook het feit dat NeoDarwinisme de overerving van verkregen eigenschappen (Lamarck) volledig uitsloot, en dus ook epigenetische en transposon gemedieerde evolutie uitsluit, toont dat het vervangen dient te worden. Steeds meer wetenschappers zien dit in pleiten voor een vervanging van Neodarwinisme.

Hetty Dolman

@ Peter B: “Steeds meer wetenschappers zien dit in pleiten voor een vervanging van Neodarwinisme.”

Kun je aangeven welke wetenschappers dat zijn?

peter b

Hetty, er zijn steeds meer vooraanstaande biowetenschappers die Darwinisme graag willen vervangen door het een beter alternatief. In het verleden heb ik je al eens gewezen op op de wetenschappers van “The Third Way” (http://www.thethirdwayofevolution.com/) en de ID beweging is natuurlijk bekend. Maar ook internationaal gerenommeerde wetenschappelijke journals willen graag een discussie, die de Darwinisten uit de weg blijven gaan. Bekijk dit filmpje (https://youtu.be/A_q_bOWc8i0) en luister naar wat deze vooraanstaande fysiologen over Darwinisme en de Biologie te zeggen hebben. Het is een goede samenvatting van de huidige kennis van zaken en echt interessant. Ed, Jente, Bart Klink, en alle andere Darwinisten zouden dit filmpje ook moet bekijken ter voorbereiding op The Fall. Bekijk en luister aandachtig, [dat bespaart mij] herhalen. Het filmpje van The Journal of Physiology duurt een uur. Prof. Noble pleit voor een complete vervanging van NeoDarwinisme (synthese), dat voor en door mensen [met] het verkeerde [uitgangspunt] werd opgezet. Namelijk door mensen die mordicus tegen evolutie-mechanismen waren en alleen maar kansprocessen accepteerden. Het waren dezelfde mensen die McClintocks ideeën verwierpen en haar buiten wetenschap plaatsten. We weten nu dat de Darwinisten er volkomen naast zitten (…).

Jente

Peter B heeft het over de Third Way Biologists, een groep van evolutiebiologen. Maar zoals je op hun website (http://www.thethirdwayofevolution.com/) kan lezen verwerpen zij creationisme en pleiten ze voor meer focus op andere evolutionaire mechanismen.

“The vast majority of people believe that there are only two alternative ways to explain the origins of biological diversity. One way is Creationism that depends upon intervention by a divine Creator. That is clearly unscientific because it brings an arbitrary supernatural force into the evolution process. The commonly accepted alternative is Neo-Darwinism, which is clearly naturalistic science but ignores much contemporary molecular evidence and invokes a set of unsupported assumptions about the accidental nature of hereditary variation. Neo-Darwinism ignores important rapid evolutionary processes such as symbiogenesis, horizontal DNA transfer, action of mobile DNA and epigenetic modifications. Moreover, some Neo-Darwinists have elevated Natural Selection into a unique creative force that solves all the difficult evolutionary problems without a real empirical basis. Many scientists today see the need for a deeper and more complete exploration of all aspects of the evolutionary process.”

Peter

“Deze belijdenis­geschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) zijn richtinggevend voor de identiteit van de meeste reformatorische instellingen. Het van harte onderschrijven van deze belijdenisgeschriften sluit echter het aanvaarden van het neodarwinisme uit.” Dat klopt natuurlijk. De vraag is alleen of deze drie geschriften aan herziening toe zijn. De drie genoemde geschriften spelen in de christelijke kerk geen rol van betekenis.

De geloofsbelijdenis van de christelijke kerk is wat beleden wordt in de Twaalf Artikelen http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschrift/12artikelen/ en de Geloofsbelijdenis van Nicaea: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/belijdenisgeschriften/geloofsbelijdenis-van-nicea/. “Schepper des hemels en der aarde”: en dat doet geen uitspraak over hoe die schepping is gegaan.

@Jente
Dit gaat over “the third way of evolution”
Neo-Darwinism ignores important rapid evolutionary processes such as symbiogenesis, horizontal DNA transfer, action of mobile DNA and epigenetic modifications. Moreover, some Neo-Darwinists have elevated Natural Selection into a unique creative force that solves all the difficult evolutionary problems without a real empirical basis.
Er zijn heel veel evolutiebiologen die van mening zijn dat de huidige evolutiebiologie geen Neodarwinisme is, maar het sterk oneens zijn met deze third way mensen. Dus als:
Contemporary evolutionary biology includes important rapid evolutionary processes such as symbiogenesis, horizontal DNA transfer, action of mobile DNA and epigenetic modifications. Nobody in evolutionary biology regards natural selection as a unique creative force; however natural selection is a necessary component of the process of adaptation”

Leon van den Berg

Beste Jan,

Wat wil jij nu eigenlijk aangeven met dat voorbeeld van die walvissen in de Piscoformatie? In welke zin zou dat nu aansluiten bij een creationistisch model of zou dat een probleem zijn voor het evolutie model? Destijds op “Sterrenstof” schreef jij naar aanleiding van deze tekst “Waar heb ik gezegd dat deze walvissen tijdens de zondvloed omgekomen zijn? (…) Waar heb ik gezegd dat deze walvissen een probleem vormen voor de reguliere geologie?”

En verder, je schreef “Daaruit blijkt dat dinosaurusbotten, diamanten en steenkool het instabiele radioactieve isotoop van koolstof-14 bevatten”. Dat had misschien beter zoiets kunnen zijn als bijvoorbeeld “Bij koolstof-14 metingen aan dinosaurusbotten, diamanten en steenkool werd koolstof-14 gemeten, de reguliere wetenschap wijt dat aan vervuiling en ruis”.

peter b

“Bij koolstof-14 metingen aan dinosaurusbotten, diamanten en steenkool werd koolstof-14 gemeten, de reguliere wetenschap wijt dat aan vervuiling en ruis”.

Iets toeschrijven aan vervuiling en ruis is net zo’n science stopper als “junk DNA”. I.p.v. het verder uit te zoeken, gaat men over tot onwetenschappelijk dogmatisme van “we weten, dus het is fout wat we meten”. De crux van de wetenschap, die ons steeds heeft verdergebracht is dat we niet weten en dus onderzoeken. Als we zouden weten, zoals de oude Griekse filosofen, dan hoeven we niet te onderzoeken.

Jan van Meerten

Geachte Peter B., de link naar het filmpje is interessant. Hartelijk bedankt daarvoor. Een medecreationist wees mij op een artikel welke de titel heeft: ‘Is Darwinian evolution an idea whose time has come and gone?’. Het artikel is hier te lezen en past goed in uw pleidooi om te zoeken naar alternatieven voor het neodarwinisme.

Geachte heer Van den Berg, u schrijft: ‘Wat wil jij nu eigenlijk aangeven met dat voorbeeld van die walvissen in de Piscoformatie?’. Dat creationisten wel degelijk goed wetenschappelijk onderzoek doen en dat een creationistisch uitgangspunt tot verrassende uitkomsten kan leiden. Zie bijvoorbeeld: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018214004842, het proefschrift van dr. Esperante en het boek van dr. Brand met als titel Faith, Reason & Earth History.

U schrijft: “Dat had misschien beter zoiets kunnen zijn als bijvoorbeeld (…)” Deze discussie hebben wij hier gevoerd en we kwamen toen niet verder dan ‘omdat het niet in het naturalistisch referentiekader past is het vervuiling of ruis’. Wilt u deze discussie voortzetten? Dan heb ik een uitdaging voor u: per sample zou u moeten kunnen aantonen dat het daadwerkelijk om ruis of vervuiling gaat. In het afgelopen jaar deden creationisten ook weer onderzoek naar C14 in, volgens naturalisten, ‘te oud materiaal’ en het lijkt eerder regel dan uitzondering te zijn dat dit materiaal een detecteerbare hoeveelheid C14 bevat. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

M.Nieuwebeor

“er zijn steeds meer vooraanstaande biowetenschappers die Darwinisme graag willen vervangen door het een beter alternatief”

Alle wetenschappers willen elke wetenschappelijke theorie vervangen door een beter alternatief. Dat heet wetenschappelijke vooruitgang. Het punt hier is dat creationisme per definitie niet wetenschappelijk is. De wetenschappelijke methode is synoniem met methodologisch naturalisme en creationisme verwerpt dat.

Jan van Meerten

Geachte Peter, merk op dat het bovenstaande artikel verscheen in het RD en specifiek aan die doelgroep gericht is. Aangezien Logos Instituut een interkerkelijke organisatie is zullen diverse gelovigen in de achterban zich niet herkennen in de drie genoemde belijdenisgeschriften en zullen ze zich wenden tot andere belijdenisgeschriften.

U vraagt uzelf af of de belijdenisgeschriften aan herziening toe zijn. De belijdenisgeschriften hebben geen absoluut onfeilbaar gezag maar zogenoemd ‘bindend’ gezag en kunnen daarmee herzien worden. De belijdenisgeschriften willen Gods Woord naspreken en een herziening zal daarom gegrond moeten zijn in de Schrift. Door de kerk der eeuwen wordt een belijdenis gestempeld als meest Schriftgetrouwe weergave van het christelijk geloof. Het staat u vrij om het daarmee oneens te zijn, maar dan dan dient u aan te tonen waar deze belijdenisgeschriften op het gebied van creationistische kernnoties (schepping, zondeval en zondvloed) afwijkt van de Schrift.

Overigens is het goed te benadrukken wat C.J. de Leeuw schrijft in een lezenswaardig artikel: “Vasthouden aan de gereformeerde belijdenis betekent niet dat je mensen afschrijft of dat je Gods werk in anderen ontkent. Het gaat niet om het eigen gelijk, maar om het vinden van vastheid in de Schrift.” Bron: Leeuw, C.J. de, 2016, Niet Gereformeerd, dus verkeerd?, GezinsGids 69 (12): 28-31. Een herziening ten gunste van de theorie van gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen gaat in tegen de Schrift. Een belijdenis die deze theorie omvat zal daarom niet langer het predikaat ‘naspreken van de Schrift’ ontvangen.

U geeft aan meer te voelen voor de Twaalf Artikelen en de Geloofsbelijdenis van Nicea. De vraag is natuurlijk wel wat de opstellers van deze belijdenisgeschriften bedoelden toen zij ‘Schepper des hemels en der aarde’ opschreven. M.a.w. hoe dachten de opstellers over de creationistische kernnoties zoals schepping in zes dagen, historische zondeval, wereldwijde zondvloed en een historische Jezus?

Geef een antwoord