Beroemd is de uitspraak van Theodosius Dobzhansky: Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution. Deze uitspraak wordt door evolutionisten vaak met grote instemming aangehaald. Het is de titel van een essay die de uit Oekraïne afkomstige, belangrijke wetenschapper en theïstisch evolutionist in 1973 schreef voor biologiedocenten. Het essay is bedoeld om de onwetenschappelijkheid van het creationisme weer te geven. De tekst is op internet vrij te raadplegen. Het essay is prachtig geschreven. Dobzhansky gebruikt mooie voorbeelden, mooie zinnen en mooie drogargumenten. Het essay is een samenstel van metafysische uitspraken die geponeerd worden als wetenschappelijke feiten. Laten we de tekst van voren naar achteren eens doorkijken.

Dobzhansky begint zijn essay met een bekende vergelijking. De evolutietheorie wordt vergeleken met het heliocentrisch wereldbeeld. Mensen die niet in evolutie geloven, zijn als de mensen in de tijd van Copernicus die op grond van een of ander heilig boek weigeren de evidentie te aanvaarden dat de aarde een om de zon tollende bol is. Darwin kwam reeds honderd jaar eerder met dit argument aanzetten, en in essays op ForumC wordt dit argument ook nog uitgesponnen. Dobzhansky begint met het voorval van sjeik Abd el Aziz bin Baz die in 1966 bij de koning van Saudi-Arabië erop aandringt om de leer van de Koran te verdedigen, waarin staat dat de aarde vaststaat en dat de zon om de aarde draait. De koning zal aan deze oproer geen gehoor geven. Heel de wereld heeft gezien dat astronauten op de maan landden en dat de aarde een bol was, maar genoemde sjeik was in staat om tegen alle waarnemingen in vast te houden aan een antiek wereldbeeld. De sjeik was niet alleen onkundig, maar ook enorm bevooroordeeld. Het zou nooit lukken om de beste man te overtuigen. De man maakt volgens Dobzhansky, die meent niet alleen de Bijbel maar ook de Koran te kennen, een ongelooflijke fout:

“It is ludicrous to mistake the Bible and the Koran for primers of natural science. They treat of matters even more important: the meaning of man and his relations to God. They are written in poetic symbols that were understandable to people of the age when they were written, as well as to peoples of all other ages.”

Dobzhansky weet te vertellen dat het heelal miljarden jaren oud is en dat de ouderdom van de aarde met zekerheid vastgesteld kan worden met radiometrie. Hoe zouden mensen als sjeik Bin Baz hierop kunnen reageren? Dobzhansky schrijft dan:

“One can suppose that the Creator saw fit to play deceitful tricks on geologists and biologists. He carefully arranged to have various rocks provided with isotope ratios just right to mislead us into thinking that certain rocks are 2 billion years old, others 2 million, which in fact they are only some 6,000 years old.”

Als we deze uitleg volgen, dan maken we volgens Dobzhansky echter een grote fout, want:

“It is easy to see the fatal flaw in all such notions. They are blasphemies, accusing God of absurd deceitfulness. This is as revolting as it is uncalled for.”

Dobzhansky suggereert een standpunt dat niet door een creationist wordt ingenomen. Creationisten geloven niet dat God mensen misleidt. Wat creationisten wel weten, is dat wetenschappers feilbaar zijn en goed in staat zijn om zichzelf en anderen te misleiden en de feiten op een verkeerde wijze te interpreteren.

Dobzhansky gaat verder met een beschrijving te geven van de levende natuur. Twee aspecten zijn van belang. Enerzijds de enorme variatie en anderzijds de grote basale uniformiteit van levende wezens. Het eerste waar hij het over heeft, is de diversiteit aan levende wezens.

Diversity of Living Beings

Prachtig! Mensen, dieren, planten en micro-organismen; miljoenen soorten leven verspreid over zoveel verschillende ecosystemen. Elk op een eigen plek. Sommige organismen zijn generalist, zoals de mens. Andere organismen zijn hypergespecialiseerd. Zo bestaat er een vlieg (Helaeomyia petrolei) die leeft in oliepoelen in Californië. Wat wil ons dit zeggen?

“Is there an explanation, to make intelligible to reason this colossal diversity of living beings?” “The only explanation that makes sense is that the organic diversity has evolved in response to the diversity of environment on the planet earth. No single species, however perfect and however versatile, could exploit all the opportunities for living. Every one of the millions of species has its own way of living and of getting sustenance from the environment.”

Dobzhansky heeft gelijk dat er zo veel verschillende ecosystemen op de wereld zijn, dat geen enkele soort die alle kan bevolken. Zijn stelling dat dit dus door evolutie tot stand gekomen is, is echter onzin. God weet ook wel dat voor het bevolken van de ecosystemen veel verschillende soorten nodig zijn. Waarom zou Hij ze niet hebben kunnen scheppen? Wat is voor dit verschijnsel het verschil of God het deed in miljoenen jaren of in zes dagen?

Dobzhansky gaat verder met:

“The evolutionary process tends to fill up the available ecologic niches.”

En dat is waar. Levende wezens veranderen door de tijd door evolutie en daardoor kunnen nakomelingen goed aangepast raken aan verschillende omstandigheden. De soorten zijn niet statisch maar dynamisch. Echter, zoals Dobzhansky stelt, veel diersoorten zijn in de struggle for life uitgestorven. Andere overleefden, en daar zijn bestaande dieren nakomelingen van. Toch is er nog een enorme diversiteit. Dat is voor Dobzhansky een argument voor evolutie:

“All this is understandable in the light of evolution theory; but what a senseless operation it would have been, on God’s part, to fabricate a multitude of species ex nihilo and then let most of them die out!”

Dobzhansky’s argument gaat hier mank. Hij bestrijdt zichzelf. Hij is degene die leert dat God continu leven kapot laat gaan op het moment dat Hij het genereert. Een bijbelgetrouw christen leert dat God het leven niet bedoelde om dood te laten gaan.
Dobzhansky gaat verder met een geloofsuitspraak:

“Natural selection is at one and the same time a blind and creative process. Only a creative and blind process could produce, on the one hand, the tremendous biologic success that is the human species and, on the other, forms of adaptedness as narrow and as constraining as those of the overspecialized fungus, beetle, and flies mentioned above.”

En vervolgens weer een sneer naar creationisten:

“Anti-evolutionists fail to understand how natural selection operates. They fancy that all existing species were generated by supernatural fiat a few thousand years ago, pretty much as we find them today. But what is the sense of having as many as 2 or 3 million species living on earth?”

Wat een domme vraag stelt Dobzhansky hier! Hij heeft toch zelf uitgelegd wat de zin was van de miljoenen verschillende soorten leven op aarde? Maar nee, hij fantaseert verder:

“Was the Creator in a jocular mood when he made Psilopa petrolei for California oil fields and species of Drosophila to live exclusively on some body-parts of certain land crabs on only certain islands in the Caribbean? The organic diversity becomes, however, reasonable and understandable if the Creator has created the living world not by caprice but by evolution propelled by natural selection.”

Onzin natuurlijk. De machtige diversiteit aan leven op aarde, prima aangepast aan verschillende omstandigheden, is ook voor de creationist een teken van de almacht en wijsheid van God. Het is belangrijk om te zien dat creationisten weten dat er evolutie is. God schiep enkele duizenden jaren geleden leven dat binnen grenzen kan evolueren en zo des te beter de verscheidenheid aan leefomgevingen kan bewonen. Als Dobzhansky zegt:
“Creation is not an event that happened in 4004 BC; it is a process that began some 10 billion years ago and is still under way”, tsja, dan heeft hij dat nog niet zo goed hard kunnen maken.

Unity of life

Naast de enorme diversiteit die er is in levende wezens, is er op basaal niveau ook een grote uniformiteit. In de tijd van Dobzhansky, toen nog niet zoveel bekend was als nu, was vooral die uniformiteit imposant. We weten inmiddels dat er op veel algemene regels toch ook veel uitzonderingen zijn. Dobzhansky noemt de universele DNA- en RNA-code. We weten nu dat die niet zo universeel is als vroeger gedacht werd. Dobzhansky noemt ATP als energiedragend molecuul. Hoe kan dat? Voor Dobzhansky is het kristalhelder:

“What do these biochemical or biologic universals mean? They suggest that life arose from inanimate matter only once and that all organisms, no matter how diverse, in other respects, conserve the basic features of the primordial life.”

Dit is pure fantasie. Er is nog geen glimp van een rationeel idee van hoe het eerste leven volgens de evolutietheorie eruit zou hebben gezien. De Bijbel zegt duidelijk dat God het leven schiep uit het stof der aarde. Er is geen reden dat Hij niet voor de verschillende levens dezelfde basale structuren zou hebben gebruikt. Dobzhansky verwijt creationisten echter dat ze God voor een bedrieger uitmaken:

“But what if there was no evolution and every one of the millions of species were created by separate fiat? However offensive the notion may be to religious feeling and to reason, the anti-evolutionists must again accuse the Creator of cheating. They must insist that He deliberately arranged things exactly as if his method of creation was evolution, intentionally to mislead sincere seekers of truth.”

Evolutionisten verleiden zichzelf tot het aanhangen van de evolutietheorie, en God wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld. Zo ver kan het gaan!

Dobzhansky gaat verder met beschrijven dat de letters van het DNA een code vormen en dat die een bepaalde betekenis hebben. Hij is zich er niet van bewust dat dit betekent dat het informatie is en dat informatie niet kan toenemen zonder intelligente interventie. Daarna gaat hij verder met te beschrijven dat afstanden in codering in het DNA tussen levende wezens overeenkomen met veronderstelde evolutionaire verwantschap. Een bevinding die inderdaad wel gedaan wordt, maar die ook anders kan worden geïnterpreteerd en die voor andere eiwitten of genen weer helemaal niet opgaat. Dobzhansky probeert hard te maken dat de verschillen tussen soorten, geslachten en families een naadloze voorzetting zijn van de verschillen tussen individuen. Volgens Dobzhansky zijn die verschillen en overeenkomsten tussen levende wezens alleen maar zinnig in het licht van evolutie:

“I submit that all these remarkable findings make sense in the light of evolution: they are nonsense otherwise.”

Hij vergeet te denken zoals een bioloog normaliter doet. Kijken naar functie. Dat is vaak de haper bij evolutionisten. We weten nu dat organismen die evolutionair niet verwant zijn, sterk gelijkende structuren en genen kunnen hebben. Waarom? Omdat er vergelijkbare functies moeten worden uitgeoefend. Dat is biologie.

Comparative Anatomy and Embryology

Al lang geleden werd opgemerkt dat bijvoorbeeld de mens en een vogel een vergelijkbare opbouw hebben van delen van het skelet. Vergelijkbare botten worden homoloog genoemd. Voor Darwin werd dit als teken van design gezien. Ook embryo’s van gewervelde dieren vertonen overeenkomst. Dat is natuurlijk niet vreemd. De volwassen dieren vertonen ook een overeenkomstig basaal bouwplan en steeds moet het bouwplan gevormd worden uit een enkele bevruchte eicel. Een bekend voorbeeld is de aanwezigheid van diepe groeven in de keelstreek van een mensenembryo. Dat zouden overblijfselen zijn van kieuwspleten:

“The presence of gill slits in human embryos and in embryos of other terrestrial vertebrates is another famous example. Of course, at no stage of its development is a human embryo a fish, nor does it ever have functioning gills. But why should it have unmistakable gill slits unless its remote ancestors did respire with the aid of gills? It is the Creator again playing practical jokes?”

Is dit een grapje van Dobzhansky? Of is het biologisch gezien alleen maar een domme opmerking? Waarom zouden er groeven zijn, anders dan omdat ze een functie hebben? De embryonale ontwikkeling is zeer ingewikkeld. Het embryo moet steeds blijven functioneren en ondertussen een complete metamorfose ondergaan. Cellen migreren in het ontwikkelende lichaam van hier naar daar. Daarvoor worden vaak ook tijdelijke hulpstructuren en geleidestructuren aangelegd. De geringste afwijking kan al dodelijk zijn. De gedachte dat er diepe groeven in de keelstreek van een mensenembryo zitten en dat dit geen functionele betekenis zou hebben, is ridicuul.

Adaptive radiation: Hawaii’s flies

Dobzhansky beschrijft uitgebreid dat er duizenden verschillende fruitvliegjes (Drosophila) bestaan. Alleen al op het eiland Hawaï bestaan er zeventien soorten die nergens elders voorkomen. Hoe zou dat hebben kunnen gebeuren? Hawaï is relatief recent vulkanisch ontstaan. Dobzhansky denkt dat wellicht één soort naar het pas ontstane eiland is gevlogen, daar weinig concurrentie had en daardoor kon uitsplitsen in zeventien verschillende soorten. Op buureilanden waren de vliegjes wellicht te laat, dus daar heb je minder verschillende soorten. Het klinkt als een logisch scenario. Waarom zou Dobzhansky dit voorbeeld noemen? Om de volgende stropop op te zetten:

“Anti-evolutionists might perhaps suggest an alternative hypothesis: in a fit of absentmindedness, the Creator went on manufacturing more and more drosophilid species for Hawaii, until there was an extravagant surfeit of them in this archipelago. I leave it up to you to decide which hypothesis makes sense.”

Beide opties komen uit de koker van de evolutionist Dobzhansky en niet van een creationist. Creationisten weten ook dat soorten nieuw gevormd worden, wat genoemd wordt: adaptieve radiatie.

Dobzhansky heeft inmiddels zijn trukendoos geleegd. De argumenten zijn op. Hij gaat bijna tot zijn conclusie komen.

Strength and acceptance of the theory

Dobzhansky schrijft:

“Seen in the light of evolution, biology is, perhaps, intellectually the most satisfying and inspiring science. Without that light it becomes a pile of sundry facts some of them interesting or curious but making no meaningful picture as a whole.”

Dit is onwaar. Het is niet de evolutie die de biologie maakt tot een inspirerend onderzoeksveld, het is de alom aanwezige eenheid tussen bouw en functie. Het is het design, de aangepastheid van organismen, de samenhang tussen organismen en binnen organismen. God schiep levende wezens niet als statische robots, maar als wezens die door de tijd heen zich kunnen aanpassen en veranderen en zo de verscheidenheid vormen die we kunnen waarnemen.

Als Dobzhansky schrijft: “Evolution as a process that has always gone on in the history of the earth can be doubted only by those who are ignorant of the evidence or are resistant to evidence, owing to emotional blocks or to plain bigotry. By contrast, the mechanisms that bring evolution about certainly need study and clarification. There are no alternatives to evolution as history that can withstand critical examination”, dan zijn het woorden zonder grond, als met evolutie de evolutietheorie wordt bedoeld en universele gemeenschappelijke afstamming.
Is er dan geen clash tussen evolutietheorie en christelijk geloof? Voor Dobzhansky niet. God schiep door evolutie.

“It is a blunder to mistake the Holy Scriptures for elementary textbooks of astronomy, geology, biology, and anthropology. Only if symbols are construed to mean what they are not intended to mean can there arise imaginary, insoluble conflicts. As pointed out above, the blunder leads to blasphemy: the Creator is accused of systematic deceitfulness.”

Dobzhansky doet alsof de Bijbel niet gewoon ook historiële informatie geeft! En weer wordt gedaan alsof God een bedrieger zou zijn, als creationisten gelijk zouden hebben.

Dobzhansky eindigt met een citaat van Teilhard de Chardin, een mede theïstisch evolutionist:

“Is evolution a theory, a system, or a hypothesis? It is much more. It is a general postulate to which all theories, all hypotheses, all systems much henceforward bow and which they must satisfy in order to be thinkable and true. Evolution is a light which illuminates all facts, a trajectory which all lines of thought must follow. This is what evolution is.”

Dobzhansky heeft zijn boodschap duidelijk gebracht. De evolutietheorie is een metafysisch verhaal. Het is een geloofssysteem.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Beroemd is de uitspraak van Theodosius Dobzhansky: Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution. Deze uitspraak wordt door evolutionisten vaak met grote instemming aangehaald. Het is de titel van een essay die de uit Oekraïne afkomstige, belangrijke wetenschapper en theïstisch evolutionist in 1973 schreef voor biologiedocenten.

...
Read more