[Redactie]: Vanwege de vele reacties die wij ontvingen op de filmpjes van Stef Heerema1 hebben wij Stef Heerema gevraagd een vorig jaar door hem geplaatste2 reactie op kritiek op zijn model op onze site te plaatsen. In dit artikel bespreekt Stef Heerema de bezwaren die geoloog Leon van den Berg tegen zijn theorie heeft ingebracht.

Een nadere toelichting op het vulkanisch ontstaan van zoutformaties

Geoloog Leon van den Berg is niet overtuigd3 door de antwoorden4 die ik in april heb geformuleerd. Hij blijft verdedigen dat de reusachtige zoutformaties van honderdduizenden kubieke kilometers (!) puur zout door indamping van een zee zijn ontstaan. Aan de hand van de twintig punten in mijn originele CMI- artikel5, waarna de discussie is gestart, zullen we zijn inbreng punt voor punt bespreken.

Punt 1: bijbelse tijdlijn

Leon stelt dat de scheppingsdagen niet in een tijdslijn zijn in te passen omdat de zon, die zijns inziens de tijd bepaalt, pas op de vierde dag verscheen. Hij gaat eraan voorbij dat God in het begin de tijd al gemaakt had. God was daar volstrekt duidelijk in door de tijd ook onmiddellijk te laten functioneren. De eerste dag, de tweede dag, enzovoort. De tijd was er eerder dan de zon. De zon is later gemaakt om de schepping te dienen. Als de zon nu weggenomen zou worden, begrijpt iedereen dat de tijd gewoon doorgaat, wat voor ellende er verder ook van zou komen.

Leons stelling dat Noachs vloed een geloofsovertuiging is die niet in de wetenschap een plaats behoort te hebben, is laakbaar. We hebben zeer veel overleveringen bij alle volken op aarde die getuigen van de vloed. In de ontstaanswetenschappen zal dit een plaats moeten krijgen. Dat is hoe wetenschap hoort te werken. Bovendien wijzen de geologische feiten uit dat de zondvloed heeft plaatsgehad. Onder punt 20 laat ik bijvoorbeeld zien hoe zoutpijlers uitsluitend in het vloedwater gevormd kunnen zijn.

Leon stelt dat het christendom zich moet beperken tot het bekendmaken van Christus. In het door de EO in 1980 uitgebrachte boek Het ontstaan van de wereld, onder eindredactie van Willem Glashouwer, wordt op pagina 20 gesteld dat de geestelijke betrouwbaarheid van de christelijke leer direct afhankelijk is van de historische betrouwbaarheid. Uiteraard is dat verband aanwezig, we vinden die verbanden ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld: in 1 Petrus 3:18-20 wordt de opstanding van Christus verbonden aan de zondvloed: ‘Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd.’

Christus brengt hier, onmiddellijk nadat hij de dood had overwonnen, het evangelie aan de mensen die omkwamen tijdens de vloed. Onrechtvaardigen die gevangen zaten in het dodenrijk. Veroordeeld onder de wet, opgestaan in Christus. Ik denk niet aan alverzoening, maar degenen die zwemmend in het zondvloedwater om genade hebben gesmeekt, zullen zeker tot die groep behoren. Wat een evangelie!

Daarom kunnen kerken zich niet beperken tot Christus. Christenen mogen ook de zondvloed zichtbaar maken in de wetenschap. Als je de zondvloed uit de werkelijkheid schrapt, schrap je Christus verlossingswerk ook uit de werkelijkheid. Gelukkig is de zondvloed een wetenschappelijk te onderbouwen feit, zodat het geloof in Christus’ verlossingswerk niet in het luchtledige hangt.

Theïstische evolutionisten zoals Leon hangen de evolutiegeloofsleer aan, verwerpen de bijbelse schepping, zondeval en zondvloed, en staven dat met ondeugdelijk wetenschappelijk onderzoek. Nu gelovigen de ondeugdelijkheid daarvan aantonen, schrijft Leon dat zij hun geloof baseren op wetenschap. Daar is echter bij lange na geen sprake van. De zondvloed is inderdaad aantoonbaar, maar de bijbelse belofte van eeuwig leven door Christus zal een geloofsovertuiging blijven.6 En dat geldt ook voor vele andere geloofsstandpunten, zoals dat God deze wereld bestuurt, onze gebeden verhoort en dat Gods Geest in onze harten woont. Ook de nieuwtestamentische boodschap dat wie ongeloof zaait beter af was geweest met een molensteen om zijn nek, is een dergelijke geloofszekerheid. Voorbeelden te over dus dat ons geloof zich niet beperkt tot alleen dat wat wetenschappelijk aantoonbaar is.

Punt 2: een 1 km dikke laag zout vereist een in te dampen zeewaterniveau van 67 km

Leon legt uit dat, voor zover hij weet, het indampingsmodel door alle in leven zijnde geologen wordt aangehangen. Dat is onjuist geformuleerd, want hij weet best dat sommige geologen afstand nemen van het indampingsmodel. Bijvoorbeeld geoloog dr. Tasman Walker. Hij publiceerde op 15 maart 2013: ‘I like Stef’s model, and I think it is far superior to the uniformitarian attempt to explain the evidence, which I was taught at university in my geology course.’7

Leon blijft het inferieure indampingsmodel verdedigen, echter zonder daar relevante argumenten voor te gebruiken. Het indampingsmodel is in ieder klimaat onmogelijk omdat het proces een open verbinding met de oceaan (de veronderstelde leverancier van het zout) nodig heeft. De open verbinding betekent onverbiddelijk dat na enige verdamping het met zout verzwaarde water door de zwaartekracht gedreven over de bodem het bassin uitstroomt, terug naar de diepe oceaan. Zoals heden ten dage ook wordt geconstateerd in de Middellandse Zee, waar een zoute waterstroom zich bij Gibraltar over de bodem oceaanwaarts begeeft. Wikipedia schrijft,8 met referentie naar werk van Pinet: ‘Evaporation greatly exceeds precipitation and river runoff in the Mediterranean, a fact that is central to the water circulation within the basin. […] Thus, seawater flow is eastward in the Strait’s surface waters, and westward below (…)’.9

Deze stroming maakt het onmogelijk om op de bodem van de Middellandse Zee zout af te zetten. Leons geloofsovertuiging dat het vroeger wel is gebeurd, is niet met feiten of reële processen te staven.

Punt 3: bassinafsluiting door zandbanken, koraalriffen of tektoniek

Nadat duidelijk geworden is dat bassinafsluiting met zandbanken of koraalriffen niet gewerkt kan hebben, werpt Leon nu tegen dat tektoniek de klus geklaard kan hebben. Dat moet dan wel een zeer minutieus georkestreerde tektoniek zijn geweest. Daarvoor is namelijk nodig dat de bodem van het bassin voortdurend zakt om ruimte voor de dikker wordende laag zout te maken, terwijl de afsluitende bergrug voortdurend op of iets onder het zeeniveau blijft om gedoseerd zeewater binnen te laten.

Gedoseerd, want het niveau in het bassin mag niet stijgen tot zeeniveau, om oplossing van reeds afgezet zout gevolgd door terugstroming van zout in de oceaan te voorkomen (punt 2). Dit proces, onder regie van een complexe tektonische beweging van reusachtige continentale platen, moet gedurende vele tientallen duizenden jaren perfect gewerkt hebben, precies in de geologische periode dat het bassin in de ideale droge omgeving verbleef. En dat wonder moet zich herhaald hebben voor vele zoutlagen op alle continenten. Extra problematisch voor deze ad-hocredenering is dat dit proces nergens op aarde te bewonderen is en met niet één feit te staven is.

Tevens voert Leon aan dat de drempel vanzelf aangroeit door kalkafzetting. Ook dat is volstrekt uit de lucht gegrepen en tegenstrijdig met de feiten. Door een nauw kanaal moet zo’n 30 maal het volume van de Middellandse Zee neerwaarts het bassin in stromen. Dat levert een gigantische erosie op in plaats van kalkafzetting. De tektonische beweging zal nauwkeurig voor deze erosie moeten compenseren. Eerder zijn de door geologen aangevoerde zandbanken en koraalriffen al als barricaderende mechanismen van tafel geveegd. Ook Leons additionele speculaties vereisen een blind geloof en hebben niets met wetenschap te maken.

Punt 4: het ontbreken van fossiele zee organismen in zout

Leon was het met me eens dat er fossielen in het zout moeten zijn afgezet, gezien de overvloedige hoeveelheid zeewater die in het bassin moet zijn gestroomd. Citaat van Leon: ‘Overigens vind ik het argument van Nelstead dat er weinig fossielen in evaporieten zijn omdat vissen niet van heel zout water houden, zwak, zelfs fout: ze kunnen er prima in sterven, en het zout werkt conserverend. Ik zou eerder zeggen dat zout heel makkelijk rekristalliseert, waardoor er uiteindelijk moeilijk fossielen bewaard blijven.’ Leon stelde dus dat de fossielen naderhand zouden zijn verdwenen door rekristallisatieprocessen. Vanwege mijn vraag die processen uit te werken, komt hij op zijn standpunt terug. Bij nader inzien valt hij toch maar terug op het standpunt van Kevin Nelstead, namelijk dat in het bassin geen leven mogelijk is en dat er daarom geen fossielen in zitten. Waarbij hij negeert dat hij juist afstand had genomen van Nelsteads argument. Er moet immers een continue instroom van zeewater (met de nodige vissen, vogels, schelpen, algen, kwallen, krabben enzovoort) hebben plaatsgevonden. Dit kan niet gebeurd zijn zonder overvloedige afzetting van fossielen. Aangezien de fossielen niet in de zoutformaties te vinden zijn, is het indampingsmechanisme gefalsificeerd. Alweer wordt duidelijk dat het indampingsmodel door geologen heilig is verklaard en zich boven de feiten mag verheffen.

Punt 5: stuifmeel in zoutformaties

Stuifmeel (pollen) wordt door wind en oppervlaktewater verspreidt. En als het vanuit het vloedwater in contact zou komen met het vulkanische zout, is het onwaarschijnlijk dat het in de vulkanische smelt opgenomen zou worden, hoewel aan stuifmeel een bijzondere houdbaarheid wordt toegedicht. Onderzoekers claimen dat stuifmeel in ieder geval 14.000 bar en 360 0C kan overleven.10 Zonder nader onderzoek acht ik het toch onwaarschijnlijk dat het in de zoute smelt kan zijn afgezet. Leon claimt echter dat het wel in zoutformaties is gevonden, al staaft hij dat niet met een onderzoeksrapport.

Ook evolutionisten zullen het met me eens zijn dat als er bijvoorbeeld stuifmeel in het Zechstein zou worden aangetoond, het daar door latere contaminatie terechtgekomen is. Volgens de evolutietheorie waren er namelijk nog geen stuifmeelproducerende planten geëvolueerd in die tijd.11

Hoe dan ook, het is zeer goed mogelijk dat er stuifmeel terechtgekomen is in de zoutformaties nadat ze gestold waren. Dat kan (1) via de lucht in de mijnschachten, waarin een aanzienlijke luchtventilatie plaatsvindt (vanwege de veiligheid), en (2) via waterstromen, die immers zoutformaties kunnen eroderen en daarbij stuifmeel kunnen afzetten. Maar liever dan te speculeren wacht ik een degelijk onderzoeksrapport af naar de werkelijke situatie.

Punt 6: zoutvloei over het aardoppervlak

namakier_zoutOm het keiharde steenzout voort te persen over het aardoppervlak is een krachtenspel nodig dat totaal ontbreekt. Ook lost er meer steenzout in regenwater op dan er vanuit de ondergrondse zoutpijler kan toevloeien (dat vloeit namelijk niet toe, zie punt 20). Toch vinden we zoutuitvloeiingen in nota bene de vorm van gestolde lava. Het is volstrekt duidelijk dat dit een krachtig argument is voor een vulkanisch ontstaan van zoutformaties. Leon gaat echter niet op de argumentatie in, krabbelt iets onbegrijpelijks over ‘steundruk die rustig nul mag zijn’, hoofdspanning en gesteentemechanica, en besluit dat ik het maar na moet vragen in Delft. Zijn verweer is zeer onvoldoende en inhoudelijk onjuist. Gesteenten zijn bros terwijl metalen plastisch kunnen vervormen.

Waar Leon op doelt, is dat bij een hoge steundruk (dat is de druk die door bovenliggend gesteente wordt gegeven) gesteenten wel plastisch kunnen vervormen door een hoofdspanning (bijvoorbeeld een tektonische kracht). Maar dat is nu juist het probleem bij zoutvloei over het aardoppervlak: de steundruk en de hoofdspanning ontbreken beide, waardoor plastische zoutvloei uitgesloten is. Alleen vloeibaar zout kan in deze lavavorm gestold zijn. Het plaatje heeft sowieso veel weg van een vulkaan.

Punt 7: zout van vulkanische oorsprong komt gewoon voor

Een introductie in ionische vloeistoffen

Leon is geoloog, maar bekent geen verstand van vulkanen te hebben. Daarom geeft hij me hier het voordeel van de twijfel: misschien komt het toch voor dat er vulkanische zouterupties plaatsvinden. Inderdaad, die erupties komen zelfs dagelijks voor op de Ol Doinyo Lengai. Professor Antonio Simonetti12 en anderen concluderen zelfs dat de impact daarvan in de geologie wordt onderschat. De mantel is de bron van het natrium- en kaliumrijke Carbonatite en moet veel meer (aard)alkalimetalen bevatten dan gedacht.

Zoute magma is in feite een ‘ionic liquid’. Dit is ionische vloeistof13 en bestaat volledig uit elektrisch geladen anionen (-) en kationen (+). De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar ionic liquids. Ook in de mijnbouw vinden ionic liquids moderne toepassingen, zoals het oplossen van metalen uit erts.14 Bij afnemende temperatuur stolt de vloeistof waardoor er een ionic solid ontstaat. Een zoutformatie is niets anders dan een ionic solid die als ionic liquid is ontsprongen aan de mantel. Het primaire ontstaan van zoutformaties ligt derhalve in magmastromen vanuit de mantel.

Punt 8: Danakil desert, een 5 km diepe zoutformatie in The Great Rift

Deze zeer lokale zoutformatie onder de Danakil Desert zit tot 5 km diep in een vulkanisch actieve scheur in de aardkorst. Dit wijst duidelijk op een vulkanische oorsprong van het zout. Zonder in te gaan op de argumenten en zonder zelf argumenten in te brengen, herhaalt Leon dat hier vroeger een open verbinding met de zee is geweest. Dat houdt in dat hier plaatselijk een zeewaterniveau van 335 km is ingedampt. De afwezigheid van enige onderbouwing van zijn bizarre standpunt is zeer onvoldoende en niet overtuigend.

Punt 9: Ol Doinyo Lengai is een modern voorbeeld van een zoutvulkaan

Deze vulkaan is een uitstekend modern voorbeeld van een zoutvulkaan. Dit in tegenstelling tot de moderne voorbeelden waarmee het indampingsmodel het moet doen, namelijk niet één. Zie ook punt 7.

Punt 10: steenkool wordt gevonden onder en rondom zoutformaties

Dit is een logische associatie gegeven de organische afzettingen tijdens de vloed die met de vulkanische hitte van het zout werden geconfronteerd. Leon en Kevin stellen dat er ook steenkool voorkomt zonder associatie met zout. Dat lijkt me heel goed mogelijk. Er zijn immers ook andere vulkanische gesteenten tijdens de vloed gedeponeerd. Het bestaan van steenkool zonder associatie met zout is in ieder geval geen argument waarmee het vulkanisch ontstaan van de zoutformaties kan worden ontkracht.

Punt 11: associatie van zout met mariene sedimenten

Iedereen is het hierover eens: zoutafzettingen vinden we ingepakt in mariene sedimenten. Mijn conclusie is derhalve dat zoute lava uit de mantel is geërupteerd tijdens de vloed die de sedimenten leverde. De fossielen die we in de sedimenten vinden zijn van organismen die voor en tijdens de vloed leefden. Leon poneert hier off-topic zijn standpunt dat de geologie door het fossielenarchief gedwongen de evolutietheorie omarmt.

Ter onderbouwing verwijst hij naar het werk van William Smith van zo’n 200 jaar geleden. Moderner werk van wetenschappers laat wat beter zien hoe onderzoekers zich laten leiden. Met enige regelmaat worden fossielen van dino’s van de bodem van de Noordzee opgevist, te midden van andere bijvangst van vissers, namelijk mammoeten, neushoorns, leeuwen en mensen die aan de ijstijd worden toegekend. Dat is in de evolutietheorie onbestaanbaar, want de dino’s waren al zo’n 70 miljoen jaar uitgestorven voordat de ijstijden plaatsvonden, zodat zij hier zo’n 1000 meter dieper begraven moeten liggen. Dit probleem wordt opgelost door de dinofossielen als het ware weg te verklaren. Als een dinofossiel te midden van ijstijdfossielen wordt gevonden, wordt exclusief van de dino aangenomen dat die daar door erosie van een ver weg gelegen krijtgesteente en door waterstromingen heen is gespoeld.15 De onderzoekers schrijven dan ook op pagina 37: ‘The four fossils must originate from Jurassic or Cretaceous strata.’ Dit is een voorbeeld van de bedrieglijke omgang met de feiten, volledig gestuurd door de evolutietheorie. De evolutietheorie dwingt onderzoekers de feiten te herschikken in plaats van andersom.1617 Leons off-topic standpunt is hiermee gefalsificeerd.

Punt 12: hydrothermische processen in gesteenten die in contact komen met de zoute lava

Het Kupferschiefer is een + 0,5 m dikke kleilaag die zich uitstrekt onder de 500.000 km2 Zechsteinzoutlaag. In deze kleilaag zijn diverse fossielen van vissen aangetroffen. Het Kupferschiefer is verrijkt met opmerkelijke hoeveelheden koper, lood, zink, ijzer en vele andere metalen. De concentraties zijn soms zo groot dat ze economisch winbaar zijn. Dergelijk gesteente wordt erts genoemd. Van erts zijn grofweg drie ontstaanswijzen bekend:18

 1. Vulkanisch.
 2. Sedimentair, door erosie van erts uit het achterland.
 3. Uit hydrothermische waterstromen die grote hoeveelheden opgeloste metalen bevatten. Deze stromen worden veroorzaakt door vulkanisme.

Binnen het indampingsmodel kan het onderliggende Kupferschiefer niet door een van deze ontstaanswijzen worden verklaard, want:

 1. Als het een stollingsgesteente zou zijn, zou het geen visfossielen bevatten.
 2. Als het door rivieren aangevoerde erosieproducten zouden zijn, zou het alleen in rivierdelta’s liggen.
 3. Als het door hydrothermische waterstromen werd veroorzaakt, kan dat alleen als het erbovenop liggende Zechstein de vulkanische hittebron is geweest, wat strijdig is met het indampingsgeloof.

Het is dus logisch dat aardwetenschappers voor het ontstaan van het Kupferschiefer naarstig op zoek zijn naar een afwijkende verklaring. Leon verwijst naar diverse links, waar met vakjargon doorspekte informatie te vinden is. Het blijkt dat voor het ontstaan van het Kupferschiefer een exotische, tamelijk onbegrijpelijke ontstaanswijze is bedacht. Een woud van redeneringen waarin ondermeer algen, bacteriën, en warempel hydrothermische waterstromen zonder vulkanische oorzaak, een rol spelen. Tevens wordt erkend dat het Kupferschiefer er nog niet geheel door verklaard wordt. Het staat iedereen natuurlijk vrij om mee te gaan in deze ad hoc ‘wetenschappelijke’ geloofsovertuiging. Het is echter geen krachtig argument tegen het vulkanisch ontstaan van het Zechstein, omdat het Kupferschiefer juist uitstekend verklaard wordt door inwerking van hydrothermische waterstromen. Dit is precies de metamorfose die verwacht mag worden op het scheidingsvlak van het vulkanisch zout en de gesteenten eronder.

De gesteenten op en onder het Zechsteinzout zijn rood, zoals van gebakken gesteente mag worden verwacht. Leon zei eerder dat ze niet rood zijn, waarop ik heb aangetoond dat ze wél rood zijn. Hij stelt nu dat andere oorzaken de rode kleur kunnen verklaren. Dat is zeker waar, maar de rode kleur kan niet dienen als argument tegen een vulkanisch ontstaan van het Zechstein. Leons argumentatie faalt.

Punt 13: de zoute lava heeft zich onder water verspreid over de bodem van zeer grote bassins

De voorstelling van zaken die Leon geeft (dat er een 10 meter dikke golf zoute lava is verplaatst over honderden kilometers), doet geen recht aan de werkelijkheid. Leon negeert mijn antwoord aan Kevin, namelijk dat we het inzake het Zechstein hebben over vijfhonderdduizend kubieke kilometer vloeibaar zout. Een ionic liquid (zie punt 7) is uitgevloeid als ware het water, resulterend in een kilometer dikke ionic solid. Uiteraard is er interactie geweest met het water van de vloed, wat geresulteerd heeft in enige laagjes sedimentair gesteente in het Zechstein. Ook heeft de ionic liquid zelf erosieproducten veroorzaakt en meegevoerd op zijn weg van de mantel naar het aardoppervlak. Ongetwijfeld zal de eruptie in golven hebben plaatsgevonden en zal dat enige gelaagdheid hebben veroorzaakt. Toch lijkt het erop dat het grootste deel van de gelaagdheid in het Zechstein verklaard zal moeten worden uit het stollingsgedrag van een ionic liquid waarin zich NaCl, CaSO4, CaCO3, KCl, MgCl2, benevens vele andere zouten, erosieproducten en een beetje water bevinden.

Een vereenvoudigde aanzet hiertoe geef ik in mijn presentatie.19 Een extra complicatie ontstaat door de belangrijke bijdrage van temperatuur- en drukvariaties op het stollingsgedrag. Deze variëren van hoog onderin tot veel lager bovenin de kilometers hoge zoutpijlers. Daarnaast is de ionic liquid voortdurend aan laminaire dan wel turbulente stromingen onderhevig geweest tijdens het stollen, hetgeen een extra gelaagdheid veroorzaakte.

dikes_golf_van_mexico

Dikes zijn de toevoerkanalen waarlangs de ionic liquid naar de oppervlakte is geërupteerd. NB: de verticale en horizontale schaal komen niet overeen. Bron: Carlos Cramez, Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal.

Punt 14: vulkanische toevoerkanalen ten behoeve van de zoute magma

Leon herkent geen ‘dikes’ (toevoerkanalen van magma) in het plaatje van het zout onder de Golf van Mexico, dat ik in mijn presentatie toon. Bij deze zijn ze in de figuur hiernaast meer expliciet weergegeven. De vorm van deze grillige zoutformatie getuigt van een stollende vloeistof die van onderen naar boven werd gedreven. Het zout lijkt vanaf grote diepte via de aangegeven scheuren in de ondergrond te zijn geërupteerd. In stoomkolommen onder het water ontstonden de zoutpijlers, die tegelijkertijd werden ingepakt door sedimenten.

Punt 15: er bevindt zich enig water in zoutformaties

Het is zeker niet zo dat de aanwezigheid van water in stollingsgesteente een waarneming is die de vulkanische oorsprong van het gesteente falsificeert. Bij iedere vulkaanuitbarsting komt water vrij uit de vloeibare gesteenten. Als het water zich niet aan het gesteente weet te ontworstelen, blijft het erin zitten tijdens het stollen. Ook penetreert grond- en regenwater naderhand in de stollingsgesteenten. Zo bevatten ionic solids inderdaad ook een weinig water.

Punt 16: in sommige zoutformaties bevindt zich meer anhydriet en gips dan NaCl

In de meeste zoutformaties domineert NaCl, maar in enkele is het andersom. Dat is opmerkelijk, want er bevindt zich verhoudingsgewijs (ten opzichte van NaCl) nauwelijks anhydriet in zeewater. Bovendien kan vanuit zeewater enkel gips worden afgezet en geen anhydriet. Geologen geloven dat dit gips door begraving onder latere afzettingen aan een hoge temperatuur en druk is blootgesteld, waardoor het gips ontwaterde tot puur anhydriet. Uiteraard zonder dat ze daarvoor bewijzen aanvoeren. Zeer ongeloofwaardig.

Leon stelt dat James Hutton, de grondlegger van de moderne geologie, ten onrechte kristalstructuren in het zout classificeerde als stollingskristallen. Leon noemt een aantal kristallen die ontstaan zonder relatie met vulkanisme, namelijk woestijnroos20, bothryodaal21 en malachiet22. Dit zijn bedrieglijke voorbeelden, want ze komen niet voor in zoutformaties. Wat wel voorkomt in het Zechstein zijn pegmatietkristallen,23 die juist typerend zijn voor stollingsgesteenten. Deze worden gevonden in de Z4 Pegmatite Anhydrite Member24 – de laag is er zelfs naar vernoemd. Pas sinds 1982 wordt anhydriet door moderne geologen25 herkend als vulkanisch gesteente, maar die kennis is blijkbaar nog niet doorgedrongen tot de aanhangers van indampingsscenario’s.

Nu ik dit schrijf, valt me weer de absurditeit op dat geologen geloven dat er gedurende duizenden jaren in een 500.000 km2 groot bassin uitsluitend pure anhydriet zou zijn neergeslagen, zonder zand, klei, schelpen, fossielen, vogelpoep, woestijnzand, algen enzovoorts. Waanzin! Plaatselijk zijn de anhydrietlagen soms honderden meters dik, terwijl voor iedere meter zo’n 600 meter zeewater nodig is. Van universiteiten waar deze geloofsleer wordt onderwezen zou de accreditatie moeten worden ingetrokken. Waarom studenten dergelijke onzin van hun hoogleraren accepteren, is mij een raadsel.

Punt 17: peer review

Het is duidelijk dat het zittende establishment in de reguliere wetenschap via ‘peer review’ onderzoek dat tegen de evolutietheorie indruist, censureert. Leon noemt dat reviewproces ‘het eruithalen van banale fouten die wijzen op totale onkunde’. Ik noem het censuur die wijst op tunnelvisie geleidt door een geloofsovertuiging.

Punt 18: magnesiumchloride komt voor in gehydrateerde vorm: bischofite (MgCl2•6H2O)

Zie ook punt 15. Magnesium chloride is erg hongerig naar water en is het laatste zout dat zich afzet op de bodem van een bassin als al het water is verdampt. Dan ontstaat echter een probleem, omdat het bassin vervolgens weer gevuld moet worden met nieuw zeewater voor de volgende indampingssessie. Het magnesiumchloride keert dan onmiddellijk terug in de opgeloste toestand. Zo is het dus onmogelijk om magnesiumchloride in een zoutformatie te verkrijgen. Het zit er echter wel in,26 en dat bevestigt een ontstaan vanuit een ionic liquid. Leon voert aan dat indien het bassin nu vanuit een zoetwaterrivier wordt overstroomd, het magnesiumzout zich bindt aan de kleideeltjes en op deze wijze gedeponeerd wordt. Dit proces (coagulatie) is mij alleen bekend in de zin dat Na+ ionen zich hechten aan klei. Of Mg2+ dit ook doet, is maar de vraag. Leon levert geen onderbouwing. Hoe dan ook, het is strijdig met de feiten omdat het magnesiumchloride is afgezet in pure lagen (lagen zonder klei). De aanwezigheid van MgCl2 in zoutformaties falsificeert onherroepelijk het indampingsgeloof.

Punt 19: ook in het eutectisch punt van de ionic liquid worden pure zouten afgezet

Uitgaande van een vereenvoudigd model, waarbij alleen natriumchloride en calciumsulfaat een rol spelen in de ionic liquid, kan Leon zich niet voorstellen dat er pure lagen ontstaan. Hij vermoedt (met Kevin) dat in het eutectische punt de beide zouten pure kristallen vormen, die dan samenklonteren en een soort granulaat vormen. Op zich is dat een redelijke gedachte, maar het miskent dat de kristallen niet onderling hechten. In het kernhuis in Zeist is dat zichtbaar door het veelvuldige uiteenvallen van de zoutkernen langs de laminaties van de verschillende zouten. Dat betekent dat de pure NaCl kristallen zich door hun lagere gewicht opwaarts zullen begeven in de ionic liquid en de pure CaSO4 kristallen neerwaarts. Zo ontstaan pure lagen. Hoe dan ook, dit ideale beeld van het stollingsgedrag komt niet in de buurt van de vele malen complexere werkelijkheid, zoals onder punt 13 is aangegeven.

Punt 20: sedimentaire gesteenten zijn lichter dan zout en kunnen zout niet omhoog persen

Geologen geloven dat de sedimentaire gesteenten die in latere geologische tijdperken op de zoutlagen zijn afgezet door compactie27 en cementatie28 een hogere dichtheid bereiken dan het zout. Ze geloven dat sinds het Krijt (+200 Ma) daardoor zoutpijlers langzaam omhoog zijn gedrukt. Deze bewering is in diverse publicaties terechtgekomen en is algemeen aanvaard. De peer reviewers en/of editors zijn nooit gestruikeld over het ontbreken van een feitelijke onderbouwing voor deze stelling. Kennelijk is het ook bij hen een geloofskwestie. Voor zover mij bekend is er nog nooit iets tegen deze theorie ingebracht. Gelukkig eist de Nederlandse mijnbouwwet publicatie van de beschikbare gegevens van boorkernen. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om onafhankelijk onderzoek te doen. Mijn onderzoek heb ik juni 2014 afgerond en dat onderzoek toont onverbiddelijk aan dat zoutlagen zwaarder zijn dan de erop liggende sedimentaire gesteenten.29 Het ontstaansmechanisme van zoutpijlers is daarmee gefalsificeerd! De geologen die dit onderzoeken, weten dit zelf ook al lange tijd, maar verzuimen het te publiceren. Ik citeer een reactie uit een van mijn emailcontacten: ‘Inderdaad is in onze computersimulaties het gedrag van de ‘overburden’ het grootste probleem.’ Oftewel: de computersimulaties laten zien dat de visie op het ontstaan van zoutpijlers onjuist is.

vrij_hangende_zoutpijler

Vrijhangende zoutpijler, ingepakt in sedimenten. De pijler weegt zo’n 2350 kg/m3 en de sedimenten wegen zo’n 2200 kg/m3. De zoutklomp kan daar niet vanzelf naartoe verplaatst zijn, dwars door gesteentelagen heen brekend. Evenmin kunnen de gesteenten zich als een vloeistof rondom het zout hebben gedrapeerd. Toch is dit de geloofsovertuiging van geologen. Bron: Carlos Cramez, Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal.

Leon verwijst naar een vrijhangende zoutpijler die geheel is ingesloten door sedimenten (zie figuur hiernaast). De vele kubieke kilometers grote klomp zout heeft zelfs geen verbinding meer met de in de diepe ondergrond begraven zoutlaag, waaruit hij is voortgekomen.30 Helaas wordt de diepte gerapporteerd in reflectietijd van de seismische trillingen.31 Zonder ‘velocity model’32 kan de werkelijke diepte niet worden vastgesteld. Hoe dan ook, dit blok zout is zwaarder dan de sedimenten waarin het is ingepakt. Het kan daar niet zomaar in 200 miljoen jaar naartoe zijn gestuwd. Het enige mechanisme dat verklarend is, is te zien in mijn presentatie.33 Daarin laat ik zien hoe de pure zoute lava in stoomkolommen kan stollen in de vorm van zoutpijlers. Bij gebrek aan vloeibaar zout op de bodem van het bassin kan de top van de pijler in zijn eigen stoomkolom hoog in het zondvloedwater blijven hangen. Naarmate de stoomkolom in volume afneemt, zakt de zoutklomp al stollend neer op door de vloed geleverde sedimenten, waarin het vervolgens wordt ingepakt. Dit laat zien hoe snel de vloed kilometers dikke sedimentlagen afzette. Het is niet aannemelijk dat de stoomkolom langer dan enkele weken voldoende liftvermogen kan hebben geleverd.

Opmerkelijk is de druppelvorm van de zoutklomp. De vorm wijst op een vloeibaar ontstaan. Van belang is tevens dat de gesteenten rondom even mooi rond het zout zijn gevloeid, in plaats van als een berg op de zoutklomp te liggen! Dat is bizar en in het geologische model onverklaarbaar.

Punt 21: Sodom en Gomorra (nieuw)

Ook het ooggetuigenverslag van Abraham, zo’n 1900 jaar voor Christus, tendeert naar een vulkanische oorsprong. Dit verslag is opgetekend in Genesis, waar in hoofdstuk 19 vers 26 wordt gesproken over de vrouw van Lot die veranderde in een zoutpilaar. Moeten we ons dat voorstellen in een indampingscenario? Hoe kan zij in een oogwenk door indamping in een zoutpilaar veranderen? Onder de Dode Zee vinden we nu een zoutmassief tot op 10 km diepte en misschien nog wel dieper. Is die voorheen uitzonderlijke vruchtbare regio in één ogenblik door indamping omgezet in een 10 km diep zoutmassief? Beoordeel zelf deze citaten uit Genesis:

 1. Genesis 13 vers 10: Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte.
 2. Genesis 19 vers 28: Toen hij (Abraham) uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven.

Voor de ramp was de regio vruchtbaar als het paradijs en na de ramp was het doods en zout. Abraham ziet rookwolken als uit een smeltoven. Alweer aanwijzingen voor een vulkanische oorsprong van het zout! Geologen moeten hun huiswerk overdoen en ook de schriftelijke bronnen serieus gaan nemen.

Presentatie waarnaar Stef Heerema verwijst in dit artikel:

Andere artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Voetnoten

 1. Zie Zout is Magma – in de wonden van de evolutionist en IJstijdverschijnselen – Onder het topje van de ijsberg
 2. Met als subtitel: Een tweede reactie op herhaalde kritiek van een geoloog – door ing. Stef Heerema juli 2014, https://scheppingsmodel.files.wordpress.com/2014/09/nadere-toelichting-op-het-vulkanisch-ontstaan-van-zoutformaties.pdf
 3. http://www.sterrenstof.info/vorming-van-zoutlagen/comment-page-3/#comment-24542, mei 2014.
 4. http://scheppingsmodel.files.wordpress.com/2014/04/toelichting-op-het-vulkanisch-ontstaan-van-zoutformaties.pdf, april 2014.
 5. http://creation.com/clarifying-magmatic-model-origin-salt-deposits, 19 november 2013.
 6. Om de betrouwbaarheid van de Bijbel te staven hebben we in 2013 de ‘Geloof jij het?’-conferentie met meer dan 30 sprekers georganiseerd www.geloofjijhet.com. Hier zijn de spreekbeurten terug te zien: https://www.youtube.com/channel/UCDyjJ1kHvYHE0Om8LLKNHrw.
 7. http://biblicalgeology.net/blog/magmatic-model-for-origin-large-salt-formations, juni 2014.
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Sea#cite_ref-18, juni 2014.
 9. Pinet, Paul R. (1996), Invitation to Oceanography (3rd ed.), St Paul, Minnesota: West Publishing Co., p. 202-207, ISBN 0-314-06339-0.
 10. Exceptional preservation of fossil plant spores in high-pressure metamorphic rocks, Bernard et all, Earth and Planetary Science Letters, Volume 262, Issue 1-2, p. 257-272; 10/2007.
 11. Precambrian pollen in the Grand Canyon, Arthur V. Chadwick, Ph.D., Southwestern Adventist University, Keene, Texas, 2009.
 12. Een publicatie door de University of Notre Dame, Indiana US: http://news.nd.edu/news/44237-notre-dame-geologists- discovery-should-cause-earth-scientists-to-rethink-chemical-makeup-of-earths-mantle.
 13. http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_liquid, juni 2014.
 14. Zie filmpje hiernaast.
 15. Buffetaut, E. & Post, K., 2001 – Mesozoic reptiles from the North Sea – DEINSEA 8: 33-40 [ISSN 0923-9308]. Gepubliceerd op 9 november 2001.
 16. De waarheid die door onderzoekers wordt genegeerd, is dat dino’s gewoon tezamen met mensen hebben geleefd. We kennen dino’s in de overleveringen als draken, leviathan en dergelijke. Meer informatie over dino’s is te vinden in dit boek van Mike Oard uit 2011: Dinosaur Challenges and Mysteries.
 17. De visie van de wetenschap op de ijstijd is tegenstrijdig met de feiten. Het ijs is tijdens de vloed ontstaan. Zie mijn presentatie daarover vanaf 43e minuut:(https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gBnwGOmJ2rY#t=2606)
 18. http://nl.wikipedia.org/wiki/Erts_(mineraal).
 19. Zie over de thermodynamica mijn presentatie vanaf de 18e minuut. (https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gBnwGOmJ2rY#t=1098)
 20. http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijnroos_(geologie).
 21. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bothryodaal_kristal.
 22. http://nl.wikipedia.org/wiki/Malachiet.
 23. http://nl.wikipedia.org/wiki/Pegmatiet.
 24. http://www.dinoloket.nl/z4-pegmatite-anhydrite-member-zez4a.
 25. Luhr, J.F., Primary igneous anhydrite: Progress since its recognition in the 1982 El Chichón trachyandesite, Journal of Volcanology and Geothermal Research 175 (4), p. 394–407, 2008.
 26. [Redcatie]: in de vorm van Bischofite: http://en.wikipedia.org/wiki/Bischofite.
 27. Compactie is samenpersing door de druk van het bovenliggende gesteente. De porositeit neemt hierbij af en de dichtheid neemt toe.
 28. Cementatie is het afzetten van in grondwater opgeloste mineralen in de poriën van gesteenten. De porositeit neemt hierbij af en de dichtheid neemt toe.
 29. De dichtheid van gesteenten boven het Zechsteinzout in relatie tot diapirisme, ing. Stef Heerema, juni 2014.
 30. Vrijhangende zoutpijler voor de kust van Angola, Figuur van http://homepage.ufp.pt/biblioteca/GlossarySaltTectonics/PlatesJPG/Fig.D014-DetachedSaltStock.jpg, nu niet meer beschikbaar.
 31. T.W.T. is de two-way-time.
 32. Voor het interpreteren van seismische data is het noodzakelijk een idee te hebben over de snelheid waarmee de seismische trillingen zich door de gesteenten verplaatsen.
 33. Vanaf de 29e minuut wordt de vorming van zoutpijlers uitgewerkt.(https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gBnwGOmJ2rY#t=1770)

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.

33 Comments

Leon van den Berg

Stef,

Nergens zei ik dat de zon de tijd bepaalt, ik zei ” “geen “tijdlijn”, hoe kunnen wij immers begrijpen dat het al drie keer avond en ochtend werd zonder dat er een zon was die op en onder ging” en nergens heb ik iets gezegd in de trend van “Noachs vloed een geloofsovertuiging is die niet in de wetenschap een plaats behoort te hebben”

Ik heb jou daar al op gewezen : http://www.sterrenstof.info/vorming-van-zoutlagen/… toch blijf jij dat herhalen. Dus of je leest niet of je kunt niet lezen of je pleegt laster. Je mag zelf kiezen.

De wat de “zout”-onderwerpen betreft, die kan iedereen nalezen op “sterrenstof”

Redactie Wetenschep

Dag Leon,

Stef heeft al eerder aangegeven dat hij de inhoudelijke discussie graag aangaat. Tegelijkertijd gaf hij aan dat hij alleen trek heeft in een nette discussie. Op onze site plaatsen we doorgaans geen reacties met beledigingen. We willen je daarom vragen om de discussie puur inhoudelijk te houden.
Wat betreft het inhoudelijke deel van je reactie: je geeft aan dat je bepaalde zaken niet hebt gezegd. Vind je inderdaad dat Stef iets heel anders beweert dan wat jij zei? Inhoudelijk verschilt dit toch weinig? Kunnen we hieruit concluderen dat je verder inhoudelijk geen punten van kritiek hebt kunnen vinden?

Ed Vaessen

Ik heb de discussie op Sterrenstof gevolgd. Stef Heerema gaat niet in op het verschijnsel van een drempel die maakt dat zouter water op de bodem niet uit een bassin kan ontsnappen.

Stef Heerema

Beste Ed,
Bij Gibraltar vinden we een dergelijke drempel. Op de bodem van de Middellandse Zee ontstaat zeer zout water door oplossing van het zoutmassief in de bodem van de zee. Dit proces gaat steeds door. Zodra dit extra zoute water is toegenomen tot boven de drempel, stroomt het westwaarts de oceaan in. Het proces wat we waarnemen, is dus precies tegengesteld aan wat jij beweert. Het zoute water ontsnapt wel uit het bassin.
Vriendelijke groet,
Stef

Jhonnie

Beste mijnheer Heerema,

Het onderwerp interessert mij bijzonder, te meer daar wij het er op school over gehad hebben.

Ik heb een vraag aan u: u zegt dat omdat het met zout verzwaarde water terugstroomt in de oceaan het indampingsmodel niet kan werken. Maar de Middellandse zee is thans toch al zouter dan de oceaan? Hoe komt dat dan?

Jhonnie

Stef Heerema

Beste Jhonnie,
De Middellandse Zee is zouter omdat er meer water verdampt dan er aan zoet rivier- en regenwater binnenkomt, én omdat in de bodem een enorm zoutmassief ligt, waaruit zout oplost in het water. Juist het zoute water onderin stroomt bij Gibraltar westwaarts het bassin uit. Er wordt dus geen zout uit de oceaan afgezet in de Middellandse Zee, maar het proces is precies andersom. De vulkanische zoutformatie in het bassin lost langzaam op en maakt de oceaan zouter. Als er geen zoutformatie onder in het indampingsbassin lag, zou evengoed het indampingsmodel niet werken, omdat ook dan het zoutere water (=zwaarder) over de bodem het bassin zou verlaten.
Vriendelijke groet,
Stef

Ed Vaessen

Beste Stef,

Kenmerk van een drempel is nu net dat alleen hetgeen erboven uit komt erover weg kan stromen. De rest blijft in het bassin op de bodem. Dat is wat Leon van den Berg je ook heeft uitgelegd.

Graag zou ik willen weten welke geologen jij hebt gesproken bij het TNO en wat die precies tegen je hebben verteld.

Groeten,

Ed

Stef Heerema

Ha Ed,
De rest blijft niet in het bassin, omdat het verdunt met bovenstromend water. Daardoor wordt het bovenstromende water zwaarder en afgevoerd over de drempel.
Een professor van Universiteit Utrecht heeft mij geholpen met de thermodynamica van vloeibaar zout. Ik heb mijn werk gepresenteerd bij enkele mijnbouwbedrijven en voor een afdeling van de geologievereniging. En op diverse congressen. Dat mag je weten, maar ik zal je niet inlichten over mijn individuele gesprekspartners.
Groet, Stef

Ed Vaessen

Beste Stef,

Je schrijft:

“Nadat duidelijk geworden is dat bassinafsluiting met zandbanken of koraalriffen niet gewerkt kan hebben, werpt Leon nu tegen dat tektoniek de klus geklaard kan hebben. Dat moet dan wel een zeer minutieus georkestreerde tektoniek zijn geweest. Daarvoor is namelijk nodig dat de bodem van het bassin voortdurend zakt om ruimte voor de dikker wordende laag zout te maken, terwijl de afsluitende bergrug voortdurend op of iets onder het zeeniveau blijft om gedoseerd zeewater binnen te laten.

Gedoseerd, want het niveau in het bassin mag niet stijgen tot zeeniveau, om oplossing van reeds afgezet zout gevolgd door terugstroming van zout in de oceaan te voorkomen (punt 2). Dit proces, onder regie van een complexe tektonische beweging van reusachtige continentale platen, moet gedurende vele tientallen duizenden jaren perfect gewerkt hebben, precies in de geologische periode dat het bassin in de ideale droge omgeving verbleef. En dat wonder moet zich herhaald hebben voor vele zoutlagen op alle continenten. ”

Wat mij opvalt is dat je nergens getallen laat zien.

Stef Heerema

Beste Ed,
Welke getallen wil je horen? Het valt mij op dat je geen van mijn argumenten goedkeurt. Ook niet de feitelijke getallen tav dichtheden van gesteenten die aantonen dat zoutpijlers niet door dichtheidsverschillen zijn ontstaan.

Groet van Stef

Ed Vaessen

De getallen van de dichtheden spreken alvast in het voordeel van de heer van den Berg.
Maar meer in het algemeen merk ik op dat je geen harde getallen levert. Het zijn woorden die indruk moeten maken maar ze zeggen niets. Bijvoorbeeld dat koraal moet eroderen omdat ’30 maal’ het volume van de Middellandse Zee erdoor naar beneden stroomt? Maar dat hangt toch helemaal af van het tempo waarin die stroom gaat?
Dan die ‘minutieus georkestreerde’ tektoniek. Hoe minutieus? Welke modellen heb je precies bestudeerd dat je weet hoe men het zich voorstelt?
En waarom zou een continue bodemzakking nodig zijn?

Stef Heerema

Ed,
De duizenden datapunten (=getallen) die ik heb verzameld ontkrachten de visie van Leon. Zout kan niet door het eigen gewicht van sedimentair gesteente boven het maaiveld worden geperst. Kennelijk heeft het presenteren van hard-rock facts geen invloed op je zienswijze. Langs alle kustlijnen waar kalk voorkomt, wordt dit geërodeerd. Nu er 30-maal (=getal) een zeevolume moet passeren, wil je veronderstellen dat er nauwelijks erosie plaatsvindt? Minutieus georkestreerd, omdat de drempel exact op zeeniveau moet worden gehouden, alleen bij vloed mag het water erin. Er mag namelijk geen water uit, om uitvloei van het zwaardere, met zout verrijkte, water te voorkomen. Continue bodemdaling in het bassin is nodig, omdat de zoutlaag anders het bassin volledig vult, waardoor er geen water meer in kan. Een dalend bassin is standaard onderdeel van indampingsmodellen.
Eén dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Je kent het spreekwoord. Tenzij je zelf nuttige en leerzame kennis inbrengt, beschouw ik onze discussie als beëindigd.
Groet van Stef

Jhonnie

Beste mijnheer Heerema,

Ik heb er nog eens over nagedacht. Als in het verleden de Straat van Gibraltar nauwer of ondieper was dan kon het zoutere water ook moeilijker terugstromen en werd zodoende de Middellandse zee toch nóg zouter?

Vriendelijke groeten

Stef Heerema

Beste Jhonnie,
As is verbrande turf. Een spreekwoord dat de ongerijmdheid van ‘maar als’ wil benadrukken. Wij zijn bezig met natuurwetenschap. Natuurlijk kun je veronderstellen dat er gedurende een moment in een wereldwijd spektakel van plaattektoniek de Straat van Gibraltar ondieper was (nauwer helpt niet, alleen ondiep werkt). Het onwaarschijnlijke zit in de zeer langdurige periode dat de omstandigheden precies goed moeten zijn. Dan wordt het model lachwekkend. Er is bovennatuurlijk ingrijpen benodigd om de indampingsmodellen te laten werken. En dan nog worden de puurheid van de zoutlagen en aanwezigheid van MgCl2 niet verklaard. Kortom, weg met het indampingsmodel. Natuurwetenschappers behoren dit soort onzin niet te geloven.

Hartelijke groet, Stef

Jhonnie

Beste mijnheer Heerema,

Dank u wel voor uw antwoord. Een interessant onderwerp, het past precies bij dat waar wij het bij aardrijkskunde en scheikunde over hebben, de hele klas inclusief de leraren volgen deze discussie.

Wat bedoelt u met dat de omstandigheden die precies goed moeten zijn? Het is toch voldoende dat het zee-water oververzadigd raakt?

Vriendelijke groeten.

Stef Heerema

Hoi Jhonnie,
Tof dat er zoveel meelezers zijn. Dit is een belangrijk onderwerp, omdat het licht werpt op de zondvloed. Ik behandel dit onderwerp ook in gastlessen op scholen, dus laat me weten als ik van dienst kan zijn. Je vraag is behandeld onder punt 2 en 3 en nog eens uitgewerkt in een antwoord aan Ed op 12 juni. Nog één toevoeging: Je hebt inderdaad van zout verzadigd water nodig, om zouten neer te laten slaan. Dit verzadigde water weegt ongeveer 30% meer dan gewoon zeewater en zoekt de bodem van het bassin op. Daar is het niet meer onderhevig aan indamping. Er zal dus geen afzetting van zout plaatsvinden!
Vriendelijke groet, Stef

Jhonnie

Beste mijnheer Heerema,

Ik begrijp niet helemaal wat u bij die andere punten uitlegt over het terugstromen van het zoutere water vanuit de Middellandse zee naar de oceaan. Ik fiets elke dag naar school over de dijk langs de Maas en dan zie ik dat het water alsmaar naar zee stroomt, toch blijft het water even hoog en wordt soms zelfs hoger, ondanks dat het harder gaat stromen. Dat zou bij de Middellandse zee toch ook kunnen, dat die ook alsmaar zouter werd? Omdat er meer water verdampte dan er kon terugstromen?

En bovendien nog iets, ik zie in vrijwel alle tekeningen die ik op het internet heb kunnen vinden dat er tijdens de zoutvorming helemaal geen water terug kon stromen de oceaan in maar dat de straat van Gibraltar een grote waterval was zodat er alleen maar oceaan water de Middellandse zee in stroomde. Dus had je helemaal geen terugstroming.

Dat wat u zegt over het met zout verzadigd water dat de bodem van het bassin op zoekt en dus niet meer verdampt zal ik aan mijn scheikunde-leraar vragen.

Met vriendelijke groeten,

Jhonnie

Stef Heerema

Beste Jhonnie,
Er zijn ontzettend veel zoutlagen afgezet, op alle continenten. Waarom zien we nu dan nergens zeewater via een waterval afgevoerd worden in een indampingsbassin? Een plaatje is makkelijk bedacht, maar is het ooit realiteit geweest? Als het waar was dan zouden er fossielen, zand en klei in zout zitten (niet puur, kristalhelder dus). Ook is dit mechanisme niet in staat om MgCl2 tussen de verschillende zoutlagen af te zetten, omdat dit zout steeds weer in oplossing gaat. En waarom zijn in alle indampingsbassins de verhoudingen van de zouten ongelijk aan de verhouding waarin de zouten in de zee voorkomen? James Hutton, de grondlegger van de moderne geologie, zei al dat onzinnig was om zout te verklaren vanuit indamping, en dat het vulkanisch gesteente betreft. Het indampingsgeloof is een blind geloof, niet gestoeld op enige waarneming.
Vriendelijke groet,
Stef

Jhonnie

Beste mijnheer Heerema,

Ik heb aan mijn aardrijkskunde-leraar gevraagd waarom er thans niet een dergelijk indampingsbassin is. Hij zegt dat dat komt omdat je daarvoor een aantal condities tegelijk nodig hebt die thans op Aarde niet aanwezig zijn: een binnenzee met een drempel en meer verdamping dan de aanvoer van zoetwater door regen en rivieren.

Maar nu kom ik terug op wat u stelt bij punt 2, namelijk dat het volgens u onmogelijk zou zijn om in ieder klimaat zout af te zetten op de bodem van een bassin. Want volgens mij kunt u nu niet meer tegenspreken dat als thans de Straat van Gibraltar maar ondiep genoeg was de Middellandse zee alsmaar zouter zou worden totdat hij uiteindelijk oververzadigd zou worden en er onherroeppelijk zout zou neerslaan. Want bij een proef tijdens natuurkunde hebben wij gezien dat als je zout water maar genoeg indampt je dan neerslag krijgt, totdat je uiteindelijk droog zout overhoudt.

Met vriendelijke groet,

Jhonnie

Stef Heerema

Jhonnie,
De natuurkunde proef is pas geslaagd als je uit een wateroplossing een pure laag MgCl2 weet in te pakken tussen 2 lagen NaCl. Want dat is wat we vinden in de zout afzetting. Nog even opnieuw doen.
De aardrijkskundeleraar bevestigt mijn stelling dat het geloof in indamping niet wordt bevestigd door waarnemingen. Het indampingsgeloof is dus geen natuurwetenschap, maar fictie. En het is een onmogelijk scenario. Om jouw voorbeeld van de Maas die stroomt naar de zee maar even te gebruiken: We zien dat rivieren uitsluitend van de continenten afstromen naar de zee. Dat wordt feitelijk veelvuldig waargenomen. Jij gelooft nu dat het vroeger gebruikelijk was dat de zee stroomde naar de continenten. Via enorme watervallen stroomden overal continentale bassins bijna vol tot beneden zeeniveau (en beneden de drempel). In het geval van de Middellandse Zee wordt gefantaseerd dat gedurende zo’n 20.000 jaar de oceaan zich met een debiet als van de Amazone rivier in het bassin stortte. De Amazone rivier levert weliswaar een waaier van sedimenten tot honderden kilometers buiten de kust. Maar in de Middellandse Zee is dit spoorloos gebeurd. Sorry Jhonnie, maar ik hoop toch van harte dat ze jou leren om verklaringsmodellen kritisch te bevragen. Ook als er zogenaamde consensus bestaat, zul je naar de onderbouwing moeten kijken. Zeker als het over ontstaanswetenschappen gaat. Niemand was er bij, dus moet extra gekeken worden naar ondersteunende feiten. En die ontbreken tav indampingsmodellen volledig. Vergeet trouwens ook de zoutpijlers niet. Die kunnen ook niet verklaard worden door het indampingssprookje.
Succes verder,
Stef

Jhonnie

Beste mijnheer Heerema,

Ik heb één en ander met mijn leraren en een paar klasgenoten uitgezocht.

-We nemen waar dat er thans vanuit de oceaan netto ongeveer 40.000 m3/s zeewater de Middellandse zee in stroomt, één vijfde van het debiet van de Amazone en 16 keer de Niagara waterval. Dat water verdampt allemaal in de Middellandse zee, als de Straat van Gibraltar nu afgesloten zou worden zou het met één meter per jaar zakken door de indamping.
-Evaporieten komen weliswaar op vele plekken voor maar zouden ontstaan tijdens relief korte perioden (in geologisch opzicht dan). Dus evaporieten ontstaan dus slechts af en toe.
-Een sedimentwaaier kan dan wel honderden kilometers groot zijn, de Middellandse zee is 2000 km breed. Bovendien bevat oceaanwater (blauw), in tegenstelling tot de Maas (bruin), nauwelijks sediment en vormt dus ook geen sedimentwaaier.
-Wat die pure jaag van MgCl2 betreft begrijp ik, samen met mijn leraren, niet waarom u de doelpalen verzet. Maar er schijnt een goede verklaring voor te zijn

Vanuit de schoolbibliotheek, samen met klas 5b, vriendelijke groet,

Jhonnie

Stef Heerema

Beste Jhonnie,

Ondanks de indamping nemen we waar dat de Middellandse Zee een netto leverancier is van zout aan de Oceaan.
De Niagara watervallen eroderen met 1 m/jaar. Als we daar met donderend geweld de 16 keer grotere debiet van de Amazone door jagen gedurende 20.000 jaar dan mag je een gigantische erosie verwachten. We zien echter niets hiervan. De veronderstelde waterval is onzichtbaar bij Gibraltar! Kleine of grote sedimentwaaier, het doet er niet toe. Er is er geen!

Je zegt dat indamping verklarend is. Verklaar dus die MgCl2 laag tussen de andere zouten. Bij punt 18 heb ik het onderwerp al toegelicht: “Magnesium chloride is erg hongerig naar water en is het laatste zout dat zich afzet op de bodem van een bassin als al het water is verdampt. Dan ontstaat echter een probleem, omdat het bassin vervolgens weer gevuld moet worden met nieuw zeewater voor de volgende indampingssessie. Het magnesiumchloride keert dan onmiddellijk terug in de opgeloste toestand. Zo is het dus onmogelijk om magnesiumchloride in een zoutformatie te verkrijgen. Het zit er echter wel in, en dat bevestigt een ontstaan vanuit een ionic liquid.
Jullie antwoord doet vermoeden dat het bij je leerkrachten om een geloofskwestie gaat. “Er zal wel een goede verklaring voor zijn” is echt geen wetenschap. Zit je in een VWO5 klas? Jullie worden toch alsjeblieft niet opgeleid om kritiekloos wetenschappers te geloven? Weet je niet dat de wetenschappelijke waarheid van vandaag de leugen is van morgen? Ter voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs is dat een belangrijk credo om te onthouden.
Dit is een mooi moment om een punt te zetten achter onze discussie.
Hartelijke groet,
Stef

Douwe Tiemersma

Dag Jhonnie,

Van de zijlijn heb ik de discussie gevolgd. Erg interessant! Hoe vormde de discussie zich in je klas? Wat is nu je eigen overtuiging?

Wat me overigens opviel, is dat je gaande de discussie op allerlei puntjes probeert het indampingsmodel te verdedigen. Ook al kun je die individuele punten geloven (overigens via onwaarschijnlijke bochten), er blijven zeer cruciale punten liggen die je niet kunt verklaren met een indampingsmodel. Door je te focussen op punten die je wel kunt geloven, raak je het totaalplaatje kwijt.

Geloof in miljoenen jaren is zo sterk, dat men liever kiest voor ongeloofwaardige, slecht verklaarbare modellen, dan voor beter verklaarbare modellen die het geloof in miljoenen jaren aantast. Dit is belangrijk om te weten; het zou goed zijn hier eerlijk over te zijn. In dit geval zou je kunnen zeggen:

“Vulkanisme lijkt de beste verklaring, maar omdat ik geloof dat de lagen miljoenen jaren oud zijn, geloof ik liever in een model dat de werkelijkheid niet goed kan verklaren.”

Leon van den Berg

Beste Stef,

(…)

Ik wil hier graag voor de duidelijkheid punt voor punt reageren.

1a
Inderdaad vind ik dat jij mij heel iets anders in de mond legt dan wat ik zei. Met mijn opmerking “dat het al drie keer avond en ochtend werd zonder dat er een zon was die op en onder ging” verwijs ik naar het klassieke argument dat men in elke discussie over de betekenis van het woord “dag” of “yom” tegenkomt en de vraag wat God ons hier wil vertellen. Men heeft moeite om er ons huidige alledaagse begrip van “dag” onder te verstaan, een dag van 24 uur met een zon die op en onder ging. Er was immers nog geen zon. Bovendien komt men dan in de moeilijkheden met vers 2:4 waar het woord “yom” ook gebruikt wordt en waar alles op één dag lijkt te gebeuren.

Vele Bijbellezers denken dat men voor het woord “yom” meer moet denken aan de betekenis van “moment”, weer anderen denken dat de Bijbel hier wil aangeven dat planten groeien omdat God dat zo besloten heeft en niet omdat er een zon is. De naam “zon” wordt dan ook hier niet gebruikt in de tekst en dat lijkt een vorm van denigrering te zijn ten opzichte van de “zonnegod”.

Dus, volgens velen, er is geen hele duidelijk reden om te denken aan 6 scheppingsdagen van 24 uur. Er is niet “één” tijdlijn.

Douwe Tiemersma

Dag Leon,

Het feit dat velen nu twijfelen aan de betekenis van het woordje yôm heeft niet zozeer met de betekenis van het woord te maken, als wel met de interpretatie die men er nu aan wil geven: in de eeuwen vóór Darwin was met het er binnen de kerk over eens dat dit woord in deze context gewoon “dag” betekent, en zeker geen miljoenen jaren. In dit artikel gaat Henk Hofman hier dieper op in.

Leon van den Berg

Dag Douwe,

Stef zegt [dat, red.] ik beweer dat de zon, en niet God de tijd bepaalt. Nergens beweerde ik iets dergelijks. Jozua 10:13 is duidelijk : God heerst over de tijd.

We kunnen nu wel een hele discussie over het begrip “yom” voeren, die discussie is al honderden keren elders gevoerd, tenzij het zo is dat de alle christenen, (…), tesamen besloten hebben dat “yom” altijd en overal een dag van 24 uur betekent. Volgens mij bestaat daar gewoon een verschil van mening over.

Leon van den Berg

Aan allen,

Op de website van Grondboor en Hamer, http://www.geologienederland.nl/, staat een mededeling :

“MEDEDELING
In G&H 69, 2015 nummer 4 is een artikel verschenen van de hand van Stef Heerema, waarin steenzout een magmatische oorsprong wordt toegedicht. Het bestuur betreurt het dat dit artikel in G&H is opgenomen. Zowel de gegevens als de conclusies zijn uit de lucht gegrepen, en worden gebruikt om een zienswijze op de aarde te ondersteunen die wij als bestuur geheel niet delen. Het Reformatorisch Dagblad heeft naar aanleiding van de publicatie in G&H een artikel gepubliceerd met als kop “Zoutlaag ontstaan door vulkaanuitbarsting”. en ” Veegt de vloer aan met gangbare ideen over het ontstaan van zout”. Daar is echter geen enkele aanwijzing voor, zoutdiapieren worden volledig begrepen door dichtheidsverschillen tussen zout en bovenliggend gesteente.

Voor een aantal informatieve artikelen over zout verwijzen wij u graag naar onze zout special, G&H 2010 4/5″

Geef een antwoord