Volgens enquêtes zijn veel mensen van mening, dat de evolutietheorie een wetenschappelijk bewezen feit zou zijn. Weinigen weten, dat men in de wetenschap werkt met voorlopige modellen (verificatie) en weerleggingen (falsificatie). Het dominante denkbeeld (paradigma ) van evolutie, oersoep en oerknaltheorie is van filosofische oorsprong (Verlichting, Rationalisme/ Naturalisme) en kan niet met natuurwetenschappelijke middelen worden bewezen.

In populairwetenschappelijke voorstellingen wordt vaak beweerd, dat de evolutietheorie een bewezen feit zou zijn. Deze uitspraak is echter natuurwetenschappelijk niet te handhaven. Indien men het bovennatuurlijke ingrijpen van een intelligente Schepper vanaf het begin uitsluit en het model van evolutie-, oersoep en oerknaltheorie tot paradigma maakt, dan mag men vervolgens niet de conclusie trekken, dat er geen Schepper is, omdat er in de verschillende verhandelingen geen Schepper voorkomt!

Empirische en historische wetenschappen

In de wetenschapstheorie wordt verschil gemaakt tussen empirische (experimentele) en historische wetenschappen. Op beide terreinen probeert men eerst algemene verklaringen (hypotheses) op te stellen. Daarna wordt gecontroleerd, of de voorspellingen (prognoses) die daaruit afgeleid kunnen worden ook daadwerkelijk waar zijn.

Bij de empirische (proefondervindelijke) wetenschappen kan deze controle (verificatie) door experimenten en waarnemingen gedaan worden. De kennis- en wetenschapstheoreticus Karl R. Popper drukte het zo uit: “De taak van de wetenschappelijke onderzoekers bestaat er uit, wetten en afgeleiden van wetten op te stellen en systematisch te controleren; in de empirische wetenschappen zijn het in het bijzonder hypothesen en theorieconcepten, die opgesteld en in de praktijk door waarneming en experiment gecontroleerd worden.”1

Bij de historische wetenschappen (waartoe ook het onderzoek der evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie behoort) is dat niet mogelijk. De verschillende interpretaties moeten voornamelijk naar de criteria der geloofwaardigheid verdedigd worden.

Conclusie

Het model van evolutie, oersoep en oerknal ontstijgt niet de status van een hypothese. Zelfs indien het ons zou gelukken, leven in het laboratorium te verwekken (wat vroeg of laat mogelijk zou kunnen zijn), dan betekent dit niet, dat hetzelfde in het verleden ook zonder intelligentie en de modernste menselijke technologie mogelijk was.

Voetnoten

  1. Karl R. Popper, Logik der Forschung, Wien, 1934, 1. Kapitel, http://www.ploecher.de/2006/11-PA-G1-06/Popper-Logik-der-Forschung-kurz.pdf.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.