Logos Instituut vindt het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en gebruikers van onze website. We zien erop toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Logos Instituut verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking

Logos Instituut verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Wettelijke verplichting: Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving
Levering diensten: Wanneer u diensten van Logos Instituut afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch, per mail of via onze website) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
Contact: Wanneer u contact met ons opneemt telefonisch, per mail of via de website (contactformulier) leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
Nieuwsbrieven en e-mailings: Wij informeren u over onze (nieuwe) diensten als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Voor zover Logos Instituut gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij u die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn

Logos Instituut gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Logos Instituut toegang tot uw gegevens. Logos Instituut bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

E-mail en nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres om informatie toe te sturen over de door u afgenomen diensten. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over (nieuwe) diensten van Logos Instituut als u ons daarom heeft verzocht. Toestemming voor het toesturen van informatie over (nieuwe) diensten kunt u altijd weer intrekken door te mailen naar [email protected] of door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Uw rechten

Na een bepaalde periode wist Logos Instituut persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:
Inzage: U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
Rectificatie en aanvulling: U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
Beperking verwerking: U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
Vergetelheid: U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over diensten van Logos Instituut (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Logos Instituut om uw persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan Logos Instituut ([email protected]), onder vermelding van ‘mijn privacy’. Per post kan ook: Logos Instituut, Ambachtstraat 3b, 3732 CN De Bilt. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen twee weken op uw verzoek.

Datalekken

Logos Instituut houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Beveiligingsverklaring

Logos Instituut gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone. Klik hier voor de cookieverklaring van Logos Instituut.

Logos Instituut en andere websites

Op onze sites treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen of klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt deze aan: Logos Instituut, Ambachtstraat 3b, 3732 CN De Bilt.
U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of een mail sturen via [email protected]

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.