Samenvatting: Na de triomfantelijke uitroep van Julian Huxley in 1959, dat aan het verstand van ieder die nu nog niet gelooft in evolutie, ernstig getwijfeld moet worden, volgen reeksen gebeurtenissen, die serieuze denkers ernstig doen gaan twijfelen aan de deugdelijkheid van het evolutiegebouw. De onderstaande bloemlezing is zeker niet uitputtend.

microscopisch_organisme-pixabay

Het bouwwerk begint scheuren te vertonen

§  De ontdekking van het DNA – complexe informatiebron binnen de celkern – door Francis Crick c.s. doet twijfel rijzen aan de mogelijkheid van biologische evolutie. Dat leidt bij de astronoom Fred Hoyle tot de gedachte dat het leven ergens vanuit het heelal hier ‘gezaaid’ is (evolution from space). Dat toont wel de groeiende verlegenheid aan. Het Darwinisme ziet de evolutie plaatsvinden door middel van mutatie van genen en daarop volgende selectie, maar het negeert volkomen de onvoorstelbare toename in DNA-informatie als we van de bacteriën doorheen steeds complexer organismen aanlanden bij de mens. We hebben dan zo ongeveer de duizendvoudige hoeveelheid. Een theorie die pretendeert alles te kunnen verklaren, maar dit aspect buiten beschouwing laat, kan men niet serieus nemen, wetenschappelijk gezien.

§  De paleontoloog (fossielkundige) wijlen Stephen Jay Gould zegt dat het ontbreken van ‘tussenvormen’ tussen de hoofdgroepen van het leven in het fossielenbestand, het beroepsgeheim van de paleontologen is. Vele wetenschappers en schoolboeken verwijzen er (nog steeds) naar, maar ze bestaan niet. Om hier onderuit te komen, ontwerpt hij samen met collega Niles Eldredge een nieuwe hulphypothese (punctuated equilibrium – lange tijden van stagnatie, korte perioden van hevige evolutionaire activiteit). 

§  Men ontdekt op aarde inslagkraters van hemellichamen. Dit leidt ertoe dat het actualisme in de geologie aan het wankelen gaat. Thans neemt men algemeen aan dat de geologische lagen catastrofisch zijn ontstaan. De miljarden jaren blijven, omdat – tegen de zichtbare bewijzen in – aangenomen wordt dat tussen die aardlaagjes lange tijden verlopen. Het oppervlak van die laagjes vertoont geen sporen van erosie, regendruppels, graven van dieren, wortelen van planten (bodems). Men moet dus aannemen dat die ettelijke duizenden jaren ongemoeid zijn gelaten. Wie gelooft dat? 

ruimtepuin_hemellichaam-pixabay

§  De uitbarsting van Mount St.Helens in mei 1980 in Amerika legt ook onder dit laatste aspect dynamiet, omdat daar in korte tijd dikke gelaagde afzettingspakketten zijn gedeponeerd, waarna in dit nog niet uitgeharde gesteente razendsnel (in uren tot dagen) canyons tot honderden meters diep zijn uitgeslepen. Die canyonwanden vertonen hetzelfde beeld als de wanden van de Grand Canyon. Ook werd zichtbaar, dat die gesteenten een aantal jaren nodig hebben om geheel te verkitten en uit te harden, en dat ze in die tussentijd zacht en plooibaar zijn. 

§  Geheel in dezelfde lijn begint men nu de verwoeste landschappen van de zgn. Badlands in South-Dakota toe te schrijven aan één enkele ramp, nl. het doorbreken van een gigantische ijsdam ten noorden daarvan, die dit verwoeste gebied binnen één dag deed ontstaan, in plaats van de enkele miljoenen jaren, zoals men tot nu toe veronderstelde. 

§  In 1985 uit de microbioloog Michael Denton ernstige en wetenschappelijk goed onderbouwde twijfels aan de juistheid van het Darwinisme in zijn boek Evolution, a theory in crisis. Hij wordt geboycot en uitgestoten. Pas na lange tijd geeft hij in een nieuw boek stem aan zijn terugkeer naar het onvervalste materialisme, hoewel hij diverse uitspraken uit zijn eerste boek herhaalt. De biologische werkelijk toont, volgens Denton, de onmiskenbare (maar uiteraard misleidende) sporen van ontwerp. Zie mijn webpagina over Michael Denton.1 

§  De Britse (ongelovige) wetenschapsjournalist Richard Milton ontdekte de leugen van het evolutionisme (darwinisme zo u wilt) en schreef een boekje “The facts of life, shattering the myths of Darwinism”. De spraakmakende Britse wetenschapper en publicist Richard Dawkins heeft hem publiekelijk uitgemaakt voor een onnozel maar gevaarlijk persoon, die waarschijnlijk een psychiater nodig heeft. Uiteraard zat Dawkins zonder argumenten. 

basalt-pixabay

§  Op de grens van aardmantel en -kern worden ‘koude’ basaltplaten ontdekt. Basalt maakt deel uit van de aardkorst, de oceaanbodem is er uit samengesteld. Kennelijk zijn grote stukken hiervan zo’n 5.000 jaar geleden eruit geslagen en afgezonken. Voor mensen die een bijbelse kijk op de zaak voorstaan een aanwijzing te meer (bij de vele die al bestonden) voor de realiteit van de vloed van Noach.

§  Astronomen ontdekken dat bepaalde eigenschappen van sterrenlicht niet wijzen op ouderdom en uitdijend heelal, maar op geringere kosmische energie in het verleden. Een van de conclusies hieruit is een hogere snelheid van het licht in het verleden, maar ook een veel snellere afbraak van radioactieve elementen. De consequentie is onontkoombaar: een jong heelal. 

()  Grote problemen met de Big Bang-opvatting geven aanleiding tot onderzoek naar de toestand van het vroege heelal. Verschillende onderzoekers (o.a. de Rus Troitskii, de Brit John Barrow en de Portugees João Magueijo) komen tot de conclusie dat de snelheid van het licht in het prille heelal miljarden malen hoger moet zijn geweest dan thans. Hun opvattingen ontlokken interviewers de vraag of zij hierdoor niet vrezen voor hun wetenschappelijke carrière. Enkele honderden wetenschappers hebben tot nu het zgn. ‘Cosmology statement’ (2004) ondertekend, dat de wetenschappelijke gemeenschap oproept te stoppen met geld pompen in de achterhaalde Big Bang theorie en nieuwe research te financieren naar veelbelovende alternatieve modellen (o.a. gebaseerd op plasma-theorie).

()  De Hubble-telescoop heeft weinig bijgedragen aan de oplossing van al die problemen. Integendeel. Steeds nieuwe problemen duiken op. Zo kennen we nu sterrenstelsels op een afstand van 95% van de geschatte heelalgrootte, die volgens de theorie in een primitief ontwikkelingsstadium zouden moeten zijn, maar die in werkelijkheid geheel ‘volwassen’ zijn. Ze zien er net zo uit als stelsels in onze ‘omgeving’. De veronderstelde sterren-evolutie lijkt niet plaatsgevonden te hebben. We kennen alleen (super)nova’s en andere desintegrerende sterren, geen nieuw-geborene. Veel speculatie, geen feiten.’

tarantula_nevel-pixabay

()  Verschillende christen-wetenschappers spelen hierin hun eigen rol en bouwen het gevonden controversiële materiaal samen met de reeds lang geaccepteerde gegevens uit tot mogelijke alternatieve modellen met een grote verklaringskracht. Namen: Russell Humphreys, Robert Gentry, Barry Setterfield.2 Alle drie wijzen ze op de onontkoombare conclusie: de ouderdom van het heelal ligt binnen de tijdsspanne die de Bijbel ons aangeeft. 

§  Een groep wetenschappers van het Amerikaanse Institute for Creation Research (de zgn. RATE groep) die jarenlang grondig veldonderzoek heeft gepleegd naar de betrouwbaarheid van radioactieve meetmethoden concludeert, dat deze methoden ongeschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Ook zij concluderen tot een veel hogere radioactieve vervalsnelheid in het prille heelal, met alweer als consequentie een jonge aarde (en een jong heelal). Verder onderzoek is aangekondigd. Zie ook webpagina Radioactieve datering. 

§  Onderzoekswerk aan gesteenten in West-Australië leidt volgens het onderzoeksteam daar tot de voor hen moeilijk te accepteren conclusie, dat de aarde ‘jong’ is, en ontstaan als een koude planeet die vanaf het begin oceanen en vastelanden heeft gekend, die van de huidige niet wezenlijk verschillen. Tabé ‘oersoep’ en spontaan ontstaan van leven. 

§  De Speciale Relativiteitstheorie (SR) van Albert Einstein, die door vele bewijzen wordt ondersteund, ontbeert echter nog steeds de eerste waarneming van één van zijn belangrijkste steunpilaren, nl. die van de verkorte lengte van voorbijvliegende referentiekaders; deze verkorting is nog nooit vastgesteld, wat tot voorzichtigheid maant; onaantastbaar is zij – als iedere theorie – niet. In publicaties over deze onderwerpen worden vaak de begrippen tijd en klok verward, evenals de begrippen afstand en maatstok. De SR heeft nog wel enkele problemen op te lossen. De basis echter waarop Einstein steunde, de vergelijkingen van Lorentz die in 1904, één jaar vóór de SR, werden gepubliceerd, kent deze problemen niet en biedt een goede basis voor de oplossing van diverse andere problemen, o.a. die van gelijktijdigheid en absolute tijd en beweging, die met Einstein leken uitgezwaaid te zijn. Dit leidt tot een wel geheel andere andere kijk op en ervaring van het heelal dan in de vigerende modellen. 

palmyra_steunpilaren-pixabay

§  De Britse historicus Bill Cooper onderzoekt oude koningsgenealogieën van diverse Keltische en Germaanse volken, en stelt hun echtheid vast. Bij vele worden Noach of Jafet als stamvader genoemd. Verschillende volken dateren het begin van de wereld 5.200-5.700 jaar voor Christus en de wereldwijde vloed rond 2.240 jaar na de schepping (boek “After the Flood”). 

§  De beide zwaargewicht-steunpilaren van het atheïstische denken, de biologische evolutie en de kosmologische Big Bang, staan dus onder toenemende gefundeerde wetenschappelijke kritiek. Het Amerikaanse Discovery Institute in Seattle, de denktank van de ID-opvatting, verenigt meer dan 500 wetenschappelijke zwaargewichten, die merendeels het Darwinisme en zijn sociale en maatschappelijke implicaties afwijzen vanwege zijn ontoereikendheid in alle opzichten.

§  Een aardig voorval: uit de Groenlandse ijskap wordt in 1992 een Amerikaanse Lockheed P38F Lightning jager omhoog gehaald, die daar samen met andere gevechtsvliegtuigen in 1942 een noodlanding had moeten maken. Diegenen die deze jager per sé wilden bergen, hebben daaraan een zware klus gehad: zij hebben 86 meter diep in het ijs moeten graven om hem te bereiken. Intussen vliegt deze kist weer onder de naam Glacier Girl (ijsmeisje). 86 meter in 50 jaar = 1,7 meter gemiddeld per jaar. Er moet iets mis zijn met de interpretatie van de ijsboorkernen uit Groenland, waarvan ons verteld wordt dat het ijs daar slechts enkele mm of minder per jaar aangroeit. En dit soort gegevens speelt een belangrijke rol in het ‘Kyoto’-model. Terecht? Alpenkenners kunnen U vertellen dat aldaar ’s winters vele meters sneeuw en ijs kunnen ontstaan, die ’s zomers weer even gemakkelijk wegsmelten. Dit is ook onze eigen herhaalde ervaring. 

gloeiend_verwondering-pixabay

Deze min of meer willekeurige bloemlezing uit de enorme bundel problemen die alle monotoon in dezelfde richting wijzen, zou de wetenschap onder ogen moeten zien, in plaats van de ogen te sluiten of koppig de andere kant op te kijken. Zij tonen de volstrekte ontoereikendheid aan van het evolutionisme als kaderhypothese voor de wetenschap. Atheïsme is niet een erg succesvolle inspirator voor echte wetenschap gebleken. Uitzwaaien wordt langzaamaan een dringende zaak. Of, zoals William Dembski, een van de grondleggers van de Intelligent Design-beweging het in een strijdbaar ‘statement’ zegt: “We streven niet na reformatie en aanpassing van het evolutionisme, maar zijn verwijdering en vervanging”. Dat is een nogal ambitieuze doelstelling. Maar het geeft wel aan dat de luidruchtige reacties van evolutionisten in de discussie niet geheel ongegrond zijn. Wie geen argumenten heeft, moet hard(er) roepen. Richard Dawkins (in De blinde horlogemaker) heeft eens gezegd: “Dank zij Darwin is het mogelijk om een intellectueel bevredigd atheïst te zijn”. Het ziet er naar uit dat atheïsten op (hopelijk korte) termijn op zoek moeten naar andere bronnen van intellectuele bevrediging.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Rinus Kiel. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. http://kiel0.home.xs4all.nl/michael_denton.htm
  2. Zie voor Setterfield dit stuk op deze website: https://old.logos.nl/zero-point-energy-cosmology/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Rinus Kiel was voor zijn pensionering jarenlang werkzaam in verschillende bedrijfstakken, o.a. grafische vak-, meet-, en regeltechniek in de chemische industrie. Ook was hij meer dan 30 jaar werkzaam in de ICT als systeemanalist, systeemontwerper, database-ontwerper en ICT-manager. In de jaren ’80 is hij betrokken geraakt bij Bijbelgetrouwe wetenschap. Daarin heeft hij zich gespecialiseerd in de kosmologie. Ook schrijft hij regelmatig over wat hij noemt de ‘klimaathype’. Hij schrijft en presenteert regelmatig over diverse onderwerpen. Zie ook zijn website http://mpkiel.org.

16 Comments

Hetty Dolman

Beste meneer Kiel,

“Het ziet er naar uit dat atheïsten op (hopelijk korte) termijn op zoek moeten naar andere bronnen van intellectuele bevrediging.”

Uw argumenten [zijn] vrij gedateerd zijn en al decennia weerlegd (…). Persoonlijk vind ik het jammer dat steeds weer diezelfde argumenten uit de kast komen. Er is (…) geen glacioloog die zal beamen dat er op die plek in Groenland ijsboringen zullen plaatsvinden. Er is niet één Alpenkenner die ooit in gletsjergrot heeft gewandeld die beweerd dat ijs niet heel erg lang kan aangroeien en steeds meer samengedrukt kan worden tot lagen ijs die echt niet weggegraven kan worden. Elke echt grote inslagkrater bewijst dat de aarde stokoud is, omdat grote inslagen menselijk leven op de hele aarde onmogelijk maakte. Sommige inslagkraters zijn moeilijk te vinden omdat erosie, regen en wind ze onzichtbaar hebben gemaakt. Dit ontkracht uw punt. [Zie:] http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/102

“Russell Humphreys, Robert Gentry, Barry Setterfield.2 Alle drie wijzen ze op de onontkoombare conclusie: de ouderdom van het heelal ligt binnen de tijdsspanne die de Bijbel ons aangeeft.

Dat is niet waar. Ze zijn sindsdien bezig met het oplossen van problemen [als] hitteproblemen etc.

West-Australië: [heeft u hiervan een] bron? Bedoeld u dit?: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/zirkoon-wijst-op-bestaan-aardkorst-op-slechts-300-miljoen-jaar-na-vorming-aarde

Ik ben bang dat de wetenschap gewoon blijft bij de stelling dat de aarde een gestolde vuurbal is, aangezien dat allang is bewezen. Toegegeven: ik ben daar zeker van en ook niet bang voor.

Shockwave

Beste Hetty, (ik ben geen ijs-expert), maar het natrekken van wat data over de groeisnelheid van de ijskap op Groenland kan iedereen doen. Ik zocht en vond op een website van NASA het volgende: Eén van de diepste boringen op Groenland gaat naar een diepte van 3053 meter. De site vermeldt dat dit gelijk staat aan ongeveer 110.000 jaar. Een simpele berekening geeft aan dat de gemiddelde groeisnelheid in die periode 0,02 meter per jaar is geweest. Wanneer de heer Kiel een recent voorval noemt waarin gedurende 50 jaar de groeisnelheid 1,7 meter per jaar is geweest, lijkt me dat we een fors verschil hebben. Hoe staat u hier tegenover?

Bron: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclimatology_IceCores/

Hetty Dolman

“Lengte contractie is wel degelijk experimenteel bevestigd:”

En ook de vorming van sterren wordt gewoon waargenomen. Zie: http://www.astronomie.nl/#!/encyclopedie/inleiding-sterrenkunde/_detail/external_gli/de-geboorte-van-een-ster/

Dhr. Kiel zou ik ook nog willen vragen naar de bron wat betreft de Badlands in South-Dakota. Voor wat ik erover kan vinden is het gebied een schoolvoorbeeld van landschapsvorming over zeer lange tijd. Zie: https://www.nps.gov/badl/learn/nature/geologicformations.htm

Hetty Dolman

Beste Shockwave,

“Een simpele berekening geeft aan dat de gemiddelde groeisnelheid in die periode 0,02 meter per jaar is geweest.”

Het probleem is, dat je niet op die manier kan rekenen als het om ijslagen gaat. Als er bijvoorbeeld in één winter 3 meter sneeuw is gevallen, dan is het 3 jaar later al geen drie meter meer, maar het wordt samengedrukt door jaarlijkse nieuwe sneeuwval. sneeuw weegt zwaar en op den duur is er van die 3 meter sneeuw maar een piepdun laagje over. De tijd wordt niet gemeten naar dikte, maar het aantal seizoenen, zichtbaar in de boringen. Dus recentere ijslagen zijn logischerwijs dikker dan de oude ijslaagjes eronder. Zelfs hier in Nederland, in een winter waar het meerdere weken achter elkaar echt winters weer is met veel sneeuw kun je zien dat samengedrukte sneeuw steeds platter wordt.

Shockwave

Beste Hetty,

Duidelijk dat de oude ijslagen dunner zijn i.v.m. de druk dan jongere ijslagen. Daar had ik nog niet zo bij stil gestaan. Je zou dus kunnen zeggen dat een leeftijd-diepte grafiek versnelt moet toenemen. Op grotere diepte tikt 1 m ijs qua leeftijd zwaarder aan dan 1 m ijs in de buurt van de oppervlakte. Maar leeftijd-diepte grafieken zullen daar uiteraard rekening mee houden. Ik ben er dan ook nog niet helemaal uit. Ik las wat literatuur over ijskernen, bijvoorbeeld de volgende bron, daarin de grafiek op bladzijde 5: http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors13/win13/01_ice_past.pdf
Figuur 5 dateert een diepte van 86 meter op circa 170-180 jaar. Dit is toch ruim 3x zoveel als de bekende leeftijd van de vliegtuigen. Daarmee blijft het verschil toch bestaan?

Peter

“In 1985 uit de microbioloog Michael Denton ernstige en wetenschappelijk goed onderbouwde twijfels aan de juistheid van het Darwinisme in zijn boek Evolution, a theory in crisis.”

Denton geeft geen onderbouwing van zijn meningen, heeft een toen al 50 jaar oud leerboek voor paleontoogie gebruikt en [vermeldt daarom onjuistheden] in het hoofdstuk over moleculaire evolutie. Denton zegt over moleculaire evolutie (blz 284): ‘There is not a trace at a molecular level of the traditional evolutionary series: cyclostome -> fish -> amphibian -> reptile -> mammal. Incredibly, man is as close to lamprey as are fish! None of the higher jawed vertebrate groups is in any sense intermediate between the jawless vertebrates and other jawed vertebrate groups.’ Bovendien, op blz 285: ‘So amphibia, always traditionally considered intermediate between fish and the other terrestrial vertebrates, are in molecular terms as far from fish as any group of reptiles and mammals! To those well acquainted with the traditional picture of vertebrate evolution the result is truly astonishing’ Deenton heeft het hier over de moderne beesten. In beide gevallen neemt Denton aan dat evolutie via moderne beesten verloopt!

De evolutionaire interpretatie staat op blz 294 Denton, tweede alinea boven het schema: ‘The only way to explain this in evolutionary terms is to propose that since all the different lines of a group diverged each particular protein (…) has continued to evolve in each of the lines at its own characteristic uniform rate’ Dat is de onmiskenbare interpretatie van de gegevens die Denton geeft. Zijn eerdere verbazing laat zien dat hij kostte wat kost anti-evolutie wou wezen. (…)

peter b

Beste Mensen,

De hedendaagse wetenschap baseert op achterhaald 19e eeuwse naturalisme, een filosofie die er foutief vanuit gaat dat er buiten materie niks bestaat. 21ste eeuwse wetenschappers weten dat het universum, inclusief de biologie, baseert op informatie. Mensen die informatie buitensluiten doen dit omdat ze beseffen dat informatie een intelligente bron heeft. Voor mensen die echt zijn geïnteresseerd in wetenschap (en dus niet alleen in Darwins materialisme), is er dit boek van Professor Werner Gitt:

https://www.amazon.de/Anfang-war-die-Information-Naturgesetze/dp/3775137025

In het engels heeft dit boek de passende titel: Without Excuse.

Heimdall

Ten eerste kunt u niet zomaar alles wegzetten onder de noemer naturalistisch. Mijns inziens hebt u het steeds over metafysisch naturalisme, terwijl onder de wetenschap methodisch naturalisme zit. [Eenvoudig] gezegd is wetenschap niet in staat het bovennatuurlijke te onderzoeken, God is daarmee niet te testen.

Ten tweede impliceert informatie geen intelligente bron, dat is een volledig ongefundeerde uitspraak. Het werk van Gitt wordt niet onderschreven door zijn collega informatietheoretici zijn opmerkingen over informatie toe- of afname worden nergens meetbaar gemaakt. (…)

[Noot van de redactie: Beste Heimdall, probeer met respect te discussiëren. We hebben dingen die ‘op-de-rand’ of ‘over-de-rand’ waren verwijderd uit de reacties van vandaag.]

peter b

Heimdall,

Darwinisme (i.e. Darwinistische evolutie waarbij vanuit microben microbiologen ontstonden door selectie van genetische ruis in gecodeerde genetische programma’s) heeft niets met methodisch naturalisme te maken, want het kan niet methodisch wetenschappelijk onderzocht worden. Darwinisme is metafysisch naturalisme, met als uitgangspunt dat alles, inclusief informatie, zichzelf maakte en voortbracht. Het is niets dan atheïstisch geloof. Darwinisme is wetenschappelijk weerlegd en verdient [daarmee] dus geen plaats binnen de echte wetenschappen.

Informatie impliceert altijd en overal intelligentie. Ik schreef niet dat het intelligentie bewijst, maar het DNA molecuul kan zeker als Godsbewijs worden genomen. Let wel, SETI “wetenschappers” zoeken naar informatie in kosmische signalen. Ze weten, als ze deze zouden ontvangen, dat ze te maken hebben met intelligente Aliens (die niet bestaan want de Biologie sluit het uit). Paleontologen weten dat 28 streepjes op een onderkaak van een mammoet, door intelligentie-voortgebrachte informatie is (een maankalender). Archeologen weten dat ze te maken hebben met intelligente mensen als ze kleitabletten opgraven. Een hart getekend op een strand: informatie = intelligentie. De naturalistische filosofie heeft geen poot om op te staan, nu we informatie hebben ontdekt. Niet Materie maar Informatie is de hoeksteen van het universum. Informatie is de crux van de Biologie.

Hetty Dolman

Peter B,
“Mensen die informatie buitensluiten doen dit omdat ze beseffen dat informatie een intelligente bron heeft.”

Het gaat er in dit onderwerp niet over of informatie een intelligente bron heeft, maar of de argumenten van dhr Kiel werkelijk geldig zijn, wetenschappelijk gezien. Want als men het jonge-aarde creationisme wil aantonen met ongeldige argumenten is dat kwalijk voor de eigen overtuiging: de achterban kan afhaken. Of blijven hangen op basis van ongeldige argumenten, wat ook kwalijk genoemd kan worden.

Heimdall

Peter B,

Het wordt zo een beetje een welles/nietes spelletje. Wetenschap is methodisch naturalisme en evolutie door natuurlijke selectie is een uitstekende theorie die de aardse diversiteit kan verklaren. Dit is de reden dat het wordt onderwezen op scholen en universiteiten en duizenden wetenschappers er dag in dag uit mee bezig zijn. De inzichten groeien en veranderen maar in zijn algemeenheid staat het idee zoals beschreven door Charles Darwin nog steeds als een uitstekende theorie. Zo goed zelfs dat er in tegenstelling tot bijvoorbeeld binnen de kosmologie, geen serieuze concurr[er]ende theorieën zijn.

Mocht u echter gelijk hebben zie ik met plezier uw wetenschappelijk onderzoek verschijnen in de wetenschappelijke tijdschriften en uw presentaties op wetenschappelijke conferenties. Ik ben zeer benieuwd hoe uw werk door de peer review gaat.

Informatie is (zeker) geen intelligentie, de eerste beschrijft namelijk iets, de tweede is een proces. Dat informatie de hoeksteen is van het universum daar kunnen we over discussiëren, maar dan nog impliceert het geen intelligentie. Datzelfde geldt voor DNA als Godsbewijs, maar graag zie ik de peer reviewed artikelen tegemoet die mijn ongelijk aantonen.

Het SETI project is ook wetenschap op het randje en geen goed voorbeeld. Het is maar de vraag of de Drake vergelijking intelligentie herkent.

peter b

“Informatie is (zeker) geen intelligentie, de eerste beschrijft namelijk iets, de tweede is een proces.”

Informatie is naast materie en haar equivalent energie, de tweede absolute grootheid in het universum. Zonder informatie kan materie niets beginnen. Zonder informatie kun je geen levende cellen vanuit de materie bouwen. Door informatie niet te erkennen kun je het materialisme van Darwin verkopen voor wat het is, een 19e eeuwse speciale evolutietheorie. Er is namelijk geen enkel 20e en 21e eeuws experiment, dat informatiegroei aantoont. Daarmee legde Darwin niet de basis voor de oorsprong van soorten species, maar voor het ontstaan van soorten (uit andere soorten en daar is geen nieuw info voor nodig, wist Linnaeus al in de 18e eeuw). Darwinisme is dus een heel speciale evolutietheorie, geen algemene evolutietheorie (waarbij nieuwe info moet ontstaan), want die hebben we niet.

De Drake vergelijking hoeft geen intelligentie te herkennen, kan ze ook per definitie niet, want je moet zelf intelligent zijn om intelligentie te herkennen. Daarom interpreteren de Seti mensen de data zelf. Als ze een rijtje priemgetallen in code ontdekken, weten ze het: intelligentie. Als we het DNA molecuul bestuderen dan weten we het ook. Kijk hier maar eens: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103513000791
Dit is peer reviewed bewijsvoering voor de intelligente oorsprong van DNA door astrobiologen. Neem je dat [aan] of ontken je dat?

Hetty Dolman

Beste Shockwave,

“Figuur 5 dateert een diepte van 86 meter op circa 170-180 jaar. Dit is toch ruim 3x zoveel als de bekende leeftijd van de vliegtuigen. Daarmee blijft het verschil toch bestaan?”

Volgens mij hangt het allemaal af van het gebied waar geboord wordt in samenhang met bekende klimaatgegevens. De ene plek is de ander niet, op de ene plek zal een dikkere ijslaag langer dik blijven dan op een andere plek boorkernen worden gelezen als boomringen, de laagjes geven seizoenen aan, het is dus ook gewoon tellen. Dat kunnen we dus overlaten aan mensen die ervoor hebben doorgeleerd.

Geef een antwoord