Wijsheid en wetenschap.jpgWat? Geloof jij dat echt? Een schepping in zes dagen? Een historische zondeval? Heb jij zo’n primitieve visie op seksualiteit? Belachelijk! Daar sta je dan tussen een groep studenten. De veilige christelijke school waar je vele jaren op gezeten hebt ligt achter je. Veel studenten krijgen te maken met geloofstwijfel. De Gereformeerde Gemeente heeft daarom een handreiking geschreven voor studerenden.

Gisbertus Voetius, die leefde in de 17e eeuw, riep zijn studenten op om wetenschap te beoefenen niet tot eigen eer, maar tot Gods eer. Het gaat immers in alles om de wijsheid die van boven is. Dat is ook de strekking van het onlangs verschenen boekje Wijsheid en Wetenschap van het deputaatschap kerk, gezin, jeugd en onderwijs van de Gereformeerde Gemeente.

Vanuit de vooronderstelling dat het geloof in God en Zijn Woord meer inzicht geeft dan welke wetenschappelijke theorie dan ook is het boekje verdeeld in drie delen: (1) Persoonlijk leven, (2) Kerkelijk leven en (3) Academisch leven. Gelukkig nemen de auteurs Genesis als historisch betrouwbaar. Dit valt al op in het eerste hoofdstuk dat spreekt van de zondeval van Adam en Eva. Verder zijn wij volgens een van de auteurs goed en naar Gods beeld geschapen, is de wereldgeschiedenis 6.000 jaar oud en zijn man en vrouw aparte scheppingsdaden van God geweest.

In de wetenschappelijke wereld werden en worden velen verward of zelfs ontworteld. Niet alleen door het vreemde milieu en het zo andere levenspatroon van velen in de studentensamenleving, maar ook door de geestelijke crisis waarin de botsing tussen Woord en wetenschap hen bracht. Volgens de auteurs heeft de Schrift goddelijk gezag. Zij roepen er daarom toe op om onvoorwaardelijk te buigen voor het Woord van God en geen knieval te maken voor de wetenschap als de ‘feiten’ waarvoor de wetenschap ons plaatst botsen met de klare taal van het Woord van God. Ook zegt een van de auteurs dat ‘zonder de vreze Gods echte wetenschap niet mogelijk’ is.

ontworteld

“In de wetenschappelijke wereld werden en worden velen verward of zelfs ontworteld.”

De synthese tussen schepping en evolutie, waarbij God bij de schepping gebruik heeft gemaakt van evolutionaire processen, wordt afgezworen. Dit omdat er van een eerste mensenpaar en een paradijstoestand dan geen sprake kan zijn en de zondeval onder grote druk komt te staan. Er wordt niet alleen een theologisch motief gegeven, er worden ook twee wetenschappelijke motieven gegeven, namelijk dat het ontstaan van leven niet door materialistische processen verklaard kan worden en dat de mens een uniek wezen is waarvoor de evolutietheorie geen goede verklaring heeft. Dit boekje geeft aandacht aan veel wetenschappelijke disciplines. De natuurwetenschap, geschiedwetenschap, rechtswetenschap, medische wetenschap, psychologie, economische wetenschap en de theologie komen aan bod. Het boekje is makkelijk geschreven en zeker goed toegankelijk voor een student. Je hoeft niet per se tot de Gereformeerde Gemeente te behoren om dit lezenswaardige boekje te kunnen lezen, al zijn enkele hoofdstukken wel gericht op studenten uit de Gereformeerde Gemeente.

Gegevens: Bemmel, A.J.C. van, Clements, G., Veldhuizen, G. van, (2014) Wijsheid en Wetenschap (Apeldoorn: De Banier), ISBN 9789462781504

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

8 Comments

Dirk van der Wulp

(…) Het (boekje, red.) is gebaseerd op een diepgaand conflictmodel tussen orthodox christendom en wetenschap (Gods Woord tegen de wetenschap), voortkomend uit een volstrekt onhoudbare (…) bijbelvisie (Genesis is bedoeld als een historisch betrouwbaar verslag en geeft, in geval van conflict met wetenschap als Goddelijke openbaring altijd de uitkomst) en geschreven door niet-deskundigen op dit terrein (dominee en jurist). Op die manier worden bijbel en wetenschap beide geen recht gedaan en worden potentiële studenten uit de Gereformeerde Gemeente (en aanverwante kerken) het bos ingestuurd met zowel een verkeerde visie op godsdienst als een verkeerde visie op wat wetenschap is. Het menselijke, tijdgebonden aspect van de bijbel blijft buiten beeld en de zeer sterke empirische aanwijzingen voor de juistheid van natuurwetenschappelijke theorieën, zoals de evolutietheorie, blijven ook onbelicht omdat dit strijdt met het (…) al te overzichtelijke wereldbeeld. Ik zou iedere student willen aanraden kennis te nemen van zowel bijbelwetenschap (zie bijv. John Walton, The Lost World of Genesis 1) als van de evolutietheorie (een uitstekend boek hierover is ‘Evolutie. Triomf van een idee’ van Carl Zimmer). Of raadpleeg deze prachtige site: http://biologos.org/common-questions. Ook christenen hebben de morele plicht om de werkelijkheid zo goed mogelijk te onderzoeken. (…) Wie anno 2015 nog gelooft dat de aarde 6000-10000 jaar oud is, is gewoon niet goed geïnformeerd en moet zich gaan verdiepen in natuurwetenschap. Het (…) vasthouden aan een overzichtelijk wereldbeeld doet geen recht aan onze intellectuele vermogens. Een conflictmodel zoals bovenstaande auteurs bepleiten evenmin.

Jan van Meerten

Geachte heer Van der Wulp. Hartelijk bedankt voor uw reactie. Het zou goed zijn als u eerst het boekje zou gaan lezen voordat u tot een dergelijk oordeel komt. Er is sprake van een breed scala aan auteurs (en niet slechts twee). Deze auteurs zijn academisch expert in het vakgebied waar zij over schrijven. Daarnaast zijn er per vakgebied literatuurverwijzingen aangebracht om jezelf te verdiepen. Het is daarom een drogreden om te stellen dat de schrijvers niet goed geïnformeerd zijn. U kunt dit ook niet stellen als u het boekje niet hebt gelezen. Dat de gegevens vanuit de natuurwetenschappen niet besproken worden, klopt evenmin. Pagina 97-105 gaan over de natuurwetenschappen. De schrijver van het natuurwetenschappelijke deel is gepromoveerd wetenschapper en heeft diverse boeken op zijn naam staan over geloof en wetenschap. Ook prijst het boekje geen conflictmodel aan, maar er wordt gezocht naar een verbinding tussen vroomheid, wijsheid en wetenschap. Het enige conflict wat ervaren wordt is tussen het naturalistische en het theïstische wereldbeeld. De auteurs van het boekje stellen ook dat het leven meer is dan wetenschap alleen.
De literatuurgegevens die u aandraagt zijn allen bekend en overtuigen niet. De these van Walton bijvoorbeeld is in onderdelen uitgebreid weerlegd door oudtestamentici. Ook op het congres ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ van D.V. 12 maart 2016 wordt aandacht besteed aan deze hypothese (www.oorsprong.info). Een student theologie uit de Gereformeerde Gemeente (en aanverwante kerken) moet inderdaad van dergelijke hypothesen op de hoogte zijn en de these van Walton in navolging van diverse oudtestamentici kritisch verwerpen. Het is te waarderen dat de werkgroep voor studenten van Deputaatschap kerk, gezin, jeugd en onderwijs van de Gereformeerde Gemeente de studenten een pastorale handreiking gegeven heeft. Dat geeft de studenten handvatten voor de omgang met de naturalistische wetenschapsbeoefening.

Dirk van der Wulp

Geachte heer Van Meerten,
Dank voor uw reactie.

1. Het is juist dat ik het boekje nog moet lezen. Wel ken ik het standpunt van de Gereformeerde Gemeente over evolutietheorie, alleen al omdat ik zelf lang lid van deze kerk ben geweest. U stelt over de auteurs: “De auteurs zijn academisch expert in het vakgebied waar zij over schrijven.” Waaruit blijkt deze expertise? Aan welke universiteiten zijn zij verbonden en in welke vaktijdschriften hebben zij gepubliceerd? Schrijvers Van Bemmel en Clements zijn in ieder geval beslist geen expert.

2. Het conflict dat u en dit boekje schetst is een conflict over WERELDBESCHOUWINGEN, waarbij wordt geponeerd dat acceptatie van de evolutietheorie automatisch leidt tot een naturalistisch wereldbeeld. Dit is onzin, zoals veel theïstische wetenschappers die ook voluit de evolutietheorie omarmen duidelijk laten zien. U en de schrijvers van dit boekje schetsen dus een vals dilemma. Het is prima mogelijk om een theïstisch wereldbeeld te combineren met acceptatie van de evolutietheorie. Wel is de vraag of creationisten begrijpen hoe de wetenschappelijke methode werkt.

3. Dat er meer is dan alleen wetenschap zullen veel mensen, ook wetenschappers beamen. Dat is het punt ook niet. Het punt is wel dat ook gelovigen verplicht zijn eerlijk om te gaan met resultaten van vakwetenschappen en deze niet moeten verdraaien omdat de resultaten niet stroken met hun bijbelopvatting. En dat is wat er, afgaande op uw bespreking, ook in dit boekje helaas weer gebeurt. Ook hun alternatieve model overtuigt geenszins: ik durf te beweren dat geen enkele stelling van dit model door serieuze natuurwetenschap wordt ondersteund.

4. De these van Walton is niet weerlegd door oud-testamentici. Zijn these wordt breed gedeeld door veel oud-testamentici en slechts bestreden door wat creationistische bijbelwetenschappers, die een onwetenschappelijke bijbelvisie als uitgangspunt hanteren (en dus sterk gekleurd onderzoek doen).

Jan van Meerten

Geachte heer Van der Wulp. Hartelijk bedankt voor uw reactie en voor de zakelijke toonzetting. U doet weer uitspraken zonder het boekje zelf gelezen te hebben. Dat zorgt voor het onjuist weergeven van de visie van de auteurs. Punt 2 en voor een deel punt 3 zijn te kort door de bocht en doen geen recht aan het boekje. Mijn voorstel is om eerst het boekje te lezen zodat wij inhoudelijk daar over door kunnen praten. Een gesprek over het boekje heeft alleen zin als u het boekje ook daadwerkelijk gelezen hebt. Vooral het stuk Academisch leven is relevant voor ons gesprek. Veel andere hoofdstukken zijn te specifiek voor studenten uit de Gereformeerde Gemeente. Dit is overigens een goede zaak omdat het leven meer is dan wetenschap alleen. Wat betreft expertise is een telling van de vakliteratuur niet heel relevant voor de discussie. Iemand kan weinig literatuur gepubliceerd hebben in vaktijdschriften en inhoudelijk een punt maken, maar iemand kan ook veel literatuur gepubliceerd hebben in vaktijdschriften en de grootste onjuistheden verkondigen. Daarom wil ik het graag over de inhoud hebben. Het is wat offtopic om hier een uitgebreide discussie te voeren over de these van Walton, alhoewel ik verschillende voorbeelden verzameld heb van oudtestamentici, die op inhoudelijk goede gronden de these van Walton verwerpen. In de toekomst zal deze visie ongetwijfeld langskomen op deze website. Momenteel lopen veel theïstische evolutionisten (bijv. Dekker, Fransen en Veenstra) met hem weg. Het zou daarom alleen al te kortzichtig zijn om geen aandacht te besteden aan de these van Walton.

DirkvanderWulp

Geachte heer Van Meerten, Dank. Een reactie. 1. U stelt: “U doet weer uitspraken zonder het boekje zelf gelezen te hebben. Dat zorgt voor het onjuist weergeven van de visie van de auteurs.” Welke weergave is onjuist? Ik baseer mij regelrecht op uw eigen stellingen.
2. U stelt: “Punt 2 en voor een deel punt 3 zijn te kort door de bocht en doen geen recht aan het boekje. Mijn voorstel is om eerst het boekje te lezen zodat wij inhoudelijk daar over door kunnen praten.” (…) Op welk punt dit boekje een werkelijk nieuwe insteek hanteert in het debat schepping/evolutie is mij op grond van uw recensie en reacties op geen enkele wijze duidelijk. De visie op wetenschap, de visie op de bijbel, de visie op de evolutietheorie: alles klinkt mij volstrekt bekend en het is overduidelijk waarom die visies falen. Misschien kunt u dit aangeven: op welk punt is dit boekje vernieuwend? (…)

Jan van Meerten

Geachte heer Van der Wulp. Het is jammer dat u het boekje niet wil lezen. U doet in de bovenstaande reacties geen recht aan de achtergrond van de predikanten en overige auteurs. We moeten het echter niet over de personen hebben (ad hominem) maar over wat de personen ons te zeggen hebben: terug naar de inhoud van het boekje. Als u weigert het boekje te lezen en dit inhoudelijk te bespreken, dan is de discussie wat mij betreft gesloten. Wilt u reageren op een boekje dient u het toch minstens eerst zelf gelezen te hebben.

Redactie Logos

Beste mijnheer Van der Wulp, wij hebben (delen van) uw reacties gemodereerd volgens ons moderatiebeleid, dat u hier kunt vinden. Reacties dienen te gaan over het stuk waaronder u reageert, en niet op de man gespeeld te worden. Tot nog toe heeft u in uw reacties vooral op de man gespeeld (het zijn geen experts) en bent u niet inhoudelijk op het artikel ingegaan, maar heeft u uw algemene bezwaren tegen het creationisme verwoord. We willen u verzoeken inhoudelijk op bovenstaand artikel te reageren. Alvast hartelijk dank!

Geef een antwoord