Vooraf

Zoals beloofd zal ik deze dagen een reactie geven op het verhaal van Cees Dekker. Voordat ik echter inga op de inhoud, wil ik nog iets rechtzetten. Voorafgaand en gedurende de university van Cees Dekker, vingen wij wat signalen op die ons de indruk gaven dat onze aanwezigheid aldaar, en de inhoud van artikelen op deze site door sommigen is opgevat als “te agressief” of “op de man”, alsof wij op “oorlogspad” zouden zijn. Ik besef dat er in het verleden vanuit beide kampen wel eens met modder is gegooid, maar van deze praktijken wensen wij ons verre te houden.

Wij respecteren andersdenkende christenen als broers en zussen, en het feit dat je van mening verschilt kan alleen reden zijn voor een goed gesprek. Met die insteek zijn wij afgereisd naar de festivalkerk. Ik was (en ben nog steeds) oprecht benieuwd wat Cees er toe heeft doen besluiten om van de creatie wetenschap af te stappen, en wat zijn antwoorden zijn op (naar ons idee) sterke argumenten die wijzen naar een jonge aarde.

Passiebloem

Spaanse zendelingen zagen in de passiebloem een verwijzing naar het lijden van Jezus

Omdat wij zelf zeer sterke aanwijzing zien voor een jonge aarde willen we zijn verhaal nog aanvullen: ja, wij zien ook het fantastische grootse design dat God in zijn schepping heeft gelegd! Wij zien ook dat hij zijn schepping niet heeft verlaten, sterker nog, dat Hij terug zal komen om zijn schepping te herstellen zoals Hij de schepping bedoeld heeft! En wat zo mooi is: wetenschap en schepping zijn inderdaad niet in tegenspraak! Vanuit dit enthousiasme wil ik laten zien dat het mogelijk is – zonder je verstand overboord te gooien andere aannames te doen dan Cees heeft gedaan. En natuurlijk: Cees, als ik iets zeg dat niet klopt of genuanceerd dient te worden, reageer! Ik sta open voor discussie!1

Mocht je in deze aanvulling zaken tegenkomen die aanvoelen als een aanval of als cynisch, dan kan ik je verzekeren dat dit niet mijn bedoeling is geweest: ik ben echt oprecht op zoek naar het gesprek en naar mijn idee kun je in een gesprek zaken openhartig bespreken wanneer je elkaar respecteert.

Maakt het iets uit?

De Bijbel zegt dat God de Schepper is, is dat niet genoeg? Maakt het iets uit hoe God geschapen heeft? Ook al heb je misschien de indruk dat het niets uitmaakt, toch heeft je visie op het scheppingsverhaal grote gevolgen voor je beeld op God en de Bijbel.

Hieronder een overzicht van enkele verschillen tussen beide visies:

Geloofsonderdeel Creatie wetenschap Evolutionisme
Godsbeeld God is perfect, is liefde. Hij heeft een perfecte wereld geschapen, waar geen ziekte, dood of pijn waren. God gebruikt de dood en ziektes (zoals kanker) om de mens te scheppen. Een mooi resultaat, en kennelijk heiligt het doel de middelen
Dood en erfzonde De dood is Gods’ straf voor de zonde van de mens. De dood was er al voordat de mens er was, dus kan niet als straf volgend op de zonde worden gezien.
Jezus dood, lijden en opstanding Zoals de zonde door één mens in de wereld is gekomen, en de dood door de zonde, zo is door de dood en het lijden van één mens, Jezus, voor de zonde van allen betaald. Als de dood niet een straf is die op zonde volgt, is ook de dood van Jezus niet uit te leggen als reden voor redding van de mensheid.
Goddelijke inspiratie van de Bijbel Elk woord uit de geschriften is door God ingegeven en daarmee nuttig om in onderwijs te gebruiken2. Jezus wordt het woord van God genoemd, maar ook de afzonderlijke bijbelboeken. De Bijbel is het boek waardoor God zich heeft geopenbaard aan de mensen. Schepping, zondeval, de oorsprong van alle volken, de zondvloed en de toren van Babel zijn niet historisch, terwijl ze toch zijn geschreven in historische vertelstijl en zo door Jezus werden opgevat. Welke verhalen zijn wel (historisch) betrouwbaar? Wie bepaalt waar de grens ligt? De Bijbel wordt een boek met verhalen van mensen over God.

Daarom is het voor een Christen die de Bijbel wil blijven zien als Gods openbaring aan ons, van belang feiten en aannames te kunnen scheiden.

Aanpak

Als leidraad houd ik de powerpoint presentatie3 aan die Cees afgelopen zondag gebruikte. Omdat Cees in zijn verhaal veel argumenten uit verschillende vakgebieden gebuikte, zal ik per argument een artikel schrijven met aanvullende opmerkingen.

Hieronder volgt mijn eerste aanvulling.

Inleiding

De lezing werd begonnen met een introductie van Cees Dekker: wetenschapper, mens, volgeling van Jezus. Daar valt niets op af te dingen. Cees zoekt het debat op met de atheïsten, fantastisch! Wat me ook positief stemt is het feit dat hij aangeeft het gesprek te willen aangaan met andere christenen, dan richt ik me dus tot de juiste persoon. In de setting die de festivalkerk had gekozen was er helaas wel weinig mogelijkheid voor dit gesprek, maar die schade kunnen we wellicht nog inhalen.

Een ander positief punt vind ik dat Cees zich presenteert als mede-gelovige, als broer. Dat is goed. Als broers kun je het oneens zijn, maar je blijft verbonden door de bloedband. Dat impliceert dat je naar elkaar omziet, dat je elkaar helpt. Dat je ook allebei een band met de Vader hebt, die verschillend kan zijn – maar je blijft broers.

Inhoud

Hierna kwam een overzicht van de inhoud van Cees’ lezing:

 1. Gods grootse schepping
 2. Geloof en wetenschap, een groot conflict?
 3. Wereldbeeld
 4. Schepping en evolutie
 5. Open discussie

Gods grootse schepping / geloof en wetenschap, een groot conflict?

hubbleMet het eerste punt gaf Cees een mooi overzicht hoe hij God als Schepper herkent in de natuur, in de kosmos en in de menselijke cel. Allemaal voorbeelden van onmiskenbaar design, mooie beelden.

Ook geeft Cees aan dat hij geen conflict ervaart tussen geloof en wetenschap. Dat dit conflict gefabriceerd is door atheïsten die doelbewust geloven en wetenschap als tegenstelling poneren. Helemaal mee eens. Geloof en wetenschap is geen tegenstelling, christelijk geloof heeft aan de wieg gestaan van de moderne wetenschap. Ook als creatie wetenschapper is er geen tegenstelling tussen geloof en wetenschap, sterker nog, ik denk dat de creatie wetenschapper hier nog sterker staat: wetenschappelijke feiten zijn goed te interpreteren vanuit een bijbels4 perspectief, waardoor het geloof veel directer en minder abstract wordt, zoals ik hierboven in de tabel ook al aangaf (godsbeeld, dood en zonde, Jezus’ verlossingswerk).

Wereldbeeld

Cees gaf terecht aan dat je wereldbeeld, de manier waarop je naar de wereld kijkt, bepaalt of je het idee hebt dat geloof en wetenschap elkaar bijten. Dit is inderdaad een belangrijke kern waar veel van de discussie om draait: als je er vanuit gaat dat alles wat je om je heen ziet alleen kan zijn ontstaan door processen die we nu ook zien, en als je daarbij niet gelooft dat er een God is, dan kijk je anders naar de realiteit dan wanneer je ervan uit gaat dat de Bijbel een betrouwbare weergave geeft van de geschiedenis van de aarde, waardoor je op andere interpretaties komt van dezelfde feiten. Ik zal dit toelichten aan de hand van een kort voorbeeld.

Evolutie Schepping
Feit 1. We zien aardlagen van meters dik met fossielen.
2. We zien nu aardlagen of heel langzaam ontstaan of op bepaalde plaatsen heel snel bij rampen (zoals het uitbarsten van een vulkaan en overstromingen).
Aanname Alles moet zijn te verklaren met waarnemingen die we ook nu nog doen. Evolutie heeft veel tijd nodig5, een wereldwijde vloed kan er niet geweest zijn omdat we nu dergelijke natuurverschijnselen alleen in het klein tegenkomen De aarde is jong, en er zijn in het verleden momenten geweest waarop zaken gebeurd zijn die we nu niet meer waarnemen, zoals de schepping en de zondvloed. De Bijbel spreekt over een wereldwijde vloed, waarin mens en dier is omgekomen. We weten dat locale rampen aardlagen en erosie in een versneld tempo kunnen laten ontstaan, tijdens de vloed zal er dus in het groot hebben plaatsgevonden wat we nu in het klein waarnemen
Interpretatie De aardlagen zijn tot stand gekomen in miljoenen jaren door afzetting van sediment en vele plaatselijke rampen De aardlagen met fossielen zijn voor een groot deel ontstaan ten tijde van de wereldwijde vloed en in de jaren erna

Zo kun je dus naar dezelfde feiten kijken maar tot een heel andere interpretatie komen.

Verder lezen

In het volgende artikel zullen we dieper ingaan op de vraag of wetenschap evolutie overtuigend heeft aangetoond. Hieronder staan directe links naar andere artikelen in deze serie:

Voetnoten

 1. Hoewel ik zelf naar de feiten kijk door de bril van een jonge schepping, ben ik altijd op zoek naar goede tegenargumenten, natuurlijk in 1e instantie om mijn eigen visie aan te scherpen waar nodig, maar ook om dat ik weet dat mijn kennis niet volmaakt is, en ik er graag voor gewaarschuwd zou willen worden mocht ik onhoudbare standpunten aanhangen: ik wil graag alles weten wat er te weten valt over de schepping, om zo meer te weten te komen over mijn Schepper.
 2. Naar 2 Tim. 3:16
 3. Te downloaden op https://old.logos.nl/wp-content/uploads/2016/03/cees_dekker_schepping_en_evolutie_ede_schuilplaats_maart_2015.pdf
 4. bedoeld: bijbels-historisch
 5. In werkelijkheid kan evolutie zelfs niet plaatsvinden met meer tijd, tijd werkt juist in het nadeel van evolutie: we weten namelijk dat de meeste mutaties geen nieuwe functionaliteit teweeg brengen, maar juist bepaalde code uitschakelen in het DNA. Veel van deze mutaties hebben geen effect op het voortbestaan van de soort, dus blijven in het DNA. Stel nu dat 1 op de 1000 mutaties wel goedaardig zou zijn (in werkelijkheid zijn de getallen nog veel ongunstiger voor evolutie), dan betekent dat dus dat om 1 goede mutatie te krijgen, er eerst honderden mutaties geweest zijn die juist het tegenovergestelde hebben bewerkstelligd. Hieronder een paar links van artikelen die hier dieper op in gaan (engels):
  The evolution train’s a-comin’
  Beetle Bloopers: defects can be an advantage sometimes,
  New eyes for blind cave fish?
  Is antibiotic resistance really due to increase in information?

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Douwe is bestuurslid van Logos Instituut en theologisch geschoold. Zijn artikelen beschouwen de wetenschap, de theologie en de filosofie achter evolutie.

11 Comments

Joël G.

Met interesse heb ik het artikel gelezen.Heb nog weinig te reageren als aanhanger van ‘gestuurde evolutie’ op je artikel. misschien dat we het er eens over kunnen hebben bij onze vriend MvdV!

Rene

Hi Douwe, boeiende materie 😉
Ik vroeg me af bij je eerste tabel, is er geen tussenvorm mogelijk? Bijvoorbeeld:
God schiep materie uit niets en alle natuurkundige processen die via evolutie zouden leiden tot de mens.
Hij stuurde de evolutie tot Hij het perfect vond.., het paradijs. Als je het zo bekijkt heeft het verhaal geen invloed op zondenval / Jezus verlossingswerk want dat komt daarna pas.
Of het dan 7 dagen waren of 700 miljoen jaar, who cares?

groet Rene

Douwe Tiemersma

Hey René,
Dank voor je reactie. Volgens mij is wat jij beschrijft hetzelfde als theïstische evolutie (de rechter kolom). Dit betekent namelijk dat de dood er niet is gekomen door de zonde (en doorns en distels) zoals de bijbel zegt. Ook is het vreemd dat de bijbel de dood “de laatste vijand” noemt. Daarnaast zegt dit iets over God: God heeft ziekte (zoals kanker), pijn, recht van de sterkste en dood als mechanisme verzonnen om iets moois te maken, terwijl Hij in de bijbel gekend wordt als een God die opkomt voor de zwakke (lijnrecht tov evolutie), die zieken geneest, die de dood overwint.
Het is juist van groot belang om te weten of God evolutie heeft gebruikt of niet, omdat het evolutiegeloof voor heel veel mensen reden is om niet in God te geloven (“als God zo wreed is dat hij ziekte, recht van de sterkste en dood heeft gebruikt om te scheppen, dan kan hij niet goed zijn, in zo’n wrede god wil ik niet geloven”).
Tenslotte is het niet mogelijk te geloven in evolutie en tegelijk te geloven dat Genesis 1-11 echt zijn gebeurd: de zondvloed heeft dan niet plaatsgevonden: de aardlagen met fossielen zijn òf (voor het overgrote gedeelte) gevormd door de zondvloed, òf door miljoenen jaren evolutie.

Ed Vaessen

Het is geen kwestie van met een bepaalde manier kijken. Dat de aarde rond is komt niet omdat men er met een blik naar kijkt dat hij rond is. Die rondheid was de enige conclusie die overbleef na het bestuderen van de aanwijzingen.
Zo is ook het heliocentrische model in de plaats gekomen van het geocentrische op basis van de retrograde beweging van de planeten, het aannemen van elliptische banen en de wetten van newton die eronder lagen en later, toen er betere instrumenten kwamen, de sterrenparallax.
In het jaar 1700 was nog niets bekend over de ouderdom van de aarde. Minder dan 10.000 jaar, op basis van de Bijbel, is wat men had. Dat model heeft plaats moeten maken voor dat van een ouder aarde op basis van heel wat aanwijzingen. Je krijgt een jonge aarde niet meer in overeenstemming met de aanwijzingen. het model is gefalsificeerd. Maar dan moet je wel goed op de hoogte zijn met de vakgebieden in de wetenschap, de boeken en publicaties die zijn geschreven, de peer reviews die zijn uitgevoerd en de discussies.
Ik heb de argumenten die hier werden aangevoerd voor een jonge aarde bekeken en helaas, ze missen de diepgang die kenmerkend is voor wetenschap.

Douwe Tiemersma

Dag Ed, Dank voor je reactie.
Volgens mij ben je wat kort door de bocht als je zegt dat onze argumenten de diepgang missen die kenmerkend is voor wetenschap. Wie bepaalt of iets diepgaand genoeg is? Kun je zelf feit en aanname goed onderscheiden? Onze site heeft juist het doel bloot te leggen wat feit is, wat aanname – en dat de geloofwaardigheid van aannames berusten op de bril waardoor je de werkelijkheid ziet. Dit feit wordt overigens ook door Cees Dekker en andere Neodarwinisten erkend.

Geef een antwoord