Om de zoveel jaar gebeurt het: dan brandt in christelijk Nederland de strijd weer los over de vraagstukken rond schepping en/of evolutie. Dit jaar gebeurde dat door de verschijning van twee dikke boeken, geschreven door twee theologieprofessoren, beiden afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland, en wel uit de rechterflank daarvan: de Gereformeerde Bond. De ene een oud-student van mij, de ander een oud-collega van mij. Beiden door mij gewaardeerd om hun kundigheid. Beiden orthodox, dat wil zeggen beiden onderschrijven voluit de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De christelijke dagbladpers (Trouw, Friesch Dagblad, RD en ND) heeft zich uiteraard op het conflict gestort, en radio en tv zullen wel spoedig volgen. Er zijn al diverse symposia en conferenties belegd, maar eigenlijk is de discussie nog maar nauwelijks begonnen. Het eerste boek, eind juni verschenen, heet En de aarde bracht voort: Christelijk geloof en evolutie (uitg. Boekencentrum, Utrecht) en is geschreven door prof. dr. Gijsbert van den Brink (1963), hoogleraar aan de VU te Amsterdam. Hierin verdedigt hij de evolutieleer, inclusief de leer van de menselijke evolutie. Tegelijk wil Van den Brink op een of andere manier vasthouden aan de ‘historische’ Adam en de ‘historische’ zondeval. Maar het valt natuurlijk niet mee Genesis 1–3 én de leer van de menselijke evolutie op één noemer te krijgen. Van den Brink moet daar, als ik zo oneerbiedig mag zijn, dan ook heel wat capriolen voor uithalen, die mij en vele anderen in het geheel niet overtuigen.

Het tweede boek heet Oorspronkelijk: Overwegingen bij schepping en evolutie (uitg. De Banier, Apeldoorn) en is geschreven door prof. dr. Mart Jan Paul (1955), hoogleraar aan de ETF te Leuven. Hij gaat uit van de volle historiciteit van Genesis 1–3 en wil er niets van weten dat deze hoofdstukken gelezen zouden moeten worden door de bril van de evolutieleer. Tussen twee haakjes: Paul schreef zijn boek niet als reactie op dat van Van den Brink; toen dit laatste uitkwam, lag Pauls boek al bij de drukker. Je zou vandaag de dag misschien kunnen denken dat het creationisme (de beweging die in de bijbelse schepping gelooft en de leer van een algemene evolutie [van amoebe tot mens] afwijst) in Nederland zo langzamerhand dood is. Dat is niet het geval. Op het boek van Van den Brink kwam meteen flink protest van diverse gepromoveerde natuurwetenschappers (Willem Binnenveld, Peter Borger, Herman Bos, Juri van Dam, Hans Degens en Wim de Jong) die Van den Brinks nogal kritiekloze aanvaarding van de evolutieleer gelukkig stevig onder handen namen. Sommige theologen hebben Van den Brinks boek natuurlijk juichend ontvangen, maar anderen hadden er stevige kritiek op. Nu sinds 29 augustus ook het boek van Paul uit is, zal de discussie wel helemaal losbranden.

Laat ik het maar ronduit zeggen: afgezien van wat kleinere punten sta ik grotendeels achter Mart Jan Paul. Ik vind de aanpak van Van den Brink, hoe goed bedoeld ook, desastreus. Ik durf zelfs de stelling aan dat zijn aanpak, ook al wil hij dat absoluut niet, altijd eindigt in de vrijzinnigheid; is het niet bij hem, dan bij zijn volgelingen. Ga maar na: bij Van den Brink zijn Adam en Eva niet de eerste mensen, is Adam niet door God zelf uit stof toebereid, is Eva niet uit de zijde van Adam voortgekomen, maar zijn zij ‘hominiden’, afstammelingen van oermensen. Door Adam is niet de dood in de wereld gekomen, want de dood bestond allang. Je vraagt je af waarom Christus aan het kruis gestorven is om de dood af te schaffen, als de dood niet door de zonde in de wereld is gekomen, maar een natuurlijk verschijnsel is. Je vraagt je ook af in hoeverre we de apostel Paulus verder nog serieus kunnen nemen als hij, als kind van zijn tijd, niet eens wist hoe het nou echt zat met Adam en de zondeval. Het antwoord dat Mart Jan Paul en ikzelf daarop zouden geven, is dat Paulus dat eenvoudig aan het goddelijk geïnspireerde Genesis 1–3 heeft ontleend. (Trouwens, ook Jezus was blijkbaar onwetend ‘kind van zijn tijd’, want ook Hij nam Genesis 1–3 letterlijk!)

Op het moment dat een christen begint te geloven dat Adam een geëvolueerde hominide is, verlies je het bijbelse mensbeeld. In de Bijbel zijn de verschillen tussen dieren en mensen niet gradueel, maar essentieel. Neem alleen al deze vraag: dieren houden bij de dood op te bestaan, maar mensen bestaan na de dood eeuwig voort. Hoe moeten we dat verklaren vanuit de menselijke evolutie? Hoe en wanneer evolueerden dieren tot eeuwigheidswezens? Of was daar stiekem toch weer een ingrijpen van God voor nodig? Lukt dat, zo’n voorstelling van zaken waarin aan de ene kant de Bijbel gelezen wordt door een evolutiebril – en de evolutietheorie heeft God helemaal niet nodig! – en aan de andere kant toch weer bijbelse noties worden ingevlochten? Hier is werkelijk een nieuwe hermeneutiek in het geding: voor het verstaan van de Bijbel is tegenwoordig blijkbaar de “moderne wetenschap” nodig.

Ik weet alle antwoorden die Van den Brink op mijn commentaar zal hebben, want die staan in principe al in zijn boek. Daarom is zo’n column als deze hoogst onvoldoende. Op verzoek van een buitenlandse uitgever ben ik dan ook druk bezig met een omvangrijk Engelstalig werk waarin ik Van den Brink, alsmede zijn Engelstalige geestgenoten (van BioLogos en soortgelijke organisaties), grondig hoop te weerleggen. Dat moet wel, want mijns inziens is hier de kern van het christendom in het geding. Zonder de eerste Adam blijft er – ondanks Van den Brinks uitgebreide redeneringen – ook van de laatste Adam niet veel over. Dat wil Van den Brink niet, maar hij bevindt zich volgens mij wel op het hellende vlak (Hosea 8:7a).

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van de website Christelijk Informatie Platform (CIP). Het originele artikel is hier te vinden.

[Noot van de redactie: Wij zijn blij met dit bericht van prof. Ouweneel en zien het als bemoediging! Eerder werd een werk van deze bioloog en theoloog nog kritisch gerecenseerd door drs. Van Delden. Zie: https://old.logos.nl/de-schepping-van-god/.]

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Prof. dr. W.J. Ouweneel is bioloog, filosoof en theoloog.

31 Comments

Stef Heerema

De referentie naar Hosea 8 biedt inderdaad geen fijn perspectief voor de evolutietheorie als afgodsbeeld. “Wanneer zult u inzien dat die theorie van u door mensenhanden is gemaakt? Het is God niet! Daarom moet het aan stukken worden geslagen. Zij (de evolutionisten) hebben wind gezaaid en zullen storm oogsten. Hun korenhalmen dragen geen aren en het gewas levert dus geen meel op.” Kortom, geen vruchtbare theorie om kerken te doen groeien.

Hetty Dolman

“De christelijke dagbladpers (Trouw, Friesch Dagblad, RD en ND) heeft zich uiteraard op het conflict gestort, en radio en tv zullen wel spoedig volgen.”

De “strijd” woedt (wie weet) onder de christelijke media en in theologische kringen maar nooit binnen de wetenschap. (…) Of het nou om christelijke wetenschappers, hindoeïstische wetenschappers of van welk geloof dan ook. Men werkt samen en er is overeenstemming wereldwijd.

BK

Beste Hetty,

Als ik naar mijn huidige werk kijk, dan wordt daar behoorlijk wat beleid uit gezet. Daar ben ik het soms mee eens, maar veelal oneens. Dan kan ik 2 dingen doen. 1 tegen de stroom inzwemmen. 2 met de stroom mee zwemmen. Tegen de stroom inzwemmen kost enorm veel energie, en het kan je de kop kosten. De veiligere weg is met de stroom mee zwemmen. En dit is wat ik denk dat er gebeurt. De meeste wetenschappers zijn geen domme mensen, en weten echt wel of er iets wel of niet klopt. Maar uiteindelijk zit er meestal een gezin thuis wat ook onderhouden moet worden. Met de stroom mee zwemmen dus. En dit bedoeld degene op de andere fora met “ik kom geen feiten tegen die tegenstrijdig zijn met de bijbel”. Die overeenstemming welke jij aanhaalt, moet [daarom] met een korreltje zout genomen worden.

peter b

(…) Er is helemaal geen enkele consensus binnen de wetenschap. Er is alleen consensus binnen de Darwinistische evolutiegemeenschap dat we te maken moeten hebben met een Darwinistisch proces. Maar de moleculaire biologie en fysiologie toont een ander verhaal, namelijk grote genetische kloven en saltationisme. Ik heb de linkjes meermaals aangehaald, Hetty.

Peter

Er is een heel kleine fractie van mensen met een universitaire opleiding die creationist is, en de fractie van mensen met een universitaire opleiding in de relevante vakken die creationist is, is nog kleiner. (…) BK, “De meeste wetenschappers zijn geen domme mensen, en weten echt wel of er iets wel of niet klopt” Inderdaad. De meeste wetenschappers zijn (…) geen creationist.
BK zegt, over wetenschappers: “De veiligere weg is met de stroom mee zwemmen. En dit is wat ik denk dat er gebeurt.” Waar zou de stroom dan vandaan komen, als wetenschappers geen domme mensen zijn en echt wel weten of iets wel of niet klopt?

Peter

Hannes, in het stuk dat je aanhaalt staat ook dat er miljoenen wetenschappers zijn die geen creationist zijn. Bovendien zijn creationisten juist vaak in andere vakken te vinden (…).

Het meest opmerkelijke is natuurlijk dat de schepping – evolutiestrijd helemaal niet terug is. Het debat verschuift alleen over de kerken. Nu zijn de hele zwaren aan de beurt. In de vorige ronde (toen Ouweneel actief was en de EH gesticht werd) was daar alles zo zeker dat er daar geen debat of strijd was. De creationisten onder Ouweneel dachten dat stand [te] h[ou]den, maar verloren al hun terrein in de 30 jaar daarna. Nu is het debat bij de zwaren gearriveerd – en let op, over 30 jaar zijn die ook om.

‘Aanpak Van den Brink eindigt in vrijzinnigheid’ | Het Logos Instituut

[…] ‘Laat ik het maar ronduit zeggen: (…) Ik vind de aanpak van Van den Brink, hoe goed bedoeld ook, desastreus. Ik durf zelfs de stelling aan dat zijn aanpak, ook al wil hij dat absoluut niet, altijd eindigt in de vrijzinnigheid.’ De boodschap die Willem Ouweneel vandaag in een column op CIP.nl plaatst is zo helder als glas: hij is het niet eens met prof. Gijsbert van den Brink, die onlangs het boek En de aarde bracht voort uitbracht, en wel met prof. Mart-Jan Paul, de auteur van Oorspronkelijk.1 […]

Peter

“De christelijke dagbladpers (Trouw, Friesch Dagblad, RD en ND) heeft zich uiteraard op het conflict gestort,”

RD vooral, ND een beetje. Trouw nauwelijks. Trouw heeft het gelaten bij een verplicht nummer, een interview met Van de Brink. Ik heb niets over het boek van Paul, of over alle ophef in het RD in Trouw ontdekt. Voor Trouw is dit onderwerp passé.

Piet Akkerman

Dit is een heel bemoedigend artikel voor christenen die zich zorgen maken over de toenemende ontkerkelijking in Nederland. We zullen hard moeten werken om het beschadigde geloof in de betrouwbaarheid van het Bijbelse scheppingsverhaal weer te herstellen. Goed te weten dat Prof. Ouweneel zich hier opnieuw voor gaat inzetten. Zijn stelling dat de aanpak van Prof. Van den Brink moet leiden tot vrijzinnigheid spoort helaas maar al te goed met hetgeen ik zelf heb waargenomen in de afgelopen tientallen jaren. De stelling spoort ook goed met soortgelijke waarschuwingen van Prof. Jakob Van Bruggen, emeritus hoogleraar theologie in de vrijgemaakte kerken en ds. Bram Krol emeritus predikant in de PKN.

Van Bruggen schreef in zijn boek “Het kompas van het christendom” de volgende slotpassage: “Wie de historische geloofwaardigheid van de canon aanvecht, zaagt de tak door waarop hij zit. Er is slechts voor een beperkte tijd de keuze tussen een confessioneel christendom en een modern bijbelkritisch christendom. Vroeg of laat blijkt die keuze over te gaan in een keuze voor of tegen het christelijke geloof.”

Krol scheef in zijn boek “Gemeentegroei compleet” op blz. 248 het volgende:
“Vrijzinnigheid is de aanpassing van de kerkleer aan de gangbare inzichten ( met als gevolg een reductie van haar boodschap). Dat werd gezien als de enige redelijke mogelijkheid om de kerk aantrekkelijk te houden. Het tegenovergestelde is echter gebeurd. Waar de vrijzinnigheid het sterkst was ,liepen de kerken het snelst leeg.”.

Hetty Dolman

Beste Ad,

Overeenstemming? Daar moet [ik] toch een hele roze bril voor opzetten! [Zie:] https://old.logos.nl/er-duizenden-wetenschappers-uitgaan-jonge-aarde/ en https://dissentfromdarwin.org/.

Ik heb daarop op geantwoord in de desbetreffende topic. Er zijn daar geen duizenden wetenschappers te vinden die het creationisme aanhangen.

Beste Eddy,

“Dat is echt [onjuist], dat de strijd niet woedt binnen de wetenschap. Of zijn David Berlinski en Edgar Andrews geen wetenschappers? Of Terry Mortenson, of de vele andere PhDs die evolutie [m.i.] (terecht) een sprookje voor volwassen noemen.”

Nee, dat is niet onjuist! Berlinski strijdt nu juist tegen de consensus, zoals die gewoon bestaat want er is echt consensus. Er is gewoon overeenstemming. Al zijn sommige wetenschappers het er niet mee eens, het grote geheel is gewoon “evolutionistisch.”. Er is overeenstemming wereldwijd. Zeker wat betreft een oude aarde. Die zijn in een enorme minderheid,

“[E]en onderzoek onder 480.000 Amerikaanse onderzoekers uit de Aard- en Levenswetenschappen leverde slechts 700 personen op die evolutie afwezen. Van de leden van de wetenschapsvereniging AAAS accepteert 98 procent evolutie. En een Gallup onderzoek leverde 5 procent creationisten op onder Amerikaanse wetenschappers.”

Lees vooral: https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/nieuws/item/608-wees-eerlijk-over-consensus-evolutie

Peter

700 creationsten op 480.000 wetenschappers in relevante vakken is 0,15%. Bij christenen van ASA is het maximaal 2%. Bij wetenschappers in het algemeen 5%. (…)

Ad Massar

Quote Hetty: “Er is gewoon overeenstemming. Al zijn sommige wetenschappers het er niet mee eens, het grote geheel is gewoon “evolutionistisch.””

Dat meerderheden met elkaar overeenstemmen wil nog niet zeggen dat ze het bij het juiste eind hebben. De geschiedenis, op politiek en wetenschappelijk gebied, heeft dat al meer malen laten zien! [Zie:] https://creation.com/scientists-wrong

Heimdall

Beste Eddy,

Er woedt veel ‘strijd’ binnen de wetenschap en ook binnen de evolutiebiologie. Het is echter een misvatting te denken dat het creationisme daar ook maar enigzins deel van uitmaakt, het creationistisch debat wordt gevoerd buiten de vakgebieden biologie, geologie, cosmologie e.d. Creationisme vindt voornamelijk plaats als informatievoorziening naar een orthodoxe achterban en discussie voor theologen zoals die tussen Paul en v/d Brink.

In een land waar maar 14% van de bevolking gelooft in een persoonlijke God lijkt me dat ook niet vreemd (https://visie.eo.nl/2016/03/onderzoek-nederland-is-god-kwijt-geraakt/).

Eddy

Heimdall,
Blijkbaar heb je [mijn reactie] niet goed gelezen (ik gebruikte nergens de term ‘creationisme) en het filmpje met Berlinski (een seculiere Jood) niet bekeken? [Ben je] bekend met Wittgenstein, en vele andere grote geleerden? Wat Hetty zegt klopt niet. En de bron van de overeenstemming is de naturalistische wereldbeschouwing. De meesten denken ‘geef ons iets anders dan deze evolutietheorie’, maar ja, er is niets anders dan alleen die ontoelaatbare schepping’. Dit zijn feitelijke uitspraken van geleerden.

Hetty,
Je laat Berlinski iets totaal anders zeggen dan hij feitelijk, letterlijk zegt. Waarom?

Hannes

inderdaad Ronald, Willem is niet alleen een veelschrijver, hij verandert ook van richting. Hij begon als onversneden jong-aarde-creationist getuige zijn boeken uit de jaren 70-80. Toen een langzame wending via ID volgeling tot rechtgeaard evolutionair theïst waarbij hij blijkbaar geen moeite had met de gangbare evolutietheorie. Zie daarvoor zijn laatste boek over Genesis: ‘De schepping van God’. Zou hij nu weer terugkeren naar zijn jeugdliefde van het ‘creationisme’? Ben benieuwd wat hij in zijn nieuwe boek gaat schrijven wat dit betreft.

Hetty Dolman

Hoi Eddy,
“Je laat Berlinski iets totaal anders zeggen dan hij feitelijk, letterlijk zegt. Waarom?”

Ik heb Berlinski zelf niet gequote. Zie Wiki: “David Berlinski (born 1942) is an American author and academic who opposes the scientific consensus on the theory of evolution.”

Leo Duym

Beste peter,

P: Er is een heel kleine fractie van mensen met een universitaire opleiding die creationist is.
D: Een derde van de Amerikanen gelooft niet in de evolutietheorie, en is ervan overtuigd dat de mens “sinds het begin in zijn/haar huidige vorm bestaat. Zoek [bijv.] op: http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1766392/2013/12/31/Een-op-drie-Amerikanen-gelooft-niet-in-evolutietheorie.dhtml [en] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/amerikanen-sceptisch-over-evolutietheorie~a776496/ Zijn dat allemaal laag opgeleiden of mensen met een laag IQ? Ik geef wel toe dat wie de evolutietheorie verwerpt niet meteen een creationist genoemd mag worden. Vergeet echter niet dat er naar schatting 2 miljard moslims zijn. Ook zij verwerpen de evolutietheorie. Ik sta zeer sceptisch tegenover de islam, maar denk niet dat dit 2 miljard domme mensen zijn.

P: …en de fractie van mensen met een universitaire opleiding in de relevante vakken die creationist is, is nog kleiner.
D: Dat klopt, maar ik ken niet één universiteit in België waar je veel kans maakt om als creationist of als ontkenner van de evolutietheorie af te studeren in vakken die gelinkt zijn aan de abiogenese en evolutietheorie.

P: De meeste wetenschappers zijn geen domme mensen, en weten echt wel of er iets wel of niet klopt.
D: 1. Je spreekt over dé wetenschappers. Sta me toe om wetenschappers in vakken die gelinkt zijn aan de oorsprong van ons bestaan, alsook van de hele kosmos, als een aparte [groep] te classificeren. Als trouwe kijker van het kanaal Discovery Science, zie ik hoe deze geleerde heren (…) theorieën opstapelen die doorspekt zijn van aannames en aanvullende theorieën. Als er iets niet klopt, geen nood, een nieuwe theorie is vlug uit de mouw geschud.
2. Als je niet gelooft in Gods bestaan, heb je geen andere keuze dan de evolutietheorie aan te hangen. Dat geldt voor elke ongelovige, van zwak begaafde ongeletterde tot slimme wetenschapper.

Hetty Dolman

Beste Ad,
“Dat meerderheden met elkaar overeenstemmen wil nog niet zeggen dat ze het bij het juiste eind hebben. De geschiedenis, op politiek en wetenschappelijk gebied, heeft dat al meer malen laten zien! [Zie:] https://creation.com/scientists-wrong

In de middeleeuwen dachten ze [ook] nog dat… We hebben het nu over geologie en biologie, en paleontologie, die elk diezelfde theorie dag in dag uit bevestigen. Het is dan: Of een wereldwijd complot, of gewoon waar. Hoe wil je duizenden vraatzuchtige dinosaurussen combineren met mensen? In de zeeën was niet eens plaats voor alle zeedieren die nu leven en ooit hebben geleefd. Verder wil ik je er attent op maken dat niet alleen de reguliere wetenschap er naast kan zitten maar ook de zg creation-science. [Er] wordt [vaak niet] gelet op wat waar zou kunnen zijn. Dat lijkt mij christelijk gezien vrij belangrijk.

peter b

“…die elk diezelfde theorie dag in dag uit bevestigen.”

Een Theorie die niet falsificeerbaar is kan slechts worden bevestigd. Let wel, Darwinistische evolutie door selectie is gemeenschappelijke afstamming (GA) plus modificatie (M): E(NS) = GA + M. Deze constructie is altijd waar en kan niet weerlegd worden. Telkens als GA wordt weerlegd, en dit gebeurt voortdurend door de biomoleculaire waarnemingen, wordt E(NS) overeind gehouden door M. De weerleggingen worden zo een bewijs voor darwinisme! Dit [vind ik] absurd. (…)

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, u schrijft: “Of een wereldwijd complot, of gewoon waar.” Met alle respect voor uw positie, maar volgens mij schetst u hier een vals dilemma. Mijn gevoelen hierover is dat de natuurfilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden zowel geen wereldwijd complot is als dat het ver van de waarheid verwijderd is. Deze natuurfilosofie is wel een denksysteem waarbinnen gehandeld en gedacht wordt. Binnen dat denksysteem wordt vruchtbaar werk verricht, ziende op de talloze wetenschappelijke publicaties die verschijnen. We moeten wel in de gaten houden dat het gaat om een denksysteem. Als dit denksysteem methodologisch (dus niet ontologisch/metafysisch) God en Zijn openbaring uitsluit, zal het mijns inziens de waarheid niet naderen. Universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden blijft dan de best mogelijke verklaring van dit moment binnen het denksysteem.

Geachte Peter, hoe komt u op 14 september aan de getallen en percentages? Ik ben vooral benieuwd naar die 700 creationistische wetenschappers in ‘relevante vakken’. Ik neem aan dat u met dat laatste wil zeggen: ‘voor de evolutiediscussie relevante vakken’?

Peter

[@Jan van Meerten,]

Die 700 op 480000 wordt genoemd door Hetty Dolman op 11 september in deze commentlijn. Er staat bij HD op 11september: “[E]en onderzoek onder 480.000 Amerikaanse onderzoekers uit de Aard- en Levenswetenschappen leverde slechts 700 personen op die evolutie afwezen”. Voor bron zie het comment van Hetty Dolman van 11 september. Hetty’s bron geeft als bron http://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2015/06/02/are-scientists-really-split-on-evolution-by-austin-fischer/ Daar staat: “[For example, there was a poll in 1987 in which only 700 out of 480,000 US earth and life scientists gave credence to rejection of evolution.[2] Or there was a 1991 Gallup poll in which 5% of US scientists affirmed creationism.[3] A 2009 Pew poll found that 97% of scientists believe humans evolved over time.[4] The recent Pew poll has 98% of AAAS scientists affirming humans evolved over time.[5]]”

Dus wel oude gegevens, maar creationisme heeft geen invloed binnen de wetenschap, dus laten we dit maar even aanhouden. Als dat om 700 praktizerende wetenschappers gaat is het nog veel. Dus 700 op 480000 heeft enige onderbouwing. Dit in tegenstelling tot https://old.logos.nl/er-duizenden-wetenschappers-uitgaan-jonge-aarde/ waar geen enkele onderbouwing staat.

[@Leo Duym,]

“maar ik ken niet één universiteit in België waar je veel kans maakt om als creationist of als ontkenner van de evolutietheorie af te studeren in vakken die gelinkt zijn aan de abiogenese en evolutietheorie”

Je kunt best afstuderen in de biologie in Nederland als creationist. Alles wat je hoeft te doen is een 6 halen op je eerstejaars tentamen evolutiebiologie en het daarna laten zitten. Je kunt zelfs een hoofdvak evolutiebiologie doen. Je kunt ook promoveren als creationist, zelfs op soortvorming. Dat zal ook wel voor België gelden. Er wordt je niet gevraagd wat je overtuiging is binnen de studie; daar heeft de universitaire staf geen boodschap aan.

Heimdall

Eddy,
Ik heb je reactie zeker gelezen. Mortensen en Andrews zijn creationisten en geen van beiden bioloog. Berlinkski maakt deel uit van het Discovery Institute en is ook geen bioloog. Hun publiek zijn mensen die geïnteresseerd zijn in de discussie tussen theïsten en atheïsten of het publiek zijn mensen die al geloven (vooral in het geval van jonge aarde creationisten). Echter daar waar de biologische wetenschap wordt bedreven is deze discussie (mijns inziens terecht) volledig afwezig. Dat bedoel ik met er woedt geen strijd.

Een tweede punt is de definitie van wetenschapper, een doctoraat maakt mijns inzien nog geen wetenschapper. Het enige dat [voor mij] telt zijn wetenschappelijke (liefst peer reviewed publicaties), een PhD is [voor mij] in essentie betekenisloos als hij/zij na het behalen van de graad niets meer produceert.

Hetty Dolman

De geachte heer van Meerten schreef: “ Mijn gevoelen hierover is dat de natuurfilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden zowel geen wereldwijd complot is als dat het ver van de waarheid verwijderd is. Deze natuurfilosofie is wel een denksysteem waarbinnen gehandeld en gedacht wordt.“

U kwalificeert gemeenschappelijke afstamming als een natuurfilosofie die niet ver bezijden de waarheid is terwijl afstamming en verwantschap m.i. niets filosofisch in zich hebben, net zo min als een vaderschapstest. Dus wat als er geen sprake is van ‘natuurfilosofie’, maar van gewoon wetenschap?

“Als dit denksysteem methodologisch (dus niet ontologisch/metafysisch) God en Zijn openbaring uitsluit, zal het mijns inziens de waarheid niet naderen.”

Wetenschap sluit God niet uit, noch in. Aangezien God niet waarneembaar is in de wetenschap. Als een niet waarneembare God zou ingesloten zou worden was het per definitie geen wetenschap meer. Ook dat geldt zowel voor een vaderschapstest als voor gemeenschappelijke afstamming.

“Universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden blijft dan de best mogelijke verklaring van dit moment binnen het denksysteem.”

Ja, dat is het ook. Maar er is geen sprake van een filosofisch denksysteem. (…) Zien dat de aarde stokoud is, is hetzelfde als zien dat een ford uit 1940 komt. En daar komt geen filosofie aan de pas.

Leo Duym

Beste Peter,

P: Je kunt ook promoveren als creationist, zelfs op soortvorming. Dat zal ook wel voor België gelden.

D: 1. Ik vind daar niets over via Google, maar je kunt gelijk hebben, morgen ga ik telefonisch navraag doen. 2. Hoe kun je als creationist een tentamen afleggen wanneer je antwoorden zaken inhouden waar je het voor 100% oneens mee bent en die je voortdurend bestrijdt? Je hoeft het met je docent en examinator niet altijd eens te zijn en dat kan ook niet in vakken als economie en psychologie; vele docenten waarderen dat zelfs, maar waar zou je staan als je zou zeggen dat je economie en psychologie je [onjuist] vindt? Ik zou het niet kunnen nalaten om mijn evolutionistische examinator duidelijk te maken dat de antwoorden die hij van mij verlangt haaks staan op mijn overtuiging en dat de evolutietheorie een [onjuiste] fabel is. Biologie is weliswaar meer dan de evolutietheorie en niet alle biologen zijn er voortdurend mee bezig, maar je kunt geen boek over biologie lezen of geen tv-programma over dieren volgen, zonder dat er nu en dan verwezen wordt naar ‘de evolutie’.

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, Allereerst sprak ik niet over ‘verwantschap’, maar over ‘universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden’. Er is daarnaast wel degelijk een verschil tussen deze natuurfilosofie en een vaderschapstest. De laatste is namelijk meerdere keren te herhalen. Als dat elke keer dezelfde uitkomst geeft dan is het hoogst waarschijnlijk (al moeten we altijd rekening houden met een foutmarge) dat deze uitkomst juist is. ‘Universele gemeenschappelijke afstamming’ heeft naturalistisch bezien per definitie maar één keer plaatsgevonden. Doordat Gods Openbaring niet meetelt in de naturalistische reconstructie van de historie, blijft het voor mij een natuurfilosofie die binnen een bepaald denksysteem wel juist kan zijn, maar die ver bezijden de waarheid ligt. U schrijft: “Wetenschap sluit (…) wetenschap meer.” Hier spreekt u uzelf tegen en onderschrijft u mijn punt dat God methodologisch wordt uitgesloten. Ik heb daar geen waardeoordeel over gegeven, ik heb alleen geconstateerd dat dit zo is. Wel meen ik dat we in ieder geval bij de historische reconstructie rekening moeten houden met Zijn Openbaring. Het is daarnaast goed om het onderscheid van de theïstisch evolutionisten Haarsma & Haarsma te hanteren, namelijk (a) experimentele, (b) observationele en (c) historische wetenschapsbeoefening. De vaderschapstest valt onder a. De Ford uit 1940 onder b. Universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden valt onder c. Tenminste een variant (in de zin van een denksysteem) van c. Ik heb geen problemen met een naturalistisch denksysteem. Het is een interessant denksysteem dat ik met veel belangstelling volg, maar dat denksysteem verdient daarmee nog niet het predicaat ‘waarheid’.

Geachte Peter,

Hartelijk bedankt voor uw verwijzing. Om een antwoord te geven op uw stellingen zou ik eerst de uitslagen van de poll willen bestuderen. Het lijkt mij sterk dat er 480.000 wetenschappers zijn ondervraagd. Na bestudering kom ik erop terug.

Geef een antwoord