Oorsprong.info organiseert, gesponsord door Logos Instituut (www.old.logos.nl), op 18 maart 2017 het congres ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ in het verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ te Opheusden. Het congres zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Flyer 18-03-2017

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit denken is versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel ‘verlichtingsdenken’ genoemd. Dit  ‘verlichtingsdenken’ versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’. Ook het actualistisch denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase van dat proces voortgekomen uit een aapachtige. Openbaring heeft in dit ‘verlichtingsdenken’ niets meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar. Zij zijn ingepakt door het ‘christelijke verlichtingsdenken’, een contradictio in terminis. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld.  De meeste leermethoden gaan namelijk uit van dit ‘evolutiedenken’ en het ‘actualistisch denken’. Het evolutie-actualisten-dogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie, paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals de sociale wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen. Dit onbijbelse denken is nu diep binnengedrongen in de hele samenleving. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Bovenstaande biedt steekhoudende redenen om een congres te organiseren dat de waarde van de schepping wél onderstreept en dat Gods Openbaring wél serieus neemt.

De inloop begint om 09.30 uur en het congres start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Het congres is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, filosofie, biologie, geologie, natuurkunde, kosmologie en (medische) ethiek. De toegangsprijs is € 10,00 (normaal tarief) of € 7,50 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Het volledige programma is te zien via www.oorsprong.info/programma. Allen van harte welkom! Aanmelden kan via deze pagina.

Het volledige persbericht is hier te downloaden en de flyer is hier te downloaden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

19 Comments

Hetty Dolman

De geachte Jan van Meerten schrijft:
“Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring.”

Wat apart. Ik krijg toch steeds creationistische berichten dat steeds meer wetenschappers zich tegen de evolutie-theorie richten! Zie bijv: http://www.verzwegenwetenschap.nl/

Alhoewel ik zelf wel denk dat steeds minder mensen de Bijbel letterlijk opvatten. Christenen worden vaak theïstische evolutionisten en het christendom als geheel is ook niet erg mondiaal vertegenwoordigd en wetenschap is dat wel. Wie wetenschapper is kan niet met het geloof op pad gaan, want je zit vaak in een internationaal team. Chinezen, Japanners, Indiërs, ga zo maar door. Veel mensen die niets weten van de Bijbel.
Wetenschap doet het zonder religie, want het kan niet anders.

peter b

“Alhoewel ik zelf wel denk dat steeds minder mensen de Bijbel letterlijk opvatten.”

[Het is] erg [onverstandig] om de Bijbel letterlijk op te vatten. Ik kan mensen aanraden eerst eens te onderzoeken met welk genre ze te maken hebben. Er is poezie en er is proza, namelijk. Er zijn profetische boeken, er zijn historische boeken. Je kunt niet alles letterlijk nemen, dus. Of [is dit een] generalisatie, Hetty?

Verder zou ik durven beweren dat wetenschap welzeker een soort religie is, en ik kan dat weten, want ik zit er middenin en voer regelmatig over dit soort onderwerpen gesprekken met collega’s. Wetenschap is de religie die ervan uitgaat dat er naast materie (en haar equivalent energie niks bestaat). Dat is een metafysische uitspraak want het gaat over existenties (non-existenties in dit geval). Bovendien bestaat er naast materie en energie wel deglijk iets, nl. informatie.´Vandaar dat ik wetenschap als een soort religie beschouw, die informatie buiten beschouwing laat. Net als bij alle religies zijn er gematigden en extremisten onder de wetenschappers.

Peter

Jan van Meerten schijft: “Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar.” Mooi dat [je] erkent dat er veel christenen zijn die Genesis opvatten zoals het bedoeld is, dus niet zoals [je] graag zou zien. Mooi ook dat [je] erkent dat het om christenen gaat. Dus waar zit het probleem nu eigenlijk? Is het probleem dat veel christenen [jouw] privé voorkeur voor bijbelopvatting niet delen?

peter b

Het probleem is, Peter, dat je dan met een Darwinstisch selectie verhaal de schepping moet verklaren en Christus een of andere rol moet toebedelen. Het protoevangelie in Genesis is dan een sprookje net als Christus rol als Verlosser, want waarvan zouden we verlost moeten worden, als de dood bij de schepping hoort. Sterker nog Darwins “oorlog in de natuur” is dan de schepper. En dat brengt nogal wat implicaties met zich mee. We weten echter dat Darwins voorstellingen door de wetenschap werden weerlegd en dus hoeven christenen geen compromis te maken.

“Als christen hebben we de taak om te zoeken naar een unificatie tussen wat God ons via de bijbel wil vertellen en wat God ons via Zijn schepping wil vertellen.”

Heel goed opgemerkt. Studie aan de Schepping vertelt ons veel, ondermeer dat het geen resultaat is van Darwinistische evolutie. En daar komen steeds meer onderzoekende biologen achter. De mainstream meelopende theologen die Darwin en Christus proberen te verenigen zouden zich eerst in de biologie moeten verdiepen.

Jan van Meerten

De geachte mevrouw Dolman schrijft: “Wat apart. Ik krijg toch steeds creationistische berichten dat steeds meer wetenschappers zich tegen de evolutie-theorie richten!” Een scepticus t.o.v. neodarwinisme 2.0 maakt van hem of haar nog geen creationist. De geachte Peter schrijft: “Mooi dat (…) niet delen?” Er bestaan cultuurchristenen, naamchristenen, praktiserend christenen, in overspel levende christenen, kleptomanische christenen, creationistische christenen, naturalistische christenen. Dat zijn allemaal christenen. Of ze het waar-zaligmakend-geloof hebben dat weet ik niet, het is God zelf die daarover zal oordelen (1 Samuël 16:7). We moeten echter wel de zaak van de persoon scheiden. En dan is het zo dat ik het handelen van een kleptomanisch persoon niet goedkeur, zelfs zie als zondig en in die zin een dwaling, maar de persoon zelf daarmee uiteraard niet afkeur. We kunnen dan een voorbeeld nemen aan de Heere Jezus Christus. Het zogenoemde theïstische evolutionisme is een dwaling in de kerk, waarbij deze dwaling (en niet de personen die deze dwaling volgen) in mijn ogen bestreden moet worden. Het is daarnaast jammer dat we weinig leren van de kerkgeschiedenis. Zie ook: https://old.logos.nl/de-theologie-en-haar-knieval-voor-het-neodarwinisme/ en https://old.logos.nl/waar-haalden-de-gnostici-hun-wijsheid-vandaan/. Lees voor een goed overzicht het boek van prof. dr. William VanDoodewaard: VanDoodewaard, W., 2015, The Quest for the Historical Adam: Genesis, Hermeneutics, and Human Origins (Grand Rapids: Reformation Heritage Books)

Peter

“Dat zijn allemaal christenen. Of ze het waar-zaligmakend-geloof hebben dat weet ik niet” dus heb je maar aan te nemen dat ze dat wel hebben. En deze oprechte christenen zien theïstisch evolutionisme niet als dwaling maar als een verstandige reactie op gefundeerde wetenschap. Dus het blijft bij de privé opinie van Jan van Meerten over ‘dwaling’. [Wil hij] die dan wel maatgevend maken[?] Het probleem is dus toch dat veel christenen je privé voorkeur voor bijbelopvatting niet delen.

Jan van Meerten

De geachte Peter noemt de theïstisch evolutionistische positie ‘een verstandige reactie op gefundeerde wetenschap’, ik noem het ‘een onverstandige knieval voor naturalistische natuurfilosofie’. Het is onverstandig om een wetenschappelijke theorie (van wat voor pluimage ook) leidend te laten zijn voor je Schriftlezen. De kerk heeft dat in het verleden veel schade berokkend. Omdat er in de kerk onkruid onder de tarwe zit is het onverstandig om te oordelen over het hart, God is het die een oordeel geeft (1 Samuël 16:7). Ook hierin zijn de woorden van de Heere Jezus Christus uiterst leerzaam, zie bijvoorbeeld Mattheüs 13: 24-30. Dat gezegd hebbende zie ik theïstisch evolutionisme als een dwaling (persoon en zaak gescheiden uiteraard), die geen recht doet aan de tekst van Genesis (maar ook niet aan de rest van de Schrift). Het leidt daarnaast tot een spagaat tussen naturalisme en de Schrift en brengt zo Gods Woord en Gods Werk met elkaar in conflict. Mijn privé-opvatting is niet maatgevend, maar Gods openbaring is maatgevend. Uiteindelijk leidt het degraderen van Schriftgezag tot een verwoeste kerk. Deze discussie hebben we hier eerder gevoerd. Zie ook deze en deze reacties. Ik kies er liever voor om met een ‘Gideonsbende’ en Gods hulp pal te staan voor Schriftgezag en de kerk daarop te bouwen. Het zou goed zijn, geachte Peter, dat u voor deze werkzaamheden bidt, zodat Hij (God) de eer krijgt die Hem toekomt.

Peter

“Mijn privé-opvatting is niet maatgevend, maar Gods openbaring is maatgevend”.

Besef [je] dat voor elke opvatting over Gods openbaring eerst een privé-opvatting nodig is[?]

“Het zogenoemde theïstische evolutionisme is een dwaling in de kerk, waarbij deze dwaling (en niet de personen die deze dwaling volgen) in mijn ogen bestreden moet worden”.

Dus het gaat om een privé-opvatting. Mijn opvatting is dat creationisme een dwaling is in de kerk.

Hetty Dolman

Geachte heer van Meerten, u schreef:
“Een scepticus t.o.v. neodarwinisme 2.0 maakt van hem of haar nog geen creationist.”

De schrijver van “verzwegen wetenschap” is overduidelijk een creationist.

Hij of zij schrijft:
“De lijst met wetenschappers die evolutie verwerpen wordt steeds groter. Steeds meer topgeologen, -biologen, –paleontologen, -archeologen en andere geleerden beginnen de basis van het darwinisme te onderzoeken en komen tot dezelfde schokkende conclusies.”

Zie punt 1.6: Macro-evolutie bestaat niet [via:] http://www.verzwegenwetenschap.nl/h1.html

Jan van Meerten

De geachte mevrouw Dolman springt spreekwoordelijk van de hak op de tak. Uiteraard hadden we het over biologen die het neodarwinisme verwerpen en niet over de auteur van Verzwegen Wetenschap die ik persoonlijk ken en van wie ik weet dat deze creationist is. Of wilt u, geachte mevrouw Dolman, beweren dat elke ontkenner van Neodarwinisme 2.0 een creationist is? Ik denk dat veel wetenschappers daar bezwaar tegen zullen maken. De geachte Peter wenst een universele en eeuwenoude creationistische opvatting te reduceren tot privé-opvatting. Dat staat hem natuurlijk vrij, recht aan de werkelijkheid (zowel in verleden als heden) doet deze uitspraak uiteraard niet. Zoals ik hierboven al verwees naar het boek van prof. dr. VanDoodewaard.

Peter

Niet ‘universeel’- zie al die christenen die deze opvatting niet delen.

Jan van Meerten

De geachte Peter schrijft: “Niet universeel (…) niet delen.”

Daarom schreef ik ook ‘universele (…) creationistische opvatting’ en niet ‘universele (…) christelijke opvatting’.

Hetty Dolman

De geachte heer van Meerten schreef:
“Of wilt u, geachte mevrouw Dolman, beweren dat elke ontkenner van Neodarwinisme 2.0 een creationist is?”

Dat hangt af van de alternatieve verklaring. Elk persoon dat gelooft dat de wereld en het leven bestaan door een bovennatuurlijk ingrijpen (schepping) is per definitie creationist. Of ze zo genoemd willen worden of niet. Misschien zijn ze geen jonge-aarde-creationist. Er zijn vele vormen van creationisme. Als biologen geloven dat er een andere, natuurlijke verklaring is voor het bestaan van de aarde en levensvormen, zijn ze geen creationist.

“door Gods openbaring”

Het probleem is dat er veel interpretaties zijn. [Weet u] dat Luther en Calvijn vonden dat het heliocentrisme afgewezen moest worden, wegens de onbijbelsheid ervan? De zon stond stil boven Gilboa. Voor zover ik weet vindt u het heliocentrisch wereldbeeld geen probleem. Waarschijnlijk vindt u het wel problematisch om een slaaf te houden. Daarmee heeft ook u een eigen interpretatie van de Openbaring die 1000 jaar geleden nog door geen mens gedeeld werd. Blijkbaar verschilt de interpretatie per tijdperk. En mede omdat elk mens verschillend is geschapen in een andere cutuur/opvoeding en karakter kan er geen universele interpretatie van de bijbel bestaan.

Nathan van Ree

Beste Hetty,

Geloof jij dat het leven op natuurlijke wijze ontstaan is?

woelen

De bijbel helemaal letterlijk lezen leidt onvermijdelijk tot vastlopen. Er is zoveel discrepantie tussen de letterlijke interpretatie van sommige delen van de bijbel en datgene wat wij waarnemen (al dan niet m.b.v. apparatuur) dat je niet anders kunt dan vastlopen als je de wereld om je heen ook serieus wilt duiden.

Als christen hebben we de taak om te zoeken naar een unificatie tussen wat God ons via de bijbel wil vertellen en wat God ons via Zijn schepping wil vertellen. De bijbels als mensenwerk (maar wel door God geinspireerd) en de schepping als Godswerk laten ons samen God kennen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de opstapeling van kennis, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen en cultuur. Ook die zaken laten ons iets zien van wie God is. De bijbel is dus één van de bronnen, maar zeker niet de enige bron. De scheppingsmythe in Genesis is een prachtig verhaal, dat ons iets vertelt over het waarom van de schepping, maar niet zo zeer over het hoe van de schepping.

Jan van Meerten

De geachte Peter schrijft: “OK het woord ‘universeel’ is dan overbodig.”

Bijzonder dat we over een woordje als ‘universeel’ een debat moeten voeren. Het woordje universeel is niet overbodig want het wil zeggen dat dat de creationistische opvatting ‘over de hele Wereld’ wordt gevonden. Van Australië tot Zuid-Korea, van Brazilië tot Alaska en van Mexico tot Japan. Met recht sprak ik daarom hierboven over een ‘universele (…) creationistische opvatting’.

Peter

Dus de creationistische opvatting tout court, daar hoeft geen universeel bij.

Jan van Meerten

De geachte Peter schrijft: daar hoeft geen universeel bij. Het gaat om een wereldwijde opvatting, het woord ‘universeel’ is dan niet overbodig. Zeker niet als de opponent de onterechte reductie ‘privé-opvatting’ gebruikt is het op zijn plaats om te tonen dat het een universele creationistische opvatting is. Ik zie het niet als waardevol om nog langer te discussiëren over het woordje ‘universeel’, de strekking is duidelijk. Ik gun de geachte Peter het laatste woord over het woord ‘universeel’.

Geef een antwoord