Volgens de kosmologie is het bestaan van het universum met een oerknal begonnen. Alle materie, energie, ruimte en tijd zouden in één punt met oneindig hoge temperatuur en dichtheid (de zogenaamde singulariteit) geconcentreerd zijn geweest. Tot op heden is echter geen mechanisme bekend, dat vanuit zulk een singulariteit zou kunnen ontstaan. Bovendien blijft de vraag, of de tegenwoordig bekende natuurwetten voor, gedurende of na de op de singulariteit volgende inflatie zouden zijn ontstaan. In ’t algemeen brengt het grenswetenschappelijk karakter van oorsprongsvragen, ongeacht van welk type, veel onzekerheden met zich mee.

De oerknal-specialist Joseph Silk meent, “dat op basis van verstandige aannames een singulariteit in het verleden onvermijdelijk is”.1 Onder deze singulariteit verstaat hij een puntvormige concentratie van materie, energie, ruimte en tijd, dus iets, dat zich aan elke natuurwetenschappelijke toets en elk wiskundig model onttrekt.

In de geschiedenis van de filosofie wordt met betrekking tot God sinds vele eeuwen een eenvoudige vraag gesteld: “Indien God alles geschapen zou hebben – wie heeft God dan geschapen?” Deze vraag moet op dezelfde wijze met betrekking tot de singulariteit gesteld worden. Het ligt voor de hand, dat noch de ene, noch de andere vraag natuurwetenschappelijk kan worden beantwoord.

De beroemde natuurkundige Stephen Hawking schrijft: “Bij de singulariteit (in het begin) zijn de algemene relativiteit en de andere natuurkundige wetten ongeldig geweest: men kan niet voorspellen, wat uit deze singulariteit ontstaat…”.2

De inflatie

Naast de ongewisheid wat uit deze singulariteit zou ontstaan, blijft ook de vraag naar een mechanisme dat uit deze singulariteit zou hebben kunnen leiden,volledig open.3 Gedurende de inflatie, die volgens het standaardmodel op de singulariteit volgde, zou zich het universum in de eerste fractie van een seconde met een hogere snelheid dan de lichtsnelheid hebben uitgedijd. Dit proces kan met de tegenwoordig bekende natuurkundige wetten niet worden begrepen.4 Hoe de inflatie weer gestopt zou moeten zijn, is eveneens onbekend.

De wet tot behoud van energie (eerste hoofdwet der thermodynamica)

Een van de best uitgewerkte natuurkundige wetten is de wet tot behoud van energie. Deze zegt, dat materie of energie nooit verloren gaat of vanzelf kan ontstaan. Materie, warmte, elektriciteit, licht, geluid, enzovoorts, zijn verschillende vormen van energie, die weliswaar van de ene vorm in een andere omgezet kunnen worden, die echter nooit uit het niets kunnen ontstaan of volledig verdwijnen.

Binnen de tegenwoordig bekende natuurkundige wetten is deze regel zonder uitzondering. Of het nu God of de singulariteit en de inflatie waren, die het universum heeft/hebben doen ontstaan: Het ontstaan van de materie/energie in het universum is in strijd met de tegenwoordig geldende natuurwetten.

Voetnoten

  1. Joseph Silk, The big Bang, Freeman & Co, New York, 2001, p. 397.
  2. Stephen Hawking, A Brief History of Time, Bantam Press London, 1988, p. 122.
  3. Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, p. 13.
  4. Ref (3), p. 117.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

8 Comments

M.Nieuweboer

De auteur [geeft het onjuist weer].

“Tot op heden is echter geen mechanisme bekend, dat vanuit zulk een singulariteit zou kunnen ontstaan.”

1. Geen enkele natuurkundige meent nog dat het Universum met een singulariteit begonnen is. Dit idee is nl. een onderdeel van de Algemene Relativiteits Theorie. Maar we weten al decennia dat die niet geldig is mbt de processen op een zo kleine schaal als onmiddellijk na de Oerknal.
2. Er is wel degelijk een mechanisme bekend mbt. de Oerknal. Die heet quantumfluctuaties. Voldoende empirische data zijn er niet.
3. Vele christenen brengen de Oerknal naar voren als argument voor God. Sommigen van hen zijn creationisten. De Oerknal is dus zowel een creationistisch argument vóór als een creationistisch argument tegen God. (…) [Hierdoor worden] tegenstrijdige dingen beweerd.

“Het ontstaan van de materie/energie in het universum is in strijd met de tegenwoordig geldende natuurwetten.”

De hoeveelheid materie/energie in het Universum kan heel goed nul zijn en dan is er geen tegenstrijdigheid. Quantum Velden Theorie voorspelt dit zelfs.Het Universum dijdt uit. Dat vereist negatieve arbeid (kracht en verplaatsing zijn tegengesteld). Dat kan voor een netto hoeveelheid van nul zorgen. (…)

Hetty Dolman

Andere mensen kunnen wellicht wat beter uitleggen wat het bewijs is voor singulariteit en inflatie, maar ik vindt het wel bijzonder dat Stephen Hawking wordt aangehaald als hij zegt dat natuurwetten niet gelden in een singulariteit. Dan zou het toch onmogelijk moeten zijn om te zeggen dat de de wet tot behoud van energie moet opgaan in deze singulariteit?

Wat ik er verder over gelezen (en begrepen) [heb,] is dat de algemene relativiteitstheorie voorspelt dat de kosmos niet statisch is en dus moet uitdijen of krimpen en dat uitdijing waarneembaar is. Wat verder wordt waargenomen is dat hoe verder weg een ster staat, hoe sneller die van ons af beweegt. Een uitbreidend universum impliceert een kleiner universum in het verleden. De achtergrondstraling klopt precies met wat voorspelt is, wat betreft temperatuur en zo zijn er nog een aantal voorspellingen die gewoon uitkomen.

Albert Einstein was vrij geniaal, nu ik er meer over lees. Ik vindt het heel leuk, maar weet er niet zoveel vanaf. Kosmologie valt [overigens] niet onder argumenten tegen evolutie. (…)

haushofer

Wat niet klopt aan dit artikel:

[*] Kosmologie heeft niks te maken met evolutie. Een artikel over kosmologie dus nooit een stelling tegen evolutie zijn.

[*] “Alle materie, energie, ruimte en tijd zouden in één punt met oneindig hoge temperatuur en dichtheid (de zogenaamde singulariteit) geconcentreerd zijn geweest.”

Nee, de singulariteit is een limiet van de algemene rel.theorie waarbij duidelijk is dat de theorie niet meer opgaat. De oerknal is dus niet een “gebeurtenis” omdat de ruimtetijd singulier is. De oerknal is de limiet waarbij we weten dat de alg.rel.theorie moet worden vervangen door kwantumzwaartekracht. In veel modellen, zelfs die van inflatie, blijkt deze wiskundige singulariteit inderdaad onvermijdelijk te zijn als gevolg van een stelling van Borde, Guth en Vilenkin.

[*] “Dit proces kan met de tegenwoordig bekende natuurkundige wetten niet worden begrepen.” Dat is niet waar. We weten alleen niet wat het onderliggende mechanisme achter inflatie is, en wat de aard van dit “inflaton-veld” is. Dat is iets heel anders dan tegenstrijdigheid met natuurwetten!

[*] “Binnen de tegenwoordig bekende natuurkundige wetten is deze regel zonder uitzondering.”

Ook niet waar. Energiebehoud is, volgens Emmy Noether, het gevolg van een symmetrie. In dit geval een symmetrie in de ruimtetijd (hetzelfde geldt voor causaliteit). Bij gekromde ruimtetijden wordt er aan energiebehoud in bepaalde richtingen al niet meer voldaan, omdat materie en ruimtetijd met elkaar wisselwerken, wat al de subtiliteit hiervan laat zien. Echter, het is nu precies ruimtetijd dat singulier wordt bij de oerknal. We weten dus niet wat er gebeurt met energiebehoud in dit geval. Het argument “de oerknal spreekt energiebehoud tegen” is dus zoiets als zeggen dat “broodjes niet uit de oven kunnen komen omdat de bakker niet in de oven is ontstaan”; het is een klassieke categoriefout. Hetzelfde geldt overigens voor het Kalam-argument. (…)

peter b

Bigbang hangt aan elkaar van niet waarneembare entiteiten. Zo [bestaat er] inflatie, donkere materie en donkere energie om de boel overeind te houden, maar waarvoor geen experimentele bewijsvoering bestaat. Sterker nog, zonder zulke entiteiten is er geen Bigbang. De Bigbang is een ontoetsbaar model gebaseerd op geloof, niet op empirische bevindingen.

LeoDuym

Ik ben geen natuurkundige, maar gezien degenen die het hier wel zijn zich ook richten tot de geïnteresseerde leek, geef ik mijn volgende bedenking: M.Nieuweboer, zegt: De hoeveelheid materie/energie in het Universum kan heel goed nul zijn en dan is er geen tegenstrijdigheid. — Als de hoeveelheid nul is, gaat het over een optelsom of resultante van materie en anti-materie, en over positieve en negatieve energie. Je botst dan volgens mij nog altijd tegen de eerste hoofdwet van thermodynamica, gezien er positieve en negatieve energie nodig is om op nul uit te komen. En die energieën kwamen niet uit het niets.

peter b

De astrofysicus Richard Lieu sprak onlangs zijn kritiek uit over BB Kosmologie omdat kosmologen onbegrepen fenomenen met onbekenden zouden “verklaren”. Deze verklaringen zijn nergens op gebaseerd en zeer zeker niet op experimenten. Deze onbekenden zijn:
1) kosmische roodverschuiving (galaxy redshift), verklaard als ruimte-expansie,
2) kosmische achtergrondstraling, verklaard als nagloeieffect van de BB,
3) afwijkende rotaties van spiraalvormige sterrenstelsels, verklaard door lokale donkere materie,
4) supernova abberaties, verklaard door een vesnelde expansie door donkere energie
5) gelijkmatigheid in alle richtingen, verklaard door inflatie.

Onbegrepen waarnemingen worden “verklaard” met niet waarneembare entiteiten en verhalen waarvoor geen enkele bewijsvoering is.

Geef een antwoord